Nowości wydawnictw uczelnianych i towarzystw naukowych

Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej−Curie 14
15−097 Białystok
tel. 085 7457059, 085 7457120
fax 085 7457073
e−mail: ac-dw@uwb.edu.pl
http://wydawnictwo.uwb.edu.pl,
Katalog wydawnictw – http://pip.uwb.edu.pl/transhumana

Ekonomia

BOCIAN A. (red), Ekonomia – Polityka – Etyk a, 298 s. 29 zł

MEREDYK K., Kapitał instytucjonalny a rozwój obszarów peryferyjnych , 232 s. 25 zł

MICHALCZUK G., Czynniki i narzędzia rozwoju MSP , 200 s. 29 zł

SADOWSKI A, ( red) , Konkurencyjność przedsiębiorstw w obliczu procesów globalizacyjnych , 160 s. 20 zł

SIKORSKI J. (red.), Czynniki i narzędzia rozwoju MSP , 214 s. 29 zł

ROSZKOWSKA B., Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju , 330 s. 29 zł

Optimum. Studia Ekonomiczne. Nr 4 (40), 192 s., 20 zł

Optimum. Studia Ekonomiczne. Nr 1 (41), 276 s., 20 zł

Filozofia

USAKIEWICZ J., Z miłości do rozumu. O etyce Arnolda Geulincxa , 326 s. 25 zł

NOWACKA M. (red), Archeus tom 10/2009 (czasopismo− rocznik), 120 s. 16,00 zł

USAKIEWICZ J., RAUBE S. (red.), Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych. Tom XXII, 210 s., 16 zł (czasopismo−rocznik)

Historia

SNOPKO J., GRINBERG D.,. ZACKIEWICZ G, (red), Rok 1918 w Europie środkowo−wschodniej , 660 s., 30 zł

PARAFIANOWICZ H. (red.), Białostockie Teki Historyczne. Tom 8 , 280 s., 16 zł (czasopismo−rocznik)

M. GNATOWSKI, (red.) Studia Podlaskie tom 18/2009−2010, 486 s. cena 16 zł (czasopismo−rocznik)

Językoznawstwo

NOWOWIEJSKI B. (red.), Białostockie Archiwum Językowe. Nr 9 , 420 s., 16 zł (czasopismo−rocznik),

SIENKIEWICZ J, WASILA J., Demonologia pogranicza kultur Polski północno−wschodniej , 186 s. 15 zł

NOWOWIEJSKI B., Z zagadnień kontaktów językowych , 330 s. 20 zł

DACEWICZ L.. (red.), Studia Wschodniosłowiańskie. Tom 10 , 330 s., 16 zł (czasopismo−rocznik)

Literaturoznawstwo

BUDROWSKA K., Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948−1958 , 330 s. 25 zł

TWARANOWICZ H., Białoruska literatura XVI−XX , w. 250 s. 20 zł

Prawo

LITYŃSKI A., FIEDORCZYK P. (red.), Miscellanea Historico−Iuridica . Tom 8 , 296 s., 16 zł (czasopismo−rocznik)

Biologia

JEKATIERYNCZUK−RUDCZYK E. , Przekształcenia składu fizyczno – chemicznego płytkich wód podziemnych w strefach drenażu na obszarach nizinnych, 224 s. 20 zł

Nauki teologiczne

Ks. ZABIELSKI J., Teologiczno−etyczne podstawy ładu społecznego , 268 s. 20 zł

PAPROCKI H. (red.), Elpis – czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej . Nr 20−21 , 394 s., 10 zł

 

 

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO
85−092 Bydgoszcz, ul. Ogińskiego 16,
tel./faks 52 322 52 74
wydaw@ukw.edu.pl

IZABELA ROJEK, Wspomaganie procesów podejmowania decyzji i sterowania w systemach o różnej skali złożoności z udziałem metod sztucznej inteligencji , s. 212, 24 zł, informatyka, monografia

RYSZARD GERLACH (red.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości , s. 343, 28 zł, pedagogika, zbiorowa

MARLENA PIETRZYKOWSKA, Konrad Pałubicki – człowiek i twórca , s. 199, 28 zł, muzyka, monografia

TERESA SOŁTYSIAK, EWA KUBIAK−SZYMBORSKA (red.), Młodzież – Dorośli – Zjawiska społeczne. Wybrane problemy , s. 189, 26 zł, pedagogika, zbiorowa

BEATA HOŁTYŃ, Małżeństwo i wsparcie. Czy małżonkowie o różnych cechach osobowości są w stanie udzielać sobie wsparcia? s. 162, 24 zł, psychologia, monografia

ANDRZEJ S. DYSZAK, IWONA BENENOWSKA, Od głoski do zdania. Wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka polskiego. Cz. I. Wiadomości , s. 137, 20 zł, językoznawstwo, monografia

ANDRZEJ S. DYSZAK, IWONA BENENOWSKA, Od głoski do zdania. Wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka polskiego. Cz. II. Ćwiczenia , s. 147, 20 zł, językoznawstwo, monografia

LIDIA WIŚNIEWSKA, MIROSŁAW GOŁUŃSKI (red.), Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze , s. 360, 35 zł, literaturoznawstwo, zbiorowa

ALEKSANDRA CHYLEWSKA−TÖLLE, Między przestrzenią wiary a poetyką wyznania. Szkice o niemieckojęzycznej literaturze chrześcijańskiej , s. 240, 28 zł, literaturoznawstwo, monografia

LIDIA WIŚNIEWSKA (red.), Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym , s. 250, 26 zł, literaturoznawstwo, zbiorowa

IWONA BENENOWSKA, Orzeczenia syntetyczne konstytuujące elementarne struktury zdaniowe – wykładniki zdarzeń jednoargumentowych z argumentem w funkcji patiensa , s. 28 zł, pedagogika, zbiorowa

WOJCIECH JASIAKIEWICZ, Woefullest of Nations” or „European America”? British Travel Accounts of Poland 1863 , s. 257, 26 zł, filologia angielska, monografia

GRZEGORZ GRZMOT−BILSKI, Bierdiajew i problem wolności , s. 262, 26 zł, filozofia, monografia

EWA A. ZWOLIŃSKA, Efektywność dydaktyczna zajęć korekcyjno−wychowawczych , s. 248, 26 zł, pedagogika, monografia

MAGDALENA MIOTK−MROZOWSKA, Komunikacja interpersonalna w Internecie , s. 239, 26 zł, pedagogika, monografia

JAROSŁAW NOCOŃ, Między tradycją a modernizacją. Przeobrażenia badań politologicznych w świetle neofunkcjonalizmu Jeffreya C. Alexandra , s. 314, 30 zł, politologia, monografia

MACIEJ GLOGER, Sienkiewicz nowoczesny , s. 250, 28 zł, literaturoznawstwo, monografia

ILONA BŁASZCZYK, NIKOŁAJ IWANOWICZ SMETANSKI (red.), Odpowiedzialność za wychowanie. Kontekst edukacyjno−historyczny , s. 220, 26 zł, pedagogika, zbiorowa

EWA FILIPIAK (red.), „Forum Dydaktyczne” 5−6/2009, s. 169, 10 zł, pedagogika, zbiorowa (czasopismo)

ROMAN LEPPERT (red.), „Przegląd Pedagogiczny” nr 2/2009, s. 138, 18 zł, pedagogika, zbiorowa (czasopismo)

ADAM SUDOŁ, Losy Polaków na Wschodzie w badaniach historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , s. 50, 16 zł, historia, monografia

MAGDALENA PIETRZYKOWSKA, GRZEGORZ RUBIN (red.), Sacrum i profanum w muzyce wokalnej i instrumentalnej , s. 310, 28 zł, muzyka, zbiorowa

ANDRZEJ RADZIMIŃSKI, DARIUSZ KARCZEWSKI, ZBIGNIEW ZYGLEWSKI (red.), Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku) , s. 514, 36 zł, historia, zbiorowa

Janusz Trempała (red.), „Polskie Forum Psychologiczne” , Tom 15, nr 1, s. 118, 18 zł, psychologia, czasopismo

WALENTY SKWORCOW, PIOTR SWOROWSKI, Całki uogólnione , s. 200, 26 zł, matematyka, monografia

TERESA SOŁTYSIAK, ALEKSANDRA NOWAKOWSKA (red.), Młode pokolenie – ofiary czy sprawcy przemocy? s. 195, 26 zł, pedagogika, zbiorowa

TERESA SOŁTYSIAK, AGNIESZKA LATOŚ (red.), Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych , s. 178, 26 zł, pedagogika, zbiorowa

EWA A. MĄDROWSKA, Domini Naturales. Portrety polskich władców w Chronicon Polonorum Mistrza Wincentego , s. 198, 26 zł, historia, monografia

RYSZARD STRZELECKI (red.), Między teatrem a światem. W kręgu problemów dramatu, sztuki scenicznej i teatralizacji kultury , s. 213, 30 zł, sztuka, zbiorowa

HALINA RATYŃSKA, BARBARA WALDON (red.), Ciepłolubne murawy w Polsce. Stan zachowania i perspektywy ochrony , s. 498, 48 zł, botanika, zbiorowa

ZUZANNA GRĘBECKA, JAKUB SADOWSKI (red.), Blok. Międzynarodowe pismo poświęcone kulturze stalinowskiej i poststalinowskiej, nr 5. Pejzaże i znaki totalitaryzmu , s. 229, 20 zł, historia, kultura, zbiorowa (czasopismo)

IWONA MANDRZEJEWSKA−SMÓL, Edukacyjno−zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej , s. 287, 26 zł, pedagogika, monografia

WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
ul. Armii Krajowej 119/121
81−824 Sopot
tel/fax (58) 523−11−37
tel kom. 725 991 206
e−mail: wyd@ug.gda.pl
http://www.wyd.strony.univ.gda.pl

Biologia

LEWANDOWSKA D, ORZEŁ−GRYGLEWSKA J.(red.), Fizjologia zwierząt i człowieka. Przewodnik do ćwiczeń , 336 s., 32 zł

MEISSNER W., Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu „Metody statystyczne w biologii” , 132 s., 20 zł

Ekonomia

BALICKI A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno – ekonomiczne , 356 s., 39 zł

GOSTOMSKI E., Bankowość międzynarodowa , 268 s., 30 zł

J. MALINOWSKI M., MUSIAŁ S. (red.), Przyszłość Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, ekonomiczne i cywilizacyjne , 144 s., 20 zł

KLIMEK H., Funkcjonowanie rynków usług portowych , 280 s., 36 zł

KORALUN – BEREŹNICKA J., Krajowe i sektorowe czynniki różnicujące kondycję finansową przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej , 240 s., 29 zł

ZYSNARSKA A., Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu , 264 s., 36 zł

Nauki o poznaniu i komunikacji

SKOK K., Rowerem na Igrzyska. 10 255 km samotnej wyprawy z Sopotu do Pekinu , 240 s., 35 zł

Nauki o zarządzaniu

BOGUSZEWICZ−KREFT M., Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach , 336 s., 42 zł

MISZTAL K.(RED.), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich , 260 s., 34 zł

MROZIEWSKI M., Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno – normatywna , 356 s., 40 zł

Filozofia

PAWLISZYN W., Do czego zobowiązuje filozofowanie? , 160 s., 22 zł

GRUDZIŃSKI L.(red.), Rzeczywistość dialogu. Dialog w filozofii. Filozofia dialogu , 112 s., 18 zł

Historia

ANDRZEJEWSKI M., Wolne Miasto Gdańsk (1920−1939). Leksykon biograficzny , 144 s., 25 zł

GORLOFF E., Polityczne i społeczne konteksty działalności szkolnictwa w Lęborku w latach 1945−1989 , 316 s., 30 zł

ILUK J., Żydowska politeja i kościółw Imperium Rzymskim u schyłku antyku. Tom I: Jana Chryzostoma Kapłana Antiochii mowy przeciwko Judaizantom i Żydom , 508 s., 52 zł

ILUK J., Żydowska politeja i kościółw Imperium Rzymskim u schyłku antyku. Tom II: Żydowska antyewangelia. Antyczna tradycja i nowożytne trwanie , 324 s., 45 zł

JANICKA I.(red.), Brud i smród. Studia Historica Gedanensia: Tom I (2010) , 254 s., 32 zł

KOŁAKOWSKI A., Opieka nad dzieckiem sierocym w województwie gdański w latach 1945−1956 , 248 s., 30 zł

MOŻEJKO B., Rozrachunek z życiem doczesnym. Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku , 208 s., 27 zł

ORACKI T., Wielkopolanie i Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1874−1920 , 164 s., 30 zł

WOJAN K., Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów , 200 s., 28 zł

Językoznawstwo

PSTYGA A., Słowotwórcza kategoria negacji. Prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym języku polskim i rosyjskim , 204 s., 28 zł

SOKOŁOWSKA O., Conceptualizing properties evidence from language. A study of property imagery on the basis of selected predications on english and polish , 208 s., 27 zł

VATER H., Linguistik und Deutche Grammatik im Fokus. Augewählte Schriften, Studia Germanica Gedanesia 20, Sonderband 4 , 448 s., 45 zł

WOJAN K., Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym , 284 s., 29 zł

Literaturoznawstwo

FENGLER M., Między Itaką a Belfastem. Przestrzenie artystyczne w poezji Michaela Longleya , 234 s., 28 zł

FIJAŁKOWSKA−JANIAK I., Lustro. Literatura – kultura – język , 348 s., 35 zł

JAKIEL E., Edward Miłkowski w poszukiwaniu modernistycznej tożsamości , 116 s., 20 zł

OBOLEŃSKA D., RZECZYCKA M.(red.), Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku. Tom III, 304 s., 35 zł

ZWOLIŃSKA B., Podróże Narcyzy Żmichowskiej, 258 s., 32 zł

Studia Classica Et Neolatina IX: na przestrzeni wieków...” , praca zbiorowa, 160 s., 23 zł

Meteorologia

MALINOWSKA M.(red.), Przewodnik do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii, 144 s., 29 zł

Nauki o polityce

POTULSKI J., Wprowadzenie do geopolityki , 384 s., 38 zł

POTULSKI J., Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką , 360 s., 55 zł

ZAJADŁO J., SYKUNA S., WIDŁAK T. (red.), Humanitarian interventions. Reflections of the special workshop at the 23rd IVR World Congress Kraków 2007 , 168 s., 30 zł

Pedagogika

ZAMOJSKI P.(red.), Ars educandi. Tom VI. Edukacja i masowość , 156 s., 20 zł

Socjologia

STANULEWICZ D., Colour, Culture and Language. Blue in Polish , 400 s., 37 zł

Oceanologia

PLIŃSKI M. & HINDÁK F., Flora Zatoki GDAŃSKIEJ i wód przyległych (Bałtyk Południowy). Zielenice – Chlorophyta (Green Algae), (with the English key for the identification to the genus). Część pierwsza: Zielenice nienitkowate (Prasinophyceae & Chlorophyceae). Part one: Non−filamentous green algae , 240 s., 23 zł

JÓŹWIAK T., Parametryzacja stanu sozologicznego wybrzeża południowego Bałtyku w świetle idei rozwoju zrównoważonego , 248 s., 30 zł

SUROSZ W., Wieloaspektowa analiza taksonomiczna bałtyckiej populacji Aphanizomenon flos−aquae (L.) Ralfs ex Bornet et Flahault , 104 s., 20 zł

WITEK B., Krótkookresowe fluktuacje fitoplanktonu w przybrzeżnej strefie Zatoki Gdańskiej , 108 s., 22 zł

Prawo

WOŹNIEWSKI K., Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym , 300 s., 37 zł

WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
ul. Bankowa 12B, 40–007 Katowice
fax (0−32) 359 20 57,
tel. sekretariat (0−32) 359 16 36,
tel. kolportaż (0−32) 359 15 70,
tel. księgarnia (0−32) 359 11 72
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e−mail: wydawus@us.edu.pl

[Ed. board]: „Annales Mathematicae Silesianae” . T. 23 (2009), 2010, 117 + 3 nlb. s., format B5, 14 zł, Matematyka, wyd. ciągłe

BARŁOWSKA Maria: Swada i milczenie . Zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku – prolegomena filologiczne , 2010, 350 + 2 nlb. s., format B5, 44 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

BESLER Gabriela: Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej , 2010, 248 s., format B5, 28 zł, Filozofia, monografia

BOROŃ Piotr: Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu , 2010, 325 + 3 nlb. s., format B5, 38 zł, Historia, monografia

BORZUCKA−SITKIEWICZ Katarzyna: Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych) , 2010, 284 + 4 nlb. s., format B5, 35 zł, Pedagogika, monografia

BUKOWSKA−FLOREŃSKA Irena (red.): „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” . T. 10: Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta , 2010, 423 + 1 nlb. s., format B5, 56 zł, Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, wyd. ciągłe

CHARCIAREK Andrzej: Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie , 2010, 214 + 2 nlb. s., format A5, 20 zł, Językoznawstwo Słowiańskie, monografia

CHOWANIOK Maciej: Nietrafiony rytm . Wybrane problemy twórczości prozatorskiej Michała Choromańskiego , 2010, 227 + 1 nlb. s., format A5, 20 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

CZERWIŃSKI Piotr, STAWNICKA Jadwiga (red.): Słowo i tekst . T. 2: Język i proces literacki , 2009, 193 + 3 nlb. s., format B5, 20 zł, Językoznawstwo Słowiańskie, praca zbiorowa

DOŁĘGA Zofia (red.): Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym . T. 1, 2010, 187 + 1 nlb. s., format B5, 23 zł, Psychologia, skrypt

GOLIK−PRUS Aleksandra: „Historia magistra vitae est” . Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii . Wyd. 2. popr. i uzup., 2010, 186 + 6 nlb. s., format B5, 18 zł, Historia, skrypt

IWANEK Jan, STOLARCZYK Mieczysław (red.), SZURA−OLESIŃSKA Olga (współpr.): „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” . T. 4–5, 2009, 336 + 4 nlb. s., format B5, 37 zł, Nauki Polityczne, wyd. ciągłe

JANCZYK Janusz: Authorware 7 . Podstawy projektowania z przykładami , 2010, 189 + 3 nlb. s. + płyta CD, format B5, 18 zł, Informatyka i Inżynieria Biomedyczna, skrypt

JANUSZEWSKA−JURKIEWICZ Joanna: Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920–1939 , 2010, 710 + 2 nlb. s., format B5, 95 zł, Historia, monografia

JARCZYKOWA Mariola (red.): Studia bibliologiczne . T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy, użytkownicy , 2010, 257 + 1 nlb. s., format B5, 33 zł, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa, praca zbiorowa

JAROSZ Ewa (red.): „Chowanna” 2010. R. 53 (67). T. 1 (34): Dzieciństwo – witraż bolesny , 2010, 195 + 5 nlb. s., format B5, 30 zł, Pedagogika, czasopismo

KADŁUBEK Zbigniew: Święta Medea . W stronę komparatystyki pozasłownej , 2010, 211 + 5 nlb. s., format A5, 19 zł, Komparatystyka Literacka i Kulturowa, monografia

KOMANDERA Aleksandra: Le Conte insolite français au XXe sičcle , 2010, 317 + 3 nlb. s., format B5, 40 zł, Historia Literatur Obcych, monografia

KORZENIOWSKA Wiesława, SZUŚCIK Urszula, MURZYN Andrzej (red.): Przemiany kulturowo−oświatowe i społeczne na pograniczu . Studia, materiały i szkice – w 100−lecie „Zarania Śląskiego” , 2010, 229 + 3 nlb. s., format B5, 27 zł, Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, praca zbiorowa

KRODKIEWSKA Mariola: Zgrupowania skąposzczetów dennych (Oligochaeta) Kanału Gliwickiego i Kanału Kędzierzyńskiego oraz związanych z nimi zbiorników antropogenicznych , 2010, 107 + 5 nlb. s. + wklejka, format B5, 15 zł, Biologia, monografia

LEGOMSKA Julia: Państwo, naród, ojczyzna w dawnej polszczyźnie . Leksykalno−
−semantyczny opis pojęć
, 2010, 179 + 5 nlb. s., format B5, 21 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, monografia

LYSZCZYNA Jacek, BĄK Magdalena (red.): Romantyczne przemowy i przedmowy , 2010, 290 + 2 nlb. s., format B5, 32 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

LYSZCZYNA Jacek, ROTT Dariusz (red.): Słownik pisarzy śląskich . T. 3, 2010, 126 + 2 nlb. s., format B5, 12 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

ŁĄGIEWKA Eugeniusz, BUDNIOK Antoni: Struktura, właściwości i metody badań materiałów otrzymanych elektrolitycznie , 2010, 227 + 1 nlb. s., format B5, 27 zł, Fizyka i Chemia Materiałów, skrypt

ŁUC Izabela: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe , 2010, 228 s., format B5, 28 zł, Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, monografia

MIKOŁAJCZYK Barbara (red.): „Silesian Journal of Legal Studies” . Contents Vol. 2, 2010, 134 + 2 nlb. s., format B5, 15 zł, Prawo, wyd. ciągłe

MIŚKA Hubert: Solowa twórczość wokalna Jana Sztwiertni – charakterystyka stylistyczna i aspekty wykonawcze , 2010, 120 + 4 nlb. s. + wklejka + płyta CD, format B5, 33 zł, Muzyka, monografia

NIEBRÓJ Katarzyna: Karla R . Poppera koncepcja prawdy . Kwestia podstawowego nośnika prawdziwości , 2010, 280 + 4 nlb. s., format B5, 33 zł, Filozofia, monografia

NIEWIARA Aleksandra: Kształty polskiej tożsamości . Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w .) . Wyd. 2., 2010, 386 + 2 nlb. s., format B5, 47 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, monografia

NYKIEL Jerzy: Expressing obligation in Old English . Constructions with pre−modal and lexical verbs , 2010, 205 + 3 nlb. s., format B5, 23 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, monografia

OCIECZEK Renarda, JARCZYKOWA Mariola (red.): Sarmackie theatrum . T. 4: Studia o literaturze i książce dawnej , 2009, 237 + 3 nlb. s., format B5, 30 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

PANIC Idzi, WANATOWICZ Maria W. (red.): „Wieki Stare i Nowe” . T. 1 (6), 2009, 378 + 2 nlb. s., format B5, 48 zł, Historia, wyd. ciągłe

PAZDAN Maksymilian (red.): „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” . T. 5 (2009), 2010, 155 + 3 nlb. s., format B5, 18 zł, Prawo, wyd. ciągłe

PAZDAN Maksymilian (red.): „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” . T. 6, 2010, 223 + 5 nlb. s., format B5, 26 zł, Prawo, wyd. ciągłe

PITUŁA Beata: Wyznaczniki eutyfronicznego modelu kształcenia nauczycieli , 2010, 147 + 1 nlb. s., format A5, 13 zł, Pedagogika, monografia

RAJSKI Piotr: Uherce to takie miłe więzienie koło Leska . Dziennik internowanego , 2010, 93 + 3 nlb. s., format A5, 10 zł, Historia, monografia

REJTER Artur (red.): Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii . T. 3, 2010, 192 + 4 nlb. s., format A5, 17 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, praca zbiorowa

RODE Danuta: Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie . Charakterystyka sprawców , 2010, 514 + 6 nlb. s., format B5, 56 zł, Psychologia, monografia

SAPOTA Tomasz (ed.): „Scripta Classica” . Vol. 6, 2009, 157 + 3 nlb. s., format B5, 20 zł, Filologia Klasyczna, wyd. ciągłe

SITEK Sławomir: Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno−
−ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego
, 2010, 162 + 2 nlb. s., format B5, 20 zł, Nauki o Ziemi, monografia

SKUDRZYK Aldona, RUDNICKA−FIRA Elżbieta: Dialektologia . Materiały pomocnicze . Konteksty socjolingwistyczne i etnolingwistyczne , 2010, 280 + 2 nlb. s., format 190 x 225 mm, 38 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, skrypt

STRZELEC Małgorzata, SPYRA Aneta, SERAFIŃSKI Włodzimierz: Biologia wód śródlądowych . Skrypt dla studentów studiów I i II stopnia na kierunkach biologia i ochrona środowiska , 2010, 143 + 1 nlb. s., format B5, 18 zł, Biologia, skrypt

SZCZYPEK Tadeusz (red.): „Geographia . Studia et Dissertationes” . T. 31, 2009, 144 + 4 nlb. s., format B5, 18 zł, Nauki o Ziemi, wyd. ciągłe

ŚWIĄTKIEWICZ Wojciech (red.): „Górnośląskie Studia Socjologiczne . Seria Nowa” . T. 1, 2010, 311 + 1 nlb. s., format B5, 40 zł, Socjologia, czasopismo

ŚWIĄTKIEWICZ Wojciech (red.): Rodzina w sercu Europy . Rybnik – Nitra – Hradec Králové – Szeged . Socjologiczne studium rodziny współczesnej , 2009, 228 s., format B5, 28 zł, Socjologia, praca zbiorowa

ŚWIĄTKIEWICZ Wojciech: Między sekularyzacją a deprywatyzacją . Socjologiczne refleksje wokół polskiej religijności w kontekście europejskim , 2010, 239 + 1 nlb. s., format B5, 30 zł, Socjologia, monografia

TOKARZ Bożena (red.): „Przekłady Literatur Słowiańskich” . T. 1. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) , 2010, 202 + 2 nlb. s. + płyta CD, format B5, 22 zł, Historia Literatur Słowiańskich, wyd. ciągłe

WĄCHOCKA Ewa (red.): Widowisko – teatr – dramat . Skrypt dla studentów kulturoznawstwa , 2010, 193 + 3 nlb. s., format B5, 21 zł, Studia o Kulturze, skrypt

WILK Teresa: Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha , 2010, 366 + 2 nlb. s., format B5, 43 zł, Pedagogika, monografia

WILKOŃ Teresa: Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego , 2010, 220 + 4 nlb. s., format A5, 18 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

WŁODYKA Roman: Ewolucja składu mineralnego skał cieszyńskiej prowincji magmowej , 2010, 231 + 1 nlb. s., format 200 x 260 mm, 38 zł, Nauki o Ziemi, monografia

WYSOCKA Ewa: Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania . Próba opisu strukturalno−funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej . Wyd. 2., 2010, 596 s., format B5, 67 zł, Pedagogika, monografia

ŽABOT Vlado: Sukub , 2009, 140 + 4 nlb. s., format A5, 15 zł, Bibliotheca Alia Universa, monografia

ŽABOT Vlado: Wilcze noce , 2010, 173 + 3 nlb. s., format A5, 15 zł, Bibliotheca Alia Universa, monografia

ZIOŁO Jerzy: August Chełkowski (1927–1999) 2010, 94 + 2 nlb. s. + wklejka, format A5, 10 zł, Mentibus Memorandis. Sylwetki Naukowe Uczonych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, monografia

Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lindleya 8 90−131 Łódź
tel./faks: (042) 66 55 861
e−mail: wdwul@uni.lodz.pl
www.press.amu.edu.pl

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Mariola Antczak, Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobrażeń oświatowych w Polsce w latach 1989–2007 , 392 s., 38 zł

BIOLOGIA

Jeremi Kołodziejek, Taxonomic revision of Potentilla sect. Collinae (Rosaceae) in Poland , 76 s., 20 zł

Piotr Selinger, Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej) , 162 s., 22 zł

CHEMIA

Józef Dziegieć, Paweł Urbaniak, Marek Zieliński, Pracownia chemii nieorganicznej i związków kompleksowych , 200 s., 30 zł

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

Małgorzata Janicka, Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski , 504 s., 39 zł

Jan Jeżak (red.), Struktury własności spółek publicznych a ich strategie rozwoju , 266 s., 30 zł

Remigiusz Kozłowski, Wykorzystanie zaawansowanych technologii w zarządzaniu projektami , 262 s., 33 zł

Ewa Kucharska−Stasiak, Bernhard Schneider, Magdalena Załęczna, Methodology for local and regional real estate markets. Analyses and possible applications of results , 218 s., 30 zł

Tomasz Motowidlak, Efekty wdrażania polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie rynku energii elektrycznej, tom 1–3 , 1238 s., 60 zł

Jerzy Rutkowski (red.), Partnerstwo publiczno−prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów , 342 s., 35 zł

Janusz Skodlarski, Franciszek Stelczyk (1861–1924). Pionier spółdzielczości kredytowej w Polsce , 188 s., 33 zł

Janusz Skodlarski, Nowe spojrzenie na poglądy i działalność Stanisława Staszica , 132 s., 30 zł

FILOLOGIA POLSKA

Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz (red.), Styl – dyskurs – media , 526 s., 34 zł

Beata Gala−Milczarek, Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach piotrkowskich , 208 s., 32 zł

Franciszek Dionizy Kniaźnin, Wybór erotyków. Tom III z serii Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ. Opracowanie Małgorzata Pawlata, Anna Strożek, Barbara Wolska , 134 s., 20 zł

Kazimierz Michalewski (red.), Język w prawie, administracji i gospodarce , 224 s., 30 zł

Krystyna Płachcińska, Michał Kuran (red.), Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Tom I−II , 224 s., 48 zł

Krystyna Ratajska, Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza. Wydanie II , 222 s., 30 zł.

FILOLOGIE OBCE

Marek Baran, Emotividad y convención sociopragmática. Una contribución al estudio del ethos comunicativo de la comunidad hispanohablante peninsular , 230 s., 30 zł

Jadwiga Czerwińska, Idaliana Kaczor, Magdalena Koźluk, Anna Lenartowicz, Joanna Rybowska (red.), Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych. Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus Expressa , 294 s., 38 zł

Dorota Filipczak (red.), Bringing Landscape Home In the Writings of Jane Urquhart , 168 s., 22 zł

Mieczysław Gajos, Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej , 132 s., 25 zł

Anna Ginter (red.), Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu , 618 s., 35 zł

Małgorzata Krzanowska, Anna Romańska−Szeląg, Testy śródsemestralne ze zbiorem ćwiczeń dla poziomu B1−C1 , 120 s., 15 zł

Małgorzata Krzywańska, Tatiana Wicińska, Testy śródsemestralne i semestralne z języka polskiego poziomu A1 i A2 , 98 s., 12 zł

URSZULA SIEMIANOWSKA, MARTA WŁODARCZYK, Praktyczna nauka języka rosyjskiego. III rok , 108 s., 20 zł

Zanon Weigt (red.), Die deutsche Sprache im Spiegel vielfaltiger wissenschaftlicher Untersuchungen Einblicke in die germanistische Nachwuchsforschung in Polen , 610 s., 25 zł

Fizyka

Tomasz Gwizdałła, Własności algorytmów genetycznych w zastosowaniu do zagadnień magnetyzmu , 162 s., 25 zł

GEOGRAFIA

Mykola Habrel, Tadeusz Marszał (red.), Spatial Development of Polish and Ukrainian Big Cities at the Beginning of the 21st Century , 132 s., 20 zł

Jolanta Jakóbczyk−Gryszkiewicz, Szymon Marcińczak, Agnieszka Siejkowska, Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi , 138 s., 26 zł

IWONA JAŻDŻEWSKA (red.), XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Tom 1. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji , 280 s., 33 zł

IWONA JAŻDŻEWSKA (red.), XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Tom 2. Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji , 168 s., 24 zł

Remigiusz Kozłowski (red.), Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych dla rozwoju Polski środkowo−wschodniej. Opracowanie materiałów z konferencji pt. „Drogi ekspresowe S−74 (proponowane zmiany przebiegu), S−12 i S−8 (Wrocław – Łódź) i ich znaczenie strategiczne dla rozwoju Polski środkowowschodniej”, która odbyła się w Tomaszowie Mazowieckim 4.06.2008 r. , 136 s., 28 zł

Andrzej Suliborski, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji , 182 s., 30 zł

Anita Wolaniuk, Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni , 198 s., 30 zł

HISTORIA

Jolanta Daszyńska, Narodziny tradycji. Symbole amerykańskiej demokracji , 142 s., 30 zł

Jolanta Daszyńska (red.), Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia , 530 s., 38 zł

Grzegorz Markiewicz, Między państwem obcym a ideą państwa własnego. Świadomość państwowa polskich elit intelektualnych w latach 186–1914 , 278 s., 34 zł

Alicja Szymczakowa (red.), Człowiek w Średniowieczu. Między biologią a historią , 320 s., 34 zł

Teresa Wolińska, Mirosław Leszka (red.), Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność (idee i teksty) , 260 s., 32 zł

KULTURA I SZTUKA

Agnieszka Izdebska, Forma, ciało i brzemię imperium. O prozie Władysława L. Terleckiego , 258 s., 34 zł

Ewelina Nurczyńska−Fidelska, Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy , 326 s., 40 zł

Kamila Żyto, Strategie labiryntowe w filmie akcji , 222 s., 30 zł

PEDAGOGIKA

SŁAWOMIR SZTOBRYN, Ewa Łatacz, Justyna Bochomulska (red.), Pedagogika filozoficzna. Część III. Filozofia wychowania w XX wieku , 476 s., 42 zł

POLITOLOGIA

Waldemar Michowicz, Janusz Symonides, Robert Łoś (red.), United Nations Organisation and the International Security System , 296 s., 30 zł

Prawo

Jacek Izydorczyk, Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej , 326 s., 38 zł

Biruta Lewaszkiewicz−Petrykowska, Rapports polonais. XVIIIe Congres International de droit comparé. XVIIIth International Congress of Comparative Law, Washington, 25. VII – 1.VIII.2010 , 347 s., 30 zł

SOCJOLOGIA

Krzysztof Konecki, Anna Kasperczyk (red.), Procesy tożsamościowe. Symboliczno−interaktywny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego , 364 s., 35 zł

Jolanta Kopka, Grzegorz Matuszak (red.), Problemy współczesnej demokracji i moralności , 308 s., 34 zł

Anna Matuchniak−Krasuska, Bogusław Sułkowski, Norbert Bandier, Abdelhafid Hammouche, Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji , 180 s., 28 zł

Grażyna Mikołajczyk−Lerman, Mężowie i żony. Realizacja ról małżeńskich w rodzinach wielkomiejskich. Wydanie II , 148 s., 28 zł

Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie−Skłodowskiej w Lublinie
pl. Marii Curie−Skłodowskiej 5,
20−031 Lublin
tel.: (81) 537 53 04, fax: (81) 537 53 02
email:
www

CHEMIA

ZBIGNIEW HUBICKI, ZOFI RZĄCZYŃSKA (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z nieorganicznej chemii jakościowej. (Podręcznik dla studentów chemii) , s. 168, B5,30 zł.

ZOFIA RZĄCZYŃSKA, AGNIESZKA DZIEWULSKA−KUŁACZKOWSKA, MARIOLA IWAN i in., Zrozumieć chemię. (Podstawowe ćwiczenia laboratoryjne dla studentów chemii.) , s. 192, B5, 33 zł.

RENATA KURPIEL−GORGOL, ALINA KULA, ZOFIA RZĄCZYŃSKA, Proste obliczenia chemiczne. (Repetytorium dla studentów ochrony środowiska) , s. 232, B5, 32 zł.

EKONOMIA

PIOTR KARPUŚ, JERZY WĘCŁAWSKI (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań , s. 800, B5, 70 zł.

MARIUSZ KICIA, ANNA KORZENIOWSKA (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu , s. 168, B5, twarda oprawa, 29 zł.

URSZULA WICH (red.), Annales UMCS, sec. H (Oeconomia) , vol.XLIII, s.360, B5, 34 zł.

FILOLOGIA POLSKA

JERZY BARTMIŃSKI (red.), Etnolingwistyka tom. 22, s. 290, B5, 34 zł.

JERZY BARTMIŃSKI (red.), Współczesny język polski , s. 696, B5, 48 zł.

RENATA BEDNARZ−GRZYBEK, Emancypantka i patriotka. (Wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego) , s. 230, B5, 30 zł.

AGNIESZKA BOGUTA, Bibliografia analityczna „czerwonej serii” 1981–2008 . Tomy 1–25, s. 292, A5, 29 zł.

ANNA DUNIN−DUDKOWSKA, Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi , s. 220, B5, 34 zł.

MAŁGORZATA KARWATOWSKA, JOLANTA SZPYRA−KOZŁOWSKA, Lingwistyka płci (Ona i on w języku polskim) , s. 296, B5, 36 zł.

ALINA KOCHAŃCZYK, ANDRZEJ NIEWIADOMSKI, BOGUSŁAW WRÓBLEWSKI, Słowa i metody (Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi), s. 652, B5, 68 zł.

IRINA LAPPO, Teatr Czechowa w Polsce , s. 466, B5, twarda oprawa, 47 zł.

JAN MAZUR, AGATA MAŁYSKA, KATARZYNA SOBSTYL (red.), Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej , s. 324, B5, 36 zł.

BARBARA MYRDZIK, EWA DUNAJ (red.), Oswajanie inności w edukacji polonistycznej , s. 184, B5, 30 zł.

ANDRZEJ NIEWIADOMSKI, Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych (O refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej), s. 432, B5, twarda oprawa, 48 zł.

HALINA PELCOWA (red.), W świecie nazw. (Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi) , s. 440, B5, twarda oprawa, 44 zł.

TADEUSZ PIERSIAK, ARTUR TIMOFIEJEW (red.), Wincentego Pola fascynacje literaturą i krajobrazem , s. 272, B5, 34 zł.

LAURA QUERCIOLI MINCER, Ojczyzny ocalonych. (Powojenna literatura żydowska w Polsce i we Włoszech) , s. 232, B5, twarda oprawa, 38 zł.

BOŻENA REJAKOWA, Kulturowe aspekty języka mody , s. 232, B5, 35 zł.

TERESA SKUBALANKA, Rymy niepoetyckie, czyli poezja, która nie jest poezją , s. 114, 150x240mm, 24 zł.

KRZYSZTOF STĘPNIK, MONIKA GABRYŚ (red.), Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku , s. 410, B5, 38 zł.

KRZYSZTOF STĘPNIK, MACIEJ RAJEWSKI (red.), Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciumiędzywojennym , s.370, B5, 43 zł.

KRZYSZTOF STĘPNIK, DARIUSZ TRZEŚNIOWSKI (red.), Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską , s. 380, B5, 35 zł.

JANINA SZCZEŚNIAK, DARIUSZ TRZEŚNIOWSKI (red.), Peregrynacje do źródeł (Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku. Część II) , s. 272, A5, 30 zł.

ŁUKASZ TOMCZAK (opracowanie), Etnolingwistyka. Bibliografia adnotowana 1988–2008 , s. 144, B5, 20 zł.

GRZEGORZ ŻUK, Twierdza czy wspólnota? (Europa w polskim dyskursie publicznym) , s. 150, B5, 28 zł.

ANNA WIERZBICKA, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne , s. 536, B5, twarda oprawa, 48 zł.

FILOLOGIE OBCE

BEATA BRZOZOWSKA−ZBURZYŃSKA (red.), Encuentros de linguistica II, s. 224, B5, 35 zł.

MARIA FALSKA (red.), Encuentros literarios II, s. 432, B5, 44 zł.

ANNA KĘDRA−KARDELA, Reading as Interpretation. (Towards a Narrative Theory of Fictional World Construction) , s. 184, B5, twarda oprawa, 34 zł.

WITOLD KOWALCZYK (red.), Rossica Lublinensia t. IV. (Literatura. Mit. Sacrum. Kultura), s. 210, B5, 25 zł.

LUCYNA KRZYSIAK, PIOTR KOŁTUNOWSKI (red.), Die deutschsprachigen Lander als Forschungs – und Unterrichtsgegenstand , s. 372, B5, 30 zł.

ZBIGNIEW MAZUR, The Power of Play (Leisure, Recreation and Cultural Hegemony in Colonial Virginia) , s. 224, B5, 26 zł.

RYSZARD RADZIK, MICHAŁ SAJEWICZ (red.), Studia Białorutenistyczne t. III, s. 402, B5, 42 zł.

HALINA RYCYK−SZTAJDEL, SWIETŁANA SZASZKOWA (red.), Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej cz. 2, s. 228, B5, 30 zł.

BARBARA SADOWNIK, Modulare Architektur der menschlichen Sprachfaehigkeit – kognitive und neurobiologische Dimensionen , s. 416, B5, twarda oprawa, 40 zł.

FILOZOFIA I SOCJOLOGIA

WALDEMAR BULIRA, WŁODZIMIERZ GOGŁOZA (red.), Libertarianizm. Teoria. Praktyka. Interpretacje , s. 264, B5, 35 zł.

WOŹNIAK ANNA, KOWALCZYK WITOLD (red.), W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich , s.270, 36 zł.

PAWEŁ BYTNIEWSKI, MIROSŁAW CHAŁUBIŃSKI (red.), Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy t. II, s. 248, B5, 32 zł.

ZDZISŁAW CACKOWSKI, Zdobywanie i zużywanie się doświadczenia ludzkiego , s. 258, B5, 38 zł.

MACIEJ KOCIUBA, Antropologia poznania obrazowego. (Rola obrazu i dyskursu w poznawczym ujmowaniu świata) , s. 350, 138x210mm, 34 zł.

AGNIESZKA KOLASA−NOWAK, Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych , s. 204, B5, 37 zł.

LESZEK KOPCIUCH, Wolność a wartości. (Max Scheler, Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand, Hans Reiner) , s. 338, B5, 38 zł.

JADWIGA MIZIŃSKA, Podnoszenie iskier , s. 302, B5, 32 zł.

ZBYSŁAW MUSZYŃSKI (red.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Trzy debaty , s. 268, B5, 32 zł.

RYSZARD RADZIK, MICHAŁ SAJEWICZ (red.), Białoruś – przeszłość i teraźniejszość: kultura, literatura, język , s. 256, B5, 32 zł.

MAŁGORZATA STĘPNIK, Stanisława Ossowskiego koncepcja socjologii sztuki , s. 160, B5, 29 zł.

JÓZEF STYK, ANDRZEJ ŚWIECA (red.), Stare i Nowe Struktury Społeczne w Polsce t. VIII (Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników) , s. 194, B5, 32 zł.

MAREK SZYMAŃSKI, Zagadnienie jedności i tożsamości istoty świadomej w filozofii buddyzmu indyjskiego , s. 266, B5, 34 zł.

ANNA WOŹNIAK, WITOLD KOWALCZYK (red.), W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich , s. 270, B5, 36 zł.

GEOGRAFIA

MARIA ŁANCZONT, ANDRZEJ ŚWIECA, TERESA BRZEZIŃSKA−WÓJCIK (red.), Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia) , vol. LXIV, 2, s. 188, B5, 33 zł.

ANDRZEJ ŚWIECA, TERESA BRZEZIŃSKA−WÓJCIK (red.), Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia) , vol. LXIV, 1., s. 264, B5, 32 zł.

JÓZEF WOJTANOWICZ, Współczesne procesy eoliczne , s. 116, B5, 33 zł.

HISTORIA I ARCHEOLOGIA

HENRYK GMITEREK (red.), Res Historica Tom 30, s. 224, B5, 32 zł.

MARIA JUDA (opracowanie), Privilegia typographica polonorum (Polskie przywileje drukarskie 1493–1793) , s. 474, B5, twarda oprawa, 46 zł.

HENRYK KOWALSKI, PAWEŁ MADEJSKI (red.), Res Historica Tom 29/2010. (Terra, Mare et homines II) , s. 236, B5, 34 zł.

ANDRZEJ TRZCIŃSKI, Cmentarz żydowski w Lesku. Część II – wiek XVIII , s. 232, B5, twarda oprawa, 40 zł.

PRZEMYSŁAW TYSZKA, Prawa barbarzyńskie o czynach przeciw ciału i cielesności człowieka (od końca V do początku IX wieku). (Corpus hominis jako kategoria kulturowa) , s. 228, B5, twarda oprawa, 34 zł.

MARCINWICHMANOWSKI, Dzialalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887–1963), polityka ruchu ludowego , s. 346, B5, 35 zł.

MAŁGORZATA WILLAUME (red.), Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXIV (Polska Odrodzona.) , s. 200, B5, 30 zł.

HALINA WIŚNIEWSKA, Sebastian Fabian Klonowic. Urzędnik i poeta królewskiego miasta Lublina (materiały źródłowe 1570–1603) , s. 248, B5, 31 zł.

MAREK WOŹNIAK, Przeszłość jako przedmiot konstrukcji (O roli wyobraźni w badaniach historycznych) , s. 280, B5, twarda oprawa, 33 zł.

ANNA ZAKOŚCIELNA, Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko−wołyńskiej , s. 552, A4, twarda oprawa, 80 zł.

KONRAD ZIELIŃSKI (red.), Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich , s. 192, B5, 32 zł.

MATEMATYKA I INFORMATYKA

PAWEŁ MIKOŁAJCZAK (red.), Annales UMCS, sec. AI (Informatica), vol. VIII, 2, s. 136, B5, 29 zł.

STANISŁAW PRUS (red.), Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LXIII, s. 154, B5, 24 zł.

STANISŁAW PRUS (red.), Annales UMCS, sec. A (Mathematica) , vol. LXIV, NO. 1, s. 114, B5, 23 zł.

ZBIGNIEW RADZISZEWSKI, Geometria analityczna. (Podstawy teorii i zbiór zadań z rozwiązaniami) , s. 196, B5, 30 zł.

NAUKI O SZTUCE

GABRIELA KLAUZA (red.), Annales UMCS, sec. L (Artes), vol. VII (W dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina), s. 240, B5, twarda oprawa, 30 zł.

TERESA KRASOWSKA, Muzyka barokowa w redukcjach jezuickich. Zagadnienia wykonawcze wybranych utworów , s. 180, B5, twarda oprawa, 35 zł.

Monika Mielko−Remiszewska , Musica Ecclesiae Nova (Twórcze i odtwórcze aspekty pracy dyrygenta podczas realizacji wybranych dzieł sakralnych Jana Maklakiewicza, Johna Ruttera i Pawła Łukaszewskiego) , s. 110, B5, 27 zł.

PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

ZDZISŁAW BARTKOWICZ, ANDRZEJ WĘGLIŃSKI, AGNIESZKA LEWICKA (red.), Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie , s. 360, B5, 40 zł.

BARBARA BONIECKA, Dziecięce wyobrażenia świata (Zbiór studiów) , s. 292, B5, 34 zł.

STANISŁAWA BYRA, MONIKA PARCHOMIUK (red.), Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty , s. 236, B5, 29 zł.

MARIA CHODKOWSKA, STANISŁAWA BYRA, ZDZISŁAW KAZANOWSKI i in., Stereotypy niepełnosprawności. (Między wykluczeniem a integracją.), s. 164, B5, 29 zł.

MARTA CZECHOWSKA−BIELUGA, Kobieta w roli dyrektora szkoły , s. 186, B5, 29 zł.

MAŁGORZATA KARWATOWSKA, Uczeń w świecie wartości , s. 184, B5, twarda oprawa, 34 zł.

JANUSZ KIRENKO, EWA SARZYŃSKA, Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby , s. 292, B5, 37 zł.

JANUSZ KIRENKO (red.), Lubelski Rocznik Pedagogiczny t. XXVIII, s. 248, B5, 29 zł.

KRZYSZTOF KRUSZKO, Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym , s. 296, B5, 34 zł.

DARIUSZ KUBINOWSKI, Jakościowe badania pedagogiczne: filozofia, metodyka, ewaluacja , s. 388, B5, 42 zł.

KRYSTYNA KUSIAK, IWONA NOWAKOWSKA−BURYŁA, RENATA STAWINOGA (red.), Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym , s. 468, B5, 43 zł.

GRAŻYNA E. KWIATKOWSKA, RENATA A. MAKSYMIUK (red.), Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości , s. 132, B5, 30 zł.

AGNIESZKA LEWICKA, EWA GRUDZIEWSKA, Mediacja sądowa. Alternatywna metoda resocjalizacyjna? , s. 220, B5, 30 zł.

TADEUSZ W. NOWACKI, Świat marzeń , s. 108, A5, 27 zł.

JACEK KONRAD OLSZEWSKI, O zaradności obezwładnionych lękiem (Osoby z nerwicowymi zaburzeniami lękowymi a stres) , s. 160, B5, 32 zł.

ZOFIA PALAK, ANNA BUJNOWSKA, AGNIESZKA PAWLAK (red.), Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia , s. 270, B5, 35 zł.

ZOFIA PALAK, ANNA BUJNOWSKA, AGNIESZKA PAWLAK (red.), Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach życia , s. 248, B5, 34 zł.

DOROTA PANKOWSKA, Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej , s. 400, B5, 43 zł.

EWA SARZYŃSKA, Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, wyd. 3 poprawione i uzupełnione, s. 212, B5, 34 zł.

SIKORA DOROTA, Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum , s. 218, 28 zł.

MARTA TARACHA, Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego , s. 160, B5, 28 zł.

JOLANTA MARIA WOLIŃSKA, Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny , s. 164, B5, 26 zł.

POLITOLOGIA

TOMASZ BICHTA, Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku , s. 228, B5, 40 zł.

IWONA HOFMAN, DANUTA KĘPA−FIGURA (red.), Współczesne media. Status−Aksjologia−Funkcjonowanie , t. I, II, s. 820, B5, 68 zł.

KATARZYNA KRZYWICKA, JOANNA KACZYŃSKA (red.), Oblicza Ameryki Łacińskiej , s. 236, B5, 30 zł.

MARIA MARCZEWSKA−RYTKO (red.), Polska w strukturach Unii Europejskiej. (Doświadczenia. Oczekiwania. Wyzwania) , s. 264, B5, 34 zł.

MARIA MARCZEWSKA−RYTKO, Religia i polityka w globalizującym się świecie , s. 362, B5, twarda oprawa, 42 zł.

WŁODZIMIERZ MICH (red.), Annales UMCS, sec. K (Politologia ), vol. XVI, 1, s. 314, B5, 35 zł.

EWANOWAK, DOROTALITWIN−LEWANDOWSKA (red.), Władza i przywództwo polityczne w demokracji , s. 184, B5, 32 zł.

JOANNA SZAFRAN, Implementacja unijnej polityki regionalnej w Polsce, s., 32 zł.

WOJCIECH ZIĘTARA, Think tanks. (Na przykładzie Polski i USA.) , s. 146, B5, 29 zł.

PRAWO I ADMINISTRACJA

ANNA FERMUS−BOBOWIEC, Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina (1885–1915) , s. 336, B5, 33 zł.

MAŁGORZATA EWA STEFANIUK, Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989–2007 , s. 626, B5, twarda oprawa, 60 zł.

VARIA

MONIKA ADAMCZYK−GARBOWSKA (red.), Kazimierz vel Kuzmir (Miasteczko różnych słów) , s. 396, B5, twarda oprawa, 48 zł.

TOMASZ BIELECKI, KRZYSZTOF KRAWCZYK, RYSZARD SKOWROŃSKI, Spinning uniwersalny (Zestaw ćwiczeń na spinningowym rowerze stacjonarnym) , s. 120, B5, 27 zł.

JACEK BRECZKO, Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu KULTURY paryskiej. (Przezwyciężanie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu) , s. 536, B5, twarda oprawa, 55 zł.

IWONA HOFMAN, LEOPOLD UNGER (opracowanie), Teczki Giedroycia. (10 lat bez Redaktora.) , s. 352, B5, twarda oprawa, 43 zł.

ANDRZEJ KOCHANOWSKI, Kazania lubelskie , s. 120, 240x150mm, 22 zł.

MICHAŁ STANISŁAW KOSSAKOWSKI, Diariusz 21 maja—31 sierpnia 1915 , s. 292, B5, twarda oprawa, 38 zł.

ZYGMUNT NIEDŹWIECKI, Opowiadania . Tom II, s. 316, B5, 33zł.

Pogranicze Polska – Ukraina t. 3/2009 (Rocznik naukowy), s. 336, B5, 32 zł.

WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
ul. Sienkiewicza 33, 45−037 Opole,
tel. (77) 441 08 78,
e−mail wydawnictwo@uni.opole.pl
Dział promocyjno−handlowy,
tel. (77) 441−27 14,
e−mail wydprom@uni.opole.pl
Księgarnia internetowa:
www.wydawnictwo.uni.opole.pl

Chlebda B., Danecka I., Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego . Cz. II, 254 s., 24,00 zł, podręcznik

Cimała B., Kwiatek J. (red.), Regionalizm, kultura i oświata regionalna , 202 s., 17,00 zł, pedagogika, praca zbiorowa

Detyna T., Kambodża w okresie gwałtownych przemian społecznych i politycznych oraz polskie reakcje na wydarzenia w tym kraju, 316 s. + 8 s. nieliczb., 31,00 zł, nauki o polityce, monografia

Dolata−Zaród A., Terminologie des textes economiques , 262 s., 14,00 zł, językoznawstwo, monografia

Filipczak−Kocur A., Sapia Drewniak E. (red.), „Prace Uczestników Studium Doktoranckiego” 10: Historia, Pedagogika, 146 s., 12,00 zł, seria wydawnicza

Gajda S. (red.), „Stylistyka XVIII”: Styl i kreatywność – Style and Creativity, 408 s. + 12 s. nieliczb., 37,00 zł, seria wydawnicza

Gajda. S. (red.), „Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich” t. 4 Lubaś W., Polityka językowa , 560 s., 49,00 zł, seria wydawnicza

Górska−Olesińska M., Słowo w sieci . Elektroniczne dyskursy , 176 s., 17,00 zł, językoznawstwo, monografia

Habuda L. , Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska. Aksjologia, ustrój, uprawianie polityki, obywatelskie społeczeństwo , 226 s., 21,00 zł, nauki o polityce monografia

Hanusik K., Łangowska−Szczęśniak U., Poziom i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993–2007 na tle przemian społeczno−ekonomicznych , 122 s., 12,00 zł, ekonomia, praca zbiorowa

Kędzierzawski W., Codzienność jako kategoria antropologiczna w perspektywie historii kultury , Opole 150 s., 14,00 zł, kulturoznawstwo, monografia

Łeńska−Bąk K., O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury „sub speciae culinaria” , 328 s., 31,00 zł, kulturoznawstwo, monografia

Łeńska−Bąk K., Sztandara M. (red.), „Stromata Anthropologica” 5: Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie – konteksty – interpretacje, 354 s., 29,00 zł, seria wydawnicza

Leśniański G.Z., The lichen biota of Opole Silesia (South Poland). Part 1. The list of lichenspecies , 162 s., 15,00 zł, biologia, monografia

Mamroł A., Stan i możliwości edukacji medialnej w gimnazjach Śląska Opolskiego , 142 s., 21,00 zł, pedagogika, monografia

Modrzejewska K., Kondycja człowieka w literaturze francuskiej XX wieku, 206 s., 19,00 zł, literaturoznawstwo, monografia

Pośpiech J. (red.), „Kwartalnik Opolski” R. LV, nr 4, 122 s., 10,00 zł czasopismo

Riedel R., Klimontowski P. (red.), 2011 – polska prezydencja w Unii Europejskiej , 440 s., 36,00 zł, nauki o o polityce, praca zbiorowa

Sapia−Drewniak E., Janik−Komar J. (red.), Uniwersytety Ludowe i inne formy oświaty dorosłych , 188 s., 15,00 zł, pedagogika, praca zbiorowa

Smak E. (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji , 262 s., 21,00 zł, pedagogika, praca zbiorowa

Sokołowska S., Bisaga A. (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy transformacji rolnictwa europejskiego , 220 s., 18,00 zł, ekonomia, praca zbiorowa

Sokołowska S., Bisaga A. (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym , 240 s., 19,00 zł, ekonomia, praca zbiorowa

Sokołowska S., Mijal A. (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich , 174 s., 14,00 zł, ekonomia, praca zbiorowa

Sokołowska S., Mijal A. (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, 176 s., 14,00 zł, nauki o zarządzaniu, praca zbiorowa

Sowiński T., Przestrzenne zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce w latach 1988–2006, 204 s., 13,00 zł, ekonomia, monografia

Spalińska−Mazur J., Inwencje i kontynuacje. Polski autorski film animowany w latach 1980–1990, 186 s. + 12 s. nieliczb., 19,00 zł, nauki o sztuce, monografia,

Strządała A., Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmownia eugeniki w XIX i XX wieku, 204 s., 19,00 zł, kulturoznawstwo, monografia

Szymański A., Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1944–1965 , 204 s., 25,00 zł, prawo, monografia

Włoch S. (red.), Wczesna edukacja dziecka – perspektywy i zagrożenia , 516 s., 39,00 zł, pedagogika, praca zbiorowa

Wolny R. (ed.), On time: Reflections on Aspects of Time in Culture, Literature and Language , Opole 258 s., 21,00 zł, literaturoznawstwo, praca zbiorowa

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61−701 Poznań
tel. (61) 829−46−46 (sekretariat),
829−46−41 (promocja),
829−46−40 (sprzedaż),
fax 829−46−47 e−mail:
wydnauk@amu.edu.pl (sekretariat), promwyd@amu.edu.pl (promocja),
press@amu.edu.pl (sprzedaż), www.press.amu.edu.pl
(pełna oferta i e−księgarnia)

AKUSTYKA

U. JORASZ, Słuchając, czyli kontredans akustyki ze sztuką s. 206, 32 zł, skrypt

BADANIA INTERDYSCYPLINARNE

A. KRAJEWSKA, D. ULICKA, P. DOBROWOLSKI (red.), Dramatyczność i dialogowość w kulturze. Seria Badania Interdyscyplinarne nr 19, s. 552, 70 zł, monografia

E. REWERS, A. SKÓRZYŃSKA (red.), Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast . Seria Badania Interdyscyplinarne nr 20, s. 450, 50 zł, monografia

BIOLOGIA

M. JASKÓLSKI, Krystalografia dla biologów, s. 300, 27 zł, skrypt

A. WOŹNY, A. GOŹDZICKA−JÓZEFIAK (red.), Podstawy biologii komórki (bakterie, archeony, rośliny, grzyby). T. I: Wirusy, s. 170, 24 zł, skrypt

CHEMIA

H. KORONIAK, J. BARCISZEWSKI (red.), Na pograniczu chemii i biologii , t. XXII, s.412, 55 zł; t. XXIII s. 324, 45 zł, skrypty

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA

K. MARCINIAK, Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania . Seria Etnologia i Antropologia nr 25, s. 320, 45 zł, monografia

FILOLOGIA ANGIELSKA

M. ZAPĘDOWSKA, P. STACHURA, America: The Natural and the Artificial. Construction of American Identities, Landscapes, Social Institutions and Histories . Seria Filologia Angielska nr 33, s. 256, 32 zł, monografia

FILOLOGIA BAŁTYCKA

R. BIELECKI, Język estoński dla początkujących. II: Słownik estońsko−polski, polsko−estoński , s. 230, 24 zł, skrypt

FILOLOGIA GERMAŃSKA

E. POŁCZYŃSKA, C. ZAŁUBSKA, Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800−2000 . T. II: 1919−1939, wyd. II uzupełnione. Seria Filologia Germańska nr 53 s. 204, 24 zł, monografia

FILOLOGIA POLSKA

E. BALCERZAN, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki , s. 280, 29 zł, skrypt

G. GAJEWSKA, Arcy−nie−ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów . Seria Filologia Polska nr 117, s. 318, 42 zł, monografia

J. GALANT, Odmiany wolności. Publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października . Seria Filologia Polska nr 118, s. 314, 32 zł, monografia

Z. KOPEĆ, Niepokorni. Brudni. Źli. Ludzie marginesu w prozie polskiej XX wieku . Seria Filologia Polska nr 116, s. 208, 27 zł, monografia

FILOLOGIA ROMAŃSKA

M. POTOK, El malestar. La narrativa de mujeres en la Espana contemporanea . Seria Filologia Romańska nr 36, s. 434, 48 zł, monografia

M. BLACHOWSKA−SZMIGIEL, Twórcze schematy poznawcze a kreatywność językowa. Na przykładzie języka francuskiego jako obcego . Seria Filologia Romańska nr 37, s. 312, 35 zł, monografia

FILOLOGIA ROSYJSKA

H. KORBICZ, Zachód, Polska, Rosja w krytycznoliterackim dyskursie wczesnego modernizmu ukraińskiego (publikacja w języku rosyjskim) . Seria Filologia Rosyjska nr 38, s. 334, 43 zł, monografia

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Z. TOPOLIŃSKA, Wspieranie przypadka. Gawęda językoznawcza, s. 106, 12 zł, skrypt

FILOZOFIA

I. BONDECKA−KRZYKOWSKA, J. POGONOWSKI, Świat matematyki. Tworzenie czy odkrywanie? Księga Pamiątkowa ofiarowana profesorowi Romanowi Murawskiemu . Seria Filozofia i Logika nr 107, s. 366, 59 zł, monografia

G. DZIAMSKI, Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki . Seria Filozofia i Logika nr 106 s. 294, 32 zł, monografia

M. URBAŃSKI, Rozumowania obdukcyjne. Modele i procedury . Seria Prace z Filozofii i Kognitywistyki, s. 214, 29 zł, monografia

D. WIENER, Antycypacja a procesy emocjonalne. Kognitywistyczne ujęcie systemów emogonalnych . Seria Prace z Filozofii i Kognitywistyki, s. 148, 16 zł, monografia

FIZYKA

M. KOTŁOWSKA, A. KOZAK, O pomiarach fizycznych , s. 44, 13 zł, skrypt

GEOGRAFIA

P. KŁYSZ, Od płatka śniegu do glacjalnych krajobrazów Polski . Seria Geografia nr 89, s. 106, 24 zł, monografia

A. KOŁODZIEJCZAK, Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w polskim rolnictwie . Seria Geografia nr 90, s. 202, 29 zł, monografia

A. KOSTRZEWSKI, R. PALUSZKIEWICZ (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych , t. V. Seria Geografia nr 88 s. 674, 88 zł, monografia

J. MICHNIEWICZ, Qumran and Jericho pottery: a petrographic and chemical provenance study . Seria Geologia nr 20, s. 170, 38 zł, monografia

W. STANKOWSKI, Meteoryt Morasko. Osobliwość obszaru Poznania . Seria Geologia nr 19, wyd. III s. 94, 32 zł zł, monografia

A. ZAJADACZ, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. IV: Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce – zarys specyfiki problemu . Seria Turystyka i Rekreacja. Studia i Prace, t. 4, s. 316, 32 zł, monografia

HISTORIA

B. BRZEZIŃSKI (red.), Fenomen rosyjskiego komunizmu . Seria Historia nr 213, s. 326, 40 zł, monografia

K. ILSKI, A. KOTŁOWSKA (red.), Rhomaioi . Zeszyt 3: Księga eparcha s. 86, 12 zł, skrypt

K. NAWOTKA (przekład, wstęp i komentarz), L. MROZEWICZ I M. MUSIELAK (red.), Fontes Historiae Antiquae , z. XV: Romans o Aleksandrze , s. 338, 48 zł, skrypt

A. PAJĄKOWSKA (przekł., wstęp i oprac.), L. MROZEWICZ I M. MUSIELAK (red.), Fontes Historiae Antiquae. Zeszyt XIII: Julian Apostata, Misopogon, czyli nieprzyjaciel brody , s. 76, 19 zł, skrypt

JĘZYKOZNAWSTWO

I. PROKOP, Aspekty analizy pragmalingwistycznej . Język. Kultura. Komunikacja nr 11, s. 184, 27 zł, monografia, językoznawstwo

LINGWISTYKA

Z. VETULANI, Zasoby językowe i technologie przetwarzania tekstu. POLINT – 112 – SMS jako przykład aplikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego . Seria Lingwistyka Komputerowa s. 246, 38 zł, monografia

MATEMATYKA

M. KRZYŚKO, Podstawy wielowymiarowego wnioskowania statystycznego , s. 370, 42 zł, skrypt

PRAWO

K. KOKOCIŃSKA, Polityka regionalna w Polsce i Unii Europejskiej , wyd. III, s. 238, 27 zł, skrypt

M. MAJEWSKA−BATOR, Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej, s. 410, 50 zł, skrypt

PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

L. CIERPIAŁKOWSKA, J. GOŚCINIAK, Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie. Wybrane zagadnienia , s. 180, 29 zł, skrypt

I. CYTLAK, Studia wyższe a jakość życia osób niepełnosprawnych . Studium porównawcze. Seria Psychologia i Pedagogika nr 151, s. 220, 26 zł, monografia

J. DROZDOWICZ, Symbole w działaniu. Akademickie konteksty nurtu symbolicznego w antropologii. Seria Psychologia i Pedagogika nr 148, s. 218, 27 zł, monografia

A. GULCZYŃSKA, Rodzinne uwarunkowania aktywności seksualnej młodych dorosłych . Seria Psychologia i Pedagogika nr 149, s. 160, 24 zł, monografia

S. JASKULSKA, Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów . Seria Psychologia i Pedagogika nr 150 s. 192, 24 zł, monografia

K. KALISZEWSKA, Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psychologiczna , wyd. II. Seria Psychologia nr 3, s. 164, 29 zł, monografia

J. KUJAWIŃSKI, Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja , s. 164, 16 zł, skrypt

E. SOROKO, Wywoływanie autonarracji w badaniach psychologicznych. Ocena (auto) narracyjności wypowiedzi . Seria Psychologia nr 8, s. 228, 24 zł, monografia

J. SZŁAPIŃSKA, Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego . Seria Psychologia i Pedagogika nr 150 s. 218, 27 zł, monografia

J. TWARDOWSKA−RAJEWSKA, Życie po udarze w podejściu holistycznym , s. 194, 20 zł, skrypt

E. ZAMOJSKA, Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych . Seria Psychologia i Pedagogika nr 152, s. 338, 52 zł, monografia

SOCJOLOGIA

E. SMOLARKIEWICZ, „Przerwana” tożsamość. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społecznościach postmigracyjnych . Seria Socjologia nr 66, s. 220, 30 zł, monografia

CZASOPISMA NAUKOWE (WYDAWNICTWA CIĄGŁE)

R. BUDZINOWSKI (red.), Przegląd Prawa Rolnego nr 1 (6), s. 268, 35 zł, prawo

A. GRZEGORCZYK, M. KOŚCIAŃCZUK (red.), Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. E. Stein nr 5: Wielcy mistycy – wielkie przemiany , s. 214, 26 zł, filozofia

M. JABŁOŃSKI, R. J. WIECZOREK, Interdisciplinary Studies In Musicology 8, s. 276, 35 zł, muzykologia

J. KACZOROWSKI (red.), Functiones et Approximatio 42.2 (2010), s. 112, 19 zł, matematyka

J. KACZOROWSKI (red.), Functiones et Approximatio , 43.1 (2010), s. 106, 19 zł, matematyka

A. KOSTRZEWSKI (red.), Quaestiones Geographicae 28A/1, s. 94, 26 zł, geografia

A. KOSTRZEWSKI (red.), Quaestiones Geographicae 28A/2 (2009), s. 112, 29 zł, geografia

A. KOSTRZEWSKI (red.), Quaestiones Geographicae 29/1, s. 90, 40 zł, geografia

A. KOSTRZEWSKI (red.), Quaestiones Geographicae 29 (2), s. 102, 29 zł, geografia

A. KOTLARSKA−MICHALSKA (red.), Roczniki Socjologii Rodziny . T. XIX (2008−2009): Młodzież a rodzina, s. 208, 37 zł, socjologia

K. KOZŁOWSKI (red.), Images , nr 13−14, s. 352, 38 zł, filmoznawstwo

A. J. MAJEWICZ (red.), Linguistic and Oriental Studies from Poznań, 9 s. 306, 45 zł, orientalistyka

H. MAMZER (red.), Człowiek i Społeczeństwo, t. XXX: My i oni. Interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości, s. 170, 24 zł, socjologia

M. PARYŻ (red.), Polish Journal for American Studies , vol. 4 (2010), s. 194, 27 zł, filologia angielska

E. SOLARCZYK−AMBROZIK (red.), Studia Edukacyjne 9/2009, s. 240, 28 zł, pedagogika

T. STRYJAKIEWICZ (red.), Quaestiones Geographicae 28B/1, s. 88, 26 zł, geografia

J. SYPNICKI (red.), Studia Romanica Posnaniensia XXXVII/1, s. 134, 27 zł, filologia romańska

E. WESOŁOWSKA (red.), Symbolae Philologorum Posnaniensium. Graecae et Latine , vol. XIX, s. 384, 45 zł, filologia klasyczna

WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ul. prof. S. Pigonia 6, 35–310 Rzeszów
tel. 17 872 14 37, faks 17 872 14 26
Dział kolportażu: tel. 17 872 13 69
e−mail: wydaw@univ.rzeszow.pl

NAUKI EKONOMICZNE

BARWIŃSKA−MAŁAJOWICZ A., PUCHALSKA K., Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej , 164 s., 16 zł

CHORÓB R., Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego , seria: Monografie i Opracowania nr 9, 188 s., 16 zł

MAZURKIEWICZ A., Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego , seria: Monografie i Opracowania nr 8, 176 s., 18 zł

PIERŚCIENIAK A., SZARA K., Młody menedżer w Europie. Wyzwania XXI wieku , 116 s., 15 zł

WOŹNIAK M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno−ekonomiczna a modernizacja gospodarki, z. 16, 495 s., 35 zł

WOŹNIAK M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno−ekonomiczna a modernizacja gospodarki , z. 17, 510 s., 33 zł

NAUKI HUMANISTYCZNE

Filologie obce

BURKHANOV I., Lexicography. A Dictionary of Basic Terminology , wyd. II, 284 s., 22 zł

CZAPIGA A., CZAPIGA Z. (red.), Słowo i tekst w opisie porównawczym. Zbiór prac poświęconych pamięci Profesora Mariana Bobrana , 216 s., 18 zł

KLEPARSKI G.A., PIETRZYKOWSKA A.M., A Thematic Guide to English Interactional Gambits , wyd. II, 320 s., 25 zł

KOSSAKOWSKA−MARAS M., MIERZWA M., Putieszestwujem po Rossiji , 168 s., 18 zł

TĘCZA Z., Gramatyka angielska i niemiecka w opisie równoległym , 692 s., 46 zł

WAWRZYNIAK Z., ŚWIATŁOWSKI Z. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 61, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 8, 300 s., 20 zł

ZIĘTALA G.A. (red.), Biznes w Rosji. Nieruchomości. Turystyka , 280 s., 25 zł

Filozofia

KUBIAK A., Wprowadzenie do etyki dramatycznej , 332 s., 25 zł

ZACHARIASZ A.L. (red.), Filozofia. Jej istota i funkcje , wyd. IV, 300 s., 28 zł

Historia

ZAWITKOWSKA W. (red.), Kobiety o kobietach. Studia i szkice. Średniowiecze i czasy nowożytne , 152 s., 16 zł

Językoznawstwo

KOPEĆ U., SIBIGA Z. (red.), Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej , 240 s., 20 zł

LIZAK J., BŁACHOWICZ E. (red.), Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura , 300 s., 33 zł

OŻÓG K., TARAS B. (red.), Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia. Szkice lingwistyczne , 192 s., 20 zł

Literaturoznawstwo

ANDRES Z., PASTERSKI J. (red.), Inna literatura. Dwudziestolecie 1989–2009 , t. 1, 2, 252 + 376 s., 45 zł

KARKUT D., PÓŁCHŁOPEK T. (red.), Kształcenie literacko−kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej , 240 s., 20 zł

MAZUR E., HEJDA D. (red.), Tradycje literatury polskiej XX wieku. Rozprawy i szkice. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi , 392 s., 35 zł

OSTASZ G., STANISZ M. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego , nr 59, Seria Filologiczna, Historia Literatury 4, 2009, 328 s., 16 zł

Nauki o polityce

CIMEK H. (red.), Myśl polityczna w Polsce w XX–XXI wieku. Wybrane problemy , 184 s., 25 zł

CIMEK H. (red.), Polityka i Społeczeństwo, nr 7/312 s., 20 zł

Nauki o sztuce

OLIWA G. (red.), Musica Galiciana, t. 12, 216 s., 15 zł

RYBA G. (red.), Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 2, 2009, 144 s., 25 zł

Pedagogika

BATIUK A., LASKA E.I., SZMYD K. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 58, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 5, 2009, 356 s., 20 zł

CHODKOWSKA M., MACH A. (red.), Wychowanie w środowisku. Między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości , 316 s., 24 zł

CHODKOWSKA M., UBERMAN M. (red.), Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości , 400 s., 27 zł

DURAJ−NOWAKOWA K., GRUCA−MIĄSIK U. (red.), Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej , 296 s., 22 zł

DURAJ−NOWAKOWA K., GRUCA−MIĄSIK U. (red.), Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno−opiekuńczej , 228 s., 22 zł

GRUCA−MIĄSIK U., TOKÁROVÁ A., LUKÁČ E. (red.), Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej. Konteksty polsko−słowacko−czeskie , 296 s., 25 zł

GUMIENNY B., Kompetencje społeczne niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków domów dziecka , 180 s., 20 zł

PĘCZKOWSKI R., Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji , 304 s., 30 zł

Socjologia

BROSZKIEWICZ W., Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia , 232 s., 20 zł

LEŚNIAK−MOCZUK K., Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu) , 212 s., 18 zł

MALIKOWSKI M., Podkarpacie. Studia socjologiczne , 488 s., 33 zł

MALIKOWSKI M., Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa , wyd. II, 344 s., 25 zł

RYKIEL Z. (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych , 204 s., 18 zł

NAUKI MEDYCZNE

KWOLEK A. (red.), Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VIII, z. 1, 108 s., 10 zł

KWOLEK A. (red.), Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VIII, z. 2, 144 s., 10 zł

POP T., OBODYŃSKI K. (red.), Fascynacje rehabilitacją . Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kwolkowi , 580 + wklejka, 40 zł

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

CYNARSKI W.J., Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej , wyd. II, 256 s., 20 zł

CZARNOTA B., Ocena stopnia i kierunku odchyleń reakcji fenotypowych organizmu dziecka na obciążenie pływackim treningiem sportowym , 168 s., 10 zł

KOŁODZIEJ R., Polski Związek Narciarski (1919–1939) , 192 s., 15 zł

OBODYNSKI K. (red.), Przeglad Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4, 2009, 196 s., 10 zł

OSTROWSKI P., Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004–2005 , 144 s., 13 zł

SEREDYŃSKI A., Badania zmienności cech budowy somatycznej i sprawności motorycznej żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i studentów wychowania fizycznego , 156 s., 12 zł

TABACZEK−BEJSTER I., Organizacje zajmujące się ratownictwem wodnym na ziemiach polskich (do 1969 r.) , 180 s., 14 zł

NAUKI PRAWNE

NOWAK K., Konstytucja Republiki Kosowa , 128 s., 5 zł

NAUKI TECHNICZNE

BYLICA A., FURMANEK W., WALAT W., Świat metali , wyd. II popr. i uzup., 278 s., 25 zł

FURMANEK W., PIECUCH A. (red.), Dydaktyka informatyki. Modelowanie i symulacje komputerowe , 232 s., 20 zł

WYDAWNICTWO NAUKOWE
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
ul. Mickiewicza 66, 71–101 Szczecin
tel. 91 444 20 06, 444 20 14,
faks 91 444 21 52
www.us.szc.pl/wydawnictwo,
e−mail: wnus@wneiz.pl

BIOLOGIA

DOMAGAŁA J. (red.), Acta Biologica nr 15, ZN nr 537, 156 s., 19 zł, zeszyt naukowy.

DOMAGAŁA J. (red.), Acta Biologica nr 16, ZN nr 581, 216 s., 26 zł, zeszyt naukowy.

LUBKOWSKA A., KLEPADŁO M., Analiza pierwiastków we włosach jako ocena stanu wysycenia mineralnego organizmu człowieka , 77 s., 15 zł, monografia.

ŚWIĄTEK M., Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zmienność opadów na polskim wybrzeżu Bałtyku , 150 s., 23 zł, monografia.

EKONOMIA

CZAPLEWSKI R. (red.), Ekonomiczne Problemy Łączności nr 11. Rynek informacji i komunikacji , ZN nr 514, 206 s., 21 zł, zeszyt naukowy.

CZAPLEWSKI R., Polityka gospodarcza , 144 s., 35 zł, skrypt.

FILIPIAK B. (red.), Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 13. Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji , ZN nr 516, 280 s., 31 zł, zeszyt naukowy.

FILIPIAK B. (red.), Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 14. Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw , ZN nr 532, 174 s., 20 zł, zeszyt naukowy.

FRĄCKIEWICZ E., Nowe technologie w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań , 340 s., 45 zł, monografia

IWIN−GARZYŃSKA J. (red.), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 8. Wybrane aspekty ze świata finansów , ZN nr 490, 146 s., 16 zł, zeszyt naukowy.

IWIN−GARZYŃSKA J., ZWOLANKOWSKI M., Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia nr 22. Wybrane aspekty finansów, ZN 555, 47 s., cena 27 zł, zeszyt naukowy

JANASZ W. (red.), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 12.

Przedsiębiorstwo w globalizującej się Europie , ZN nr 543, 284 s., 32 zł, zeszyt naukowy.

KACZMAREK M., Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości , 252 s., 32 zł, monografia.

KIZIUKIEWICZ T. (red.), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 15. Informacyjne aspekty rachunkowości , ZN nr 522, 260 s., 28 zł, zeszyt naukowy.

KIZIUKIEWICZ T. (red.), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 21. Wybrane problemy rachunkowości finansowej i zarządczej , ZN nr 554, 24 zł, zeszyt naukowy.

KOKOT S., Ekonomiczne zagadnienia użytkowania wieczystego w gospodarce

nieruchomościami gmin. Studium diagnostyczno−statystyczne na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego , 300 s., 32 zł, monografia.

MEYER B. (red.), Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 10, ZN nr 488, 267 s., 30 zł,

zeszyt naukowy.

MEYER B. (red.), Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 13, ZN nr 568, 194 s., 25 zł,

zeszyt naukowy

NAKONIECZNA−KISIEL H. (red.), Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej , ZN nr 504, 156 s., 20 zł, zeszyt naukowy.

NAKONIECZNA−KISIEL H. (red.), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 13. Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej , ZN nr 553,132 s., 15 zł, zeszyt naukowy.

PANASIUK A. (red.), Service Management Vol. 5, 263 s., 29 zł, zeszyt naukowy.

PEREPECZO A., Fuzje i przejęcia – efektywność finansowa , 230 s., 35 zł, monografia.

SUŁKOWSKI Cz. (red.), Wybrane problemy rozwoju funkcjonowania gospodarki , ZN nr 474, 138 s., 20 zł, zeszyt naukowy.

WIŚNIEWSKA J., Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych , 287 s., 40 zł,

Monografia.

WOLSKA G. (red.), Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka nr 1, 256 s., 222 zł, zeszyt naukowy.

FILOLOGIA ANGIELSKA

WITKOWSKA J., The image of the United Kingdom in Poland during the Stalinist period, 170 s., 20 zł, monografia.

FILOLOGIA GERMAŃSKA

KAMIŃSKA E., LIPCZUK R. (red.), Colloquia Germanica Stetinensia nr 17, ZN 518, 226 s., 27 zł, zeszyt naukowy.

MISIEK D., Wybrane aspekty lingwistyki tekstu a praca z tekstami autentycznymi w nauczaniu języka obcego (na przykładzie języka niemieckiego) , 126 s., 20 zł, monografia.

SOŚNICKA D. (red.), Colloquia Germanica Stetinensia nr 18, ZN nr 562, 358 s., 40 zł, zeszyt naukowy.

FILOLOGIA POLSKA I SŁOWIAŃSKA

BOGALECKI P., HOFFMANN K., KOSZARSKA J. (red.), Umaszynowienie , 214 s., 24 zł, monografia.

JARZĘBOWSKI Z., Słuchowiska szczecińskiego radia. Studia z pogranicza literatury i sztuki radiowej , 328 s., 29 zł monografia.

KOŁODZIEJEK E., KABATA M., SIDOROWICZ R., E−porady językowe (dodruk), 282 s., 26 zł poradnik.

KRUKOWSKA A., Kanon – kobieta – powieść. Wokół twórczości Józefy Kisielnickiej , 270 s., monografia.

MARIAK L., Leksyka z zakresu wojskowości w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Część I. Analiza i interpretacja , 364 s., 30 zł.

MARIAK L., Leksyka z zakresu wojskowości w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza . Część II. Słownik, 464 s., 60 zł. Przy zakupie obu książek – cena 40 zł

NOWASZCZUK J., Wierszowane epitafia łacińskie w Polsce epoki renesansu. Kompozycja. Antologia utworów , 211 s., 21 zł, monografia.

ZAWISZEWSKA A., Życie świadome. O nowoczesnej prozie intelektualnej Ireny Krzywickiej , 580 s., monografia.

FILOZOFIA

ZIEMSKI P., Nauka o poszukiwaniu metafizyki bytu duchowego. W kręgu myśli Juliana Ochorowicza , 122 s., 21 zł, monografia.

HISTORIA

(red.) STEPINSKI W., TARCZYNSKI W., Uniwersytet Szczecinski na przelomie wieków i czasów. 1985–2010 , 661 s., monografia.

(red.) FARYŚ J., WĄTOR A., WALCZAK H, Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918 – 1939 , 406 s., 80 zł, monografia.

INFORMATYKA

SZEWCZYK A. (red.), Studia Informatica nr 23. Wybrane aspekty społeczeństwa informacyjnego , 214 s., 24 zł, zeszyt naukowy.

NAUKI BIOLOGICZNE

KAWCZUGA D., BRUCKA−JASTRZĘBSKA E., DUDZIŃSKA W., SUPROŃ M.,

Wybrane metody analityki z zakresu fizjologii krwi. Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii i biotechnologii WNP , 132 s., 19 zł, skrypt.

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

EIDER J. (red.), Prace Instytutu Kultury Fizycznej nr 24, ZN nr 486, 94 s., 12 zł, zeszyt naukowy.

EIDER J. (red.), Prace Instytutu Kultury Fizycznej nr 25, ZN nr 486, 94 s., 12 zł, zeszyt naukowy.

EIDER J. (red.), Prace Instytutu Kultury Fizycznej nr 26, ZN nr 583, 118 s., 12 zł, zeszyt naukowy.

KRUK J., Wpływ aktywności fizycznej na ryzyko raka piersi u kobiet województwa zachodniopomorskiego , 226 s., 25 zł, monografia.

UMIASTOWSKA D., Dziennik wdrożeniowej praktyki pedagogicznej w szkole

podstawowej , 96 s., 22 zł, skrypt.

UMIASTOWSKA D., MAKRIS M., Dziennik trzytygodniowej praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej (dodruk), 210 s., 26 zł, skrypt.

UMIASTOWSKA D., MAKRIS M., Dziennik trzytygodniowej praktyki pedagogicznej w gimnazjum (dodruk), 170 s., 24 zł, skrypt.

NAUKI O POLITYCE

DRZONEK M., MIECZKOWSKI J. (red.), Acta Politica nr 22, ZN nr 539, 100 s., 12 zł, zeszyt naukowy.

DRZONEK M., MIECZKOWSKI J. (red.), Acta Politica nr 21, ZN nr 513, 120 s., 13 zł, zeszyt naukowy

DRZONEK M., MIECZKOWSKI J. (red.), Acta Politica nr 20, ZN nr 481, 178 s., 21 zł, zeszyt naukowy

KANIEWSKI S., Stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce wobec integracji z Unią Europejską , 190 s., 23 zł, monografia.

NAUKI O SZTUCE

ROTTERMUND K. (red.), Studia Musicologica Stetinensis 1. Studia Organologica , 194 s., 22 zł, zeszyt naukowy.

WIŚNIEWSKA−SALAMON I., Twórczość chóralna współczesnych kompozytorów szczecińskich w aspekcie problematyki wykonawczej , 232 s., 35 zł, monografia.


PEDAGOGIKA

SZARKOWICZ D., Ortopedagogika w krajach języka niemieckiego i w Polsce. Studium historyczno−społeczne , 148 s., 24 zł, monografia.

PRAWO

ANDRZEJEWSKI M. (red.), Roczniki Prawnicze nr 19, ZN nr 483, 150 s., 23 zł,

zeszyt naukowy

ANDRZEJEWSKI M., (red.), Roczniki Prawnicze nr 21, 118 s., 23 zł, zeszyt naukowy.

SOCJOLOGIA

GOŁDYKA L. (red.), Studia Sociologica nr 18, ZN nr 517, 168 s., 20 zł, zeszyt naukowy.

GOŁDYKA L. (red.), Studia Sociologica nr 19, ZN nr 566, 198 s., 15 zł, zeszyt naukowy.

GOŁDYKA L., MACHAJ I. (red.), Enklawy życia społecznego , 652 s., opr. twarda, 34 zł,

monografia.

GOŁDYKA L., MACHAJ I. (red.), Enklawy życia społecznego. Kontynuacje , 666 s., 34 zł, monografia.

PSYCHOLOGIA

DOMACHOWSKI W., Psychologia społeczna zarządzania informacją przez piarowca , 118 s., 24 zł, monografia.

TEOLOGIA

BUJAK J., „Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). Wprowadzenie do zagadnień

ekumenicznych , 178 s., 18 zł, skrypt.

CHABSKA J., KORZEC C., Między wiarą a zabobonem , 246 s., 23 zł, monografia.

KANIEWSKI S., Stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce wobec integracji z Unią Europejską , 190 s., 23 zł, monografia.

CZASOPISMA

Analiza i Egzystencja nr 9/2009, red. R. Ziemińska, 256 s., 22 zł (filozofia)

Analiza i Egzystencja nr 10/2009, red. R. Ziemińska, 256 s., 22 zł (filozofia)

Colloquia Theologica Ottoniana 1/2010, red. G. Wejman, 202 s., 15 zł (teologia)

Dyskurs nr 4/2009, red. D. Dąbrowska, 186 s., 30 zł (literaturoznawstwo)

Nowa Krytyka nr 22/23, red. J. Kochan, 352 s., 36 zł (filozofia)

Nowa Krytyka nr 24/25, red. J. Kochan, 343 s., 36 zł (filozofia)

Przegląd Zachodniopomorski 2009/3, red. T. Białecki, 186 s., 20 zł (historia)

Przegląd Zachodniopomorski 2009/4, red. T. Białecki, 194 s., 20 zł (historia)

Przegląd Zachodniopomorski 2010/1, red. T. Białecki, 222 s., 20 zł (historia)

Studia Językoznawcze . Tom 8, red. M. Białoskórska, 212 s., 25 zł (językoznawstwo)

Studia Maritima . Volume XXII, red. E. Włodarczyk, 156 s., 22 zł (historia)

WYDAWNICTWO
NAUKOWE UNIWERSYTETU
MIKOŁAJA KOPERNIKA
Redakcja ul. Gagarina 5, 87−100 Toruń
tel. (056) 611−42−95, fax (056) 611−47−05
e−mail: wydawnictwo@umk.pl
Dystrybucja: ul. Reja 25, 87−100 Toruń
tel./fax (056) 611−42−38
e−mail: books@umk.pl
www.wydawnictwo.umk.pl

ANTROPOLOGIA KULTUROWA/SOCJOLOGIA

KASPROWICZ MARTA, DRELICH SŁAWOMIR, KOPYCIŃSKI MACIEJ (red.), Zjawisko szaleństwa w kulturze , s. 208, format B5, 20 zł

ARCHEOLOGIA

CHUDZIAKOWA JADWIGA (red.), Archaeologia Historica Polona, t. 18: Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej Archeologia , s. 218, format B5, 68 zł

PYDYN ANDRZEJ (red.), Archeologia Jeziora Powidzkiego , s. 278, format B5, 46 zł

BIBLIOLOGIA

CISZEWSKA WANDA, KOWALSKA MAŁGORZATA (red.), „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 1 (4)/2010 , s. 172, format A5, 30 zł

FEDOROWICZ MAŁGORZATA, Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej , s. 346, format B5, 49 zł

GZELLA GRAŻYNA, Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894–1914 , s. 268, format A5, 37 zł

BIOLOGIA

KOZAK WIESŁAW, Geneza gorączki. Biologiczne mechanizmy i praktyka medyczna , s. 482, format A4, 79 zł

SZPILA KRZYSZTOF, The first instar of european miltogramminae , s. 272, format A4, 120 zł

EKONOMIA

GÓRKA JOANNA, PIŁATOWSKA MARIOLA (red.), „Dynamic Econometric Models”, vol. 9 , s. 145, format B5, 34 zł

KUFEL TADEUSZ, Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania , s. 210, format B5, 42 zł

NIEŻURAWSKI LECH, PAWŁOWSKA BOŻENA, WITKOWSKA JUSTYNA, Satysfakcja klienta. Strategia – pomiar – zarządzanie. Koncepcja wewnętrznego urynkowienia współczesnej organizacji , s. 408, format A4, 62 zł

PIŁATOWSKA MARIOLA (red.), Ekonomia XL , s. 258, format B5, 52 zł

SOKOŁOWSKA EWELINA, Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych , s. 380, format B5, 52 zł

FILOZOFIA

BARANOWSKA MARTA, Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka , s. 359, format B5, 64 zł

RICHARD RORTY, Spełnianie obietnicy naszego kraju. Myśl lewicowa w dwudziestowiecznej Ameryce , s. 152, format A5, 26 zł

SZULAKIEWICZ MAREK, Granice i ograniczenia. O doświadczeniu granic i ich przekraczaniu , s. 364, format B5, 49 zł

ŻELAZNA JOLANTA, Substancja jak światło? Wybrane pojęcia i problemy filozofii Spinozy , s. 186, format A5, 29 zł

HISTORIA/NAUKI POMOCNICZE HISTORII

DEGEN DOROTA, GZELLA JACEK (red.), Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku , s. 592, format B5, 76 zł

DYGDAŁA BOGUSŁAW, Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII–XVIII wieku , s. 248, format B5, 28 zł

CZAJA ROMAN, JAHNKE CARSTEN (red.), Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit , s. 218, format B5, 49 zł

JEZIORSKI PAWEŁ, Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych , s. 570, format B5, 35 zł

MIKULSKI KRZYSZTOF (red.), „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 13/2009 , s. 246, format B5, 30 zł

OLSZANIEC SZYMON, WOJCIECHOWSKI PRZEMYSŁAW, Społeczeństwo i religia w świecie antycznycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20−22 września 2007 r.) , s. 452, format A5, 55 zł

PUDDINGTON ARCH, Rozgłośnie wolności. Tryumf Radia Wolna Europa i Radia Swoboda w zimnej wojnie , s. 422, format B5, 35 zł

ROBÓTKA HALINA, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne , s. 168, format A5, 26 zł

MICHALUK DOROTA, Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej państwowości , s. 628, format B5, 82 zł

SUDZIŃSKI RYSZARD, GOLON MIROSŁAW, CZYŻNIEWSKI MARCIN (red.), Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą. Studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane Profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin , s. 466, format A5, 55 zł

WENTA JAROSŁAW, OLIŃSKI PIOTR (red.), In memoriam honoremque Casimiri Jasiński , s. 300, format B5, 37 zł

WISZKA EMILIAN, Brześć Litewski. Obozy jeńców i internowanych (1919–1921) , s. 182, format B5, 38 zł

HISTORIA SZTUKI

KRAWCZYK JANUSZ (red.), Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska , 199 zł

MAJEWSKA ALICJA (red.), Rzeźba. Wystawa pedagogów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu , s. 92, format B5, 39 zł

MOCARSKA−TYCOWA ZOFIA, BIELSKA−KRAWCZYK JOANNA (red.), Kolor w kulturze , s. 358, format B5, 54 zł

SIENKIEWICZ JAN W., Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła , s. 296, format A4, 157 zł

SYLWESTRZAK HUBERT, KACHNIC JOANNA, Kamienne tworzywo sztuki , s. 350, format A5, 68 zł

JĘZYKOZNAWSTWO

BOJAŁKOWSKA KRYSTYNA, Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim , s. 254, format B5, 44 zł

PLECIŃSKI JACEK, PŁAWSKI MACIEJ, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 5” , s. 280, format B5, 36 zł

WALKIEWICZ ALEKSANDRA, Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty. Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych , s. 222, format B5, 35 zł

ŻYWICZYŃSKI PRZEMYSŁAW, The Axiology of Spoken Interaction. An Essay on the Organisation of Conversational Behaviour , s. 580, format B5, 72 zł

LITERATUROZNAWSTWO

BRANACH−KALLAS ANNA, Corporeal Itineraries: Body, Nation, Diaspora in Selected Canadian Fiction , s. 326, format B5, 46 zł

MADEJSKI JERZY (red.), „Litteraria Copernicana” 1 (5)/2010: Kampus , s. 226, format B5, 30 zł

MIKOŁAJCZYK IRENEUSZ, MRÓZ MIROSŁAW (red.), Septem sidera. Poemat religijny Mikołajowi Kopernikowi przypisywany , s. 293, format A4, 120 zł

SUPRUNIUK MIROSŁAW (red.), „Archiwum Emigracji”, z. 2 (11)/2009 , s. 174, format B5, 34 zł

PEDAGOGIKA

BAGROWICZ JERZY, „Paedagogia Christiana” 2 (24)/2009 , s. 254, format B5, 20 zł

SZULAKIEWICZ WŁADYSŁAWA (red.), Pedagogika XXIV , s. 192, format A5, 31 zł

SZULAKIEWICZ WŁADYSŁAWA (red.), Pedagogika XXV , s. 256, format A5, 36 zł

POLITOLOGIA

CZARNECKI MICHAŁ J. (red.), „Dialogi Polityczne. Polityka – Filozofia – Społeczeństwo – Prawo” 12/2009 , s. 423, format B5, 32 zł

TOMASZEWSKI PATRYK (red.), „Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym” 2−3 (9−10) 2009−2010 , s. 332, format B5, 29 zł

PRAWO

BAGIŃSKA EWA (red.), „Studia Iuridica Toruniensia” , t. 6/2010, s. 220, format A5, 35 zł

BUNIKOWSKI DAWID, Podstawowe kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę moralności , s. 424, format B5, 64 zł

Kasprowicz Marta, Drelich Sławomir, Kopyciński Maciej (red.) Zjawisko szaleństwa w kulturze, s. 208,

TEOLOGIA

BAGROWICZ JERZY, JANKOWSKI STANISŁAW (red.), Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie (J 13, 13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej , s. 226, format B5, 37 zł

BILICKA BEATA, Kościół w polskich katechizmach i podręcznikach do nauki religii dla dzieci i młodzieży w latach 1945–2001 , s. 592, format B5, 78 zł

KONECKI KRZYSZTOF, Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II , s. 290, format B5, 46 zł

KONECKI KRZYSZTOF (red.), „Teologia i człowiek” 13/2009 , s. 244, format B5, 20 zł

PERSZON JAN (red.), Biblia w teologii fundamentalnej , s. 186, format specjalny, 26 zł

WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU
KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
ul. Dewajtis 5,
01−815 Warszawa
tel. (22) 561 88 38, (22) 561 89 23,
tel./fax (22) 561 89 11
e−mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
dyrektorwyd@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

NAUKI BIOLOGICZNE

JABŁOŃSKI M., Prawno−finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa , s. 334, 26 zł

ŁEPKO Z., SADOWSKI R. (RED.), A humanist approach to sustainable development , s. 235, 14 zł

ŚWIEŻYŃSKI A. (RED.), Philosophy of Nature Today , s. 198, 14 zł

NAUKI HUMANISTYCZNE

Filozofia

MOŃ R., KOBYLIŃSKI A. (RED.), Etyczne wymiary praw człowieka , s. 180, 18 zł

GASIUL H., WROCŁAWSKA−WARCHALA E. (RED.), Osobowość i religia , s. 490, 31 zł

MACIEJCZAK M., Intencjonalność i znaczenie językowe , s. 190, 20 zł

MYNARSKA M., Individual Fertility Choices in Poland , s. 214, 14 zł

MOŃ R. PODREZ E. (RED.), Ethics in Public Life , s. 174, 12 zł

KUKOWSKI J., Filozofia (w) fizyce , s. 222, 18 zł

NIEZNAŃSKI E., ŚWIĘTORZECKA K., TOMANEK R., U podstaw analizy dyskursu filozoficznego , s. 274, 19 zł

ANDRZEJUK A., LISTKOWSKA B. (RED.), Gertruda Mieszkówna i jej modlitwy , s. 146, 13 zł

Literaturoznawstwo

KUCZERA−CHACHULSKA B., CHACHULSKI T. (RED.), Czytanie liryki po Zgorzelskim , s. 144, 22 zł

KUCZERA−CHACHULSKA B., Liryka romantyczna i inne szkice , s. 150, 22 zł

Nauki o sztuce

MOISAN−JABŁOŃSKA K., PONIŃSKA K. (RED.), Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej , s. 220 + 104 s. zdjęć, 32 zł

WRZEŚNIAK M., Roma Sancta Fiorenza Bella , s. 280, 23 zł

Pedagogika

BREJNAK W., WOLNICZ−PAWŁOWSKA E. (RED.), Zaburzenia tempa i płynności mowy , s. 190, 19 zł

Psychologia

KNOPP K., Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży , s. 146, 16 zł

MAJCHRZYK Z., Homicide in the family , s. 394, 22 zł

Socjologia

ZARĘBA S., Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej , s. 390, 32 zł

NAUKI PRAWNICZE

Prawo kanoniczne

WROCEŃSKI J., PIETRZAK H. (RED.), Ars boni et aequi , s. 896, 72 zł

GÓRALSKI W., Dobro małżonków a istotne obowiązki małżeńskie , s. 260, 20 zł

NAUKI TEOLOGICZNE

PRZYBYŁOWSKI J., Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej , s. 420, 28 zł

MIKOŁAJCZYK M., Bibliografia dialogu chrześcijańsko−żydowskiego w Polsce za lata 1996−2000 , s. 488, 32 zł

KOWALCZYK M., Apostolat słowa Bożego , s. 488, 40 zł

GAŁĄZKA W., Charyzmat zakonny , s. 290, 23 zł

GACKA B., Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI , s. 422, 32 zł

DZIUBA A. (RED.), In principio erat.. . , s. 174 + 11 foto, 18 zł

NAUKI HISTORYCZNO−SPOŁECZNE

BALICKI J., Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej , s. 404, 26 zł

OCHOCKI A., Ludność świata – powinność i kapitał , s. 204, 14 zł

WĘGRZECKI j, SOWIŃSKI S. (RED.), Suwerenność państwa i jej granice , s. 234, 22 zł

Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 4, 00−497 Warszawa
tel. 0 22 55 31 318, fax 0 22 55 31 337
e−mail: wuw@uw.edu.pl
http://www.wuw.pl

Cezary Święcki, Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej. X−XII wiek , s. 244, cena: 30,00 zł, historia literatury

Grzegorz Wróblewski, Pomyłka Marcina Lutra (proza i szkice kopenhaskie), s. 244, cena: 29,00 zł, kultura

Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Iwona Kurz, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak (red.), Słowo/Obraz , s. 430, cena: 49,00 zł, kultura

Anna Przecławska, Anna Wiłkomirska (red.), Między nieuchronnością a możliwością – wychowanie w warunkach zmiany , s. 254, cena 25,00 zł, pedagogika

Maciej Mycielski, Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815−1830 , s. 328, cena: 39,00 zł,

historia

Michał Krych, Analiza matematyczna dla ekonomistów , s. 318, cena: 64,00 zł, matematyka

Wojciech Otto (red.), Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka , s. 132, cena: 29,00 zł, ekonomia

Jarosław Utrat−Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa , s. 268, cena: 29,00 zł, prawo

Ewa Leś i Stefania Bernini (red.) Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej , s. 420, cena: 39,00 zł, socjologia

Pod redakcją BarbarA Lewenstein, JacEk Schindler, Ryszard SkrzypIEC (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych , s. 306, cena: 35,00 zł, socjologia

Agata Górny, Izabela Grabowska−Lusińska, Magdalena Lesińska, Marek Sokólski (red.) Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji , s. 316, cena: 32,00 zł, socjologia

Stevan K. Pavlowitch, Historia Bałkanów (1804−1945) , s. 420, cena: 46,00 zł, historia

Marek Gołkowski, Anna Kiermut, Maria Kuc, Małgorzata Majewska−Meyers, „Gdybym znał dobrze język polski...” Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców , s. 346, cena: 29,00 zł, nauka języków

Józefa Hrynkiewicz, Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego , s. 346, cena: 36,00 zł, socjologia

Paweł Śpiewak (red.) Dawne idee, nowe problemy , s. 244, cena: 35,00 zł,

Aleksandra Lompart (red.) Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona? , s. 298, cena: 39,00 zł, socjologia

Stanisław Obirek, Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga , s. 260, cena: 32,00 zł,

WYDAWNICTWO
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80−233 GDAŃSK
tel. 58 347 22 99, fax 58 347 23 90
e−mail: wydaw@pg.gda.pl
www.pg.gda.pl/wydawnictwoPG.pl

BIEGALSKI Henryk: Metoda prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic do przecinania . Seria Monografie nr 103, 244 s., 27 zł,

BIESZK Henryk: Urządzenia do realizacji procesów cieplnych w technologii chemicznej , wyd. 1, 128 s., 16 zł,

BIESZK Henryk: Urządzenia do realizacji procesów mechanicznych w technologii chemicznej , wyd. 3, 140 s., 17 zł,

BORYCZKO Adam: Podstawy pomiarów wielkości mechanicznych , wyd. 1, 80 s., 11 zł,

CYWIŃSKI Zbigniew: O nową filozofię budownictwa , wyd. 2, 104 s., 13 zł,

GIĘTKOWSKI Zdzisław, KARWOWSKI Krzysztof, MIZAN Marian: Diagnostyka sieci trakcyjnej , wyd. 1, 120 s., Biblioteka Cyfrowa PG,

JANKOWSKA Kazimiera, JANKOWSKI Tadeusz: Funkcje wielu zmiennych, całki wielokrotne, geometria analityczna , wyd. 5, 104 s., 13 zł,

JANKOWSKA Kazimiera, JANKOWSKI Tadeusz: Zadania z matematyki wyższej , wyd. 7, 132 s., 16 zł,

JANKOWSKA Kazimiera, JANKOWSKI Tadeusz: Zbiór zadań z matematyki , wyd. 11, 148 s., 16 zł,

KŁOSOWSKI Paweł: Ćwiczenia w kreśleniu rysunków w systemie AutoCAD−a (wersja dla AutoCAD−a 2010 PL i 2011 PL) , wyd. 1, 144, 17 zł,

KUCHARSKA−RACZUNAS Anna, MACIEJEWSKA Jolanta: English for Mathematics. For students of technical studies , wyd. 1, 160 s., 19 zł,

KURAŁOWICZ Zdzisław: Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS , wyd. 1, 236 s., 27 zł,

MATULEWICZ Wacław: Elektrotechnika dla mechaników , wyd. 1, 116 s., 15 zł,

MATULEWICZ Wacław: Modelowanie krwiobiegu za pomocą obwodu elektrycznego , 144 s., 17 zł,

MIKULSKI Tomasz: Ramy cienkościenne. modelowanie i analiza wrażliwości. Seria Monografie nr 100, 134 s., 16 zł,

PLUCIŃSKI Jerzy: Optyka nieuporządkowanych ośrodków silnie rozpraszających . Seria Monografie nr 102, 224 s., 25 zł,

SKIBICKI Jacek: Pojazdy elektryczne . Część 1, wyd. 1, 111 s., Biblioteka Cyfrowa PG,

SZATKOWSKI Andrzej, CICHOSZ Jacek: Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne , wyd. 3, 218 s., 25 zł,

TEJCHMAN Jacek: Budownictwo przemysłowe. Obliczanie i konstrukcja silosów , wyd. 1, 122 s., 15 zł,

WOJDAK Ryszard: Nietypowe autorskie konstrukcje budowlane. Stadion piłkarski na EURO 2012 w Gdańsku i inne obiekty , 96 s., 13 zł,

POKRZYWNICKA Krystyna: Kontrasty • metamorfozy • styl. Cz. I. Rozważania o dynamice przemian architektury XX wieku , 192 s., 22 zł,

POKRZYWNICKA Krystyna: Kontrasty • metamorfozy • styl. Cz. II. Komentarze , 160 s., 19 zł,

WYDAWNICTWO
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
ul. Akademicka 5 44−100 GLIWICE
tel./fax 0−32−237−13−81, 032−237−18−48
DZIAŁ SPRZEDAŻY I REKLAMY
http://wydawnictwo.polsl.pl/default.aspx
wydawnictwo_mark@polsl.pl

ADAMIEC J., Spawalność odlewniczych stopów magnezu, wyd. I, s. 166, zł 22, (metalurgia)

BADURA H., Drogi ewakuacji załogi ze stref zagrożenia pożarowego w kopalniach węgla kamiennego, wyd. I, s. 95, zł 13, (górnictwo)

BEDNARSKI A., Zarys modernistycznej architektury Gliwic (1919−1939)

Działalność architektoniczno−budowlana Karla Schabika, wyd. I, s. 147, zł 22, (architektura)

Bendkowski J., Kramarz M., Kramarz W., Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia, wyd. I, s. 333, zł 50, (logistyka)

BIEDROŃSKA J., FIGASZEWSKI J., KOZAK K., LISIK A., MIKOŚ−RYTEL W., Projektowanie obiektów motoryzacyjnych, wyd. II, s. 417, zł 50, (architektura)

BIEDROŃSKA M, Zbiór zadań z rozwiązaniami i odpowiedziami, wyd. I, s. 105, zł 10, (matematyka)

BIEGAŃSKA J., CZOP M., KAJDA−SZCZEŚNIAK M., Gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Materiały do zajęć laboratoryjnych, wyd. I, s. 207, zł 34, (inżynieria środowiska)

BŁACH A., PAWLAK A., Inżynierska geometria wykreślna. Zbiór zadań, wyd. II, s. 353, zł 48, (grafika inżynierska)

BOJARSKA M., KWICZAŁA J., PIASECKI E., Laboratorium elektroniki, wyd. II, s. 192, zł 20, (elektronika)

CHMIELNIAK T., ZIĘBIK A. (red.), Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych, wyd. I, s. 458, zł 72, (energetyka)

CHUDEK M., Mechanika górotworu z podstawami zarządzania ochroną środowiska w obszarach górniczych i pogórniczych, wyd. I, s. 499, zł 66, (górnictwo)

CHUDEK M. (red.) Optymalizacja warunków współpracy stalowej obudowy odrzwiowej podatnej wzmocnionej warstwą betonu natryskowego z górotworem w aspekcie zachowania stateczności wyrobiska oraz ochrony środowiska górniczego. wyd. I, s. 394, zł 48, (górnictwo)

CIĄŻYŃSKI W. E., Elektronika analogowa w zadaniach. Tom 3. Analiza małosygnałowa układów półprzewodnikowych, wyd. I, s. 163, z 27, (elektronika)

CIĄŻYŃSKI W. E., Elektronika analogowa w zadaniach. Tom 4. Charakterystyki częstotliwościowe układów elektronicznych, wyd. I, s. 131. zł 23, (elektronika)

CIĄŻYŃSKI W. E., Elektronika analogowa w zadaniach. Tom 5. Idealne wzmacniacze operacyjne w zastosowaniach liniowych, wyd. I, s. 174, zł 34, (elektronika)

CIĄŻYŃSKI W. E., Elektronika analogowa w zadaniach. Tom 6. Idealne wzmacniacze operacyjne w zastosowaniach nieliniowych, wyd. I, s. 109, zł 20, (elektronika)

CZECH Z. J., DEOROWICZ S., FABIAN P., Algorytmy i struktury danych. Wybrane zagadnienia, wyd. II, s. 225, zł 26, (informatyka)

CZEPIEL J., AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D, wyd. II, s. 85, zł 10, (grafika inżynierska)

DROBIEC Ł., PAJĄK Z., Stropy z drobnowymiarowych elementów, wyd. II, s. 228, zł 22, (budownictwo)

FOIT H., Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji, wyd. I, s. 208, zł 32, (inżynieria środowiska)

FUJAREWICZ K., Zastosowanie wybranych metod sieci neuronowych w sterowaniu i bioinformatyce, wyd. I, s. 173, zł 23, (informatyka)

GAJDZIK B., JAMA B., Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, wyd. II popr. i rozsz., s. 173, zł 24, (zarządzanie)

HĄBEK P., SZEWCZYK P., Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, wyd. I, s. 135, zł 20, (zarządzanie)

HŁAWICZKA A. (red.), Laboratorium podstaw techniki cyfrowej, wyd. III popr., s. 269, zł 44, (elektronika)

JANECKI R., SIERPIŃSKI G., (editors), Contemporary Tramsportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. The Development of Transportation Systems, wyd. I, s. 462, zł 99, (transport)

Janerka K., Nawęglanie ciekłych stopów żelaza, w yd. I, s. 161, zł 26, (metalurgia)

JASTRZĘBSKA M., Badania zachowania się gruntów spoistych poddanych obciążeniom cyklicznym w zakresie małych odkształceń, wyd. I, s. 216, zł 24, (budownictwo)

JĘDRZEJCZYK – KUBIK J., POWNUK A., SKRZYPCZYK J., Matematyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami, wyd. I, s. 158, zł 20, (matematyka)

KANIA A., Geometria wykreślna z grafiką inżynierską. Część I. Rzut cechowany, wyd. III, s. 41, zł 6, (grafika inżynierska)

KANIA A., Geometria wykreślna z grafiką inżynierską. Część II. Rzuty Monge’a, wyd. II, s. 107, zł 14, (grafika inżynierska)

KOSMAN G., RUSIN A., TALER J., PAWLIK M. (red.), Zagadnienia projektowania i eksploatacji kotłów i turbin do nadkrytycznych bloków węzłowych, wyd. I, s. 511, zł 74, (energetyka)

Kosmol J. (red.), Laboratorium z inżynierii odwrotnej, wyd. I, s. 125, zł 17, (mechanika)

Kosmol J., Wybrane zagadnienia z metodologii badań, wyd. I, s. 214, zł 29, (mechanika)

KOSTOWSKI E., Promieniowanie cieplne, wyd. II, s. 205, 32 zł, (energetyka)

KROK R., Sieci cieplne w modelowaniu pola temperatury w maszynach elektrycznych prądu przemiennego, wyd. I, s. 171, zł 34, (elektryka)

LISIK A., Architektura sakralna, wyd. I, s. 219, zł 45, (architektura)

MALIŃSKI M., Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej w Excelu i pakiecie Statistica, wyd. I, s. 364, zł 49, (matematyka)

MARKUSIK S., Infrastruktura logistyczna w transporcie. Tom I. Środki transportu, wyd. I, s. 362, zł 56, (transport)

NIEZABITOWSKA E. (red.), Budynek inteligentny. Tom I. Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego, wyd. II, s. 343, zł 50, (architektura)

NIEZABITOWSKA E. (red.), Budynek inteligentny. Tom II. Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych, wyd. II, s. 167, zł 23, (architektura)

Nowak W., Pronobis M. (red.), Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, wyd. I, s. 427, zł 68, (energetyka)

Ocieczek W., Gajdzik B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych, wyd. I, s. 171, zł 25, (zarządzanie)

OcZKOWICZ T., Kształtowanie własności wyrobów profilowych w niekonwencjonalnych procesach walcowania i ciągnienia, wyd. I, s. 209, zł 25, (metalurgia)

PALICA M., RACZEK J. (red.), Pomoce projektowe w inżynierii chemicznej i procesowej, wyd. I, s. 460, zł 49, (chemia)

PŁACZEK B., Techniki projektowania baz danych w środowisku PowerDesigner, wyd. I, s. 25, zł 25, (transport)

POCHOPIEŃ B., STAŃCZYK U., WRÓBEL E., Arytmetyka systemów cyfrowych w teorii i praktyce, wyd. I, s. 135, zł 15, (informatyka)

PROBIERZ K., Ochrona zasobów kopalin w Polsce doby gospodarki wolnorynkowej, wyd. I, s. 79, zł 10, (górnictwo)

RAKOWSKI A. Z., Metoda radiowęglowa w pomiarach udziału CO2 emitowanego do atmosfery ze spalania paliw kopalnych, wyd. I, s. 119, zł 13, (fizyka)

SATERNUS M., FORNALCZYK A., Obliczenia chemiczne dla metalurgów, wyd. I, s. 215, zł 30, (metalurgia)

SIENKIEWICZ−MAŁYJUREK K., NICZYPORUK Z. T., Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki, wyd. I, s. 315, zł 47, (organizacja)

SŁUPIK H., Obróbka skrawaniem. Podstawy teoretyczne, wyd. I, s. 217, zł 27, (mechanika)

Stachowicz−Stanusch A., Główne wartości uczelni wyższych w kontekście różnych kultur narodowych. Koncepcja badań i wyniki badań sondażowych, wyd. I, s. 158, zł 23, (organizacja)

STAROSOLSKI W., Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia. Tom 1, wyd. II, s. 299, zł 38, (budownictwo)

STAROSOLSKI W., Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia. Tom 2, wyd. II, s. 229, zł 30, (budownictwo)

STRZAŁKOWSKI P., Zarys ochrony terenów górniczych, wyd. I, s. 192, zł 30, (górnictwo)

SZARGUT J., Termodynamika Techniczna, wyd. V, s. 685, zł 70, (energetyka)

SZCZEPANKIEWICZ W., Badania nad wybranymi drogami syntezy układu chinazoliny, wyd. I, s. 147, zł 20, (chemia)

SZLEZINGER I. (red.), Jak napisać referat w języku niemieckim? Zbiór przydatnych zwrotów, wyd. I, s. 43, zł 5, (języki obce)

Tejszerska D., Mańka I., Modelowanie skrzywień bocznych kręgosłupa człowieka, wyd. I, s. 171, zł 24, (mechanika)

Turek W., Uziel Z., Wykłady i zadania obliczeniowe z kinetyki chemicznej i adsorpcji z elementami katalizy, wyd. I, s. 199, zł 25, (chemia)

WĘGRZYN S., Molekularne systemy informatyki, wyd. I, s. 25, zł 4, (informatyka)

Wituła R., Liczby zespolone, wielomiany oraz rozkłady na ułamki proste. Tom 1. Podstawowe operacje na liczbach zespolonych, wyd. I, s. 141, zł 18, (matematyka)

Wituła R., Liczby zespolone, wielomiany oraz rozkłady na ułamki proste. Tom 2. Równania, nierówności oraz odwrotna transformacja Laplace’a, wyd. I, s. 157, zł 19, (matematyka)

WITUŁA R., Liczby zespolone, wielomiany oraz rozkłady na ułamki proste. Tom 3. Wybrane zagadnienia o wielomianach, wyd. I, s. 191, zł 23, (matematyka)

WODARSKI K., Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego, wyd. I, s. 215, zł 36, (górnictwo)

ZAKRZEWSKI T., ŻUCHOWSKI R., Kompendium akustyki architektonicznej wraz z przykładami metod obliczeniowych, wyd. I, s. 271, zł 39, (architektura)

Zdanowicz R., Podstawy robotyki, wyd. I, s. 295, zł 38, (mechanika)

ŻMUDKA Z., Energetyczne i ekologiczne aspekty doskonalenia procesu wymiany ładunku w silniku spalinowym,

WYDAWNICTWO UCZELNIANE
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
ul. Racławicka 15−17, 75−620 Koszalin
tel. (0−94) 3478 310,
(0−94) 3478 252 (sprzedaż)
e−mail: wydawnictwo@tu.koszalin.pl
www.wydawnictwo.tu.koszalin.pl

BORKOWSKI P.J., Podstawy wysokociśnieniowych technologii hydrostrumieniowych , ss. 408, cena 40 zł (monografia)

CHRZCZONOWICZ P., Drzewa mojej młodości/Die Bäume meiner Jugend , ss. 98, cena 10 zł (tomik wierszy)

CZERWIŃSKA E., PIOTROWSKI W., Mikrobiologia ogólna – teoria i ćwiczenia , ss. 169, cena 20 zł (skrypt)

GAWŁOWSKI S., LISTOWSKA−GAWŁOWSKA R., PIECUCH T., Bezpieczeństwo energetyczne kraju , ss. 206, cena 30 zł (monografia)

KACHNICZ Z., Młodzież w konspiracji antykomunistycznej na Pomorzu Zachodnim 1945−1956 , ss. 292, cena 30 zł (monografia)

MAJEWSKI M., Podstawy budowy inteligentnych systemów interakcji urządzeń technologicznych i ich operatorów , ss. 292, cena 40 zł (monografia)

MALEJ J., Zarys ochrony środowiska , ss. 390, cena 35 zł (podręcznik)

MEGIER M., Globalizacja biedy czy globalizacja dostatku? Zarys dyskursu , ss. 157, cena 30 zł (monografia)

REMBEZA J., Transmisja cen w gospodarce polskiej, ss. 181, cena 20 zł (monografia)

RESZKA K., Układy warstwowe z tlenku aluminium i platyny do zastosowań katalitycznych wytwarzane na stali FeCrAl , ss. 213, cena 70 zł (monografia)

WINIARSKA K. (red.), Sprawozdawczość finansowa , ss. 234, cena 30 zł (podręcznik)

Symbolae Europaeae. Studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej nr 3. Teoria komunikacji, kultura, historia , ss. 146, cena 15 zł

Wydawnictwo AKADEMII
GÓRNICZO−HUTNICZEJ
30−059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
tel.: +48 12 617 32 28
tel./faks: +48 12 636 40 38,
www.arkot.pl

 

Książki Wydawnictw AGH
można nabywać za pośrednictwem księgarni internetowej

www.wydawnictwa.agh.edu.pl

 

BERGANDER MAREK J, Fluid mechanics. Volume 1. Basic Principles, 246 str., format B−5, podręcznik, mechanika.

BIELEWICZ DANUTA, Płyny wiertnicze , 436 str., format B−5, podręcznik, wiertnictwo.

BRONIOWSKA ANNA, SKRYNICKA−KNAPCZYK DOROTA, Technical English in Petroleum Engineering , 136 str., format A−4, 25,00 zł., podręcznik, języki obce.

FALL JACEK, Techniki i metody chromatografii w analityce, klasyfikacji i technologii niskolotnych produktów naftowych , 198 str., format B−5, rozprawa habilitacyjna, wiertnictwo.

HOLLTZER MARIUSZ, GRABOWSKA BEATA, Podstawy ochrony środowiska z elementami zarządzania środowiskowego , 180 str., format B−5, podręcznik, ochrona środowiska.

IWULSKI ZDZISŁAW, KLISOWSKI ROBERT, Statyka i stereomechanika w zadaniach , 214 str., format B−5, 20,00 zł., skrypt, mechanika.

JAMROZIK ALEKSANDRA, Możliwości kompleksowego recyklingu odpadowych płuczek wiertniczych , 104 str., format B−5, monografia, wiertnictwo.

KICIŃSKA ALICJA, Uwarunkowania jakości wód powierzchniowych Beskidu Sądeckiego , 144 str., format B−5, monografia, geologia.

KNYCH TADEUSZ, Elektroenergetyczne przewody napowietrzne. Teoria – Materiały – Aplikacje , 558 str., format B−5, 60,00 zł., monografia, inżynieria materiałowa.

KUBIŃSKI WIKTOR, Materiałoznawstwo. Tom 1 Podstawowe materiały stosowane w technice , 310 str., format B−5, 30,00 zł., podręcznik, inżynieria materiałowa.

LENORT RADIM, Production Logistics Concepts and Systems. Potential for Use in Matallurgical and Waste Processing Companies , 154 str., format B−5, monografia, zarządzanie.

LEWICKA DAGMARA, Organisation Management. Competitiveness, Socjal responsibility, Human Capital , 790 str., format B−5, monografia, zarządzanie.

LEWICKA DAGMARA, ZBIEGIEŃ−MACIĄG LIDIA, Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki , 690 str., format B−5, monografia, zarządzanie.

MACIASZEK JADWIGA, System informacji o archiwalnych mapach i polach górniczych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego , 156 str., format B−5, rozprawa habilitacyjna, geodezja górnicza.

MANECKI ANDRZEJ, Meteory, meteoryty, pramateria słoneczna i „kosmiczne” technologie , 44 str., format A−5, 10,00 zł., monografia, geologia.

MASŁOWSKI GRZEGORZ, Analiza i modelowanie wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony przed przepięciami , 198 str., format B−5, rozprawa habilitacyjna, elektrotechnika.

MILENIN ANDRIY, Podstawy metody elementów skończonych. Zadania termomechaniczne . 174 str., format B−5, podręcznik, informatyka przemysłowa.

NATKANIEC−NOWAK LUCYNA, Mineralogia wybranych kamieni szlachetnych i ozdobnych Afganistanu , 246 str., format B−5, rozprawa habilitacyjna, geologia.

OLSZEWSKA DANUTA, Układy montmorillonit−tlenki metali przejściowych stosowane do zmniejszania emisji SO2 metodą DESOX w trakcie procesu spalania węgla kamiennego , 120 str., format B−5, rozprawa habilitacyjna, chemia fizyczna.

OPYRCHAŁ LESZEK, Wstęp do mechaniki cieczy w inżynierii środowiska , 212 str., format B−5, 25,00 zł, podręcznik, inżynieria środowiska.

ORUBA RAJMUND, Oddziaływanie środowiska przemysłowego i eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowych , 178 str., format B−5, rozprawa habilitacyjna, geodezja górnicza.

PACYNA JERZY, Podstawy materiałoznawstwa , Notatki z wykładów wygłoszonych w roku akademickim 2009/2010 dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej , 124 str., 15,00 zł., metalurgia.

PACYNA JERZY, Komputerowe projektowanie stali i stopów . Notatki z wykładów wygłoszonych w roku akademickim 2009/2010 dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej , 130 str., 15,00 zł., metalurgia.

PACYNA JERZY, Materiały metaliczne ,. Notatki z wykładów wygłoszonych w roku akademickim 2009/2010 dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej , 150 str., 15,00 zł., metalurgia.

RICHERT JAN, Innowacyjne metody przeróbki plastycznej metali , 188 str., format B−5, 20,00 zł., monografia, metalurgia.

RUDNICKI ZBIGNIEW, Metody komputerowej analizy obrazów w badaniach tribologicznych , 178 str., format B−5, monografia, mechanika.

RYCHLICKI STANISŁAW (red.), Możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich , 184 str., format B−5, 20,00 zł., monografia, wiertnictwo.

SAPIŃSKA−ŚLIWA ANETA, Technologiczne i ekonomiczne zagadnienia zagospodarowania wody termalnej na przykładzie Uniejowa , 166 str., format B−5, monografia, geologia.

SOBCZYK WIKTORIA (red.), Laboratorium z ochrony środowiska , 176 str., format B−5, 18,00 zł., skrypt, ochrona środowiska.

SOLIŃSKI IRENEUSZ, OSTROWSKI JACEK, SOLIŃSKI BARTOSZ, Energia wiatru. Komputerowy system monitoringu , 240 str., Format B−5, monografia, energetyka wiatrowa.

SZLĄZAK JAN, SZLĄZAK NIKODEM, Ratownictwo górnicze , wyd. drugie, 218 str., format B−5, 30 str., Format B−5, 30,00 zł., podręcznik, górnictwo.

ŚCIĄŻKO MAREK, Modele klasyfikacji węgla w ujęciu termodynamicznym i kinetycznym , 210 str., format B−5, rozprawa habilitacyjna, górnictwo.

TWARDOWSKI KAZIMIERZ, Podstawy metrologii w górnictwie nafty i gazu , 184 str., format B−5, podręcznik, metrologia.

WAJS WIESŁAW, Organizacja i architektura komputera PC , 152 str., format B−5, skrypt, informatyka.

WRÓBEL ALINA, Termografia w pomiarach inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych , 136 str., format B−5, rozprawa habilitacyjna, geodezja.

WYDAWNICTWO
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24 31−155 Kraków
tel. 012 628 37 25, fax 012 628 37 60
e−mail: wydawnictwo@pk.edu.pl
www.wydawnictwo.pk.edu.pl

„Czasopismo Techniczne” z. 8, z. 1−NP/2009, R. 106, 2009, s. 216, format B5, nauki podstawowe, wyd. ciągłe

„Czasopismo Techniczne” z. 9, z. 2−B/2009, R. 106, 2009, s. 384, format B5, budownictwo, wyd. ciągłe

„Czasopismo Techniczne , z. 13, z. 3−A/2009, R. 106, 2009, s. 228, format B5, architektura, wyd. ciągłe

„Czasopismo Techniczne , z. 14, z. 4−Ś/2009, R. 106, 2009, s. 198, format B5, środowisko, wyd. ciągłe

„Czasopismo Techniczne” z. 15, z. 1−E/2009, R. 106, 2009, s. 222, format B5, elektrotechnika, wyd. ciągłe

„Czasopismo Techniczne , z. 3, z. 1−A/2010, R. 107, 2010, s. 364, format B5, architektura, wyd. ciągłe

„Czasopismo Techniczne , z. 5, z. 2−A/2010, R. 107, 2010, s. 320, format 21 x 24 cm, architektura, wyd. ciągłe

„Czasopismo Techniczne , z. 11, z. 3−B/2010, R. 107, 2010, s. 182, format B5, budownictwo, wyd. ciągłe

BIAŁKIEWICZ Z.J., Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi , 2010, s. 122, format 21 x 23 cm, 15 zł, architektura i urbanistyka, książka naukowa

BIAŁKIEWICZ Z.J., W nurcie neorenesansu włoskiego architektury XIX−wiecznego Krakowa , 2010, s. 72, format B5, 10 zł, architektura i urbanistyka, pomoc dydaktyczna BIELSKI J., Wprowadzenie do inżynierskich zastosowań MES , 2010, s. 126, format B5, 19 zł, mechanika, pomoc dydaktyczna

BOGDANOWSKA M., ARD Art Restoration Dictionary , 2010, s. 222, format B5, 35 zł, architektura i urbanistyka, książka naukowa

BUDZIŁŁO B., Niezawodność wybranych systemów zaopatrzenia w wodę w południowej Polsce , 2010, s. 298, format B5, 30 zł, inżynieria środowiska, książka naukowa

CICHOŃ Cz., CECOT W., KROK J., PLUCIŃSKI P., Metody komputerowe w liniowej mechanice konstrukcji , 2010, s. 432, format B5, 30 zł, inżynieria lądowa, podręcznik

FLAGA K., KUMANIECKA A., RUDNICKI A., SOŁOWCZUK B., Mosty świata – II , 2010, s. 274, format A4, 60 zł, budownictwo, książka naukowa

JASIŃSKA−SUWADA A., PLICHTA S., Systemy operacyjne. Przewodnik po laboratorium , 2010, s. 144, format B5, 15 zł, nauki podstawowe, podręcznik

KNAPIK K., BAJER J., Wodociągi , 2010, s. 534, format B5, 40 zł, inżynieria środowiska, podręcznik

KOBYLARCZYK J., Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Łańcuta , 2010, s. 150, format B5, 25 zł, architektura i urbanistyka, książka naukowa

KOWICKI M., Patologie/wyzwania architektoniczno−planistyczne we wsi małopolskiej , 2010, s. 212, format A4, 25 zł, architektura i urbanistyka, pomoc dydaktyczna

KRASIŃSKI M., Wielopłytkowe sprzęgła cierne , 2010, s. 50, format B5, 6 zł, mechanika, pomoc dydaktyczna

KRÓLIKOWSKA J., Ocena przydatności hydroseparatorów do podczyszczania ścieków opadowych , 2010, s. 86, format B5, 15 zł, środowisko, monografia

LENARTOWICZ J.K., Słownik psychologii architektury , wyd. 4, 2010, s. 140, format B5, 16 zł, architektura i urbanistyka, podręcznik

MACZEK K., SCHNOTALE J., SKRZYNIOWSKA D., SIKORSKA−BĄCZEK R., Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji , wyd. 2 poprawione i uzupełnione, 2010, s. 262, format B5, 45 zł, inżynieria środowiska, podręcznik

MAZGAJ W., Wyznaczanie rozkładu pola magnetycznego w materiałach magnetycznie miękkich z uwzględnieniem histerezy i anizotropii , 2010, s. 192, format B5, 20 zł, elektrotechnika, monografia

OLSZOWSKI B., RADWAŃSKA M., Mechanika budowli , t. 1, wyd. 3, 2010, s. 482, format B5, 24 zł, inżynieria lądowa, podręcznik

OLSZOWSKI B., RADWAŃSKA M., Mechanika budowli , t. 2, wyd. 2, 2010, s. 286, format B5, 20 zł, inżynieria lądowa, podręcznik

PIETRASZEK J., Metody planowania badań doświadczalnych eksploatowanych maszyn i urządzeń , 2010, s. 158, format B5, 20 zł, mechanika, monografia

PIĘKOSZ A., Wstęp do matematyki , 2010, s. 120, format B5, 14 zł, matematyka, podręcznik RYŚ J., TROJNACKI A., Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn , 2010, s. 136, format B5, 12 zł, mechanika, pomoc dydaktyczna

SCHNOTALE J., Transkryptyczne obiegi lewobieżne ziębiarek i pomp ciepła do zastosowań w inżynierii środowiska z CO2 jako naturalnym czynnikiem ziębniczym , 2010, s. 110, format B5, 19 zł, inżynieria środowiska, książka naukowa

SCHNOTALE J., MÜLLER J., SKRZYNIOWSKA D., SIKORSKA−BĄCZEK R., Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza dla celów wentylacji i klimatyzacji , 2010, s. 392, format B5, 40 zł, inżynieria środowiska, podręcznik

TOŚ C., WOLSKI B., ZIELINA L., Tachimetry skanujące. Aplikacje technologii skanowania w budowie szczegółowych modeli obiektów inżynierskich , 2010, s. 132, format B5, 20 zł, środowisko, monografia

WĘGLARCZYK S., Statystyka w inżynierii środowiska , 2010, s. 376, format B5, 32 zł, inżynieria środowiska, podręcznik

WIĘCKOWSKI A., System bezmagazynowej pracy jednostek budowy i transportu , 2010, s. 184, format B5, 20 zł, budownictwo, monografia

WINIARSKA T., WINIARSKI T., Wykłady z analizy matematycznej , cz. 1, 2010, s. 262, format B5, 20 zł, matematyka, podręcznik

ZALEWSKI W., Systemy i urządzenia chłodnicze , wyd. 2 poprawione, 2010, s. 298, format B5, 24 zł, mechanika, podręcznik

Dział Wydawnictw
Politechniki Opolskiej
„Oficyna Wydawnicza”
ul. Mikołajczyka 3, 45−271 Opole
tel.: +48 77 400 63 07, +48 77 400 62 57
fax: +48 77 400 63 66
e−mail: oficyna@po.opole.pl
www.wydawnictwo.po.opole.pl

NOWAK Paweł F., Aktywność fizyczna oraz inne zachowania zdrowotne w stylu życia menedżerów , s. 115, format B5, 15 zł, monografia

MACHA Ewald, KASPRZYCZAK Leszek, Mechatroniczne systemy maszyn wytrzymałościowych , s. 191, format B5, egz. bezpł., książka

SADECKA Lilianna, Metoda różnic skończonych i metoda elementów skończonych w zagadnieniach mechaniki konstrukcji i podłoża , s. 185, format B5, 25 zł, monografia

BOCZAR Tomasz, Analiza zakłóceń w pomiarach akustycznych wyładowań niezupełnych , s. 194, format B5, monografia

LORENC Marcin, Pomiary i modelowanie komfortu cieplnego w obiektach sakralnych , s. 204, format B5, 27 zł, monografia

WALASZEK−BABISZEWSKA A., Modelowanie rozmyte systemów stochastycznych. Teoria, modele, bazy wiedzy , s. 148, format B5, 23 zł, monografia

TATARUCH Rafał, ISKRA Janusz (red.), Wykorzystanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. Praca badawcza z 4 obszarów aktywności ruchowej: sport, wychowanie fizyczne, rekreacja i fizjoterapia. Cz. 3 , s. 225, format B5, 42 zł, monografia

TIC Wilhelm J., Badania nad syntezą okso i wykorzystaniem produktów , s. 183, format B5, 22 zł, monografia

KUŚNIERZ Cezary, Główne zagrożenia zdrowia psychicznego nauczycieli wychowania fizycznego , s. 82, format B5, 21 zł, monografia

GASIAK Grzegorz, CEMPEL Grzegorz, Wpływ przeciążenia na trwałość elementów maszyn przy zginaniu ze skręcaniem , s. 110, format B5, monografia

GRACZYKOWSKA Bogusława, Perełki Śląska Opolskiego widziane okiem studentów. Produkt turystyczny , s. 302, format B5, 57 zł, monografia

MIGAŁA Mariusz, SZCZEGIELNIAK Jan (red.), W służbie kultury fizycznej i ochrony zdrowia. 15 lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995−2010), s. 165, format B5, 31 zł, monografia

GRABOWSKI Lechosław, STANKIEWICZ Beata, Modernizacja nawierzchni drogowych i mostowych. Skrypt dla studentów specjalności drogowo−mostowej , s. 165, format B5, 22 zł

ANWEILER Stanisław, OLEJNIK Artur, SKOCZYLAS Dariusz, SZMOLKE Norbert, ULBRICH Roman, ZAMOROWSKA−BIERNACIK Stefania, Laboratorium termodynamiki i metrologii w inżynierii środowiska. Część I. Wydanie II poprawione i uzupełnione , s. 173, format B5, 19 zł, skrypt

GRACZYKOWSKA Bogusława, KOSIŃSKA Ludwika, WOŚ Barbara, ZEMAN−CZAJKOWSKA Jolanta, Edukacja zdrowotna, turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży – w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego , s. 240, format B5, 45 zł, podręcznik akademicki

ŚLODERBACH Zdzisław, Warunki niestateczności w analizie odkształceń plastycznych , s. 188, format B5, 26 zł, książka

MARCINIAK Zbigniew, MACHA Ewald, Trwałość zmęczeniowa stali konstrukcyjnych przy nieproporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem. Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn i konstrukcji. Część XIV , s. 170, format B5, egz. bezpł., książka

KLUGER Krzysztof, MACHA Ewald, PAWLICZEK Roland, 6thIInternational Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2010 Abstracts , s. 236, format A4, 54, 60 zł, książka

MACHA Ewald, NIESŁONY Adam, Niezawodność systemów mechatronicznych , s. 164, format B5, egz. bezpł., podręcznik akademicki

BARTECKI Krzysztof, Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniach. Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem przybornika Neural Network programu Matlab , s. 84, format B5, skrypt

MACHA Ewald, ROZUMEK Dariusz, XV International Colloquium Mechanical Fatique of Metals. Abstracts, s. 60, format B5, 10,79 zł, książka

Mechanika z. 96. IV Środowiskowe Warsztaty Doktorantów PO , s. 86, format B5, 12 zł, praca zbiorowa

Elektryka z. 63. IV Środowiskowe Warsztaty Doktorantów PO , s. 70, format B5, 9 zł, praca zbiorowa

Elektryka z. 64. GRE 2010. XII Forum Energetyków. Międzynarodowa Konferencja Naukowo−Techniczna , s. 136, format B5, 13,72 zł, praca zbiorowa

WYDAWNICTWO
POLITECHNIKI RADOMSKIEJ
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU
ul. Malczewskiego 29, 26−600 Radom
tel. (048) 261 70 33 fax: (048) 361 70 34
e−mail: wydawnictwo@pr.radom.pl
www.pr.radom.pl

NAUKI CHEMICZNE

Technologia chemiczna

MAZURKIEWICZ A., Technologie specjalnego kształtowania materiałów , wyd. 2, format B5, 416 s., 24zł

JANECKI H.P., Technologie informacyjne , wyd.1, format B5, 180 s., 16zł

PRZONDO J., Związki powierzchniowo czynne i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej , wyd. 2 popr., format B5, 440 s., 40zł

SUŁEK M.W., Wodne roztwory surfaktantów w inżynierii materiałowej systemów trybologicznych , wyd. 1, format B5, 182 s., 40zł

NAUKI EKONOMICZNE

Ekonomia

KOLUPA M., SLESZYŃSKI Z., Metody ekonometryczne , wyd.1, format B5, 288 s., 26zł

GŁĄBICKA K., Prekursorzy socjalnego wymiaru Europy , wyd.1, format B5, 289 s., 28zł

NAUKI MATEMATYCZNE

Informatyka

KIEDROWICZ G., Technologia informacyjna w turystyce i rekreacji , wyd. 1, format B5, 196 s.

Matematyka

BORZYMOWSKI A., Równania różniczkowe cząstkowe , wyd.1, format B5, 333 s., 27zł

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

PILCH W., Zarys biochemii wysiłku fizycznego , wyd.1, format B5, 78 s., 12zł

NOWAK S., MALINKIEWICZ M., Narciarstwo zjazdowe , wyd.1, format B5, 260 s., 35zł

NAUKI TECHNICZNE

SAŁATA E., Nauczanie problemowe w edukacji technicznej , wyd.1, format B5, 159 s., 18zł

Budowa i eksploatacja maszyn

KOSMA Z., Mechanika płynów , wyd. 1, format B5, 554 s., 38zł

SADOWSKI J., Wybrane problemy bilansowania energii i masy w procesie tarcia ciał stałych , wyd.1, format B5, 236 s., 24zł

GÓRSKI K., Laboratorium komputerowego wspomagania diagnostyki pojazdów , wyd. 1, format B5, 178 s., 19zł

KOTNAROWSKA D., Powłoki ochronne. Wytwarzanie, eksploatacja, badania , wyd. 3 popr. i uzupełnione, format B5, 354 s., 29zł

KOTNAROWSKA D., WOJTYNIAK M., Metody badań jakości powłok ochronnych , wyd. 2, format B5, 242 s., 20zł

KUZIOŁA A., Metalurgia i odlewnictwo , wyd. 2 popr. i uzupełnione, format B5, 212 s., 24zł

KUCHARCZYK W., MAZURKIEWICZ A., ŻUROWSKI W., Nowoczesne materiały konstrukcyjne,. Wybrane zagadnienia , wyd. 2 popr. i uzupełnione, format B5, 532 s., 35zł

Transport

ZAMKOWSKA S., ZAGOŻDŻON B., Podstawy logistyki , wyd. 1, format B5, 150 s., 22zł

DYDUCH J., KORNASZEWSKI M., Systemy sterowania ruchem kolejowym , wyd. 2 popr. i uzupełnione, format B5, 340 s., 22zł

JANKOWSKI K., Elektrotechnika samochodowa. Ćwiczenia laboratoryjne , wyd. 2 popr. i uzupełnione, format B5, 186 s., 25zł

Nauki medyczne

SARACEN A., Wiedza i postawy prozdrowotne młodzieży dotyczące chorób nowotworowych i zakaźnych układu płciowego , wyd. 1, format B5, 172 s., 29zł

Filologie obce

DUDA M., ZARYCHTA E., Język angielska materiały do nauki terminologii prawniczej i administracyjnej , wyd. 2 popr., format B5, 65 s., 11zł

Pedagogika

KOLEJWA M. (red.), Uczeń w środowisku szkolnym. Wybrane zagadnienia , wyd.1, format B5, 204 s., 20zł

Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej
Pl. Grunwaldzki 13, Budynek D−1,
50−377 Wrocław,
Tel. 48 71 320 23 04
Tel./fax. 48 71 328 29 40

BAĆ Z. (red.), Habitaty pro−eko−logiczne. Habitaty 2009 , 272 s., 33,0 zł, praca zbiorowa

DOMARDZKI J., Powłoki optyczne na bazie T i O2 , 134 s., 27,0 zł, monografia

FELBA J., Montaż w elektronice , 198 s., 27,0 zł, monografia

FIEDOR B., MADRYAS C. (red.), Ekonomiczno−ekologiczne aspekty ochrony środowiska w gospodarce wodno−ściekowej , 184 s., 28,0 zł, praca zbiorowa

HOŁA J, WÓJTOWICZ S., New Tomographic Method of Brickwork Damp Indentification ,. 106 s., 21,0 zł, monografia

KAPAŁA J., Metody interpretacji widm mas związków nieorganicznych i ich zastosowania w wybranych badaniach termodynamicznych , 104 s., 21,0 zł, seria: Monografie

KARSPERSKI J., Wybrane zagadnienia pracy strumienicowych urządzeń chłodniczych z uwzględnieniem sił grawitacji , 112 s., 15,0 zł, monografia

KOPACZYŃSKA M., Mikroskopia sił atomowych (AFM) – biomedyczne zastosowanie pomiarów w nanoskali , 120 s., 18,0 zł, monografia

ŁOWKIS B., Efekt elektretowy w dielektrykach polimerowych w aspekcie wykorzystania w medycynie i ochronie zdrowia , 188 s., 28,0 zł, seria: Monografie

MASALSKA A., Efekt elektretowy w dielektrykach polimerowych w aspekcie wykorzystania w medycynie i ochronie zdrowia , 188 s., 28,0 zł, seria: Monografie

MAZUR Z. (red.), Bazy danych 10 , 192 s., 27,0 zł, praca zbiorowa

MILLER R., Waste Gases Oxidation , 112 s., 23,0 zł, monografia

MIRSKI Z. (red.), Technologia i badanie materiałów inżynierskich. Laboratorium, 188 s., 25,0 zł, dydaktyka

Monographs of System Dependability. Dependability of Networks , 210 s., 35,0 zł, praca zbiorowa

Monographs of System Dependability. Models and Methodology of System Dependability , 186 s., 30,0 zł, praca zbiorowa

Monogr a phs of System Dependability. Technical Approach to Dependability , 200 s., 32,0 zł, praca zbiorowa

MROCZKA J. (red.), Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej 3 , 256 s., 52,0 zł, praca zbiorowa

PALCZAK G., Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia. Część I , wyd. 2, 212 s., 27,0 zł, dydaktyka

PALCZAK G., Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia. Część II , wyd. 2, 170 s., 25,0 zł, dydaktyka

PPRZYSTUPA F. W., Diagnozer w systemie technicznym od ontologii i akcjologii do praktyki , 542 s., 60,0 zł, praca naukowa

SAMSONOWICZ Z., Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu , wyd. 3 poprawione i rozszerzone, 196 s., 64,0 zł, inne

SERAFIN K., Doświadczenie i urzeczywistnienie wartości w ujęciu Józefa Tischnera. Studium z antropologii filozoficznej , 242 s., 35,0 zł, monografia

SZARSKI H., DUDZIAK D. (red.), Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia 8. II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych , 282 s., 24,0 zł, inne

ŚRÓDKA W., Model biomechaniczny ludzkiej gałki ocznej , 242 s., 38,0 zł, seria: Monografie

TRYBUŁA S., RADZIK T., Gry wyboru momentów działania , 222 s., 30,0 zł, praca naukowa

WADOWSKI J., Encyklika Fides et ratio a świat współczesny , 194 s, 28,0 zł, inne

WOJTYSZYN B., J., Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej , 212 s., 57,0 zł, monografia

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42−201 Częstochowa
tel. (34) 325−09−74, 325−03−93
fax (34) 325−09−76
http://wydawnictwa.pcz.pl
e−mail: sprzedaz@adm.pcz.czest.pl
wydawnictwo@adm.pcz.czest.pl

CIHOBŁAZIŃSKI L., Mediacje w sporach zbiorowych , 280 s., (monografia)

BIS Z., Kotły fluidalne. Teoria i praktyka , 408 s., 60,00 zł (monografia)

BYLOK F., KOŁODZIEJSKI J., Humanizacja w procesach zarządzania , 344 s. (monografia)

BYLOK F., CZARNECKA A., SŁOCIŃSKA A., Człowiek –praca – organizacja, wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze , 540 s. (monografia)

DUŻYŃSKI A., Silniki gazowe. Wybrane zagadnienia , 572 s., 150,00 zł (monografia)

GŁĘBOCKI K., Zarządzanie zadaniami publicznymi. Wybrane aspekty , 60 s., 15,00 zł (skrypt)

HOFFMAN S., JASIŃSKI R. Uzupełnianie brakujacych danych w systemach monitoringu powietrza , 96 s., 10,00 zł (monografia)

HRYTSUK M., Racjonalne konstrukcje fundamentów płytowych , 144 s., 30,00 zł (monografia)

Inżynieria i Ochrona Środowiska , t. 12, nr 3, 76 s., 10,00 zł (czasopismo)

Inżynieria i Ochrona Środowiska , t. 12, nr 4, 88 s., 10,00 zł (czasopismo)

KISIEL A., KISIEL J., Wybrane zagadnienia z podstaw mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów. Dla studentów inżynierii środowiska , 96 s., 10,00 zł (skrypt)

KLIMEK M., On solutions of linear fractional differential equations of a variational type , 244 s., 28,00 zł (monografia)

KUCĘBA R., NAZARKO J., Logistyczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem , 232 s. (monografia)

NOWAK W., PACYNA J., MAJCHRZAK−KUCĘBA I., Sorbenty z popiołu dla energetyki , 196 s. (monografia)

OKRĘGLICKA M., ŁAWIŃSKA O. (red.), Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce , 244 s., 48,00 zł (monografia)

OTWINOWSKI H. (red.), Laboratorium spalania paliw stałych , 140 s., 22,00 zł (skrypt)

REPELEWICZ A., Rzut cechowany , 44 s., 14,00 zł (skrypt)

SZWAJA S., Studium pulsacji ciśnienia spalania w tłokowym silniku spalinowym zasilanym wodorem , 232 s. (monografia)

WYDAWNICTWO AKADEMII
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W POZNANIU
ul. Królowej Jadwigi 27/39,
61−871 Poznań
tel. (061) 835 50 68, fax (061) 833 00 87
email: wydawnictwo@awf.poznan.pl
www.wydawnictwo.afw.pl

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

GARSTKA−NAMYSŁ Krystyna, Konsekwencje uczestnictwa kobiet w gimnastyce rekreacyjnej , s. 200, cena: 40 zł, monografia.

SAHAJ Tomasz (red.), Pogranicza współczesnego sportu. Ujęcie społeczne , s. 208,

cena: 34 zł.

MACIASZEK Janusz, Wpływ treningu tai−chi na stabilność posturalną i jej uwarunkowania u mężczyzn po 60. roku życia , s.170, cena: 38 zł, monografia.

TOMCZAK Maciej, Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju sportowego w okresie dorastania – na przykładzie szermierki , s.124, cena: 36 zł, monografia.

KAROLKIEWICZ Joanna, Równowaga prooksydacyjno−antyoksydacyjna i wybrane wskaźniki metaboliczne u mężczyzn – wpływ wieloletniego treningu fizycznego , s.144, cena: 49 zł, monografia.

BRĘCZEWSKI Grzegorz, Wybrane psychologiczne aspekty niepełnosprawności. W kierunku rozwojowej wizji procesu rehabilitacji , s.122, cena: 28 zł, monografia.

RYNKIEWICZ Tadeusz, Kajakarstwo klasyczne , s.242, cena: 39 zł, podręcznik.

BRONIKOWSKI Michał, Physical Education Teaching and Learning , s.106, podręcznik.

TURYSTYKA

SIWIŃSKI Wiesław, PLUTA Beata (red.), Teoria i metodyka rekreacji , wyd. 2, zmienione i uzupełnione, s.374, cena: 45 zł, podręcznik.

PERIODYKI

LIPOŃSKI Wojciech, KRUTKI Piotr (red.), Studies in physical culture and tourism , Vol. XVII, No. 1, s.102, cena: 28 zł.

LIPOŃSKI Wojciech, KRUTKI Piotr (red.), Studies in physical culture and tourism , Vol. XVII, No. 2, s.108, cena: 28 zł.

LIPOŃSKI Wojciech, KRUTKI Piotr (red.), Studies in physical culture and tourism , Vol. XVII, No. 3, s.74, cena: 28 zł.

Wydawnictwo
Akademii
Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu
51−684 Wrocław, al. A. Mickiewicza 98, tel./fax 71 347 30 50;
email: wydawnictwo@awf.wroc.pl

 

Sprzedaż książek Wydawnictwa AWF we Wrocławiu
(wraz ze sprzedażą wysyłkową)
prowadzą:

ARKOT

ul. I.J. Paderewskiego 35, 51−612 Wrocław (budynek P4 na Stadionie Olimpijskim)

tel. 71 347 30 13, kom. 602 324 399,

e−mail: arkot@o2.pl, księgarnia internetowa: www.arkot.pl


Księgarnia Sportowo−Medyczna ul. I.J. Paderewskiego 35, 51−612 Wrocław (hala wielofunkcyjna na Stadionie Olimpijskim)

tel. 71 347 30 54,

e−mail: sklep@sportowo−medyczna.pl, księgarnia internetowa: www.sportowo-medyczna.pl

Wrocławska Księgarnia Kultury Fizycznej i Sportu

ul. I.J. Paderewskiego 35, 51−612 Wrocław (budynek P1 na Stadionie Olimpijskim)

tel. 71 333 79 02, kom. 601 972 364
e−mail: wydabk@onet.pl; księgarnia internetowa: www.sporty.pl

Dla księgarń stosowane są upusty

 

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

KAŁUŻNY K., Baseball. Zabawy i gry ruchowe , s. 118, 27,0 zł

MAĆKAŁA K., KOWALSKI P., Trening biegów krótkich. Założenia teoretyczne i implikacje praktyczne , s. 194, 37,0 zł

MIGASIEWICZ J., STODÓŁKA J. (red.), Skok o tyczce. Ewolucja techniki, metodyka nauczania, ćwiczenia specjalne , s. 84, 17,9 zł

NAGLAK Z., Kształcenie gracza na podstawowym poziomie , s.208, 38,0 zł

NAWARA H., Badminton , wyd. 5 zmienione, s. 263, 35,0 zł

WITKOWSKI K., MAŚLIŃSKI J., KUBACKI R., Kompendium judo. T. 1: Podstawy tachi−waza , s. 152, 30,0 zł

WITKOWSKI W., WOLNY J., Podstawy ju−jitsu , s.77, 29,5 zł

NAUKI HUMANISTYCZNE

BARTOSZEWICZ R., Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, SiM 98 , s.198, 53,0 zł

NAWARA H., COOPER A., Kolonie i obozy. Zdrowe, radosne, bezpieczne , s. 194, 35,0 zł

NAWARA H., NAWARA U., Gry i zabawy integracyjne , wyd. 3 uzup., s. 138, 21,4 zł

NAWARA H., NAWARA U., Wypoczynek dzieci i młodzieży na obozach i koloniach. Scenariusze imprez , s. 162, 22,9 zł

PANFIL R., Efektywny coaching zespołów zadaniowych (na przykładzie zespołów sportowych) , s. 184, 38,0 zł

PANFIL Ł., SEWERYNIAK T., Warunki umiędzynaradawiania kadr organizacji sportowych , s. 107, 33,0 zł

ROKITA A., Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów , s. 110, 20,0 zł

RZEPA T. (red.), Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia , wyd. 3, s. 164, 25,0 zł

STOSIK A., MORAWSKI M., Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie , s. 156, 36,0 zł

NAUKI BIOLOGICZNE

BORKOWSKI J., Bioenergetyka i biochemia tlenowego wysiłku fizycznego (dla studentów i trenerów oraz wszystkich tych, którzy są ciekawi, skąd bierze się energia do pracy mięśni) , wyd. 2 popr., s. 102, 17,0 zł

LWOW F., Wpływ standaryzowanego wysiłku fizycznego na stres oksydacyjny w aspekcie fenotypu otyłości i polimorfizmu genu receptora beta3− adrenergicznego u kobiet pomenopauzalnych , SiM 99, s.184, 65,0 zł

NAUKI MEDYCZNE

MRAZ M., Ocena stabilności posturalnej osób ze stwardnieniem rozsianym objętych postępowaniem fizjoterapeutycznym , SiM 96 s. 117, 38,0 zł

OSTROWSKA B., Charakterystyka stabilności postawy ciała kobiet z osteopenią i osteoporozą , s. 154, 40,0 zł

SKOLIMOWSKI T. (red.) Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii , s. 416, 88,9 zł

SOBERA M., Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u dzieci w wieku 2–7 lat , SiM 97, s.120, 38,0 zł

STECIWKO A. (red.), Fizjoterapia w chorobach układu moczowo−płciowego , s. 126, 22,9 zł

CZASOPISMA

Human Movement , 10, nr 2, 2009, s. 85–200, 16,0 zł

Human Movement , 11 nr 1, 2010, s. 108, 16,0 zł

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 29/2009, s. 290, 25,0 zł

Fizjoterapia, 3 /2009, s.80, 13,0 zł

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W KATOWICACH
ul. 1 Maja 50, 40−287 Katowice
tel. (032) 257−76−30,
tel./fax (032) 257−76−43
e−mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl

BALCEROWICZ−SZKUTNIK M., LAWĘDZIAK B., SZKUTNIK W., WOLNY−DOMINIAK A., ZAKRZEWSKA−DERYLAK B., Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych. Aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka , s. 243, cena 21,50 zł, praca naukowa.

BARCZAK A.S. (red.), Dynamika zjawisk społeczno−gospodarczych na Górnym Śląsku , s. 137, cena 12,50 zł, praca naukowa.

BERNAIS J., INGRAM J., KRAŚNICKA T., ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania , wydanie drugie zmienione i rozszerzone, s. 219, cena 18 zł, podręcznik.

BIENIOK H., KRAŚNICKA T. (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka , s. 473, cena 53,50 zł, praca naukowa.

BRANDENBURG H., Projekty restrukturyzacyjne. Planowanie i realizacja , s. 175, cena 15,50 zł, podręcznik.

DROBNIAK A. (red.), Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego , s. 239, cena 24,50 zł, praca naukowa.

FLAK O., GŁÓD G., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele , s. 113, cena 9 zł, podręcznik.

FRĄCKIEWICZ L., KOCZUR W. (red.), Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych , wydanie drugie rozszerzone, s. 237, cena 24,50 zł, praca naukowa.

GATNAR E. (red.), Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych , s. 162, cena 14 zł, praca naukowa.

GOŁUCHOWSKI J., FRĄCZKIEWICZ−WRONKA A. (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym „10 , s. 435, cena 40 zł, praca naukowa.

HEFFNER K., POLKO A. (red.), Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych , s. 459, cena 45 zł, praca naukowa.

JAKUBOWSKA A., Public relations w kształtowaniu wizerunku instytucji finansowych , s. 149, cena 16,50 zł, praca naukowa.

JANECZEK Z., Poczet dowódców powstań śląskich 1919−1920−1921. Wybrane sylwetki , s. 476, cena 62,50 zł, praca naukowa.

JANECZEK Z. (red.), Ród Potockich w odmęcie historii (XVII−XX w.) , wydanie II poprawione i uzupełnione, s. 675, cena 81 zł, praca naukowa.

JANIK E., Przekształcenia spółek handlowych. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne , s. 218, cena 22,50 zł, praca naukowa.

KACZMARZYK J., ZIELIŃSKI T., Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego , s. 225, cena 19 zł, podręcznik.

KISPERSKA−MOROŃ D., KLOSA E., ŚWIERCZEK A., PINIECKI R., Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw , s. 195, cena 20,50 zł, praca naukowa.

KOPAŃSKA−BRÓDKA D. (red.), Metody badań operacyjnych w praktyce , s. 99, cena 7,50 zł, praca naukowa.

KOSTUR A. OTRĘBA M., Podstawy rachunkowości. Zbiór ćwiczeń , wydanie trzecie, s. 132, cena 10 zł, podręcznik.

KRAŚNICKA T. (red.), Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych , s. 143, cena 14,50 zł, praca naukowa.

KUBICKA J., Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizaji – wybrane aspekty , s. 279, cena 32 zł, praca naukowa.

Logistyka w naukach o zarządzaniu. Logistyka poświęcona pamięci profesora Mariana Sołtysika , s. 246, cena 26,50 zł, praca naukowa.

MAĆKOWSKA R. (red.), Public relations. Efektywne komunikowanie w teorii i praktyce , s. 573, cena 54,50 zł, praca naukowa.

MICHAŁOWSKA M. (red.), Transport w gospodarce opartej na wiedzy , ISBN 978−83−7246−509−2, s. 278, cena 21 zł, praca naukowa.

MIKA J. (red.), Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu , Studia Ekonomiczne, Zeszyt 56, s. 168, cena 12,50 zł, zeszyt naukowy.

PYKA I. (red.), Rynek finansowy , s. 270, cena 27 zł, podręcznik.

SOŁTYSIK M., ŚWIERCZEK A., Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw , s. 136, cena 12 zł, podręcznik.

STANEK S., PAŃKOWSKA M. (red.), Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności , s. 174, cena 16,50 zł, praca naukowa.

SZKUTNIK W., Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem modeli badacza i decydenta. Wybrane modele oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego , s. 212, cena 21,50 zł, praca naukowa.

TWOREK P., Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych , s. 224, cena 26,50 zł, praca naukowa.

WILCZEK M.T., Rozwój standardu mieszkaniowego w Polsce na tle krajów europejskich , s. 238, cena 20 zł, podręcznik.

WYWIAŁ J.L., Wprowadzenie do metody reprezentacyjnej , s. 132, cena 12,50 zł, podręcznik.

ZAGÓRA−JONSZTA U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej , s. 450, cena 45 zł, praca naukowa.

ZAGÓRA−JONSZTA U. (red.), Polska nieliberalna myśl społeczno−ekonomiczna do 1918 roku , s. 139, cena 14 zł, praca naukowa.

ZEMAN−MISZEWSKA E. (red.), Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji – instytucje i ich przeobrażenia , Studia Ekonomiczne, Zeszyt 58, s. 158, cena 15 zł, zeszyt naukowy.

ŻABIŃSKA J. (red.), Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych. Część II , s. 200, cena 25 zł, praca naukowa.

Wydawnictwo
Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie
31−510 Kraków, ul. Rakowicka 27
tel. (012) 293 50 13, 293 57 18,
fax 293 50 98
www.uek.krakow.pl
e−mail: wydaw@uek.krakow.pl
ksiegarnia@uek.krakow.pl

DOBIJA Mieczysław (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku , s. 200, format B5, 29 zł (monografia)

KURKIEWICZ Jolanta (red.), Procesy demograficzne i metody ich analizy , s. 368, format B5, 48 zł (podręcznik)

LUCHTER Bogusław, SERAFIN Piotr, WRONA Jerzy, Przewodnik metodyczny z geografii społeczno−gospodarczej świata i Polski , s. 96, format B5, 12 zł (skrypt)

NIEMCZYK Agata, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym , s. 82, format B5, 13 zł (skrypt)

PACHOLSKI Maksymilian, SŁABOŃ Andrzej, Słownik pojęć socjologicznych , wyd. 3 uzupełnione, s. 276, format B5

PAJOR Anna, Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie , Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 195, s. 348, format B5, 45 zł

SIKORA Tadeusz (red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością , s. 368, format B5, 42 zł (podręcznik)

STOBIECKA Jadwiga, Modele pomiaru jakości marketingowej produktów , Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 194, s. 258, format B5, 39 zł

TARNAWSKA Katarzyna, Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej , Monografie: Prace Doktorskie, nr 9, s. 162, format B5, 27 zł

WAJDA−LICHY Marta, DĄBROWSKI Marek A., Strategie rozszerzenia strefy euro s. 112, format B5, 15 zł (skrypt)

ZAWILIŃSKA Bernadetta, Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju , Monografie: Prace Doktorskie, nr 8, s. 212, format B5, 30 zł

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
ul. Komandorska 118/120,
53−343 Wrocław
Tel. (71) 368−01−34, fax (71) 368−05−95
www.wydawnictwo.ue.wroclaw.pl
e−mail: wydaw@ue.wroc.pl

ANTCZAK Zbigniew (red.): Funkcja personalna we współczesnej organizacji. Wybrane zagadnienia zarządczo−analityczne , 246 s., format B5, 30 zł, praca zbiorowa

BIERNACKI Michał, KOWALAK Robert: Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem , 148 s., format B5, 20 zł

BROL Marcin (red.): Zarys ekonomii sektora publicznego , 239 s., format B5, 39 zł, praca zbiorowa

FIEDOR Bogusław (red.), KOCISZEWSKI Karol: Ekonomia rozwoju , 330 s., format B5, praca zbiorowa

GRACZYK Andrzej (red.), MAZUREK−ŁOPACIŃSKA Krystyna (red.): Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce , 2009, 187 s., format B5, 30 zł, monografia, praca zbiorowa

HOEKMAN Bernard, KOSTECKI Michael: Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji , Wyd. 2, 776 s., format B5

JAKUBOWSKI Rafał M.: Wpływ transformacji ustrojowej na rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce , 152 s., format B5

KORCZAK Jerzy ( red.), CHOMIAK−ORSA Iwona, SROKA Henryk: Systemy informacyjne w zarządzaniu , 460 s., format B5, monografia, praca zbiorowa

KUŚMIERCZYK Paweł: Aukcje i przetargi , 196 s., format B5

KUŚMIERCZYK Paweł: Auctions , 176 s., format B5

LUTY Zbigniew, BIERNACKI Michał, KASPEROWICZ Anna, MAZUR Alicja: Rachunkowość komputerowa , 290 s., format B5

ŁYKO Janusz (red.): Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Prognozowanie i jakość , 2009, 168 s., format B5, 30 zł, praca zbiorowa

MAZUREK−ŁOPACIŃSKA Krystyna (red.): Proces Boloński w kształtowaniu systemu zapewniania jakości kształcenia , 2009, 116 s., format B5, 25 zł, praca zbiorowa

NITA Bartłomiej (ed.): Performance Measurement and Management , 112 s., format B5, praca zbiorowa

NOWICKI Adam (red.): Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania , Wyd. 2, poprawione i uzupełnione, 349 s., format B5, 38 zł, praca zbiorowa NOWICKI Adam (red.), SITARSKA Monika (red.): Procesy informacyjne w zarządzaniu , 209 s., format B5, 40 zł, praca zbiorowa

OSTASIEWICZ Walenty (red.): Wybrane zadania z egzaminów dla aktuariuszy wraz z rozwiązaniami i wyjaśnieniami , 253 s., format B5, 22 zł, praca zbiorowa

PATRZAŁEK Leszek: Finanse samorządu terytorialnego , Wyd. 2, zmienione, 318 s., format B5

PERECHUDA Kazimierz: Knowledge Diffusion Methods in a Networking Company. Knowledge Business Models , 68 s., format B5, 31.9 zł

PIELICHATY Edward (red.): Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań , 118 s., format B5, praca zbiorowa

PRYMON Marek: Marketingowe strategie wartości na rynkach globalnych , 228 s., format B5

SKULSKA Bogusława (red.), SKULSKI Przemysław (red.): Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Wybrane zagadnienia , 342 s., format B5, 45 zł, praca zbiorowa

SMOK Barbara (red.): Business intelligence w zarządzaniu , 182 s., format B5, 30 zł, praca zbiorowa

STRAHL Danuta (red.): Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego , 368 s., format B5, 40 zł, praca zbiorowa

STYŚ Aniela (red.): Problematyka marketingu w procesie adaptacji do warunków gospodarki rynkowej w Polsce , 210 s., format B5, praca zbiorowa

SUS Aleksandra: Zarządzanie przedsiębiorstwem materiały do ćwiczeń , 99 s., format B5, 15 zł

ŚWIATOWY Grażyna (red.): Społeczna odpowiedzialność w kształceniu i w działalności praktycznej kadr menedżerskich , 148 s., format B5, praca zbiorowa

Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20−950 Lublin
tel. 81 445 66 60
www.wydawnictwo.up.lublin.pl,
e−mail:wydawnictwo@up.lublin.pl

JANUSZ LASKOWSKI Szlakiem drewnianych cerkwi i kościołów Podkarpacia i Lubelszczyzny , 164, format S, 60zł

SZYMON CHMIELEWSKI, TADEUSZ J. CHMIELEWSKI, ANDRZEJ MAZUR Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym , 235 s., format B5, 40 zł

STEFANIA JEZIERSKA−TYS, MAGDALENA FRĄC Mikrobiologia rolnicza. Przewodnik do ćwiczeń , wyd. II uzup., 130 s., format B5, 22 zł

ANTONI LIPIEC, RYSZRD K. PISARSKI Paszoznawstwo , 122 s., format B5, 39 zł

STANISŁAW PIETRUSZEWSKI, TOMASZ KURZYP, KRZYSZTOF KORNARZYŃSKI Przewodnik do ćwiczeń z fizyki , 162 s., format B5, 30 zł

Wydawnictwa ciągłe, rozprawy naukowe

DARIUSZ GÓRAL Analiza wykorzystania metody impingement we fluidyzacyjnym zamrażaniu owoców i warzyw , 68 s., format B5

JOLANTA STANISŁAWA MOLAS Pobieranie niklu przez rośliny kapusty (Brassica oleracea L.) i jego fitotoksyczność w zależności od formy chemicznej dodanej do podłoża , 142 s., format B5

PAWEŁ SZOT Wpływ regulatorów wzrostu na jakość i trwałość pozbiorczą pędów kwiatowych tulipana , 77 s., format B5

ANDRZEJ SAŁATA Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plon i wartość biologiczną karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.), 112 s., format B5

Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Witosa 45, 60−693 Poznań
tel./faks 61 848 78 08, tel. 61 848 77 76
e−mail: wydawnictwo@up.poznan.pl
wydawnictwo.up.poznan.pl

BERESZYŃSKI A., KRAŚKIEWICZ A., WIĘCKOWSKI J., Porozumiewanie się zwierząt. Wilk , 99 s., 22,0 zł (monografia)

BIELIŃSKA E., MOCEK−PŁÓCINIAK A., Fosfatazy w środowisku glebowym , 41 s., 12,0 zł (monografia)

BRODA J. (red.), Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu 1919−2009 , 378 s., 89,0 zł (monografia)

CZARNA A., Rośliny naczyniowe Środkowej Wielkopolski , 184 s., 25,0 zł (monografia)

CZERWIŃSKA−KAYZER D., FLOREK J., ŚMIGLAK−KRAJEWSKA M., Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej , 200 s., 26,0 zł (skrypt)

GAWROŃSKI T., LEŃ P., Komputerowy zapis szkieletowych konstrukcji drewnianych , 129 s., 22,0 zł (skrypt)

JASZCZAK R., MAGNUSKI K., Urządzanie lasu , 492 s., 35,0 zł (podręcznik)

KALA R., Statystyka dla przyrodników , wyd. 3 zm., 232 s., 20,0 zł (podręcznik)

KIRYLUK−DRYJSKA E., POCZTA W., Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce , 86 s., 17,0 zł (monografia)

KOCJAN H., Wybrane zagadnienia techniki hodowli lasu , 167 s., 33,0 zł (podręcznik)

KUSIAK W., JASZCZAK R., Propedeutyka leśnictwa , 143 s. (+44 niepag.), 25,0 zł (podręcznik)

ŁUKASIK B., Działalność projektowa architekta krajobrazu Petera Josepha Lennégo na ziemiach polskich w XIX wieku , 257 s., 36,0 zł, sztywna oprawa 42,0 zł (monografia)

MOCEK A., DRZYMAŁA S., Geneza, analiza i klasyfikacja gleb , wyd. 5 zmienione i poprawione, 418 s., 40,0 zł (podręcznik)

NOGALA−KAŁUCKA M. (red.), Analiza żywności. Wybrane metody oznaczeń jakościowych i ilościowych składników żywności , 126 s., 21,0 zł (skrypt)

OSSOWSKA L., POCZTA W., Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno−gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego , 160 s., 25,0 zł (monografia)

POLITYCKA B., BARANOWSKI T., KRAUSE J., JERZY M., Podręczny słownik angielsko−polski i polsko−angielski dla ogrodników , 329 s., 36,0 zł (słownik)

RZEŹNIK Cz., Zarys technologii maszyn rolniczych , 215 s., 25,0 zł (podręcznik)

SŁOMSKI R. (red.), Restoration of endangered and extinct animals , 210 s., 39,0 zł (monografia)

STANISZEWSKI R., SZOSZKIEWICZ J., Rośliny stanowisk wilgotnych oraz wodnych , 96 s., (+20 niepag.), 24,0 zł (skrypt)

STEFKO O., ŁĄCKA I., Inwestycje w ogrodnictwie , 160 s., 24,0 zł (skrypt)

STRASSER H., Rumak piękny i zdrowy. Pielęgnacja i leczenie kopyt , 175 s., 39,0 zł (podręcznik)

WYSOCKI F., Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich , 399 s., 39,0 zł (monografia)

WYSOKIŃSKA−SENKUS A., Systemy ISO 9000 i HACCP w praktyce polskich przedsiębiorstw , 183 s., 35,0 zł (monografia)

ZWIERZCHOWSKI L., ŚWITOŃSKI M. (red.), Genomika bydła i świni , 354 s., 32,0 zł (monografia)

Żywienie roślin ogrodniczych , 192 s., 26,0 zł (skrypt)

 

Sprzedaż naszych książek, także wysyłkową, prowadzi:

Księgarnia Żak

Collegium Maximum

Poznań, ul. Wojska Polskiego 28

tel./faks 61 848 75 42

Pełną ofertę prezentujemy
w Internecie na stronach:

www.wydawnictwo.up-poznan.net i w Handlowym Katalogu Książek www.ksiazka.net/hkk

 

WYDAWNICTWO ACADEMICA
SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
ul.Chodakowska 19/31
03−815 Warszawa
tel./fax (022) 870 62 24
www.academica.swps.edu.pl
e−mail: academica@swps.edu.pl

JADWIGA LINDE−USIEKNIEWICZ, ZUZANNA JAKUBOWSKA, MACIEJ JASKOT, TOMASZ SOBAŃSKI, Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego. Podstawowe problemy. Część I. Morfologia , s. 126, 16,90 zł, iberystyka

WOJCIECH JÓZEF BURSZTA, MICHAŁ JANUSZKIEWICZ (red. ), Kulturo−znawstwo: dyscyplina bez dyscypliny? , s. 258, 34 zł, kulturoznawstwo

JERZY MENKES, TERESA GARDOCKA (red.), Korporacje transnarodowe. Jeden temat różne spojrzenia , s. 338, 43 zł, prawo

JERZY MENKES, ŁUKASZ MAJEWSKI (red.), Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego , s. 342, 45 zł, prawo

JUAN SALVADOR VICTORIA MAS, Hollywood i marki. Product placement w kinie amerykańskim , s. 248, 38,5 zł, biznes/ekonomia

WIESŁAWA SOTWIN, Jak działa wola, czyli dynamika umysłu , s. 190, 35 zł, psychologia

MIROSŁAW FILICIAK (wybór i koncepcja), Światy z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi , s. 470, 59 zł, kulturoznawstwo

JACK J. PHILLIPS, ROI, czyli zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój kadr , s. 374, 69 zł, biznes/ekonomia

JOHN THACKARA, Na grzbiecie fali. O projektowaniu w świecie złożonym , s. 184, 39,9 zł, popularno−naukowa

STEPHEN ROLLNICK, WILLIAM R. MILLER, CHRISTOPHER C. BUTLER, Wywiad motywujący w opiece zdrowotnej. Jak pomóc pacjentom w zmianie złych nawyków i ryzykownych zachowań , s. 264, 69 zł, medycyna, komunikacja

WIESŁAW GODZIC (red.) współpraca ALEKSANDRA DRZAŁ−SIEROCKA, Media audiowizualne. Podręcznik akademicki , s. 424, 59 zł, kulturoznawstwo, medioznawstwo

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
41−300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c
NIP: 629−10−88−993
tel.: (32) 295 93 56
e−mail: wydawnictwo@wsb.edu.pl

SZCZEPAŃSKA−WOSZCZYNA K., WIECZOREK G. (red.),Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami. Wybory edukacyjno−zawodowe a problemy rynku pracy , wyd. I, 339 s., 15 zł, doradztwo zawodowe, rynek pracy, praca zbiorowa

CELAREK K., Prawne aspekty informatyzacji administracji , wyd. I, 312 s., 38 zł, administracja

CHWISTECKA−DUDEK H., Dywersyfikacja – strategia rozwoju przedsiębiorstwa , wyd. I, 235 s., 46 zł, przedsiębiorstwo

GRZYWAK A., ROSTAŃSKI M., PIKIEWICZ P., Sieci bezprzewodowe , wyd. I, 127 s., 20 zł, informatyka

WÓDZ K., KULAS P., Dialog, demokracja, społeczeństwo obywatelskie , wyd. I, socjologia (zapowiedź)

SYRKIEWICZ−ŚWITAŁA M., HANISZ R. (RED.), Ekonomika i zarządzanie w ochronie zdrowia. Wybrane aspekty , wyd. I, zarządzanie (zapowiedź)

SAPIA−DREWNIAK E., Wsparcie i opieka nad dziećmi i osobami starszymi. Badania empiryczne studentów , wyd. I, pedagogika, praca zbiorowa (zapowiedź)

DOMAGALSKA S., Zarządzanie kompetencjami w jednostkach oświaty. Aspekty empiryczne i teoretyczne , wyd. I, oświata (zapowiedź)

HANISZ R. (red)., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie , wyd. I, przedsiębiorstwo, praca zbiorowa (zapowiedź)

DACKO−PIKIEWICZ Z., SZCZEPAŃSKA−WOSZCZYNA K., Absolwenci wyższych uczelni ekonomicznych na rynku pracy Unii Europejskiej (międzynarodowe badania porównawcze) , wyd. I, 153 s., 15 zł, szkolnictwo, rynek pracy

KULAS P., Turniej Garbusów. Problematyka tożsamości w twórczości Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza , wyd. I, 275 s., 15 zł, literatura, socjologia

KUZIOR A. (red.), Rachunkowość jako system informacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem , wyd. I, 133 s., 30 zł, rachunkowość zarządcza, przedsiębiorstwo, praca zbiorowa

MARECKA E., MARECKI F., Informatyczne systemy zarządzania kredytami , wyd. I, 196 s., 28 zł, informatyka, finanse

SAPIA−DREWNIAK E. (red.), Towarzystwa społeczne i ich działalność oświatowa. Konteksty historyczne i teraźniejszość , wyd. I, 249 s., 37 zł, szkolnictwo, organizacje społeczne, praca zbiorowa

WÓDZ K., DZIENNIAK−PULINA D., Kampanie wyborcze z perspektywy lokalnej. Szkice z socjologii komunikacji politycznej , wyd. I, 300 s., 55 zł, marketing polityczny, praca zbiorowa

JABŁOŃSKI A., Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych: tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych , wyd. I, 256 s., 30 zł, przedsiębiorstwo

WATOŁA A., Kindergarten as an investment in the development and future of a child , wyd. I, 167 s., 25 zł, pedagogika wczesnoszkolna

KOWALCZEWSKA−GRABOWSKA K., GÓRSKA M., KOT−RADOJEWSKA M., Niedostosowanie społeczne w percepcji i doświadczeniach uczniów i nauczycieli różnych typów szkół. Analiza porównawcza , wyd. I, 196 s., 40 zł, pedagogika

ROSTAŃSKA E. (red.), Dziecko i edukacja. Aspekty społeczne i oświatowe , wyd. I, 152 s., 30 zł, pedagogika społeczna, praca zbiorowa

NOWAK S., DOMAŃSKA J., GROCHLA K., Symulator zdarzeń dyskretnych OMNeT ++ v.3.3 , wyd. I, 132 s., 17 zł, informatyka

STUGLIK J., Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania strategicznego w gminie , wyd. I, 199 s., 30 zł, samorząd terytorialny

WATOŁA A. (red.), Teacher of primary school – international areas , wyd. I, 166 s., 25 zł, pedagogika wczesnoszkolna

LIPOWSKI A. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Wybrane aspekty , wyd. I, 200 s., 32 zł, przedsiębiorstwo

KUBICKA J. (red.) Funkcjonowanie i rozwój korporacji wielonarodowych w wybranych sektorach usługowych i produkcyjnych: część I: sektor lotniczy, telekomunikacyjny, browarniczy, petrochemiczny , wyd. I, 278 s., 40 zł, gospodarka międzynarodowa