Horyzont 2020 w 2018

Podsumowanie dokonań w ostatnim roku

Zygmunt Krasiński

Istotnym argumentem przemawiającym do uczelni są bezpośrednie korzyści płynące z udziału w projektach 8. PR. Oprócz wysokiego poziomu dofinansowania realizowanych projektów (100%, w tym 25% kosztów pośrednich) i relatywnie niskich uciążliwości biurokratycznych są to przede wszystkim: rozwój kariery i doskonałości naukowej; dostęp do wiedzy - najnowszych rozwiązań i wyników badań na świecie; sieć kontaktów na najwyższym międzynarodowym poziomie; wzrost rozpoznawalności, budowa marki i prestiż; korzystne przełożenie uczestnictwa na ocenę działalności badawczej uczelni i umiędzynarodowienie badań.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.