×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Na czele EMBC

Fot. OneHD

WARSZAWA Prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN został prezydentem Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (EMBC). Powstała w 1969 roku organizacja skupia obecnie 30 państw, w tym od 20 lat Polskę. Ma za zadanie wspierać współpracę oraz finansować kształcenie i rozwój kariery naukowców w dziedzinie biologii molekularnej. Program EMBC realizowany jest głównie za pośrednictwem Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) i obejmuje m.in. organizację kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje naukowców na różnych etapach kariery oraz przyznawanie grantów i stypendiów w dziedzinie nauk o życiu. Prof. Kaczmarek pracuje w IBD od 1986 roku, obecnie jako kierownik Pracowni Neurobiologii. Zawiaduje też (razem z dr hab. Eweliną Knapską) Centrum Doskonałości BRAINCITY, wyłonionym w ub.r. w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Jego zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonowania komórek nerwowych mózgu. Opublikował ponad 200 artykułów, cytowanych około 9 tys. razy.

Laury Uniwersyteckie

Fot. Jagoda Haloszka

POZNAŃ Nagrody przyznano tradycyjnie w sześciu kategoriach. W dwóch triumfował Uniwersytet Szczeciński. Jego „Akcja Ewaluacja” została uznana za Uniwersytecki Projekt Dydaktyczny, a konkurs fotograficzny „Matematyka w obiektywie” za najlepszy projekt naukowy. Dwa laury dostał także Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: za Uniwersytecki Teatr Muzyczny (najlepszy projekt kulturalny) i Akademię Biznesu (Uniwersytet Perspektyw). Ponadto nagrodzono Copernicadę – Olimpiadę Międzywydziałową na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (projekt sportowy) oraz Studencką Telewizję Uniwersytetu Opolskiego Seta TV (media). Gala odbyła się w ramach Zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich – porozumienia samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Gospodarzem zjazdu był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Prorektor UW dalej w UNICA

Fot. UW

LONDYN/WARSZAWA Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego, została ponownie wybrana do 5-osobowego Komitetu Sterującego Network of UNIversities from Capitals of Europe. Walne Zgromadzenie UNICA odbyło się w King’s College London. UNICA to stowarzyszenie 51 uniwersytetów z 37 europejskich stolic, w których pod okiem 160 tys. nauczycieli akademickich kształci się 1,9 mln studentów. Celem powołanej w 1990 roku sieci UNICA jest promowanie doskonałości akademickiej, integracji i współpracy między uczelniami członkowskimi. Do zadań Komitetu Sterującego należy koordynacja działań podejmowanych przez instytucję, regularne prowadzenie konsultacji z uczelniami czy wdrażanie decyzji Zgromadzenia Ogólnego. Członkowie komitetu wybierani są na 2-letnią kadencję. Prezydentem UNICA został ponownie prof. Luciano Saso, prorektor ds. europejskich sieci uniwersytetów z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie.

Docenieni za polsko-francuską współpracę

WARSZAWA Kognitywista, neurolog oraz dwóch fizyków zostało uhonorowanych pierwszą Polsko-Francuską Nagrodą Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie. Dr hab. Marcin Szwed z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Laurent Cohen z Instytutu Badań nad Mózgiem i Rdzeniem Kręgowym zostali docenieni za nowatorskie badania dotyczące procesów zachodzących w mózgu podczas czytania. Z kolei prof. Jakub Zakrzewski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i dr hab. Dominique Delande z Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS) otrzymali nagrodę za osiągnięcia dotyczące fizyki układów kwantowo-mechanicznych. Nagroda została ustanowiona w tym roku przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji (MESRI) oraz Francuską Akademię Nauk. Jej celem jest wspieranie i promowanie polsko-francuskiej współpracy naukowej. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. euro dla każdego z laureatów. Do pierwszego konkursu zgłoszono 51 wniosków.

Doktorat h.c. – prof. Andrzej Demenko

Fot. PŚk

KIELCE Prof. Andrzej Demenko, specjalista z zakresu elektrotechniki i maszyn elektrycznych, twórca szkoły naukowej w dziedzinie komputerowych metod analizy i syntezy pola elektromagnetycznego oraz polowych modeli przetworników elektromagnetycznych, został 13 listopada doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Od chwili ukończenia studiów aż do dziś związany jest z Politechniką Poznańską i jej Wydziałem Elektrycznym. Do jego najważniejszych osiągnięć w pracy badawczej zaliczyć należy: wprowadzenie do analizy zjawisk w maszynach elektrycznych nowych metod i algorytmów rozwiązywania zagadnień brzegowych pola elektromagnetycznego w układach ze środowiskami nieliniowymi i niejednorodnymi, a także opracowanie polowych i polowo-obwodowych modeli przetworników elektromechanicznych. Jest współautorem blisko dwudziestu opracowań nowych wyrobów wdrożonych do produkcji. Od lat pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki PAN.

Doktorat h.c. – prof. Dawid Wright

Fot. UPP

POZNAŃ Wybitny specjalista w dziedzinie agronomii, prof. Dawid Lee Wright, został 21 listopada uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doceniono go za aktywność naukową i dydaktyczną, popularyzatorską oraz ponad 30-letnią współpracę z UPP. Prof. Wright karierę naukową związał z University of Florida. Swoje dokonania naukowe opublikował w dziewięciu książkach oraz w ponad 140 rozprawach naukowych i abstraktach z konferencji, opracował prawie 1500 artykułów i zaleceń, wygłosił ponad 1100 wykładów. Wszystkie jego prace i projekty zawsze uwzględniały aspekty użytkowe i działania rynkowe. W ostatniej dekadzie realizował 83 granty o wartości 25 mln dolarów.

Doktorat h.c. – prof. Jerzy Hausner

Fot. SGH

WARSZAWA Prof. Jerzy Hausner odebrał 27 listopada doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Senat uczelni nadaje ten zaszczytny tytuł osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej. Prof. Hausner tworzył wiele rozwiązań ustrojowych z zakresu gospodarki, polityki regionalnej i polityki społecznej, wprowadzonych w Polsce po 1989 roku. Od 2014 roku uczestniczył w pracach Brussels European and Global Economic Laboratory, a od 2018 roku jest członkiem High Level Industrial Roundtable „Industry 2030” – organu doradczego Komisji Europejskiej w zakresie budowania nowej polityki przemysłowej w Europie. Jest założycielem i patronem krakowskiej szkoły współzarządzania publicznego i polityk publicznych. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH i Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie współpracują w obszarze nowoczesnego myślenia o zarządzaniu sprawami publicznymi.

Doktorat h.c. – prof. Piotr Tryjanowski

Fot. Arch. prywatne

PRAGA/POZNAŃ Prof. Piotr Tryjanowski, dyrektor Instytutu Zoologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, otrzymał tytuł doktora honoris causa Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze. Prof. Tryjanowski ukończył Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie się również doktoryzował i habilitował. W 2007 r. został profesorem nauk biologicznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekologii behawioralnej, ptaków krajobrazu rolniczego oraz procesów urbanizacji. Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze to uczelnia o ponad 110-letniej tradycji. Na sześciu wydziałach kształci ponad 18 tys. studentów, z których co dziesiąty pochodzi z zagranicy.

Dyrektor NCN w Radzie SE

Fot. NCN

KRAKÓW Prof. Zbigniew Błocki, od 2015 roku dyrektor Narodowego Centrum Nauki, został po raz trzeci wybrany do Rady Zarządzającej Science Europe, zrzeszającej ponad pół setki organizacji i instytucji prowadzących lub finansujących działalność badawczą z 27 krajów. Została założona w 2011 roku, a rok później przystąpiło do niej NCN. Celem Science Europe jest wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej poprzez zwiększenie wpływu naukowców na kształtowanie ogólnoeuropejskich strategii związanych z badaniami naukowymi. Rada Zarządzająca SE wyznacza i monitoruje kierunek działań organizacji. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję. Jako pierwszy Polskę reprezentował w tym gremium prof. Andrzej Jajszczyk. Po nim członkostwo objął prof. Zbigniew Błocki.

Na podbój Marsa

WROCŁAW 20 kilogramów będzie ważył satelita, którego na Marsa wyśle konsorcjum siedmiu polskich uczelni. Na jego pokładzie zainstalowanych zostanie kilka instrumentów badawczych, m.in. moduł optyczny, miniaturowy moduł wiercący (możliwy do wykorzystania po lądowaniu), spektroskop atomowy umożliwiający badanie składu mieszanin gazowych, a także miniaturowy aparat oceniający możliwość przeżycia drobnoustrojów na Marsie. To właśnie dzięki nim małe laboratorium będzie mogło prowadzić tak wymagające badania naukowe, jak np. obrazowanie satelitarne Marsa i jego księżyca Fobosa, analizę marsjańskiej atmosfery, ocenę możliwości przetrwania życia w warunkach marsjańskich czy poszukiwanie podziemnych pokładów wody. W przedsięwzięciu biorą udział zespoły naukowców z politechnik: Wrocławskiej, Warszawskiej, Gdańskiej, Łódzkiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pierwszy z trzech zaplanowanych lotów odbędzie się w 2022 roku.

Honorowy Profesor UP

Fot. Maciej Niedziółka

LUBLIN Prof. Tadeusz Sikora z Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonominczego w Krakowie otrzymał godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prof. Sikora ma istotny wkład w kształcenie kadry Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, jak również Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu lubelskiej uczelni. Od 15 lat współpracuje z Instytutem Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych w zakresie towaroznawstwa, a szczególnie zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem żywności. Od 2005 r. prowadzi również cyklicznie zajęcia z zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności na studiach podyplomowych. Jest autorem opinii dotyczących koncepcji programu studiów I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności. Opiniował także kierunek studiów zarządzanie jakością w produkcji roślinnej na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPL.

Kardiologia symulowana

Fot. GUMed

GDAŃSK Pierwsze w kraju Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej rozpoczęło działalność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pracownie wyposażono w sześć fantomów do badań echokardiograficznych nieinwazyjnych, tzw. przezklatkowych, oraz mało inwazyjnych, przezprzełykowych, a także jednego fantomu do badań serca i naczyń wieńcowych, wykonywania koronarografii (inwazyjnego badania serca), angioplastyk, czyli mechanicznego poszerzania zwężonych tętnic wieńcowych doprowadzających krew do serca, a nawet wszczepiania zastawek serca bez otwierania klatki piersiowej. Oprócz zakupu sprzętu projekt o wartości 10 mln zł zakłada także szkolenia dla 900 lekarzy m.in. z tzw. diagnostyki podstawowej w stanach zagrożenia życia (Point of Care). Będą realizowane w dwóch ośrodkach: GUMed oraz w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie.

Nagroda im. Kotarbińskiego

Fot. Maciej Andrzejwski

ŁÓDŹ Decyzją Kapituły Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego najlepszą w Polsce książką z zakresu nauk humanistycznych został Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej autorstwa prof. Grzegorza Ziółkowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat otrzymał 50 tys. zł na dalsze badania naukowe. Zwycięskie dzieło „jest prawdziwie interdyscyplinarne (…) Autor wykazał się w nim dogłębną znajomością perspektywy religijnej, historycznej, socjologicznej, psychologicznej, filozoficznej i kulturoznawczej. Monografia oparta jest nie tylko na obszernej i często przywoływanej przez autora literaturze, ale także na własnych badaniach. Autor wielokrotnie odnosi się też krytycznie do zastanych opinii, zawsze rzetelnie swą krytykę uzasadniając” – uzasadnił ks. prof. Andrzej Szostek. Do tegorocznego konkursu zgłoszono rekordową liczbę 76 książek. W sumie w ciągu 5 lat o nagrodę ubiegało się ponad 280 prac.

Informatycy w nowej siedzibie

GDAŃSK Instytut Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego ma nową siedzibę. Pięciokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ok. 3912 m2 jest skomunikowany łącznikiem z istniejącym obiektem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. W gmachu znajdują się m.in. sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Pomieszczenia dydaktyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt ICT umożliwiający kształcenie nowej kadry informatycznej. Wartość inwestycji wyniosła prawie 40 mln zł, z czego 21 mln zł pozyskano z RPO Województwa Pomorskiego, a pozostała część stanowi wkład własny uczelni. Budynek posłuży przede wszystkim studentom nowego kierunku informatyka o profilu praktycznym, który został uruchomiony w tym roku akademickim (przyjęto 76 osób). Studia te łączą podstawy teoretyczne z nauką wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Program powstał w ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT.

Nagroda za informatykę kwantową

Fot. UG

GDAŃSK Prof. Ryszard Horodecki z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał Nagrodę Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za rok 2019. Doceniono jego wybitny wkład do teorii informatyki kwantowej i rozwoju tej dziedziny. Laureat wraz z synami: Pawłem, Michałem i Karolem oraz we współpracy z prof. Robertem Alickim i prof. Markiem Żukowskim stworzył w Gdańsku ośrodek informatyki kwantowej, który stał się światowym centrum badań w tej dziedzinie. Jest głównym organizatorem Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku, zrzeszającego 7 uczelni oraz CFT PAN i IF PAN, a także jego pierwszym dyrektorem (2007–2019). Zespół naukowców pod jego kierownictwem wypracował efektywną, ekonomiczną metodę detekcji nowego zasobu zwanego splątaniem kwantowym oraz odkrył tzw. stany ze związanym splątaniem – czarne dziury kwantowej informacji, wniósł również istotny wkład w dziedzinę teorii kanałów kwantowych i przetwarzania informacji kwantowej.

Mniej Polaków w Clarivate Analytics

FILADELFIA Ranking Clarivate Analytics Highly Cited Researchers 2019 (dawniej Thomson Reuters) to aktualizowane co roku zestawienie najczęściej cytowanych naukowców z całego świata. W tym roku sklasyfikowano tylko 4 Polaków – najmniej od 2015 roku. Po raz pierwszy na liście pojawił się chemik prof. Jacek Namieśnik, zmarły w kwietniu rektor Politechniki Gdańskiej. Oprócz niego są jeszcze obecni także w ubiegłym roku trzej kardiolodzy: prof. Piotr Ponikowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, od lutego p.o. rektora uczelni; prof. Adam Torbicki, kierownik Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku i prof. Michał Tendera z Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ranking obejmuje ponad 6 tys. reprezentantów 1200 instytucji z ponad 60 krajów, włączając w to aż 23 laureatów Nagrody Nobla, w tym trzech tegorocznych.

Wykształcą specjalistów od AI

WARSZAWA Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z dziesięcioma uczelniami tworzy model systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. Wartość projektu na lata 2020–2023 to 81 mln zł. W tym okresie działaniami zostanie objętych co najmniej 500 studentów z uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego, Wrocławskiego, im. Adama Mickiewicza, politechnik: Warszawskiej, Wrocławskiej, Gdańskiej, Poznańskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej i Wojskowej Akademii Technicznej. Realizacja projektu polegać będzie m.in. na opracowaniu wytycznych programów kształcenia i uruchomieniu studiów II stopnia w ramach Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech).

Nowy Biobank

Rys. UŁ

ŁÓDŹ Nowoczesna, bezpieczna, kompaktowa i wygodna – taka będzie nowa siedziba Biobanku Uniwersytetu Łódzkiego, która powstaje przy ul. Pomorskiej. Powierzchnia budynku wyniesie ok. 700 m2. Jego „sercem” będą laboratoria do przygotowywania i przechowywania materiału biologicznego (znajdą się w nich zamrażarki, w których utrzymuje się temperaturę poniżej 80oC) oraz Big Data (w tym pracownie biologii molekularnej i sekwencjonowania nowej generacji. Oprócz tego znajdą się w nim m.in. sale seminaryjne i konferencyjne, pomieszczenia biurowe czy serwerownia. Obecnie Biobank przechowuje ponad 50 tys. próbek. Biobankowanie uznaje się za przyszłość medycyny i badań diagnostycznych. To gromadzenie i przechowywanie materiału biologicznego w postaci np. próbek krwi, śliny, DNA, a także udostępnianie tego materiału do badań placówkom naukowo-badawczym i medycznym. Pracownia Biobank działa przy Katedrze Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Laureaci nagród Pro Juvenes

Fot. PSRP

WARSZAWA Plebiscyt organizowany jest przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Zwycięzcy wybierani są w głosowaniu internetowym. W tym roku w kategorii Inicjatywy i Projekty triumfowały: Juwenalia Gdańskie, Kopalnia Talentów AGH, AWF oddaje KREW (AWF we Wrocławiu), Student Studentowi Bratem (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Platforma eSSPG (Politechnika Gdańska), Obóz szkoleniowy POLIgon (Forum Uczelni Technicznych), Klub Studencki CoNieCo (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), koło naukowe AGH Space Systems i Radio Meteor (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Wyróżniono także wybitnych studentów: Szymona Krawczuka z PG, Agnieszkę Skrzypulec z ZUT oraz Martę Kołodziejak z Politechniki Łódzkiej. Wśród wyróżnionych znaleźli się także m.in. prof. Zbigniew Marciniak jako Autorytet Środowiska Studenckiego (na fot.) i Piotr Ziółkowski z MNiSW (Przyjaciel Samorządności Studenckiej). Gala odbyła się na Politechnice Warszawskiej.

Medale dla chemików

WARSZAWA Maciej Piejko (Wydział Chemii, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego) został zwycięzcą dziewiątego konkursu Złoty Medal Chemii. Za badania dotyczące mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami otrzymał 10 tys. zł. Zdobył także nagrodę przyznawaną przez pozostałych finalistów konkursu. Srebrny Medal Chemii oraz 5 tys. zł otrzymał Wojciech Stawski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, a Brązowy Medal i 2,5 tys. zł – Sebastian Gołojuch z Wydziału Chemii i Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z obszaru chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią, organizuje Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont W tym roku zgłoszono 40 prac z 18 uczelni.

Cyfrowe Herbarium Pomeranicum

SZCZECIN/GDAŃSK/SŁUPSK Uniwersytety Szczeciński i Gdański oraz Akademia Pomorska w Słupsku w ciągu najbliższych trzech lat będą realizować projekt polegający na digitalizacji i udostępnianiu w internecie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza. Dzięki zintegrowanemu wirtualnemu Herbarium Pomeranicum materiały zielarskie zebrane przez polskich naukowców, a także okazy historyczne o wielkim znaczeniu dla poznania antropogenicznych zmian w szacie roślinnej – łącznie zostanie zeskanowanych i udostępnionych do sieci 486 tys. okazów – staną się dostępne na całym świecie. Realizacja projektu obniży koszty dostępu do pomorskich herbariów, a dorobek polskich badaczy będzie lepiej widoczny dla ich zagranicznych kolegów. Planowane jest udostępnienie informacji on-line o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska. Będzie to również wsparcie realizacji obowiązku identyfikowania potencjalnych wykroczeń i przestępstw związanych z gatunkami objętymi ochroną. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 kwotą 25 mln zł.

Poprawią jakość wina

Fot. Tomasz Lewandowski

WROCŁAW Prawie 5 mln zł z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostaną naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na projekt IQ Grape, który ma poprawić jakość i rozpoznawalność dolnośląskich win. W jego ramach powstanie mobilna linia do rozlewu wina oraz centrum analiz win ogrodniczych, które wesprze nie tylko badania, ale również ułatwi pracę winogrodnikom z regionu. Naukowcy z Katedry Ogrodnictwa UPWr przyglądać się będą agrotechnice uprawy winorośli i uprawianym odmianom, by wspólnie stworzyć kodeks dobrych praktyk w uprawie winnej latorośli. Z kolei pracownicy Instytutu Nauk Ekonomicznych i Katedry Gospodarki Przestrzennej pracować będą nad utworzeniem krótkiego łańcucha dostaw w zakresie wina i produktów okołowiniarskich, jak również nad promocją dolnośląskiej marki wina. Oprócz naukowców w projekt zaangażowani są m.in. winiarze z Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Opracował Mariusz Karwowski
Współpraca: Jolanta Cianciara, Iwona Cieślik, Beata Czechowska-Derkacz, Kamil Dziewit, Piotr Karwowski, Piotr Kieraciński, Anna Korzekwa-Józefowicz, Iwona Pachcińska, Karolina Płotnicka-Błach, Joanna Śliwińska, Paweł Śpiechowicz, Dominika Wojtysiak-Łańska
Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.
Więcej aktualności na naszej stronie internetowej www.forumakademickie.pl
oraz na naszych profilach na Facebooku i na Twitterze