Uwiedzeni przez Internet

Internet stał się we współczesnym świecie czymś tak powszechnym, funkcjonującym w naszej przestrzeni na zasadzie sprzętu codziennego użytku – obok pralki i odkurzacza – że definiowanie go czy zastanawianie się nad jego fenomenem wydaję się zbędne lub zbyt oczywiste. Z drugiej jednak strony nie powinien dziwić fakt, że badacze akademiccy coraz częściej poddają analizie kwestię nowych mediów i ich wpływu na społeczeństwo.

W nurt ten świetnie wpisuje się książka Nowe media we współczesnym społeczeństwie , w której znalazły się artykuły mające na celu odkrycie – przynajmniej w jakiejś mierze - tematyki nowych mediów i różnorodnych aspektów ich użycia w grze politycznej i interakcjach międzyludzkich. Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza obejmuje prace na temat specyfiki nowych mediów, ich relacji ze społeczeństwem oraz tradycyjnymi formami komunikowania. Znajdziemy tu m.in. artykuł Magdaleny Matei, który jest próbą ustosunkowania się do zjawiska postępującej feminizacji Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem polskich realiów. Mateja pisze, że ryzykownym byłoby formułowanie tezy, iż „Internet jest kobietą”, jednak bez wątpienia liczba kobiet korzystających z sieci wzrasta bardziej dynamicznie niż liczba mężczyzn. Dzięki cyberprzestrzeni kobiety zyskały możliwość swobodniejszego promowania swoich praw, potrzeb, poglądów. Mateja pisze, że o ile świat rzeczywisty nadal zarządzany jest przez mężczyzn, o tyle cyberprzestrzeń uwalnia do pewnego stopnia spod męskiej hegemonii. Internautki mają wreszcie możliwość nieskrępowanego kreowania tożsamości.

Internet staje się coraz ważniejszym narzędziem public relations, wykorzystywanym m.in. do kształtowania wizerunku szkół wyższych. Michał Kaczmarczyk pisze, że znaczenie Internetu wynika także z profilu jego odbiorcy – czytelnikami portali są przede wszystkim ludzie młodzi, mieszkańcy miast, o szerokich zainteresowaniach i ambicjach zawodowych. W tym segmencie znajdują się zatem kandydaci na studia, studenci i absolwenci uczelni, ale także pracownicy szkoły i liderzy opinii. Pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje e-PR, wymaga jednak ciągłego dostosowywania wykorzystywanych narzędzi do rozwoju technologii informatycznych, a także tendencji występujących w globalnych społecznościach internetowych. Dotyczy to zarówno prywatnych firm, jak i instytucji publicznych, do których zaliczają się uczelnie. Zdaniem Kaczmarczyka, sektor prywatnego biznesu wyraźnie wyprzedza pod tym względem szkoły wyższe, które swoją aktywność z zakresu e-PR ograniczają do ważnych, ale dziś już niewystarczających instrumentów Internet relations.

Druga część książki dotyczy wykorzystywania Internetu w polityce, blogów politycznych oraz użycia nowych mediów do promocji i marketingu politycznego, także w kontekście manipulacji. Według Barbary Brodzińskiej-Mirowskiej sztab wyborczy Baracka Obamy nadał kwestii wykorzystania Internetu w kampaniach wyborczych nowy wymiar. W kampaniach prowadzonych przez polskich polityków widać inspirację amerykańską kampanią z 2008 roku. Obecnie Internet jest wykorzystywany przez naszych polityków w o wiele większym zakresie niż w poprzednich latach, jednak tylko w niektórych przypadkach spełnia swoją funkcję. Póki co – jak pisze Brodzińska-Mirowska - lekcji z zakresu komunikacji online wciąż udzielają politycy i specjaliści z USA.

Małgorzata Pawełczyk

Nowe media we współczesnym świecie , pod red. Marka Jezińskiego, Aleksandry Sekleckiej, Łukasza Wojtkowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.