×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Istotne i właściwe cele

Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski , kierownik Katedry Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej

W pracach nad wnioskiem Politechniki Gdańskiej złożonym w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) punktem wyjścia dla sformułowania planu realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na osiągnięcie statusu uczelni badawczej była analiza SWOT/TOWS. W jej wyniku, jako silne strony PG zidentyfikowano m.in. duży potencjał naukowy i skuteczną współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w niektórych obszarach nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych oraz osiągnięcia w zakresie działalności innowacyjnej, komercjalizacji i współpracy z otoczeniem gospodarczym. Do stron słabych uczelni zaliczono m.in. brak skutecznych mechanizmów pozyskiwania pracowników naukowych o uznanej pozycji międzynarodowej, dość niski poziom umiędzynarodowienia studiów i działalności badawczej w niektórych obszarach oraz brak uczelnianych standardów i procedur projakościowych w zakresie działalności naukowej, komercjalizacji, obsługi studentów i naukowców. Przeprowadzona następnie analiza potencjału naukowego uczelni skoncentrowana została na wyznaczeniu Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB), w ramach których przewidywana jest szczególna intensyfikacja przedsięwzięć doskonalących. Oceny potencjału naukowego PG dokonano w kontekście uznanych w skali globalnej kierunków prac badawczych o szczególnym znaczeniu społecznym określonych przez organizacje międzynarodowe, m.in. OECD i COST oraz program UE „Horizon Europe” (zdrowie, bezpieczeństwo, technologie cyfrowe i technologie wspomagające, klimat, energia, mobilność, żywność i zasoby naturalne).

Biorąc pod uwagę zespoły naukowe PG o największym potencjale badawczym, w tym naukowców o uznanej renomie międzynarodowej, zarówno doświadczonych, jak i znajdujących się w początkowym okresie kariery naukowej, zaangażowanie w międzynarodową współpracę naukową, wyposażenie w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą oraz najbardziej obiecujące kierunki badań naukowych i wdrażania innowacji, określono następujące cztery POB uczelni: Inżynieria materiałowa; Ochrona środowiska, ekoenergetyka i ekobudownictwo; Technologie elektroniczne, mechatroniczne i informacyjne (ICT) oraz Technologie medyczne, biotechnologia, a także 18 głównych działań zmierzających do realizacji założeń programu IDUB: Pozyskanie i wsparcie wysoko wykwalifikowanej kadry międzynarodowej; Tworzenie na uczelni i rozwój międzynarodowych zespołów badawczych; Zwiększenie liczby prestiżowych projektów międzynarodowych w ramach POB; Zwiększenie liczby publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach; Rozwój współpracy z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie międzynarodowej; Wzmacnianie współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami z rejonu Morza Bałtyckiego; Doskonalenie systemu kształcenia na I i II stopniu studiów; Modyfikacja systemu kształcenia doktorantów; Doskonalenie systemu rekrutacji w celu pozyskiwania najlepszych kandydatów; Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami; Wsparcie rozwoju zawodowego pracowników PG; System wspierania mobilności naukowców i rozwiązań work-life balance; Optymalizacja zarządzania badaniami naukowymi; Optymalizacja zarządzania zasobami ludzkimi; Profesjonalizacja administracji, w tym usprawnienia organizacyjne; Optymalizacja zarządzania projektami badawczymi; Zwiększenie efektywności transferu technologii; Usprawnienie systemu zarządzania infrastrukturą badawczą.

Wszystkie elementy wniosku PG uzyskały bardzo wysokie oceny międzynarodowego panelu ekspertów. Szczegółowe cele tego projektu oceniono jako istotne i właściwe oraz prowadzące do zestawu dobrze dobranych, powiązanych i realistycznych działań. Z bardzo przychylną oceną panelu spotkała się idea zacieśniania współpracy z uczelniami Pomorza Gdańskiego i możliwej jej instytucjonalizacji. Przewidywanym pierwszym etapem działań integracyjnych ma być utworzenie federacji PG z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Podstawą do tej federalizacji jest już istniejąca i stale poszerzana współpraca obu sąsiedzkich uczelni, przejawiająca się m.in. wspólnym kierunkiem studiów inżynieria mechaniczno-medyczna oraz realizacją kilkunastu wspólnych projektów badawczych finansowanych przez NCN, NCBR i ze środków funduszy strukturalnych UE. Wywiad przeprowadzony z władzami uczelni w końcowym etapie konkursu dodatkowo utwierdził członków panelu ekspertów w przekonaniu o trafności i realności projektu Politechniki Gdańskiej.