×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rynkowe wyzwania szkolnictwa wyższego w Polsce

Prof. Łukasz Sułkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiada się za wzmocnieniem reguł rynkowych w celu zwiększenia efektywności zarządzania szkołami wyższymi.

Szkolnictwo wyższe na całym świecie, również w naszym kraju, znajduje się w fazie znaczących zmian. W zarządzaniu uczelniami coraz ważniejszą rolę odgrywają reguły rynkowe, co budzi sprzeciw wielu zainteresowanych stron, pragnących powrócić do stanu sprzed reform, w którym szkoły wyższe traktowano jako podmioty dysponujące środkami finansowymi oraz realizujące społeczną misję, a nie konkurujące w dążeniu do efektywności. Uniwersytety mierzą się ze zjawiskiem rosnącej konkurencji, także na arenie międzynarodowej i aby mogły funkcjonować na dynamicznie zmieniającym się rynku, muszą zadbać o właściwą jakość zarówno usług, jak i systemu zarządzania, a ponadto nieustannie optymalizować gospodarkę finansową. Do przekształcenia organizacji szkół wyższych może dojść dzięki wdrożeniu działań obejmujących: prace nad systemem zarządzania oraz jakością kształcenia w powiązaniu z akredytacją; wprowadzenie systemu motywacyjnego, zależnego od efektów w działalności naukowej; zbilansowanie systemu finansowego, nastawionego na efekty działania uczelni i ponoszenie realnych kosztów działalności.

Obecnie w uniwersytetach odchodzi się od etosu bazującego na tradycyjnej kulturze akademickiej, za to proponuje się kompleksowe systemy zarządzania uczelnią, które mają na celu dbałość o jakość oraz finanse instytucji. Urynkowienie szkół wyższych oznacza wytyczenie nowych kierunków rozwoju, z drugiej strony wiąże się z odejściem od tradycyjnego pojmowania tego sektora, szczególnie w tradycji europejskiej oraz podstaw jego funkcjonowania. Nie da się nie zauważyć, że obecnie efekty działania muszą zostać wyrażone w sposób skwantyfikowany, rosną wymagania związane z policzalnością uniwersytetu, o czym świadczy chociażby ostatnia reforma szkolnictwa wyższego w Polsce.

Efektem zaproponowanej reformy będą na pewno przekształcenie w szkolnictwie wyższym w naszym kraju. Dojdzie do stworzenia systemów jakości kształcenia powiązanych z akredytacjami międzynarodowymi. Już teraz wiele uczelni posiada międzynarodowe akredytacje, a spora część znajduje się w trakcie starań o ich uzyskanie. Uznana akredytacja stanowi drogę do współpracy z ważnymi ośrodkami naukowymi na świecie – bez niej często trudno mówić o współpracy i o możliwości jej nawiązania.

Musi się zmienić świadomość zarówno środowiska akademickiego, jak i władz uczelni. Uczelnie badawcze staną przed zadaniem stworzenia systemów sprawozdawczości dorobku naukowego i systemów motywacyjnych – premiowane będą konkretne efekty naukowe oraz jakość publikacji, a nie ich ilość, co stanowi znaczącą zmianę postulowaną przez reformę. Uczelnie zostaną zmuszone do przekształcenia zasad finansowania działalności poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań strategicznych. Na decydentów w Polsce nałoży to obowiązek udoskonalania systemu służącego do finansowania szkolnictwa wyższego i podnoszenia środków przeznaczanych na naukę. Szkoły wyższe, chcące zajmować wysoką pozycję konkurencyjną, powinny się skupić nie tylko na znalezieniu nowych dróg finansowania, ale także na efektywnym zarządzaniu posiadanym budżetem.

Na 3. stronie okładki zapowiedź konferencji „Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości. Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości II. Dobre praktyki we wdrażaniu Konstytucji dla Nuaki”. „Forum Akademickie” jest patronem medialnym tego wydarzenia.