Czytelnia czasopism

Aneta Zawadzka

Sukces wymaga wysiłku

Świętowanie kolejnych rocznic stanowi doskonałą okazję, by dokonać zarówno podsumowań dotyczących lat minionych, jak i pochylić się nad planami obejmującymi przyszłe wyzwania. Obchodzony w tym roku jubileusz 75-lecia istnienia Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie przypadł w dość specyficznym momencie, kiedy to weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jaki wpływ będzie miała Konstytucja dla Nauki na dalsze funkcjonowanie lubelskiej uczelni, wyjaśnia w rozmowie z „Wiadomościami Uniwersyteckimi” (nr 3-4/2019) rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Interlokutor podkreśla, że do realizacji nowopowstałych wyzwań niezbędne będzie podjęcie wielu wyważonych i dobrze przemyślanych decyzji. Jednym z priorytetów stanie się z pewnością uzyskanie jak najlepszych kategorii, czyli przynajmniej B+ w poszczególnych dyscyplinach. Wszystko po to, by zachować prawa do doktoryzowania i habilitowania. Ważną kwestią będzie także postawienie na bliską współpracę z innymi uczelniami i biznesem. Nowoczesna baza dydaktyczna to, zdaniem rozmówcy, kolejny istotny element pozwalający osiągać wymierne korzyści, dlatego też UMCS do tej pory zainwestował już ponad 500 mln zł w jej modernizację i rozbudowę, w tym w wyposażone w nowoczesne laboratoria i sprzęt, Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX. Rektor lubelskiej uczelni zdaje sobie sprawę, że końcowy sukces zależy od wielu różnych czynników, dlatego ważne jest, by dobrze zaplanować podejmowane działania.

Od idei do praktyki

Dwóm z czterech projektów aplikacyjnych Politechnika Łódzka lideruje, w dwóch natomiast występuje w roli partnera różnych firm oraz instytucji. O jakich projektach mowa? Szczegóły przybliża „Życie Uczelni” (nr 147/2019).

„Funkcjonalne kompozyty hybrydowe o projektowanych właściwościach” to przedsięwzięcie zarządzane przez Wydział Chemiczny PŁ. Chodzi w nim o opracowanie nowoczesnego produktu, który będzie stanowił alternatywę dla obecnie wykorzystywanych do budowy ścian oporowych przekraczających 1,5 m, grodzic stalowych. „Spersonalizowana odzież ochronna dla ratowników górskich z funkcją aktywnego ogrzewania” to z kolei projekt zawiadywany przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Jego autorzy celują w stworzenie specjalnego ubrania wyposażonego m.in. w funkcję inteligentnego ogrzewania. Do „Opracowania urządzenia do wspomagania wczesnej diagnostyki znamion skórnych, w tym czerniaka, za pomocą metod wizji komputerowej, modelowania przestrzennego, analizy porównawczej i klasyfikacji” łódzka uczelnia przystąpiła natomiast jako partner. Efektem finalnym prowadzonych prac ma być skonstruowanie narzędzia, dzięki któremu znacząco poprawi się skuteczność identyfikacji zmian barwnikowych pod kątem wykrywania i leczenia nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka. „Innowacyjna linia produkcyjna do wytwarzania odlewów ciśnieniowych o znacząco obniżonej porowatości” to wreszcie przedsięwzięcie angażujące partnersko Wydział Mechaniczny łódzkiej uczelni. Przed jego uczestnikami postawione zostało zadanie stworzenia innowacyjnej technologii „wykonywania odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium o znacząco zwiększonej szczelności”.

Docenione starania

Od początku swego istnienia Narodowe Centrum Nauki organizuje zarówno różnego rodzaju konkursy, w tym najpopularniejsze – Opus i Preludium, jak i finansuje badania podstawowe. Złożona z ekspertów naukowych komisja wyłania każdorazowo najciekawsze projekty, przyznając ich twórcom granty o różnej wysokości. Jak radzą sobie w gronie innowatorów naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, informują „Wieści Akademickie” (nr 1-2/2019).

Do piętnastej już edycji konkursów uczelnia ze stolicy Wielkopolski zgłosiła 38 wniosków, z czego pozytywną opinię uzyskało siedem, co określiło współczynnik sukcesu na 18,4%. Wśród autorów nagrodzonych projektów jest pięcioro naukowców legitymujących się znaczącym dorobkiem naukowym, autorstwo dwóch należy z kolei do młodych badaczy, którzy są dopiero na początku swojej drogi zawodowej i nie mają jeszcze stopnia naukowego.

O szerokim spektrum zainteresowań poznańskich naukowców świadczy z pewnością zróżnicowana tematyka obejmująca wiele rozległych obszarów badawczych. Na liście zwycięskich koncepcji znalazły się bowiem zagadnienia dotyczące zarówno ludzi, zwierząt, jak i całego ich otoczenia. Wystarczy spojrzeć na tytuły: Identyfikacja markerów genetycznych i epigenetycznych związanych z wnętrostwem psów ; Zastosowanie technologii CRISPR-Cas9 do wyjaśnienia, czy zmiany architektury jądra interfazowego w trakcie adipogenezy są przyczyną, czy skutkiem aktywności transkrypcyjnej genów ; Badania nad możliwością wykorzystania matrycy roślinnej wzbogaconej w wapń w prewencji i terapii osteoporozy ; Rola Paraoksonazy 1 w chorobie Alzheimera czy Przepływy międzygałęziowe w agrobiznesie w wybranych krajach świata w kontekście zrównoważonego rozwoju .

Aneta Zawadzka