Czytelnia czasopism

Aneta Zawadzka

Idzie nowe

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nakłada na uczelnie szereg powinności i obowiązków. O tym, w jaki sposób Uniwersytet Warszawski poradził sobie z przygotowaniami do wdrożenia zapisów nowotworzonego aktu prawnego, dowiedzieć się można z tekstu opublikowanego w uczelnianym piśmie „Uniwersytet Warszawski” (nr 5/2018).

Stołeczna szkoła wyższa dużo czasu poświęciła na przeprowadzenie szeregu zebrań konsultacyjnych. W ich ramach odbywały się zarówno otwarte spotkania przeznaczone dla społeczności akademickiej, jak i spotkania zespołu rektorskiego z dziekanami i kierownikami jednostek nie wydziałowych. Wszystkie narady zaowocowały powstaniem przeznaczonego do dalszych dyskusji dokumentu Uniwersytet Warszawski a nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym. Nauka, kształcenie, szkoły doktorskie, rada uczelni . Zawarte w nim propozycje zgłoszone przez zespół rektorski obejmowały zagadnienia związane z koncepcją funkcjonowania wydziału, powstaniem rad dyscyplin naukowych, powstaniem Rady ds. Kształcenia, a także powołaniem kolegiów studiów odpowiedzialnych za koordynowanie kształcenia oraz powołania co najmniej 4 szkół doktorskich.

Zdaniem prof. dr. hab. Marcina Pałysa, rektora UW, nowa ustawa jest doskonałą okazją do wprowadzenia konkretnych zmian pozwalających rozwiązać wiele dotychczasowych problemów. Za największą obecnie bolączkę uniwersytetu jego włodarz uważa brak możliwości skutecznego współdziałania między poszczególnymi jednostkami, co skutkuje niewykorzystaniem istniejącego potencjału uczelni. Do jej efektywnego rozwoju potrzebna jest bowiem synergia między każdym z ogniw, ta zaś wymaga zaangażowania wszystkich uczestników procesu. Nowa ustawa stwarzając asumpt do przeorganizowania istniejących struktur, daje szansę na dynamiczną ekspansję Uniwersytetu Warszawskiego.

Nauka w parze z praktyką

Połączenie edukacji z doświadczeniem zawodowym proponuje swoim studentom Politechnika Rzeszowska. Uczelnia wystartowała z ofertą kształcenia w systemie studiów dualnych II stopnia o profilu praktycznym, informuje „Gazeta Politechniki” (nr 12/2018). W ramach nowego przedsięwzięcia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa otwarto kierunek Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego z trzema specjalnościami: mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz silniki lotnicze. Z kolei Wydział Elektrotechniki i Informatyki oferuje kierunek Automatyka i robotyka.

Celem podjęcie nowej inicjatywy było stworzenie miejsc, w których studenci nabędą zarówno kompetencje naukowe, jak i praktyczne kwalifikacje zawodowe. Dzięki połączeniu tych dwóch obszarów absolwenci nie tylko zwiększą swój potencjał rozwojowy, ale staną się także atrakcyjnymi kandydatami poszukiwanymi przez pracodawców.

Aby zapewnić wysoką jakość nauczania, Politechnika Rzeszowska rozszerzyła program kształcenia o istotne elementy. W harmonogramie prowadzonych zajęć pojawiły się więc zarówno certyfikowane szkolenia, warsztaty, jak i różnego rodzaju profesjonalne kursy. Oprócz tego studentom zaoferowano uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach oraz możliwość odbywania staży tematycznych w różnorakich przedsiębiorstwach i firmach. Połączenie nauki z praktyką jest, jak się wydaje, dobrym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia studentów, którzy zwiększają w ten sposób swoje zasoby i szanse odniesienia sukcesu w życiu zawodowym, jak i z punktu widzenia pracodawców, którzy otrzymują w ten sposób dostęp do profesjonalnie wyszkolonej i przygotowanej do pracy kadry.

Dekada sukcesów

W bieżącym roku Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie obchodzić będzie swój jubileusz. 18 czerwca minie bowiem 10 lat, od kiedy Ojciec św. Benedykt XVI podniósł Papieską Akademię Teologiczną do godności Uniwersytetu Papieskiego. W tym czasie uczelnia przeszła wiele gruntownych zmian. O szczegółach akademickiej aktywności informuje biuletyn informacyjny „Vita Academica” (nr 3/2018).

Mocnym punktem na mapie dydaktycznej okazał się Wydział Nauk Społecznych i funkcjonujący w jego strukturach Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, który po wypełnieniu wszelkich warunków otrzymał prawo do nadawania tytułu doktora w zakresie nauk o mediach. Do sukcesów zaliczyć można z pewnością pierwszą w Polsce obronę pracy doktorskiej z zakresu nauk o rodzinie. Inspirującą inicjatywę rozpoczął też Wydział Filozoficzny, który wraz z NSZZ „Solidarność” utworzył Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności. Powstałe miejsce posłużyć ma badaczom zainteresowanym analizą istoty tego zjawiska społecznego. Cały czas popularnością cieszą się studia I stopnia na kierunkach praca socjalna, historia sztuki, a także archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Niesłabnącą uwagę przyciągają dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz nauki o rodzinie.

Przy okazji warto przypomnieć, że, Uniwersytet Papieski nie tylko wypełnia standardowe wymogi formalne, ale także jako uczelnia katolicka musi dostosować swoją pracę do nowej konstytucji apostolskiej papieża Franciszka Veritatis gaudium .

Aneta Zawadzka