Nauki techniczne w rankingach międzynarodowych

Antoni Rogalski, Marian Kaźmierkowski, Lech Czarnecki

U podstaw założeń reform nauki w ostatnich latach leży m.in. próba wprowadzenia procedur ewaluacyjnych wyników badań naukowych, skutkujących zwiększeniem znaczenia polskiej nauki w świecie. Polska jako szósty pod względem liczby ludności kraj Europy (38,5 mln) powinna znacznie poprawić swą pozycję rankingową w świecie. Z tych powodów w założeniach ocen działalności jednostek naukowych i ocen zespołów zabiegających o projekty badawcze, finansowane szczególnie przez Narodowe Centrum Nauki, podstawą są dane bibliometryczne. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego systematycznie uaktualnia ranking czasopism naukowych, na podstawie którego „mierzy się” jakość prac w poszczególnych jednostkach badawczych, zaś NCN wymaga podawania łącznej liczby cytowań dotychczasowych publikacji autorów oraz indeksu Hirscha.

Celem niniejszego opracowania jest podzielenie się spostrzeżeniami na temat wybranych kwestii dotyczących nauk technicznych w Polsce – ważnymi z punktu widzenia osób ocenianych w ramach aplikacji o granty naukowe czy poddanych ocenom w procedurze ewaluacji jednostek. Nie będziemy wnikali w przyczyny takiego czy innego stanu tych nauk, wynikającego z uwarunkowań historycznych czy aktualnej polityki państwa.

Polska nauka w świecie wg SCImago Journal & Country Rank

Na początek analizy jako bazę porównawczą rankingu polskiej nauki w świecie przyjęto SCImago Journal & Country Rank (http://www.scimagojr.com/index.php). Jest to portal internetowy zawierający informacje rankingowe o pismach naukowych z poszczególnych krajów świata – informacje te stanowią nakładkę na bazę Scopus (http://www.elsevier.com). Nazwa tej platformy internetowej pochodzi od SCImago Journal Rank (SJR) indicator, opracowanej przez SCImago na podstawie znanego algorytmu Google PageRank™. Ważnym zastrzeżeniem do niniejszej analizy, bazującej na SCImago Journal & Country Rank, jest to, że baza Scopus obejmuje dane bibliometryczne od 1996 roku.

Tabela 1 przedstawia ranking trzydziestu krajów świata, przyjmujący jako kryterium oceny liczbę prac opublikowanych we wszystkich dyscyplinach naukowych i indeksowanych w Scopusie. Kolejność miejsc i nazwy krajów umieszczone są odpowiednio w kolumnach 1 i 2. Polska w takim rankingu plasuje się na 19. pozycji. Z krajów europejskich wyprzedzają nas Holandia, Szwajcaria i Szwecja, a więc kraje o znacznie mniejszej liczbie ludności. Zwraca uwagę ekspansja Chin – druga pozycja w świecie.

Znaczenie indeksu Hirscha zyskało na tyle popularność, że po początkowej koncepcji Jorge E. Hirscha dotyczącej określania jakości prac pojedynczego autora (jako wskaźnik h - oddziaływania prac autora), rozszerzono jego użyteczność i zaczęto tym wskaźnikiem oceniać również jakość czasopism naukowych (jako wskaźnik H – oddziaływania prac z danego czasopisma). Tak więc oprócz tzw. impact factor (IF) czasopism naukowych wprowadzono także indeks H. Z natury rzeczy czasopisma nowo powstające charakteryzują się niskimi indeksami H, zaś czasopisma z długoletnią tradycją wydawniczą mają ten wskaźnik wyższy, chociaż ich aktualne znaczenie mierzone IF może być różne (również niskie). Te zawiłości indeksowania zaznaczono dlatego, że w kolumnie ostatniej (kolumna 8) tabeli 1 zamieszczono znaczenie oddziaływania prac publikowanych w poszczególnych krajach pod względem wartości ich indeksu H. Wynika z tego, że w tym rankingu Chiny z pozycji drugiej pod względem liczby prac indeksowanych spadły na pozycję 18. pod względem ich znaczenia/oddziaływania. Również Polska pod tym względem zajmuje dalszą pozycję, bo 23. w porównaniu z pozycją 19. pod względem liczby prac indeksowanych.

Podsumowując, z analizy danych tabeli 1 można wyciągnąć ogólne wnioski o miejscu polskiej nauki w świecie. Wiemy jednak, że znaczenie poszczególnych dyscyplin naukowych zmienia się i będzie się zmieniać w przyszłości. Nasuwa się w związku z tym pytanie, jaki jest obecny względny stan poszczególnych dyscyplin naukowych w Polsce w porównaniu z ich stanem światowym? Spróbujemy pośrednio na to odpowiedzieć na podstawie danych bibliometrycznych zebranych we wspomnianej platformie SCImago Journal & Country Rank. Tabela 2

Z danych tabeli 2 wynika, że najwyższy poziom w świecie wśród polskich dyscyplin naukowych zajmuje fizyka i astronomia: 13. miejsce pod względem liczby indeksowanych prac i 14. pod względem ich oddziaływania (indeksu H). Pod względem liczby prac indeksowanych w drugiej dziesiątce znajduje się kilka dyscyplin naukowych, jednakże ich wskaźniki oddziaływania plasują je dalej, bo w trzeciej dziesiątce. Pewnym wyjątkiem jest weterynaria, z najwyższą – 10. pozycją wśród polskich dyscyplin naukowych pod względem liczby prac indeksowanych, ale z wyraźnie gorszym wskaźnikiem oddziaływania, bo 29. Wyraźnie gorzej jest z naukami humanistycznymi i z ekonomią.

Nauki techniczne w Polsce

Jak zaznaczyliśmy, chcielibyśmy bliżej przeanalizować udział nauk technicznych w Polsce w powyższym rankingu. Jednak już na początku napotykamy poważną przeszkodę w zakwalifikowaniu obszarów nauk wyodrębnionych w SCImago Journal & Country Rank, które można byłoby włączyć do nauk technicznych. Tak więc kwestia włączenia poszczególnych wyodrębnionych dyscyplin do nauk technicznych może być dyskusyjna. W przedstawionej analizie do nauk technicznych zaliczono dyscypliny z zacieniowanymi wierszami w tabeli 2. Można oczekiwać, że pozycja najwyżej notowanych w rankingu dyscyplin naukowych, które mogą być zaliczone do nauk technicznych, takich jak Material Science czy Chemical Engineering, jest wzmocniona udziałem nauk podstawowych (fizyki i chemii). Z kolei można wyrazić przekonanie, że Engineering prawie w całości można włączyć w nauki techniczne. Jeżeli tak, to można zauważyć, że pozycja w świecie polskich specjalności wydzielonych z Engineering, takich jak Electrical and Electronic Engineering i Civil and Structural Engineering, niewiele różni się zarówno pod względem liczby prac indeksowanych (pozycje 20. i 21.), jak i ich oddziaływania (pozycje 29. i 32.). Może to być pewnym zaskoczeniem w kontekście analizy ostatnio przeprowadzonej przez prof. Czarneckiego odnośnie do inżynierii lądowej w świetle założeń polityki naukowej w Polsce. Ta pozorna niezgodność może wynikać z faktu, że ranking załączony w tabeli 2 odnosi się do ogólnej sytuacji w świecie. Okazuje się, że udział Civil and Structural Engineering w całości indeksowanych prac w najbardziej rozwiniętych krajach świata jest mały. Jako potwierdzenie tej tezy należy zauważyć, że w latach 1996–2010 w USA opublikowano około 1,5 mln prac z medycyny (indeks H = 813), około 367 tys. prac z fizyki i astronomii (indeks H = 474) i zaledwie około 25 tys. prac z Civil and Structural Engineering (indeks H = 102).

Dane zebrane w tabeli 2 wskazują dodatkowo na jeszcze jeden aspekt znaczenia poszczególnych dyscyplin nauk technicznych w Polsce. W dość powszechnej opinii przyjmuje się, że polska informatyka jest lepiej lokowana w światowych rankingach w porównaniu z innymi dyscyplinami naukowymi. Dane tabeli 2 temu przeczą zarówno pod względem miejsca w świecie w liczbie indeksowanych prac (22.–23. pozycja), jak i ich oddziaływania (27. miejsce Computer Science w porównaniu z 29. miejscem Engineering). W tabeli 2 wyróżnia się Computer Science i Decision Science z wyraźnie lepszym miejscem rankingowym, bo 16. w świecie, w odbiorze prac z tej drugiej dziedziny.

Czasopisma naukowe w Polsce

Ogólnie nie najlepsza pozycja rankingowa polskiej nauki, mierzona danymi bibliometrycznymi, przekłada się także na ranking polskich pism naukowych w świecie. Można sądzić, że sytuacja polskich pism jest jeszcze gorsza niż ogólna sytuacja polskiej nauki. Przypomnijmy tu realizowaną jeszcze kilka lat temu anachroniczną koncepcję wsparcia czasopism naukowych (poprzez przyjęty system oceny pism i wysokość przydzielanej dotacji), ustalaną na podstawie wielkości nakładu drukowanego. Już wtedy zainteresowanie czytelników drukowanymi czasopismami wyraźnie malało z racji coraz powszechniejszego dostępu do elektronicznych baz danych. Efektem tego było zaleganie w magazynach znacznej części nakładów tych pism. W okresie lat 90. ubiegłego wieku nie zauważono w Polsce globalnej rewolucji elektronizacji czasopism naukowych, a w latach późniejszych – konsekwencji tej rewolucji. W ostatnich latach próbuje się to nadrobić, ale obecnie jest to znacznie trudniej zrealizować niż np. dekadę temu. Ponadto, obecnie w pogoni za osiągnięciem poprawy w tym zakresie pojawiają się nowe przejawy patologii (o tym dalej). Tendencje zmian w elektronizacji czasopism naukowych na świecie wydają się wskazywać na zwiększenie udziału systemu finansowania wydawnictw typu Open Access, co wymusza ponoszenie kosztów publikowania prac przez autorów.

Można nie przywiązywać większej wagi do miejsca polskich czasopism naukowych w świecie, bowiem naukowiec dobrej klasy nie ma problemu w opublikowaniu własnych prac w wydawnictwach globalnych. Ale takie stanowisko jest nieprzekonujące, gdyż w erze powszechności dostępu do Internetu i naukowych baz danych własne portale internetowe stanowią również promocję nauki. W chwili obecnej nawet Polska Akademia Nauk nie ma własnego portalu internetowego czasopism naukowych.

W tabeli 3 zamieszczono wybrane pozycje pierwszej pięćdziesiątki najwyżej notowanych polskich czasopism naukowych wg ostatniego rankingu 2011 opublikowanego w Journal Citation Reports. Wśród pierwszych 40 czasopism, sześć obejmuje nauki techniczne: „Oceanologia” (18. pozycja), „Bulletin of the Polish Academy of Science, Technical Sciences” (28.), „Opto-Electronics Review” (29.), „Archives of Civil and Mechanical Engineering” (35.) „Archives of Acoustics” (36.) i „Metrology and Measurement Systems” (40.). Zwraca uwagę brak czasopism z dyscyplin Information Science oraz Automation and Robotics, które są w Polsce w środowisku naukowym dość szeroko reprezentowane. Ponadto znacznie lepsze pozycje aniżeli nauki techniczne zajmują czasopisma nauk podstawowych i ścisłych, a także biologicznych i medycznych.

Dla porównania, w tabeli 3 w ostatnich dwóch kolumnach zamieszczono również dane rankingu z 2007 roku dla czasopism, które w 2011 pozostały w pierwszej 50 najlepiej ocenianych polskich czasopism. Bliższa analiza danych zawartych w tej tabeli wskazuje, że pogoń za poprawą wskaźników bibliometrycznych niektórych kolegiów redakcyjnych czasopism prowadzi do przejawów patologii wskaźnika samocytowań. Albowiem najprostszym sposobem zwiększenia wskaźnika IF czasopisma jest windowanie liczby cytowań przez preferowanie prac zawierających odwołania do publikacji w tym czasopiśmie z okresu dwóch ostatnich lat. Porównując dane z 2007 i 2011 można zauważyć, że proceder manipulowania cytowaniami w polskich czasopismach naukowych utrzymuje się, pomimo pojawiających się opracowań wskazujących na etyczną naganność tego zjawiska. Przypadek miesięcznika „Polimery”, łącznie z jego usunięciem z listy pism indeksowanych przez Thomson Reuters, został opisany przez G. Rackiego już w 2009, a pomimo to z ostatniego rankingu (Journal Citation Reports – Edition 2011) wynika, że sytuacja przez ostatnie lata nie zmieniła się znacząco. Zarówno w 2007 roku, jak i obecnie, wśród pierwszej 50 polskich czasopism o najwyższych IF aż 21 przekracza poziom 20 proc., przyjmowany za próg akceptowalny przez Thomson Reuters. Można przypuszczać, że zarówno w 2007, jak i 2011 czasopisma te windowały liczbę cytowań poprzez preferowanie prac zawierających powołania na nowe artykuły z tych czasopism. Zwróćmy uwagę na pozycje 2, 10, 27, 28, 36, 40 i 44 z tabeli 3, porównując IF z uwzględnieniem wskaźnika samocytowań i bez jego uwzględnienia, aby uświadomić sobie, jakie mogą być konsekwencje tego zjawiska.

Należy podkreślić, że proceder windowania IF przez samocytowania nie miałby większego znaczenia, gdyby ranking czasopism naukowych ustalany na podstawie baz Thompson Reuters nie stał się miernikiem jakości oceny poziomu prac naukowych przyjętym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotyczy to czasopism naukowych, a także poszczególnych autorów. Zarówno w procedurze indywidualnych awansów naukowych, oceny działalności statutowej poszczególnych jednostek, jak i w aplikacjach o granty NCN i NCBiR brane są pod uwagę wskaźniki baz opracowanych przez Thompson Reuters.

Indeks H a dyscypliny naukowe

Według J.E. Hirscha, indeks nazwany obecnie jego nazwiskiem dla „dojrzałego” naukowca wynosi pomiędzy 10 a 12. Jednakże wartość ta silnie zależy od uprawianej dziedziny nauki, tematyki, wieku naukowca, a także kraju pochodzenia. Ze względu na kraj pochodzenia uprzywilejowane są kraje anglojęzyczne, a także kraje o już zaawansowanym poziomie rozwoju gospodarczego. Ponadto, w nauce pojawiają się również „mody”. W tym kontekście celowe jest przywołanie np. nowej generacji materiałów, tzw. metamateriałów – bardziej obficie finansowanych ze środków Unii Europejskiej na początku XX wieku i wyraźnym regresem tego finansowania w ostatnich latach. Przykładem wyraźnego nowego trendu w wielu dyscyplinach naukowych są nanotechnologie. Nawet w „Nature” pojawiają się czasami prace wnoszące nieistotne aspekty naukowe, ale opisujące nowe trendy (np. stosowanie koloidalnych kropek kwantowych w detekcji podczerwieni).

Z powyższych rozważań wynika, że nie można obiektywnie oceniać jakości pracy naukowej tylko na podstawie wartości indeksu h indywidualnego pracownika. Z tego też powodu komisje noblowskie nie przyjmują indeksu h jako kryterium przyznawania nagród. Często wyróżnienie Nagrodą Nobla koincyduje z wysokim wskaźnikiem h nagrodzonego, ale bywają przypadki kiedy laureaci tych nagród mają wskaźniki niewiele większe od 30, a nawet poniżej. Pomimo tych zastrzeżeń należy jednak przyjąć, że dominującym statystycznym czynnikiem określającym wartość h jest uprawiana dziedzina/dyscyplina nauki.

Wychodząc z tych przesłanek i bazując na ogromnym statystycznym zbiorze prac ewaluowanych przez SCImago Journal & Country Rank od 1996 roku, można się pokusić o względne uszeregowanie statystycznej wartości indeksu H poszczególnych dziedzin/dyscyplin naukowych. Zgodnie z tą intencją, w tabeli 4 w kolumnie 2 zebrano wskaźniki H indeksowanych prac z poszczególnych dziedzin/dyscyplin naukowych w Polsce, zaś w kolumnie 4 podobne dane ze Stanów Zjednoczonych – lidera rankingu w świecie. Względne wartości tych indeksów podano odpowiednio w kolumnach 3 i 5, zaś stosunek indeksów H dziedzin/dyscyplin naukowych w Polsce do tych najwyższych (w Stanach Zjednoczonych) zamieszczono w ostatniej kolumnie (6). Zebrane dane uświadamiają ogromne zróżnicowanie wskaźników H poszczególnych dyscyplin naukowych zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. I tak przyjmując, że wskaźnik H medycyny w Polsce wynosi 176, to w przypadku ogólnie pojętej inżynierii (Engineering) jest 2,35 razy niższy (wynosi 75), elektrotechniki i elektroniki (Electrical and Electronic Engineering) jest 3,2 razy niższy (55), zaś dla inżynierii budowlanej (Civil and Structural Engineering) jest aż 9.26 razy niższy (19). Dane w ostatniej kolumnie tabeli 4 potwierdzają poprzednio opisane spostrzeżenia o stosunkowo większym znaczeniu „polskich” nauk ścisłych (fizyki, chemii, matematyki), medycznych czy biologicznych w nauce światowej, w porównaniu z naukami technicznymi.

Ogromny zbiór statystyczny ewaluowanych prac jest wynikiem działalności jeszcze większej populacji pracowników naukowych. Z natury rzeczy na kształt każdej pracy decydujący wpływ ma merytoryczny lider i on w zasadzie decyduje o odbiorze pracy przez czytelników. Wychodząc z tych przesłanek możemy sądzić, że powyższe względnie zróżnicowane wskaźniki H indeksowanych prac poszczególnych dyscyplin naukowych są zbliżone do względnych indeksów h autorów uprawianych dziedzin/dyscyplin naukowych.

Podsumowanie i wnioski końcowe

Aktualnie nauka polska, jako całość, lokowana jest na 19. miejscu w światowym rankingu wg liczby czasopism/publikacji oraz na 23. miejscu w rankingu wg wskaźnika H oddziaływania czasopism.

Nauki techniczne (Engineering Science) w Polsce lokowane są w rankingu światowym poniżej m.in. chemii, fizyki z astronomią, matematyki, ale na równi z medycyną i powyżej m.in. nauk ekonomicznych i humanistycznych.

Spośród czołowych 50 czasopism polskich indeksowanych w Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska) w roku 2011 sześć z nich reprezentuje nauki techniczne (wszystkie są dostępne na platformach internetowych). Brak czasopism z dyscyplin Information Science oraz Automation and Robotics.

Mimo że wiele czasopism krajowych poprawiło swoje pozycje w ostatnich kilku latach, problemem pozostają procentowo wysokie wskaźniki samocytowań.

Należy zdecydowanie dążyć do rozwoju wersji elektronicznych, w szczególności w odniesieniu do czasopism technicznych, gdyż w naukach tych szybkość dezaktualizacji informacji jest wyjątkowo wysoka.

Prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski jest profesorem w Instytucie Fizyki Technicznej WAT, kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego. Prowadzi badania półprzewodników stosowanych w detekcji promieniowania elektromagnetycznego.
Prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski jest profesorem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz konsultantem w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie energoelektroniki do systemów energetyki odnawialnej i pojazdów elektrycznych. W kadencji 2010-2014 pełni funkcję dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.
Prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki jest profesorem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i sekretarzem naukowym w Instytucie Techniki Budowlanej. Prowadzi badania betonów polimerowych i zrównoważonych materiałów budowlanych.
Tabela 1. Ranking krajów wg SCImago Journal & Country Rank (z 22 marca 2012)

Wszystkie dziedziny nauki

Miejsce

Kraj

Liczba

dokumentów

Dokumenty

cytowane

Liczba cytowań

Cytowania/ Dokument

H index

Miejsce w świecie

(H index)

1

United States

5,322,590

4,972,679

100,496,612

20.18

1,229

1

2

China

1,848,727

1,833,463

7,396,935

5.66

316

18

3

United Kingdom

1,533,434

1,392,982

24,535,306

17.42

750

2

4

Japan

1,464,273

1,429,881

16,452,234

11.72

568

6

5

Germany

1,396,126

1,321,606

20,437,971

15.79

657

3

6

France

1,021,041

964,320

14,156,535

15.09

604

4

7

Canada

790,397

748,787

12,187,113

17.55

580

5

8

Italy

762,290

720,911

9,861,600

14.45

515

7

9

Spain

583,554

547,858

6,573,014

13.12

412

12

10

India

533,006

507,792

3,211,864

7.27

256

24

11

Australia

520,045

485,249

7,083,995

16

450

10

12

Russian Federation

480,665

476,490

2,456,003

5.21

285

21

13

Netherlands

435,083

409,982

7,805,760

20.05

509

8

14

South Korea

430,438

422,745

3,344,131

9.82

287

20

15

Brazil

328,361

318,294

2,409,214

9.57

262

22

16

Switzerland

309,549

292,254

6,007,936

21.77

506

9

17

Taiwan

308,498

301,775

2,391,691

9.57

229

28

18

Sweden

304,831

292,150

5,410,618

19.09

448

11

19

Poland

265,139

259,850

1,853,462

7.87

258

23

20

Belgium

237,081

224,898

3,621,954

17.1

398

13

21

Turkey

231,178

219,280

1,380,599

7.54

176

37

22

Israel

186,281

177,814

2,898,025

16.66

368

15

23

Austria

164,308

155,111

2,324,954

16.01

336

16

24

Denmark

162,761

154,612

3,015,221

20.42

373

14

25

Finland

153,964

149,390

2,447,743

17.64

330

17

26

Greece

142,767

135,434

1,350,053

11.34

228

29

27

Hong Kong

129,792

124,880

1,464,726

12.79

248

25

28

Mexico

125,646

122,268

1,005,002

9,49

201

33

29

Norway

122,768

116,973

1,749,741

16.63

288

19

30

Czech Republic

122,379

118,930

942,579

8,82

206

32

Tabela 2. Miejsce polskich dyscyplin naukowych w świecie [wg liczby opublikowanych prac (2 kolumna) i ich wartości indeksu Hirscha (9 kolumna)] (z 22 marca 2012)

Dziedzina/Dyscyplina

Miejsce w świecie

Liczba Dokumentów

Dokumenty

cytowane

Liczba Cytowań

Samo-cytowania

Cytowania/ Dokument

H index

Place in the World

(H index)

Veterinary

10

4,951

4,934

12,316

6,170

2.79

30

29

Chemistry

13

32,594

32,241

298,270

96,268

9.7

112

22

Physics and Astronomy

13

41,615

41,278

368,778

109,001

9.89

159

14

Material Science

14

23,808

23,585

139,115

46,003

6.27

82

24

Mathematics

14

18,347

18,156

85,655

28,642

5.95

78

22

Earth and Planetary Sciences

15

14,471

14,235

104,462

34,452

7.6

93

22

Chemical Engineering

16

12,287

12,146

85,085

27,056

7.48

71

26

Environmental Science

16

11,852

11,719

77,783

21,860

7.62

79

31

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

17

7,124

6,982

62,575

17,228

9.13

72

23

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

18

33,034

32,344

343,420

82,485

11.45

143

26

Neuroscience

18

4,372

4,279

45,353

10,274

11.07

67

28

Medicine

20

51,447

48,851

338,036

54,496

7.56

176

21

Engineering

20

23,523

23,220

85,740

27,017

4.02

75

29

Electrical and Electronic Engineering

20

9,955

9,838

32,778

10,778

3.75

55

32

Civil and Structural Engineering

21

925

910

2,448

848

3.28

19

32

Health Professions

21

1,112

1,082

3,579

929

6.88

26

32

Agricultural and Biological Sciences

22

20,405

20,190

130,856

38,949

7.18

82

33

Decision Science

22

1,261

1,233

13,927

2,844

12.66

49

16

Computer Science

23

11,062

10,862

47,895

15,142

6.75

67

27

Immunology and Microbiology

23

6,699

6,476

65,396

13,999

10.18

75

35

Energy

24

2,042

2,022

11,337

3,462

6.68

35

32

Business, Management and Accounting

28

1,565

1,547

3,801

1,126

2.66

20

38

Psychology

31

860

835

4,195

556

8.86

30

34

Nursing

33

365

337

5,891

544

24.99

40

25

Social Science

33

2,891

2,830

11,043

2,361

5.6

39

30

Dentistry

35

269

260

1,382

170

14.47

19

42

Arts and Humanities

36

582

556

977

219

2.93

13

33

Economics, Econometrics and Finance

36

573

560

1,999

349

4.72

18

44

Multidisciplinary

38

564

528

30,036

2,288

60.79

84

30

 

Tabela 3. Ranking polskich pism naukowych - wybrane pozycje  (wg Journal Citation Reports – Edition 2011 i opracowania G. Rackiego)

Edition 2011

Edition 2007

L.p.

Tytuł

IF

IF bez samocytowań

% samocytowań

H index


IF

2007

% samocytowań 2007

1.

Pharmacological Reports

2.445

2.061

15

34

2.290

33.7

2.

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

2.311

0.911

60

27

1.074

45.7

3.

Journal of Physiology and Pharmacology

2.267

1.777

21

42

4.466

37.2

4.

Acta Neurobiologiae Experimentalis

2.110

1.402

33

42

0.940

11.5

5.

Annals of Transplantation

2.020

1.388

31

11

 

 

7.

Acta Astronomica

1.680

1.320

21

45

1.980

12.1

9.

Journal of Applied Genetics

1.664

1.574

5

25

0.967

10.3

10.

Ochrona Środowiska

1.633

0.266

83

7

 

 

11.

International Agrophysics

1.574

0.792

49

9

 

 

12.

Cellular & Molecular Biology Letters

1.505

1.429

5

30

1.676

4.1

13.

Acta Biochimica Polonica

1.491

1.455

2

51

1.261

9.2

14.

Acta Palaeontologica Polonica

1.488

1.416

4

28

1.067

8.6

17.

Cardiology Journal

1.309

1.130

13

10

 

 

18.

Oceanologia

1.242

0.855

31

21

0.744

31.0

19.

Endokrynologia Polska

1.239

0.798

35

10

 

 

20.

Folia Neuropathologica

1.234

0.779

36

19

1.140

20.6

21.

Acta Ornithologica

1.229

1.021

16

13

0.745

40.0

22.

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health

1.227

1.147

6

21

 

 

23.

Archives of Medical Science

1.214

0.661

45

13

 

 

24.

Acta Chiropterologica

1.116

0.837

25

21

0.857

36.4

25.

Central European Journal of Chemistry

1.073

1.024

4

16

0.754

9.5

26.

Central European Journal of Biology

1.000

0.941

5

12

0.250

10.0

27.

Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques

1.000

0.136

86

1

 

 

28.

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

0.996

0.387

60

11

 

 

29.

Opto-Electronics Review

0.996

0.802

16

20

1.011

9.6

30.

Advances in Medical Sciences

0.952

0.913

4

11

 

 

31.

Central European Journal of Physics

0.909

0.853

6

14

0.538

8.2

32.

Acta Physica Polonica B

0.901

0.811

9

53

0.664

19.5

33.

Acta Theriologica

0.890

0.822

7

39

0.740

29.6

34.

Polish Polar Research

0.875

0.650

25

6

 

 

35.

Archives of Civil and Mechanical Engineering

0.855

0.652

23

7

 

 

36.

Archives of Acoustics

0.847

0.224

73

6

 

 

37.

Geological Quarterly

0.844

0.779

7

15

0.712

22.8

38.

Folia Histochemica et Cytobiologica

0.807

0.741

8

25

0.886

12.9

39.

Acta Parasitologica

0.789

0.651

17

19

0.814

27.8

40.

Metrology and Measurement Systems

0.764

0.300

60

6

 

 

44.

Journal of Apicultural Science

0.674

0.140

79

4

 

 

50.

Journal of Animal and Feed Sciences

0.636

0.455

28

20

0.305

30.8

G. Racki, ”Dwuznaczny urok listy czasopism punktowanych”, http://www.nowyebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/racki.php

 

 

Tabela 4. H-index czasopism poszczególnych dyscyplin naukowych w Polsce i USA   (w kolumnach 3 i 5 podano wartości znormalizowane)

Dziedzina/Dyscyplina

H index

(Polska)

H index (PL)

p.u.

Maximum

H index (USA)

Max H index

p.u.

H(Polska)/

Maximum H

Medicine

176

1.000

813

1.000

0.216

Physics and Astronomy

159

0.903

474

0.583

0.335

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

143

0.813

770

0.947

0.186

Chemistry

112

0.636

467

0.574

0.240

Earth and Planetary Sciences

93

0.528

354

0.435

0.263

Multidisciplinary

84

0.477

811

0.998

0.104

Agricultural and Biological Sciences

82

0.466

398

0.490

0.206

Material Science

82

0.466

341

0.419

0.240

Environmental Science

79

0.449

331

0.407

0.239

Mathematics

78

0.443

292

0.359

0.267

Engineering

75

0.426

448

0.551

0.167

Immunology and Microbiology

75

0.426

460

0.566

0.163

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

72

0.409

303

0.373

0.238

Chemical Engineering

71

0.403

227

0.279

0.313

Computer Science

67

0.381

426

0.524

0.157

Neuroscience

67

0.381

442

0.544

0.152

Electrical and Electronic Engineering

55

0.313

354

0.435

0.155

Decision Science

49

0.278

132

0.162

0.371

Nursing

40

0.227

221

0.272

0.181

Social Science

39

0.222

236

0.290

0.165

Energy

35

0.199

136

0.167

0.257

Psychology

30

0.170

306

0.376

0.098

Veterinary

30

0.170

98

0.121

0.306

Health Professions

26

0.148

207

0.255

0.126

Business, Management and Accounting

20

0.114

258

0.317

0.078

Dentistry

19

0.108

129

0.159

0.078

Civil and Structural Engineering

19

0.108

102

0.125

0.186

Economics, Econometrics and Finance

18

0.102

240

0.295

0.075

Arts and Humanities

13

0.074

113

0.139

0.115