×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Od WSN do UKW w 50 lat

W 1969 r. na bazie Studium Nauczycielskiego w Bydgoszczy powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską, jedną z czterech pierwszych w Polsce szkół wyższych, utworzonych w celu kształcenia nauczycieli. W 1974 r. uczelnia zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 2000 r. na Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego, co było wynikiem uzyskiwania uprawnień akademickich. W 2005 r. powołano Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Od 1969 roku, przez 50 lat istnienia uczelni, jej dyplomy uzyskało ponad 100 tys. absolwentów. Profil uniwersytetu zmienił się przez ten czas. Dziś, oprócz nadal dominujących kierunków humanistycznych, obecne są tam także kierunki społeczne, przyrodnicze, techniczne, a nauki ścisłe odgrywają coraz większą rolę. Obecnie na 48 kierunkach I stopnia, 26 kierunkach II stopnia oraz jednym jednolitym magisterskim uniwersytet kształci ponad 7 tys. studentów. UKW prowadzi 60 kierunków o profilu ogólnoakademickim i 15 kierunków o profilu praktycznym, w tym studia dualne. W odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze regionu otworzy wkrótce 3 nowe kierunki studiów: kryminologię I stopnia, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną jednolite magisterskie oraz informatykę II stopnia.

Strukturę uczelni tworzy 7 wydziałów: Administracji i Nauk Społecznych; Edukacji Muzycznej; Humanistyczny; Matematyki, Fizyki i Techniki; Nauk Przyrodniczych; Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki oraz Pedagogiki i Psychologii. W wyniku ostatniej oceny jednostek naukowych 5 z nich otrzymało kat. B, a 2 – kat. A, co znamienne, są to wydziały Humanistyczny oraz Pedagogiki i Psychologii. Uniwersytet może doktoryzować w 9 dyscyplinach naukowych, a habilitować w kolejnych 4.

W 1969 r. WSN zaczynał działalność z kadrą liczącą 32 nauczycieli akademickich. Po 50 latach UKW zatrudnia 607 nauczycieli akademickich, w tym 49 profesorów tytularnych, 158 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego i 297 doktorów. W ciągu ośmiu lat (2011-18) badacze z UKW zdobyli 51 grantów NCN. Uzyskali też granty NAWA, Horyzont 2020, Programu Dialog oraz Regionalnej Inicjatywy Doskonałości dla nauk biologicznych w wysokości 12 mln złotych. Wartość projektów społeczno-gospodarczych i edukacyjnych uzyskanych przez UKW w ostatnich 3 latach wynosi ponad 27,5 mln zł. Najważniejsze z nich to „Nowoczesny Uniwersytet” (5 mln) i „Stawiamy na rozwój UKW” (11,6 mln). Ponadto UKW rozpoczął realizację 4 projektów o wartości blisko 30 mln złotych w ramach Kontraktu Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatnio dr hab. Igor Chybicki, prof. UKW, otrzymał grant NCN OPUS w wysokości 540 tys. zł na badania nad skalą wymiany genów między rozproszonymi populacjami cisa pospolitego w Zachodnich Karpatach.

Usytuowana w nowoczesnym budynku Biblioteka Główna UKW zgromadziła księgozbiór liczący 750 tys. książek i czasopism, w tym 2200 starodruków. Powierzchnia Biblioteki wynosi 12 300 m2. W minionym roku odnotowała ona 90 tys. odwiedzin.

Ogółem uniwersytet posiada 20 budynków naukowo-dydaktycznych i dwa domy studenckie. W akademikach jest 600 miejsc noclegowych. Od kilku lat trwają starania o skoncentrowanie uczelnianych gmachów w jednym kampusie.

(sł)

Prof. Jacek Woźny, rektor UKW, przedstawia koncepcję wdrażania Ustawy 2.0 w swojej uczelni:

UKW obchodzi 50-lecie istnienia, realizuje z sukcesami bieżące projekty naukowe, edukacyjne, gospodarcze, kulturalne i sportowe a jednocześnie dostosowuje się do wymagań Ustawy 2.0. Powołaliśmy pierwszą Radę Uczelni, uchwaliliśmy nowy statut uniwersytetu, utworzyliśmy wielodyscyplinową Szkołę Doktorską. Doceniamy jedność badań i kształcenia oraz konieczność dążenia do doskonałości na obu tych polach. Aby zabezpieczyć właściwe zarządzanie w sferze naukowej i dydaktycznej, zapisaliśmy w nowym statucie utworzenie rad dziedzin nauki, będących organami kolegialnymi uprawnionymi do prowadzenia procedur uzyskiwania stopni i tytułów naukowych. Istotnie zmodyfikowaliśmy strukturę UKW, tworząc 19 jednostek (wydziałów z uprawnieniami i instytutów bez uprawnień), z których każda odpowiada za rozwój jednej, parametryzowanej dyscypliny naukowej, jak np. Wydział Literaturoznawstwa, Wydział Psychologii, Instytut Matematyki, Instytut Filozofii etc. Działalność naukowa tych jednostek podlega prorektorowi ds. nauki. Kształcenie studentów koordynowane będzie w ramach Kolegiów Uniwersyteckich, obejmujących kierunki studiów przypisane do odpowiednich dyscyplin. Dyrektorzy kolegiów podlegają w świetle nowego statutu bezpośrednio prorektorowi ds. studenckich i jakości kształcenia. Koncepcja nowego modelu organizacji UKW polega na rozdzieleniu administrowania dydaktyką od administrowania badaniami, natomiast gwarantuje jedność badań i kształcenia, ponieważ osobami prowadzącymi zajęcia dla studentów oraz inicjatorami modyfikowania lub tworzenia nowych kierunków studiów będą pracownicy zatrudnieni w podstawowych jednostkach UKW.