czytelnia czasopism

Małgorzata Pawełczyk

Przyszłość MB w SGH

Celem badań prowadzonych niedawno w SGH było przygotowanie materiału pomocniczego dla władz uczelni, które analizowały perspektywy rozwoju SGH i ewentualnej zmiany instytucjonalnej – pisze „Gazeta SGH” (nr 11/10). W trakcie rozmów z pracownikami oraz studentami ujawniło się wiele diagnoz stanu szkoły i koncepcji zmian. Środowisko uczelniane okazało się głęboko podzielone. Artykuł prezentuje argumenty zwolenników obecnego modelu bezwydziałowego (MB) oraz argumenty jego przeciwników.

Jakie więc argumenty zostały przytoczone w obronie MB? Po pierwsze, argument historyczny. Likwidacja wydziałów, wprowadzenie dziekanatów studiów i kolegiów pozwoliło we wczesnych latach 90. na szybką modernizację uczelni. Udało się doprowadzić do zmiany programów bez łamania środowiskowej samorządności oraz do zmiany profilu nauczania przez samych pracowników naukowo-dydaktycznych. Po drugie, argument kulturowy. Model uczelni bezwydziałowej dawał większe szanse na podjęcie misji i budowę nowej kultury organizacyjnej. W okresie początkowym MB praktycznie uczył studentów zasad rynku i konkurencji, kształtował postawy najbardziej przydatne w późniejszym życiu zawodowym. Argument organizacyjny – twórcy reformy Müllerowskiej wychodzili z założenia, że uczelnia kształtuje absolwentów o różnie profilowanym wykształceniu, lecz wyłącznie ekonomistów. SGH nie miała mieć charakteru ani uniwersytetu, ani politechniki. Kłopot pojawił się wówczas, gdy SGH zaczęła myśleć o zwiększeniu palety kierunków, np. o wprowadzeniu prawa albo polityki społecznej. Argument edukacyjny – studenci przestali być „pańszczyźnianymi poddanymi” wydziałów, mogli swobodnie sięgać do zasobów oferowanych przez wszystkich nauczycieli akademickich. Podsumowując propozycje zmian zgłoszone podczas rozmów z przeciwnikami MB, można je ująć następująco: ograniczenie kadr, zakładów, a także liczby wykładanych przedmiotów; zmniejszenie konkurencji między wykładowcami i efektu failures of market; ustalenie jednolitej struktury, łączącej naukę z dydaktyką; zdecentralizowanie struktury, przywrócenie wydziałów; ulokowanie głównych funkcji naukowych i dydaktycznych w katedrach oraz przywrócenie grupy studenckiej, jako ośrodka więziotwórczego.

Język statystyki

Dział Nauki Politechniki Opolskiej został poddany poważnym przeobrażeniom – informują „Wiadomości Uczelniane” (nr 4/208/10), pismo Politechniki Opolskiej. Pod zmienioną nazwą – Dział Nauki i Transferu Technologii – nowa jednostka skupia sześć różnych biur: Biuro Obsługi Badań Naukowych, Biura Transferu Technologii i Wdrożeń, Biuro Zakupów i Nadzoru nad Aparaturą Naukową Uczelni, Biuro Przedsiębiorczości i Innowacyjności Studenckiej, Biuro Analiz i Monitoringu Przestrzeni Badawczej, Biuro ds. Własności Intelektualnej. Zrestrukturyzowana jednostka swoim zakresem obejmuje niektóre z dotychczas działających sekcji bądź stanowisk. Cel Działu Nauki i Transferu Technologii jest jasno określony – ma to być nowoczesna jednostka obsługująca szeroko pojęte sprawy nauki na miarę ambicji i oczekiwań prężnie rozwijającej się uczelni.

Ponoć język statystyki, obok muzyki i języka angielskiego, jest zrozumiały na całym świecie. Od kilku miesięcy Politechnika Opolska posługuje się tym językiem z jeszcze większą biegłością – podają „Wiadomości Uczelniane” - gdyż uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. GUS oferuje ze swojej strony pełną informację o stanie polskiej gospodarki i społeczeństwa, Politechnika odwdzięczy się wsparciem naukowym dla statystyki. Podpisanie dokumentu stało się okazją do przedstawienia nowych pań kanclerz i kwestor - znanej już w środowisku Barbary Hetmańskiej i rozpoczynającej pracę w uczelni Teresy Białowąs-Woźniak.

Panteon Narodowy kusi „Aromatami Wiedzy”

Rektorzy wszystkich publicznych uczelni Krakowa, wsparci uchwałami swoich senatów, Polska Akademia Umiejętności, a także Archidiecezja Krakowska podpisali akt założycielski Fundacji Panteon Narodowy – podają „Wiadomości ASP” (nr 52/10), pismo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Fundatorzy postawili przed Fundacją dwa zasadnicze wyzwania. Po pierwsze, budowę Panteonu Narodowego w podziemnych kryptach kościoła św. Piotra i Pawła, miejscu spoczynku najwybitniejszych twórców narodowej sztuki, kultury i nauki, godnych miana Wielkiego Polaka. Po drugie, realizację szeroko rozumianego programu edukacji humanistycznej i historycznej, adresowanego do uczniów szkół średnich, ich nauczycieli i studentów Małopolski, a także turystów oraz pielgrzymów odwiedzających Kraków. Najnowszym z projektów jest „Herbaciarnia Naukowa – Aromaty Wiedzy”, realizowana dzięki wsparciu Polskiej Akademii Umiejętności. Dzięki programowi, w historycznych murach PAU, spotkać można najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki, sztuki i kultury. Temu przedsięwzięciu towarzyszy wydawany przez młodzież miesięcznik „Pasja”, będący platformą wypowiedzi dla uczniów, nauczycieli, gości herbaciarni oraz studentów. Wśród założycieli-fundatorów jest m.in. prof. Adam Wsiołkowski, rektor ASP w Krakowie, kolebki narodowej sztuki, alma mater spoczywających w Panteonie Narodowym Jacka Malczewskiego i Stanisława Wyspiańskiego.

Małgorzata Pawełczyk