×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

W stronę kultury jakości

Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz , prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej

Centralnym elementem misji uczelni badawczej są badania naukowe i ściśle z nimi związane kształcenie. Dla uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Warszawska, fundamentalnym elementem misji jest działanie w tych obszarach, w których rozwój cywilizacji i społecznych potrzeb kreuje najważniejsze wyzwania technologiczne.

Uzyskanie przez Politechnikę Warszawską statusu uczelni badawczej to z jednej strony spełnienie naszych oczekiwań i ambicji, z drugiej zaś wielkie wyzwanie. Wymagać to będzie zmian w sposobie funkcjonowania w nowych ramach organizacyjnych, ale przede wszystkim zmian mentalności ogółu pracowników i studentów politechniki. Chcemy wykorzystać ogromny potencjał tkwiący zarówno w doskonale wykształconej kadrze, jak i w zgromadzonej aparaturze badawczej. Najważniejsze jest wykształcenie na naszej uczelni szeroko rozumianej kultury jakości. Sprzyjać temu będą działania motywujące do otwartych i kreatywnych postaw członków naszej akademickiej wspólnoty. Dużym wyzwaniem jest dla nas zaproponowanie atrakcyjnej oferty zatrudnienia na uczelni dla najzdolniejszych absolwentów. Dlatego podejmiemy działania zwiększające atrakcyjność kariery naukowej. Planujemy integrację badań i ich silne wsparcie w wybranych obszarach badawczych, przede wszystkim takich, które odpowiadają na wyzwania społeczne i cywilizacyjne. Wokół zdefiniowanych priorytetowych obszarów badawczych powstaną centra badawcze o znacznym stopniu niezależności i zdecydowanym charakterze interdyscyplinarnym.

Budowa uczelni badawczej wymaga radykalnej przebudowy i unowocześnienia procesu kształcenia. Dotyczyć to będzie zarówno studentów jak i słuchaczy szkół doktorskich. Niezbędne jest wprowadzenie systemu wyłaniania i obejmowania indywidualnym programem kształcenia studentów najbardziej uzdolnionych. Zbliżenie modelu kształcenia w PW do modelu typowego dla wiodących w świecie uczelni badawczych oznacza m.in. konieczność zwiększenia liczby studentów kształconych na studiach II stopnia w stosunku do liczby studentów I stopnia. Rozszerzymy ofertę edukacyjną o innowacyjne metody nauczania (np. nauczanie projektowe – Project Based Learning). Ważną rolę w kształceniu młodych naukowców odegra program, który określamy jako „Warsztat badacza”.

Niezbędnym elementem zaistnienia uczelni w obiegu globalnym jest umiędzynarodowienie naszych działań, zarówno badawczych, jak i edukacyjnych. Wzmocnimy wymianę międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem młodej kadry. Część przyznanych nam środków przeznaczymy na staże na Politechnice Warszawskiej naukowców z całego świata.

Politechnika Warszawska funkcjonuje na Mazowszu – regionie skupiającym ok. 50% potencjału naukowego Polski. Dobra pozycja osiągnięta przez nas w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i włączenie nas do elitarnego grona polskich uczelni badawczych daje nam szansę na dorównanie czołowym uniwersytetom europejskim. Przyznane nam środki poświęcimy na działania budujące kulturę jakości i wzmacniające naszą pozycję i rozpoznawalność w Europie i na świecie.

Priorytetowe obszary badawcze Politechniki Warszawskiej:

1. Technologie fotoniczne

2. Sztuczna inteligencja i robotyka

3. Cyberbezpieczeństwo i analiza danych

4. Biotechnologia i inżynieria biomedyczna

5. Technologie materiałowe

6. Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu

7. Konwersja i magazynowanie energii