Czytelnia czasopism

Aneta Zawadzka

Żywotny stulatek

Doświadczenie, umiejętności i cierpliwość – te cechy mogą dobrze opisać osobę, która osiągnie wiek dojrzały. Czy podobne słowa można odnieść do szkoły wyższej? Z pewnością. Tym bardziej, że u podstaw jej funkcjonowania leży przekazywanie wiedzy innym, a potrzebne w procesie edukacyjnym kompetencje wzrastają przecież wraz z upływem lat. I tak jak o młodym wiekiem uniwersytecie można jeszcze powiedzieć, że jest niedojrzałą albo gorzej – „smarkatą” jednostką, tak o 100-latku mówić w ten sposób już nie wypada. Świętujący w tym roku taki właśnie okrągły jubileusz istnienia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołącza tym samym do grona zacnych i dojrzałych jednostek, o których wyrażać się powinno z należną powagą i szacunkiem.

Jakie wyzwania stawia przyszłość przed uczelnią ze stolicy Wielkopolski ujawnia w rozmowie z „Życiem Uniwersyteckim” (nr 5/2019) jej rektor, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki. Wśród trzech najważniejszych zadań do wykonania interlokutor wymienia rozwój poprzez dostosowanie do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozbudowę bazy dydaktycznej oraz uzyskanie statusu uniwersytetu europejskiego i zawiązanie federacji Uniwersytetu Poznańskiego. Zdaniem prof. Lesickiego najważniejsze jednakowoż jest, by na co dzień, niezależnie od zmieniających się okoliczności, nie zapominać o trwaniu przy wartościach uniwersalnych, takich jak humanizm, współpraca, rozwój, poszukiwanie prawdy, dobra i piękna, a więc przy wartościach zgodnych z ideą universitas .

Jest moc

Specyfika funkcjonowania dwóch jednostek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie znalazła się w kręgu zainteresowań „Biuletynu AGH” (nr 136/2019). Dzięki lekturze pisma czytelnicy mogą zapoznać się z obszarami działalności zarówno Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, jak i Katedry Energetyki Wodorowej.

W składzie pierwszej z nich znajdują się obecnie cztery zespoły badawcze, których aktywność koncentruje się wokół zagadnień dotyczących, ogólnie rzecz ujmując, „wykorzystania odnawialnych źródeł energii w hybrydowych systemach poligeneracyjnych”. Prowadzone w tej jednostce wspólnie z przemysłem projekty badawczo-rozwojowe zaowocowały stworzeniem nie tylko złożonej z 28 modułów polikrystalicznych i 12 modułów cienkowarstwowych instalacji fotowoltaicznej, która umieszczona została na dachu jednego z budynków, ale też uruchomieniem prototypowej badawczej instalacji kogeneracyjnej z kotłem na biomasę.

W Katedrze Energetyki Wodorowej, świętującej w tym roku 10 lecie istnienia, potencjał naukowo-badawczy lokuje się z kolei w obszarze materiałów przeznaczonych „dla współczesnych technologii energetycznych, to jest materiałów dla ogniw paliwowych, ogniw litowych i sodowych”. To w tej jednostce została opracowana technologia, którą można określić mianem przełomowej, a więc metoda uzyskiwania materiału katodowego, która bazuje na układzie LiFePO4 (LFP). Za jej pomocą można będzie produkować „bezpieczne i trwałe akumulatory Li-ion do pojazdów elektrycznych oraz magazynów energii”.

Innowacje w służbie medycyny

Jak pomóc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym? Wykorzystując przełomowe technologie medyczne, brzmi odpowiedź naukowców z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dlatego to właśnie na uczelni w stolicy Dolnego Śląska powstało Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zaawansowanych Terapii Komórkowych, czyli miejsce, gdzie prowadzona będzie hodowla komórkowa glejowych komórek węchowych, przy pomocy których możliwe było wykonanie zakończonej sukcesem nowatorskiej operacji rekonstrukcji rdzenia kręgowego. O tym, jak wiele jest nadziei związanej z powstaniem tej innowacyjnej jednostki i jak dużo jest obszarów, w których wytwarzane w niej komórki mogą zostać wykorzystane, informuje „Gazeta Uczelniana” (nr 4/2019).

Wszystkie osoby związane z Centrum, funkcjonującym w ramach Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych na Wydziale Farmaceutycznych z oddziałem Analityki Medycznej, są przekonane o sile tkwiącego tutaj potencjału leczniczego. Już na tym etapie prac wiadomo, że nowoczesna technologia będzie mogła zostać zaimplementowana nie tylko do obszaru neurochirurgii, gdzie z dobrym skutkiem pozwoli zniwelować np. dysfunkcje centralnego ośrodka nerwowego, ale także do stomatologii. W tej ostatniej może zostać z powodzeniem wykorzystana chociażby w procesie odtwarzania różnego rodzaju ubytków.

Praktyczne wdrożenie tychże innowacyjnych rozwiązań wymaga oczywiście jeszcze sporej ilości starań i zaangażowania wielu ludzi. Już teraz jednak można mówić o wymiernym sukcesie wrocławskiej uczelni. Udało się jej bowiem nie tylko zarejestrować wytwarzany tu produkt komórkowej terapii zaawansowanej w Europejskiej Agencji Medycznej, ale także uzyskać pozytywną weryfikację Komisji Europejskiej. Warto przy tym wspomnieć, że jest to do tej pory jedyny na terenie Unii Europejskiej produkt mający za sobą formalną rejestrację, a co za tym idzie, mogący być oficjalnie wytwarzanym środkiem, zaraz po uzyskaniu pozwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Aneta Zawadzka