Czytelnia czasopism

Aneta Zawadzka

Uroczyste świętowanie

Życzeniami stu lat obdarza się zwyczajowo szacownych jubilatów w dniu ich urodzin. Czegóż natomiast można winszować uczelni świętującej 100. rocznicę inauguracji pierwszego roku akademickiego? Z pewnością motywacji do dalszej pracy, rozwoju i trwania przy misji budowania wspólnoty opartej na wierze i prawdzie. Życzenia tego rodzaju kierowane były w stronę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który okrągłą rocznicę fetował 8 grudnia ub. r., o czym donosi „Przegląd Uniwersytecki” (nr 1/2019).

Podczas ceremonii wręczone zostały Medale za Zasługi dla KUL oraz Medale Jubileuszowe 100-lecia KUL. Uroczyste świętowanie stanowiło ponadto doskonałą okazję do podsumowania wielu lat aktywności i to nie tylko stricte naukowej, ale też wspólnotowej. Miniony czas zaowocował bowiem powstaniem społeczności akademickiej, która połączona więzami przyjaźni i zaufania – została dobrze przygotowana do służby Deo et Patriae , wypełniając w ten sposób przesłanie twórcy i pierwszego rektora KUL, ks. Idziego Radziszewskiego, uhonorowanego przy okazji 100-lecia, pomnikiem autorstwa prof. Jerzego Fobera. Twórca monumentu przedstawił ks. Radziszewskiego jako pochyloną ku przechodniom postać, która dzierży w prawej dłoni księgę z napisem „Veritas in caritate”, a lewą wskazuje w kierunku krzyża znajdującego się na dystynktorium kanonickim.

Nadszedł czas zmian

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce sprawiła, że wszystkie polskie uczelnie zobligowane zostały do podjęcia szeregu różnych decyzji mających na celu dostosowanie istniejących struktur i procedur, stanowiących do tej pory podstawę prowadzonej działalności, do zapisów rzeczonego aktu prawnego. Każdy z podmiotów wybrał własną drogę prowadzącą do realizacji ustawowych zapisów. O krokach podjętych przez Politechnikę Krakowską, informuje miesięcznik „Nasza Politechnika” (nr 2/2019).

Z tekstu wynika, że uczelnia ze stolicy Małopolski dokonała wielu istotnych zmian. Modernizacja objęła swoim zasięgiem m.in. konfigurację wydziałów, przekształcając je w taki sposób, by były one powiązane z prowadzonymi na PK i podlegającymi ewaluacji dyscyplinami naukowymi. W rezultacie podjętych decyzji od 1 października br. proces edukacyjny prowadzony będzie na ośmiu wydziałach: Architektury, Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz na Wydziale Mechanicznym. Zmianie podlegać będzie także uczelniany statut, nad opracowaniem którego pracował specjalnie do tego powołany wieloosobowy zespół. Wśród wysuniętych przez niego propozycji pojawiły się zagadnienia związane z radami naukowymi wydziałów i dyscyplin oraz z funkcjonowaniem jednej szkoły doktorskiej, mającej odgrywać kluczową rolę w organizacji i całościowej obsłudze procesu kształcenia doktorantów.

Nowe regulacje zajmują się także kwestią przyporządkowania wydziału do co najmniej jednej wiodącej dyscypliny, zawierają ponadto zapisy precyzujące wykaz stanowisk. W przypadku nauczycieli akademickich chodzi o funkcję asystenta, adiunkta, profesora uczelni i profesora. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach zajmujących się nauką języków obcych sprawować będą posadę lektora, wykładowcy języka obcego i wykładowcy języka polskiego jako obcego, natomiast osoby z obszaru kultury fizycznej obejmą stanowisko instruktora lub trenera.

Kuźnia talentów

„SGH kształtuje liderów” – takim hasłem promuje się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Stojąca za nim strategia zakłada udział uczelni w formowaniu nowych idei, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, wzbudzaniu kreatywności, a także we wspieraniu zarówno przedsiębiorczości, jak i twórczej aktywności. Plany na przyszłość związane z kreśleniem wizji nowoczesnej ekonomicznej szkoły wyższej ujawnia „Gazeta SGH” (nr 4/2018), pełniąca przy okazji podwójną rolę, zarówno pisma anonsującego nadchodzące zmiany, jak i platformy otwartej na głosy dyskutantów, chętnych, by wymieniać się za jej pośrednictwem różnymi propozycjami i sugestiami.

Obecność Szkoły Głównej Handlowej w wielu obszarach istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, jest od wielu lat wyraźnie dostrzegalna. Eksperci tej warszawskiej uczelni stworzyli m.in. raport zaprezentowany w trakcie XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy, w którym omówione zostały wyzwania ekonomiczne stojące przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Nowym konkursem Żagle Biznesu SGH uczelnia chce z kolei uhonorować firmy osiągające nie tylko sukcesy gospodarcze, ale także upowszechniające dobre praktyki biznesowe. SGH poszczycić się też może przyznanym przez Komisję Europejską wyróżnieniem HR Excellence in Research, które nadawane jest podmiotom wdrażającym Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych i przestrzegającym zaleceń zamieszczonych w Europejskiej karcie naukowca oraz w Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych .

Aneta Zawadzka