×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Fundacja Rektorów Polskich

O dokumentach szczegółowo

Podczas tegorocznej Szkoły FRP dla kanclerzy i kwestorów (2-5 czerwca 2019 r.) dyskutowano na temat wdrażania przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczących: wynagrodzeń, statutów, administracji, zamówień publicznych, finansowania uczelni, ochrony danych osobowych, rady uczelni, a także informatyzacji w szkolnictwie wyższym. Życzliwie przyjęto zmiany w Prawie zamówień publicznych.

Uczestnicy konferencji zauważyli, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce znacząco rozszerzyła w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej zakres informacji i dokumentów obowiązkowo zamieszczanych przez uczelnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. W związku z tym zwrócono się do ministerstwa nauki o wsparcie w realizacji obowiązków z tym związanych oraz wprowadzenie przepisu przejściowego, dotyczącego tej sprawy.

Zakwalifikowanie dyplomów ukończenia studiów do drugiej kategorii dokumentów publicznych – w kontekście ustawy o dokumentach publicznych, określającej zasady funkcjonowania systemu ich bezpieczeństwa – będzie stanowić źródło istotnych komplikacji związanych ze stosowaniem przepisów w zakresie zabezpieczenia tych dokumentów przed fałszerstwem, opracowania wzoru dokumentu publicznego, wytwarzania blankietów dokumentów publicznych, realizacji obowiązków emitenta dokumentu publicznego, jakim jest uczelnia, przechowywania blankietów dokumentów publicznych oraz dokumentów publicznych.

Kanclerze wyrazili obawę (konferencja odbyła się w czerwcu 2019), czy system POL-on zostanie w porę dostosowany do przepisów PSWN do 1 października 2019 r. W terminie 6 miesięcy od tej daty, a więc do końca marca 2020 r., uczelnie muszą wprowadzić dane za okres jednego roku wstecz. Terminy wdrożenia pozostałych modułów nie zostały jeszcze opublikowane. Wobec powyższego terminowe wprowadzenie danych przez uczelnie zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie za okres od dnia wejścia ustawy jest nierealne – uważają uczestnicy Szkoły FRP.

Kwestorzy przedstawili wniosek o uzgodnienie jednolitego stanowiska z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym, a co się z tym wiąże, prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa doktorantów ze szkół doktorskich.

Postulowali też pilną nowelizację art. 2 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z uwagi na brak przygotowania ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego do integracji z systemami informatycznymi uczelni. Obecne rozwiązania mogą spowodować zator przy terminowej wypłacie stypendiów.

Postulowali też uproszczenie bądź zaniechanie wskazywania w POL-onie źródeł finansowania z tytułu wynagrodzeń pracowników będących nauczycielami akademickimi. Z punktu widzenia szkół wyższych byłoby dobrze ujednolicić zasady rozliczania nakładów na aparaturę we wszystkich projektach krajowych (NCN, NCBR i FNP), w których występuje taka możliwość.

Kanclerze i kwestorzy uważają, że należałoby odstąpić od podpisywania oświadczeń o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, w projektach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Skierowano zapytanie, czy od momentu przystąpienia uczelni do Pracowniczych Planów Kapitałowych, tj. od 2021 r., otrzymają one dodatkowe środki.

Wnioski z obrad przekazano Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

MG