Jak sfinansować książkę?

Piotr Kieraciński

13 października przedstawiciele Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych i Sekcji Wydawców Akademickich Polskiej Izby Książki spotkali się z prof. Zbigniewem Marciniakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozmowa była kontynuacją dyskusji rozpoczętych 17 czerwca.

Wydawcy zgłosili zastrzeżenia do ustawy o zasadach finansowania nauki, która nie uwzględnia wydawnictw jako podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki na upowszechnianie nauki. Mogłyby one być źródłem finansowania niektórych publikacji w miejsce dawnego DOT i DWB. Min. Marciniak zobowiązał się do zbadania możliwości wszczęcia procesu nowelizacji ustawy, natomiast wydawcy złożą w ministerstwie oficjalny wniosek o nowelizację.

W 2012 r. traci ważność regulacja dotycząca subwencjonowania podręczników akademickich. SWSW i PIK zaapelowały, by resort nauki stworzył przepisy umożliwiające przyznawanie dotacji na podręczniki także po tym okresie. Min. Marciniak zauważył, że będzie to wymagać notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej.

Kontynuowano dyskusje o utworzenia cyfrowej platformy polskich czasopism naukowych. Min. Marciniak zadeklarował, że resort zapewni warunki i wsparcie finansowe do działania zespołu, który miałby się zająć jej opracowaniem i uruchomieniem, natomiast SWSW do 20 listopada zaproponuje skład zespołu. Znajdą się w nim m.in. przedstawiciele ICM, które będzie odpowiadać za techniczną stronę przedsięwzięcia.

Oczywiście rozmawiano o VAT. Wydawcy zaapelowali, by resort nauki poparł pomysł ustanowienia okresu przejściowego w odniesieniu do stosowania nowych regulacji podatkowych. Przewidują one podwyższenie stawki podatku VAT na książki z zera do 5 proc., na czasopisma specjalistyczne do 8 proc., a na publikacje elektroniczne – do 23 proc. Prof. Marciniak zapewnił, że ministerstwo podejmie działania w celu zmiany definicji czasopism specjalistycznych i publikacji elektronicznej, które nie przystają do obecnego stanu faktycznego.