×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Szansa i wyzwanie

Prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach , prorektor ds. nauki AGH, mówi o działaniach związanych z realizacją projektu priorytetowych obszarów badawczych wyznaczonych dla uczelni.

Otrzymanie statusu „uczelni badawczej” niewątpliwie jest dużą szansą i wyzwaniem dla AGH. Samo przygotowanie wniosku wiązało się z wykonaniem analizy SWOT, która pozwoliła na zidentyfikowanie mocnych i słabszych stron uczelni, a także umożliwiła wyznaczanie ośmiu tzw. priorytetowych obszarów badawczych. Wszystkie mają charakter interdyscyplinarny i są ulokowane w najszybciej rozwijających się obszarach wiedzy na świecie. AGH ma w nich duży potencjał kadrowy i infrastrukturalny. POB obejmują także badania naukowe, na które jest zapotrzebowanie w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Realizacja projektu obejmuje 28 konkretnych działań obejmujących m.in. rozbudowany system zachęt (w tym finansowych) do efektywnej pracy naukowej w POB, tworzenie i modernizację zaplecza badawczego, a także zmiany w organizacji i zarządzaniu uczelnią. Część działań dedykowana jest wzmocnieniu udziału studentów w badaniach naukowych. Na kierunkach i w dyscyplinach związanych z POB planowane jest włączenie najlepszych studentów i doktorantów w ścieżki badawcze.

Bardzo istotne są działania związane ze współpracą międzynarodową oraz z przyciąganiem na AGH najlepszych kandydatów na studia, do szkół doktorskich oraz na stanowiska asystentów i adiunktów (w szczególności osoby posiadające już międzynarodowe doświadczenie post-doka) oraz profesorów uczelni. Jedno z działań przewiduje dofinansowanie zakupów aparaturowych poprzez tzw. starting money , czyli środki na urządzenie laboratoriów przez naukowców obejmujących stanowiska profesorów uczelni.

Istotnym elementem są działania związane z mobilnością międzynarodową pracowników. Obejmują one m.in. finansowanie: wyjazdów studyjnych (np. związanych z przygotowywaniem wniosków grantowych), staży w firmach o międzynarodowej renomie, zagranicznych staży dla młodych pracowników i doktorantów. Przewiduje się także finansowanie przyjazdu naukowców zagranicznych oraz pobytów pracowników AGH w renomowanych ośrodkach naukowych (tzw. sabbatical leaves ).

Priorytetem dla AGH w obszarze nauki jest prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i innej działalności, wkomponowanych w trójkąt wiedzy: kształcenie – badania naukowe – innowacje. Dlatego przewidujemy działania zwiększające m.in. liczbę wynalazków opatentowanych za granicą. Jedno z nich polega na udoskonaleniu systemu komercjalizacji badań w celu zwiększenia efektywności transferu technologii.

Oprócz istniejącego Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii planujemy uruchomienie kolejnych interdyscyplinarnych centrów związanych z POB w celu prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie. Będą w nich skupieni wybitni naukowcy, również zagraniczni, wspólnie starający się o prestiżowe granty międzynarodowe. Planujemy też utworzenie kilku centrów gromadzących nowoczesną infrastrukturę badawczą, wspólną dla wszystkich POB.

W ramach innych działań będziemy rozwijali współpracę z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi (takimi jak CERN czy ESRF) oraz uruchomimy ogólnopolską Sieć Uczelnianych Laboratoriów Badawczych włączoną w struktury międzynarodowe.

Istotnym elementem sprzyjającym internacjonalizacji badań naukowych i dydaktyki będzie m.in. wprowadzenie języka angielskiego jako równoległego języka obsługi uczelni.

Priorytetowe obszary badawcze AGH

1. Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. Projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów.

2. Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy.

3. Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju.

4. Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. Zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano.

5. Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia.

6. Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania.

7. Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną.

8. Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii, ekstremalne stany materii, zaawansowane technologie w detekcji promieniowania, badania i zastosowania transdyscyplinarne.