Absolwenci AGH na rynku pracy

Grażyna Śliwińska

Wysokie wymagania stawiane studentom sprawiają, że studia na Akademii Górniczo-Hutniczej są jedyną w swoim rodzaju szkołą zaradności, czyli umiejętnego łączenia nauki i pracy, nabywania doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia kompetencji społecznych i organizacyjnych. Wiedza i umiejętności absolwentów AGH są wysoko oceniane przez pracodawców zarówno w Polsce, jak i za granicą. W karierze zawodowej stawiają oni na dynamiczny rozwój i zajmują prestiżowe stanowiska w sektorze gospodarczym i instytucjach badawczych. To efekt wypracowanego i wdrożonego przez Akademię Górniczo-Hutniczą systemu uwzględniającego jednocześnie: zakres i proces kształcenia, aspiracje studentów oraz wymagania rynku pracy. Stosowane od kilkunastu lat narzędzia pomiaru potrzeb rynku, wskaźników i perspektyw zatrudnienia i ich pochodnych obejmują badania prowadzone wśród pracodawców oraz pięcioetapowy monitoring zawodowy absolwentów pierwszego i drugiego stopnia. Każdego roku jeden z najwyższych w Polsce odsetków respondentów (ok. 86% wszystkich absolwentów kończących edukację w danym roku) gwarantuje, że uzyskiwane wyniki nie są obarczone istotnym błędem. AGH jest także jedną z nielicznych uczelni w Polsce prowadzących badania absolwentów drugiego stopnia w stosunkowo krótkim okresie od ukończenia studiów (maksymalnie do pół roku). Badani respondenci docelową pracę podejmują stosunkowo wcześnie; 65,2% absolwentów AGH, którzy zakończyli edukację w 2018 r., zostało zatrudnionych jeszcze w trakcie studiów. Ich pozycja na rynku pracy jest stabilna z tendencją wzrostową; absolwenci 2018 aktywni zawodowo (zatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą oraz kontynuujący naukę) stanowili 94,9%, w tym 88,6% to osoby, które podjęły pracę (patrz diagram). Ponad 25% nie musiało podejmować działań związanych z poszukiwaniem pracy, bowiem to pracodawcy wystąpili z inicjatywą ich zatrudnienia, a czas poszukiwania pracy dla ponad 65% respondentów nie przekroczył trzech miesięcy. Więcej niż jedną (średnio cztery) propozycję zatrudnienia otrzymało 58,2% absolwentów i to do nich należał wybór pracodawcy. Dla 69,2% badanych respondentów priorytetem przy wyborze pracodawcy była możliwość rozwoju, co świadczy o zawodowych ambicjach i podejmowaniu pracy przynoszącej zawodową satysfakcję. Na drugiej pozycji znalazła się wysokość zarobków z wynikiem 59,5%. Wynagrodzenie 23% respondentów zaraz po ukończeniu studiów wynosiło powyżej 5500 zł brutto, a w przypadku ponad 9% badanych – powyżej 7500 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych przeważająca część badanych absolwentów podjęła pracę w Krakowie (61,7%). Kraków, który kojarzy się z tradycją, kulturą i rozrywką, w ostatnich kilkunastu latach stał się jednym z większych ośrodków rozwoju i inwestycji nowoczesnych technologii. Pracę za granicą wybrali nieliczni (2,7%). Realizację aspiracji zawodowych i statusu ekonomicznego absolwentów AGH dokumentują wyniki kolejnych badań wykonywanych po trzech latach od ukończenia uczelni: 65,1% uzyskało awans zawodowy, 18,7% zajmowało stanowiska kierownicze, 80,8% zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do podjętej po studiach pracy (maksymalny wzrost zarobków wynosił 32 tys. zł), 40,8% otrzymywało wynagrodzenie powyżej 6 tys. zł. Dla pracodawców i absolwentów wartością dodaną jest prestiż i renoma ukończonej uczelni. Firmy sięgają w pierwszej kolejności po absolwentów uczelni o ugruntowanej na rynku pozycji; dla 81% ukończenie AGH jest dodatkowym atutem kandydata do pracy. Rekrutujący absolwentów AGH wypowiadają się o nich niezwykle pozytywnie, cenią nie tylko ich wiedzę i zawodowe kwalifikacje, ale również kulturę osobistą oraz… skromność. W ich opinii absolwenci AGH bardzo dobrze radzą sobie w obszarach umiejętności analitycznych, kompetencji społecznych oraz kreatywności inżynierskiej. Z kolei z punktu widzenia ponad 80% absolwentów AGH podjęcie decyzji o wyborze uczelni było słuszne, m.in. z powodu kwalifikacji zawodowych zapewniających poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy, a także osobistej satysfakcji i dumy wynikającej z posiadania dyplomu AGH. Obecna koniunktura i dynamika rynku pracy, a także gwałtowny postęp w rozwoju nowych technologii sprawiają, że postrzeganie zawodu inżyniera w ostatnich dwudziestoleciu uległo radykalnym zmianom. Niewątpliwie dla statystycznego absolwenta AGH kapitałem wyjściowym jest wiedza oraz ukończony kierunek studiów (81,2%), dając tym samym wysokie prawdopodobieństwo satysfakcjonującego rozwoju zawodowego. Jest to efekt wybiegającej w przyszłość strategii uczelni oraz konsekwentnej realizacji polityki edukacyjnej i programu kształcenia, co potwierdzają prowadzone badania i publikowane rankingi.