×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Dla zdrowia zwierząt i ludzi

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach powstał w 1945 r. Podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kadrę naukową instytutu stanowi 112 pracowników, w tym 35 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, działających w 20 zakładach naukowych. Łącznie PIWet zatrudnia 588 osób. Oprócz głównej siedziby w Puławach instytut posiada Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli.

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, w tym zoonoz, higieny i toksykologii żywności zwierzęcego pochodzenia, higieny pasz i ochrony środowiska. PIWet jest krajowym ośrodkiem referencyjnym w zakresie rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i badań produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, prowadzi urzędową kontrolę i badania przedrejestracyjne weterynaryjnych preparatów biologicznych. Sprawuje też opiekę merytoryczną nad zakładami higieny weterynaryjnej oraz pełni rolę doradcy naukowego administracji weterynaryjnej.

Laboratoria instytutu, o powierzchni 19 tys. m2, spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa biologicznego (BSL2 oraz BSL3). Posiadają certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji i pełnią rolę krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt i wykrywania substancji szkodliwych w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach (138 kierunków badań referencyjnych). Wyposażenie pomiarowe wykorzystywane do badań obejmuje ponad 7 tys. pozycji i składa się m.in. ze spektrometrów mas sprzężonych z technikami separacyjnymi (chromatografia cieczowa i gazowa) używanymi do badań żywności i pasz, zestawów do sekwencjonowania nowej generacji (NGS) pozwalających analizować całe genomy bakterii i wirusów oraz mikromacierzy DNA umożliwiających analizę strukturalną i funkcjonalną genomu patogenów zwierząt.

W 2018 r. pracownicy PIWetu realizowali 19 projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki (NCN), 47 zadań programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”, 2 projekty 7. Programu Ramowego oraz 6 projektów programu Horyzont 2020 finansowanych przez Unię Europejską, a także 7 projektów międzynarodowych finansowanych z innych źródeł.

W ostatnich 10 latach pracownicy naukowi instytutu opublikowali ponad 2400 prac naukowych (średnio 244 publikacje rocznie). Tendencja ta jest w miarę stabilna w skali roku, następuje natomiast wzrost jakości publikacji, na co wskazuje np. coraz większa ich liczba w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR). O ile w 2009 r. stanowiły one 28% wszystkich publikacji, to w ostatnich latach ten wskaźnik wzrósł do 63%.

W kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych PIWet uzyskał kategorię A+. W działającym w instytucie Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego w ciągu 10 ostatnich lat w siedemnastu różnych specjalizacjach przeszkolono ponad 25 tysięcy lekarzy weterynarii.

(piw)