2.0 – kalendarium zatrudniania

Katarzyna Łasińska, Andrzej Pieczyński

Uniwersytet Zielonogórski jest średniej wielkości uczelnią akademicką. Zatrudnia 1005 nauczycieli akademickich. Na 12 wydziałach i w jednej fili studiuje u nas ponad 11,5 tys. studentów. Kształcenie odbywa się na kierunkach artystycznych, humanistycznych, społecznych, ścisłych, ekonomicznych, technicznych oraz na kierunkach medycznych, w tym lekarskim.

Cel, który władze Uniwersytetu Zielonogórskiego wyznaczyły sobie w związku z wdrożeniem Ustawy 2.0, to spełnienie wymagań, jakie nowe prawo stawia uczelniom, które mają aspiracje do legitymowania się nazwą „uniwersytet”.

Na UZ powołane zostaną trzy organy: rektor, rada uczelni i senat. Rada uczelni będzie składała się z 7 osób. Prorektorzy i dziekani będą pełnić funkcje kierownicze i będą powoływani przez rektora. Uniwersytet docelowo będzie miał strukturę wydziałową. Wydział będzie składał się z katedr lub instytutów. Te jednostki powinny reprezentować jedną dyscyplinę naukową. Wydziałem kieruje dziekan przy pomocy prodziekana ds. studenckich. Prodziekana powołuje rektor na wniosek dziekana, ale po uzyskaniu pozytywnej opinii studentów. Na uczelni zostanie utworzona Uczelniana Rada Dyscyplin Naukowych, w skład której będą wchodzić przewodniczący dyscyplin naukowych uprawianych na uniwersytecie. URDN podlegać ma bezpośrednio rektorowi, a nadzór merytoryczny nad jej działalnością będzie sprawować prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Utworzona zostanie również Uczelniana Rada ds. Kształcenia, w skład której będą wchodzić dziekani wydziałów. Rada podlegać będzie bezpośrednio rektorowi, a nadzór merytoryczny nad jej działalnością będzie sprawował prorektor ds. jakości kształcenia. Stopnie i tytuły będą nadawane przez Senat.

Nauczycielom akademickim UZ zaproponowano wybór jednej z trzech ścieżek rozwoju zawodowego: badawczą, badawczo-dydaktyczną lub dydaktyczną. Intencją władz uniwersytetu jest przekonanie nauczycieli akademickich, że każda ze wskazanych ścieżek jest równorzędna w stosunku do pozostałych i równie ważna z punktu widzenia polityki uczelni. W związku z dążeniem do utrzymania statusu uniwersytetu ważne jest, by pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych wykazali się odpowiednim dorobkiem naukowym i tylko osoby ze znaczącym dorobkiem zostały przypisane do „liczby N”, czyli zostali wykazani w gronie tych, którzy tworzą naukę. Będzie to miało znaczenie w przyszłej ewaluacji dyscyplin naukowych. Dla nauczycieli, którzy zdecydują się wybrać wyłącznie działalność dydaktyczną przygotowaliśmy ścieżkę przejścia na takie stanowiska. Do końca br. mamy możliwość przeniesienia nauczyciela badawczo-dydaktycznego do grupy dydaktycznej na stanowiska zgodne z obowiązującym obecnie statutem uniwersytetu i uchylaną ustawą (czyli wykładowcy i starszego wykładowcy). Od 1 stycznia do 30 września 2019 r. zatrudnimy pracowników dydaktycznych na stanowiskach wskazanych w ustawie PSWN, tj. profesora, profesora uczelni i adiunkta. Czyli możemy hipotetycznie rozwiązać umowę o pracę z profesorem na dzień 31 grudnia 2018 r. i zatrudnić go z dniem 1 stycznia 2019 r., ale już na stanowisku profesora dydaktycznego. Nie ma konieczności przeprowadzania konkursu, bo nie będzie to pierwsze zatrudnienie. Wynagrodzenie pozostanie bez zmian, a pensum – do ustalenia. Od 1 października 2019 r. zacznie obowiązywać nowy statut, który wyliczy stanowiska dydaktyczne na UZ. Planujemy, że będą to stanowiska: profesor, profesor uczelni, adiunkt, wykładowca i lektor. Zmiany stanowisk mogą dotyczyć w sumie nawet stu osób. Przyszli pracownicy dydaktyczni nie zostaną odcięci od możliwości udziału w badaniach i publikowania, a w konsekwencji wybór takiej ścieżki nie zamknie im na zawsze możliwości powrotu do kariery badawczo-dydaktycznej lub wręcz badawczej.