×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Nowy-stary prezes PAN

ŁÓDŹ Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego uzyskała status Katedry UNESCO (Chair of UNESCO). W Polsce mianem takim może poszczycić się tylko 10 katedr, a na całym świecie działa ich 711, z czego 140 poświęconych naukom przyrodniczym. Pełnią one rolę doradczą przy opracowywaniu polityki edukacyjnej, naukowej i kulturalnej, budują pomosty między uczelniami, decydentami i społeczeństwem, promują różnorodność kulturową i równość płci. Katedra, którą kieruje prof. Maciej Zalewski, jest jedną z najbardziej utytułowanych jednostek naukowych na Uniwersytecie Łódzkim. W tym roku jej naukowcy zdobyli nagrodę Komisji Europejskiej Best of the Best za oczyszczenie zbiorników w łódzkim Arturówku, a doktorant Paweł Jarosiewicz – złoty medal w Paryżu za patent BioKer, który usprawni uprawę roślin bez użycia gleby. Doprowadzili oni też do powstania Afrykańskiego Centrum Ekohydrologii.

Katedra UNESCO na UŁ

WARSZAWA Prof. Jerzy Duszyński po raz drugi będzie pełnił funkcję prezesa Polskiej Akademii Nauk – zdecydowali w głosowaniu zebrani w Warszawie członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN. W tajnym głosowaniu, w którym brało udział 196 na 312 uprawnionych członków, opowiedziało się za nim 113 osób. Był jedynym zgłoszonym kandydatem. Formalnie zostanie nowym prezesem Akademii w momencie powołania go na to stanowisko przez prezesa Rady Ministrów. Jego druga kadencja zakończy się w 2022 roku. Prof. Duszyński pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, gdzie kieruje Pracownią Bioenergetyki i Błon Śluzowych. Jest specjalistą w dziedzinie metabolizmu energetycznego i molekularnych podstaw chorób mitochondrialnych i neurodegeneracyjnych.

Polak pierwszym rzecznikiem TSUE

Źródło: adwokatura.katowice.pl

LUKSEMURG/KATOWICE Dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ, z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego został wybrany nowym pierwszym rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu. Do jego zadań należeć będzie m.in. organizacja pracy rzeczników generalnych, którzy wspierają pracę sędziów TSUE, przedstawiając m.in. w sposób bezstronny i niezależny opinie prawne dotyczące spraw rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Decyzja o wyborze została podjęta po otrzymaniu opinii wszystkich rzeczników generalnych, do grona których prof. Szpunar należy od października 2013 roku. Funkcję tę będzie pełnić przez trzy lata.

Nagroda dla Doświadczonego Badacza

Fot. SWPS

WARSZAWA Prof. Paweł Boski, psycholog, wykładowca i kierownik Katedry Psychologii Międzykulturowej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a także prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce, otrzymał Nagrodę dla Doświadczonego Badacza. Laur przyznawany jest corocznie przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej. Prof. Boski jest autorem pierwszej polskiej książki o różnicach kulturowych pt. Kulturowe ramy zachowań społecznych. Spędził 14 lat za granicą, pracując w Nigerii (University of Jos), a potem na wielu uczelniach w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Od 1980 roku realizuje badania w zakresie akulturacji psychologicznej osób migrujących do krajów nowego osiedlenia oraz wielokulturowości we współczesnym świecie, a także badania porównawcze w zakresie wartości, tożsamości kulturowej, relacji między grupami kulturowymi, tolerancji na odmienność kulturową.

Poznańscy angliści w PASE i ESIST

POZNAŃ Prof. Jacek Fabiszak z Zakładu Badań nad Tekstami Kultury Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza został wybrany szefem Polish Association for the Study of English (PASE). Do Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Języka Angielskiego należą angliści, których zainteresowania badawcze i działalność naukowa dotyczą głównych aspektów studiów anglistycznych: literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, językoznawstwa oraz metodyki nauczania języka angielskiego. Z kolei dr Iwona Mazur z Zakładu Studiów nad Przekładem WA UAM została ponownie członkiem zarządu European Association for Studies in Screen Translation (ESIST), zajmującego się przekładem audiowizualnym.

Doktorat h.c. – prof. E. Pływaczewski

Fot. Janusz Pająk

OLSZTYN Prof. Emil Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, został 15 października doktorem honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. UWM uhonorował go za znaczący wkład w rozwój nauk prawnych, w szczególności w kryminologii oraz prawie karnym. Prof. Pływaczewski specjalizuje się w dziedzinach prawa karnego materialnego oraz kryminologii. Jest uznanym ekspertem w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Jako jedyny przedstawiciel polskiego środowiska naukowego czynnie uczestniczył we wszystkich sześciu Kongresach ONZ nt. zapobiegania przestępczości i sprawiedliwości karnej (postępowania z przestępcami). Jest autorem ponad 450 publikacji. Współzakładał Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW), a od maja 2005 r. jest jej głównym koordynatorem.

Doktorat h.c. – prof. Z. Melosik

Fot. Filip Kacalski

SZCZECIN Prof. Zbyszko Melosik otrzymał 18 października doktorat honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Godność została nadana w uznaniu wybitnych interdyscyplinarnych osiągnięć naukowych oraz niezliczonych zasług dla rozwoju i popularyzacji myśli humanistycznej, w tym również na arenie międzynarodowej. Prof. Melosik jest socjologiem edukacji i kultury, pełni funkcję kierownika Zakładu Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (był członkiem tego gremium w każdej kadencji od roku 1996), prezesem Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej. Jego zainteresowania badawcze i twórczość naukowa koncentrują się na społecznych konstrukcjach tożsamości, selekcyjnej i socjalizacyjnej funkcji edukacji oraz roli kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym. Prof. Melosik jest trzydziestą drugą osobą wyróżnioną tytułem hc przez US.

70 lat Archiwum UMK

TORUŃ Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma 70 lat. Zostało powołane uchwałą Senatu UMK z 16 września 1948 roku jako jednostka o charakterze naukowym. Jego organizację powierzono historykowi-mediewiście Bronisławowi Włodarskiemu, przed rokiem 1939 profesorowi Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Od 2011 roku funkcję kierownika pełni dr hab. Anna Supruniuk. Przez prawie 25 lat siedziba archiwum mieściła się w gmachu Collegium Maius, a obecnie są to dwa gmachy: przy ul. A. Mickiewicza 2/4 oraz na Bielanach. Archiwum gromadzi, opracowuje, przechowuje, chroni i udostępnia materiały archiwalne wytworzone przez UMK od momentu powstania uczelni, tj. od 1945 roku. Ponadto gromadzi spuścizny archiwalne po wybitnych członkach społeczności uniwersyteckiej, archiwa instytucji i stowarzyszeń działających przy uniwersytecie oraz dokumentację nieaktową (fotografie, nagrania, filmy) i specjalną (plakaty, afisze, zaproszenia). Zasób obejmuje ogółem 334 483 j.a. Łącznie liczy 4 783, 76 mb akt.

Centrum Doskonałości Jean Monnet na UAM

POZNAŃ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, jako jeden z 19 ośrodków na świecie, otrzymał od Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej prestiżowy grant „Centrum Doskonałości Jean Monnet”. Uczelnia otrzymała maksymalną kwotę wsparcia w wysokości 100 tys. euro. Środki zostaną przeznaczone na badania wielowymiarowych relacji zewnętrznych Unii Europejskiej z innymi państwami. Naukowcy poszukiwać będą odpowiedzi na pytania o rolę i znaczenie UE w nowym ładzie międzynarodowym, a także o kształt i charakter jej relacji ze Stanami Zjednoczonymi, Chińską Republiką Ludową, Federacją Rosyjską czy też państwami Ameryki Południowej, Azji Centralnej i Północnej Afryki. Program realizowany będzie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w latach 2018-2021 pod kierownictwem naukowym dr. hab. Tadeusza Wallasa, prof. UAM.

Nowe technologie dla dziewczyn

WARSZAWA 25 studentek z informatyki i kierunków pokrewnych otrzymało stypendia w czwartej edycji prestiżowego programu „Nowe technologie dla dziewczyn” stworzonego przez firmę Intel Technology Poland we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy. Wybrano je spośród ponad 600 zgłoszeń. W tym gronie najliczniej reprezentowane są: Politechnika Gdańska (6 laureatek) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (5). Po dwie wyróżnione studentki kształcą się na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim oraz Politechnice Poznańskiej. Stypendystki otrzymają stypendium w wysokości 12 tys. zł, znajdą się pod opieką mentora lub mentorki z firmy Intel, a w wakacje zostaną zaproszone na staż do Gdańska, gdzie znajduje się największy ośrodek R&D Intela w Europie, lub do amerykańskiej siedziby firmy.

Najlepsza Przestrzeń Publiczna

Fot. UŚ

KATOWICE Nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została uznana za Najlepszą Przestrzeń Publiczną w konkursie marszałka województwa śląskiego. Jury doceniło twórczy wkład w rewitalizację śródmieścia Katowic, przeprowadzony z szacunkiem dla zastanego dziedzictwa tej części miasta, za zachowanie „śląskich klimatów”, czyli za współistnienie i połączenie tradycji lokalnego budowania z nowoczesnymi światowymi standardami projektowania architektonicznego, a także za ujmującą prostotę i elegancję architektonicznych środków wyrazu. Najlepsza Przestrzeń Publiczna to coroczny konkurs, w którym nagradzane są najciekawsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne. Do 19 edycji zgłoszono 27 realizacji zlokalizowanych na terenie 18 gmin.

 

Źródło: eanm.org

DÜSSELDORF Podczas kongresu European Association of Nuclear Medicine (EANM) w Düsseldorfie dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska, adiunkt w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, została jednogłośnie wybrana prezydentem elektem stowarzyszenia. Będzie pełnić tę funkcję w latach 2019–2020, a następnie (w latach 2021–2022) pokieruje jego pracami. Dr hab. Jolanta Kunikowska jest absolwentką WUM. Specjalizuje się w personalizowanej terapii guzów neuroendokrynnych i glejaków mózgu oraz zastosowaniu nowych znaczników, takich jak antygen specyficzny dla raka prostaty, w diagnostyce chorób nowotworowych. Utworzone w 1985 roku EANM jest największą europejską organizacją zajmującą się medycyną nuklearną. Obecnie stowarzyszonych jest w nim ponad 9 tys. specjalistów z 41 państw.

Europejska nagroda naukowa dla prof. Kaliszana

Fot. UG

CANNES/GDAŃSK Prof. Roman Kaliszan z Zakładu Biofarmacji i Farmakokinetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał Nagrodę M. Tswetta – W. Nernsta. Przyznaje ją co dwa lata Europejskie Towarzystwo Nauk Separacyjnych (EuSSS) naukowcom, „którzy wybitnie wpłynęli na rozwój nauk separacyjnych dla postępu naszej cywilizacji”. Prof. Kaliszan specjalizuje się w zagadnieniach związanych z chemią analityczną, chemią leków i farmakodynamiką. Zajmuje się m.in. badaniami dotyczącymi wyrażanych matematycznie zależności między strukturą chemiczną leków a ich farmakologicznymi właściwościami. Nagroda Tswetta-Nernsta została przyznana po raz piąty. Prof. Kaliszan jest jej ósmym laureatem i pierwszym Polakiem uhonorowanym tym wyróżnieniem. Wręczenie lauru odbyło się na 32nd International Symposium on Chromatography w Cannes-Mandelieu.

Pierwsi kierownicy Centrów Dioscuri w Polsce

Fot. Arch. prywatne Fot. Arch. prywatne

WARSZAWA Aleksandra Pekowska i Grzegorz Sumara pokonali 45 kandydatów z całego świata i w przyszłym roku utworzą w Warszawie zespoły badawcze w Centrach Doskonałości Naukowej Dioscuri. Dr Aleksandra Pekowska będzie zarządzać Centrum Doskonałości w zakresie Ewolucyjnej i Funkcjonalnej Genomiki Astrocytów, tj. specyficznych komórek w tkance nerwowej (Evolutionary and Functional Genomics of Astrocytes). W centrum prowadzonym przez dr. Grzegorza Sumarę naukowcy koncentrować się będą na wyjaśnieniu szlaków sygnałowych odgrywających rolę w chorobach metabolicznych. Oba centra powstaną przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Każde z nich otrzyma finansowanie rzędu 1,5 mln euro na okres pięciu lat. Program Dioscuri powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka w celu powołania zespołów badawczych zdolnych skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej.

Górnicy z PWr świętują półwiecze

WROCŁAW Pierwsze próby utworzenia Wydziału Górniczego podejmowane były już w roku 1945, jednak dopiero 1 września 1968 roku powstały cztery lata wcześniej Oddział Górnictwa Odkrywkowego przy Wydziale Budownictwa Lądowego został przekształcony w samodzielny Wydział Górniczy (od 1 stycznia 2004 r. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii). Obecnie na kierunkach: górnictwo i geologia oraz geodezja i kartografia studiuje ponad 1000 osób, a liczba absolwentów wynosi 5 tys. Wydział kształci i prowadzi badania naukowe w zakresie eksploatacji podziemnej i odkrywkowej złóż, geologii poszukiwawczej i górniczej, geoinformatyki oraz geoinżynierii. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej. Siedziba jednostki Geocentrum mieści się przy ul. Na Grobli 15 we Wrocławiu.

50 lat Biblioteki UŚ

Fot. CINiBA

KATOWICE Książnica powstała w 1968 roku z połączenia Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteki Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, a jej pierwsza siedziba mieściła się w budynku przy ul. Szkolnej 9. Ówczesna sieć biblioteczna składała się z książnicy głównej oraz pięciu bibliotek zakładowych. Obecnie łączy zasoby Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (wspólnej jednostki dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego), Biblioteki Niemieckiej, American Corner oraz Biblioteki w Cieszynie. Działalnością uniwersyteckiej książnicy od 2014 roku kieruje prof. Dariusz Pawelec, który od momentu powstania CINiBY w 2012 roku pełni jednocześnie funkcję dyrektora Centrum.

Dwóch polskich naukowców profesorami honorowymi ZAFU

HANGZHOU/LUBLIN Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Piotr Kacejko otrzymał tytuł profesora honorowego Zhejiang Agricultural and Forestry University (ZAFU). To jeden z wiodących chińskich uniwersytetów (67. miejsce w ARWU), obchodzący właśnie jubileusz 60-lecia. Tytuł został nadany w uznaniu dorobku naukowego prof. Kacejki. Trwająca od 10 lat współpraca między ZAFU a PL oparta jest na międzynarodowych publikacjach, wspólnych przewodach doktorskich, organizacji konferencji. Studenci obu uczelni mogą otrzymywać podwójny dyplom ukończenia studiów. Współpraca naukowo-badawcza rozwija się w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Tego samego dnia chiński uniwersytet nadał tytuł profesora honorowego dr. hab. Sebastianowi T. Kołodziejczykowi, filozofowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącemu Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. S. Kołodziejczyk jest kierownikiem Zakładu Ontologii IF UJ oraz koordynatorem Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme. Zajmuje się podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi, m.in. naturą i funkcją transcendentaliów oraz przyczynami kryzysu metafizyki. Wśród jego publikacji jest książka Granice pojęciowe metafizyki wydana w serii Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (dwa wydania). S. Kołodziejczyk jest redaktorem naczelnym „Polish Journal of Philosophy” i zastępcą redaktora naczelnego „Kwartalnika Filozoficznego”.

Nowatorskie leczenie łuszczycy

Fot. Jan Zych

KRAKÓW Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej pracuje nad materiałami chroniącymi pacjentów z łuszczycą przed urazami mechanicznymi skóry i wydłużającymi działanie podawanych miejscowo leków. Biohybrydowa kompozycja hydrożeli będzie się składać z polimerów pochodzenia naturalnego, a dodatkowo zostanie wyposażona w system nanonośnik-lek. Dzięki takiemu połączeniu powstanie nowy rodzaj opatrunku z innowacyjnym systemem aplikacji preparatów leczniczych, wykorzystywanych w terapii łuszczycy. Podwójny system uwalniania leku umożliwi stopniowe dostarczanie substancji czynnej do chorej skóry. W efekcie zmniejszy to uciążliwości choroby i obniży koszty terapii. NCBR dofinansowało projekt kwotą 1,2 mln zł z programu LIDER. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2021 roku.

Nagroda im. Jana Długosza

Fot. Łukasz Dziedzic

KRAKÓW Monika Bobako, autorka książki Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, została laureatką 21. Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Statuetkę wykonaną przez śp. prof. Bronisława Chromego wręczono podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. W laudacji podkreślono, że książka M. Bobako to pierwsza w polskiej humanistyce monografia problemowa doniosłego we współczesnym życiu społecznym zjawiska islamofobii. Celem konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza jest popularyzowanie książek naukowych wnoszących znaczący wkład w rozwój polskiej i międzynarodowej kultury oraz nauki.

Stypendium od króla

RZESZÓW Maciej Noga, student trzeciego roku studiów inżynierskich na kierunku biotechnologia Uniwersytetu Rzeszowskiego, otrzymał prestiżowe stypendium badawcze ufundowane przez króla Arabii Saudyjskiej. Otrzyma co miesiąc 1000 dolarów, zakwaterowanie w akademiku, zwrot kosztów podróży do i z miejsca zamieszkania na uczelnię oraz ubezpieczenie. W ramach stypendium zajmie się poszukiwaniem nowego rodzaju inhibitorów do hamowania aktywności białek, które mogą być zaangażowane w procesy nowotworzenia, czyli powstawanie nowotworów. Projekt będzie realizowany pod kierunkiem wybitnego specjalisty z zakresu biochemii białka dr. Łukasza Jaremko w Uniwersytecie Nauki i Techniki Króla Abdullaha w Arabii Saudyjskiej, który gromadzi międzynarodowe środowisko naukowe i oferuje kształcenie z zakresu nowych technologii.

10 lat CKBI

Fot. Adam Walanus

KRAKÓW 270 wykładów na Copernicus College, 50 konferencji naukowych, 550 publikacji, 40 tys. gości Copernicus Festival, 73 tys. kaw podanych w kawiarni De Revolutionibus, 157 tytułów wydanych przez CC Press, 4,5 mln wyświetleń filmów na kanale Youtube, 120 lekcji przeprowadzonych w liceach i szkołach podstawowych – tak minęła dekada powołanego przez Uniwersytet Jagielloński i ówczesną Papieską Akademię Teologiczną Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. W 2008 roku na jego utworzenie wybitny filozof, teolog i fizyk kosmolog ks. prof. Michał Heller (na fot.) przeznaczył otrzymaną za całokształt działalności nagrodę Templetona (1,6 mln dolarów). Misja Centrum obejmuje prowadzenie badań naukowych i działalności popularyzatorskiej, których celem jest ukazanie, że nauka stanowi integralną i istotną część kultury. Od października tego roku Centrum jest pozawydziałową jednostką UJ.

Akredytacja AMBA dla PG

Gdańsk Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej otrzymał międzynarodową akredytację AMBA dla kierunku magisterskiego International Management oraz studiów Master of Business Administration. W obu przypadkach przyznano ją na maksymalny możliwy okres, czyli 5 lat. IM to obecnie jedyny w Polsce akredytowany przez tę instytucję program studiów magisterskich w ramach ścieżki AMBA Master of Business Management. Uroczyste wręczenie dyplomu potwierdzającego akredytację odbędzie się w maju przyszłego roku w Stambule.

Nagroda Teofrasta

Fot. Krzysztof Plebankiewicz

WARSZAWA Dr hab. Łukasz Baka (na zdj. pierwszy z prawej) otrzymał Nagrodę Teofrasta za najlepszą psychologiczną książkę naukową. Pracownik Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej został doceniony za Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji?. W kategorii najlepsza książka popularnonaukowa wyróżniono: prof. Dariusza Dolińskiego i dr. hab. Tomasza Grzyba za Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama oraz Jolantę Pisarek i dr. Pawła Fortunę za „Filmowy Leksykon psychologii”. Nagrodę Specjalną – Teofrasta Superstar za wybitny wkład w rozwój psychologii – otrzymali w tym roku profesorowie Robert Cialdin (Uniwersytet Stanowy w Arizonie, USA) „za poznanie mechanizmów wpływu społecznego i kreowanie pozytywnych zmian w świecie” oraz Jerzy M. Brzeziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) „za utrzymywanie wysokich standardów metodologicznych i etycznych w dziedzinie psychologii jako nauki”. Nagrody magazynu „Charaktery” wręczono po raz 10.

UWM liderem programu wymiany i szkolenia studentów

OLSZTYN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski został liderem międzynarodowego programu Universities for Future Work Skills 2020 dotyczącego wymiany i szkolenia studentów. Partnerami są: Uniwersytet Rumuńsko-Amerykański w Bukareszcie, Szkoła Główna prowincji Liege w Belgii, Uniwersytet w Vigo w Hiszpanii, Politechnika w Porto w Portugalii oraz firmy konsultingowe z Grecji i Hiszpanii. Projekt obejmie badania rynków pracy w Europie, w tym rynku polskiego, a następnie opracowanie dla studentów i doktorantów odpowiednich kursów przygotowujących ich do nowego rynku pracy. Uczestnicy przeszkolą w sumie 80 studentów z uczelni partnerskich w zakresie umiejętności miękkich i 16 nauczycieli akademickich do prowadzenia kursów rozwoju umiejętności miękkich. Wartość projektu wynosi 259 tys. euro, z tego dla UWM przypadnie ponad 38 tys. euro. Zakończenie przewidziano na luty 2021 r.

Dwóch Polaków w CHIST-ERA Call 2017

Fot. Arch. prywatne Fot. Michał Łepecki

KRAKÓW/LUBLIN Wśród 14 zwycięskich przedsięwzięć w międzynarodowym konkursie poświęconym technologiom informacyjnym oraz komunikacyjnym CHIST-ERA Call 2017 znalazły się dwa z udziałem zespołów z Polski. Projekt „PACMEL: Wsparcie analityki procesów biznesowych oparte na modelach koncepcyjnych dzienników zdarzeń” będzie koordynowany przez dr. hab. inż. Grzegorza Jacka Nalepę (lider konsorcjum z udziałem partnerów z Hiszpanii i Włoch – fot. u góry) z Akademii Górniczo-Hutniczej. Z kolei „BIG-SMART-LOG: Zastosowanie analizy dużych zbiorów danych do modelowania procesów w operacjach inteligentnej logistyki” będzie realizowany z udziałem dr. Pawła Karczmarka z Politechniki Lubelskiej w konsorcjum z partnerami z Grecji, Rumunii i Turcji. Łączny budżet wszystkich zwycięskich przedsięwzięć przekracza 12 milionów euro.

Laury dla „dźwiękowców” z AGH

NOWY JORK/KRAKÓW Cztery nagrody, w tym jedna złota, trafiły do studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w prestiżowych międzynarodowych studenckich konkursach z dziedziny audio, które odbyły się w Nowym Jorku przy okazji międzynarodowej konferencji Audio Engineering Society (AES). Najcenniejszy laur przyznano Danielowi Krausemu za opracowanie nowego algorytmu ekstrakcji cech z sygnałów dźwiękowych. Metodyka oparta na algorytmach uczenia maszynowego została stworzona z myślą o znalezieniu uniwersalnej reprezentacji dla dużej różnorodności dźwięków obserwowalnych w przyrodzie i środowisku ludzkim, co miało umożliwić skuteczne trenowanie modeli do automatycznej klasyfikacji zdarzeń akustycznych. Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że algorytm spełnia swoją funkcję lepiej niż wiele innych, powszechnie używanych metod.

Academia Copernicana na UMK

Toruń Zainaugurowano Interdyscyplinarną Szkołę Doktorancką „Academia Copernicana”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest pierwszą uczelnią w Polsce, która realizuje nowatorski program kształcenia młodych naukowców. Będą oni pracować pod opieką międzynarodowych zespołów badawczych i odbędą obowiązkowy 3-miesięczny staż u opiekuna zagranicznego. Studia odbywają się w języku angielskim. Celem ISD AC jest przygotowanie uczestników do działalności badawczej i naukowej oraz prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim. Kierownikiem szkoły jest prof. dr hab. Werner Ulrich, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Zaprojektowali nowy stadion GieKSy

Fot. PŚ

GLIWICE Projekt współautorstwa dr. inż. arch. Damiana Radwańskiego z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej wygrał międzynarodowy konkurs na nowy stadion miejski w Katowicach. Jury doceniło stworzenie jednorodnego, zintegrowanego zespołu o minimalistycznej architekturze i kameralnej skali, naturalnie wykorzystującego topografię terenu i jego warunki przyrodnicze. Stadion powstanie w pobliżu autostrady A4, przy wjeździe do Katowic od strony Wrocławia. Kompleks będzie się składał z 6 boisk treningowych, parkingu dla 1,7 tys. samochodów, stadionu piłkarskiego dla 15 tys. kibiców, wielofunkcyjnej hali sportowej dla ok. 3 tys. widzów, a także zaplecza sportowego i innych funkcji. Budowa ruszy w 2020 roku. Przy projekcie współpracowali studenci PŚ.

Wynalazki na medal w Norymberdze

NORYMBERGA 29 medali, w tym 4 złote, 10 srebrnych i 15 brązowych, zdobyli polscy innowatorzy na 70. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA 2018 w Norymberdze. Najcenniejsze wyróżnienia otrzymały: urządzenie do rehabilitacji stawu promieniowo-nadgarstkowego (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), holograficzny tomograf optyczny do zastosowań biologicznych (Politechnika Warszawska), Mindhand – bioniczna proteza ręki (Politechnika Białostocka) oraz siłownik dwutłokowy z centralnym zasilaniem cieczą roboczą (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych). Targi iENA to jedna z największych wystaw wynalazków na świecie. W jubileuszowej edycji o medale walczyło ponad 750 nowatorskich rozwiązań z 28 krajów.

Minikiwi z SGGW już w sklepach

Fot. SGGW

Warszawa Aktinidia ostrolistna, czyli minikiwi, to roślina dotąd uprawiana głównie dla ozdoby, a dzięki naukowcom z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zyskuje popularność jako owoc jadalny. Technologię towarowej uprawy odmiany Bingo opracował zespół dr. hab. Piotra Latochy. Od kilku tygodni można je już kupić w wielkopowierzchniowych sklepach. Minikiwi od swoich większych kuzynów różnią się – poza rozmiarem – przede wszystkim jadalną skórką. To jedne z najbogatszych w składniki bioaktywne owoców: zawierają witaminę C, luteinę, polifenole oraz enzym proteolityczny – aktinidin. Bingo są bardzo łatwe w uprawie – nie wymagają ochrony chemicznej i są niemal wolne od chorób czy szkodników, co dodatkowo wpływa na ich atrakcyjność. Trwają prace nad wykorzystaniem tych owoców w przetwórstwie i jako wysokojakościowych dodatków do pasz dla drobiu.

Pomnik Pileckiego

OŚWIĘCIM Na dziedzińcu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu odsłonięto pomnik rtm. Witolda Pileckiego, patrona uczelni. W uroczystości wzięła udział Zofia Pilecka-Optułowicz, córka bohatera. Imię W. Pileckiego nadano oświęcimskiej uczelni z inicjatywy krakowskiego historyka, prof. Witolda Stanowskiego, który jest rektorem PWSZ w Oświęcimiu. Odsłonięty monument przedstawia wykonane z brązu popiersie Witolda Pileckiego w oficerskim mundurze. Ustawione jest ono na granitowym cokole. Zwieńczenie pomnika podobne jest do obozowego ogrodzenia. Inskrypcja mówi, że rotmistrz był ofiarą dwóch totalitaryzmów – nazistowskiego i stalinowskiego. Siedziba oświęcimskiej uczelni mieści się m.in. w budynku, w którym podczas tworzenia obozu Auschwitz Niemcy umieścili pierwszych więźniów. Było to 728 Polaków deportowanych 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie.

Dziennikarze na KUL świętują 10-lecie

LUBLIN Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL kończy 10 lat. Powstał na bazie Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, które było jedną z pierwszych instytucji kształcących lubelskich dziennikarzy. Jego twórcą był ceniony w środowisku medioznawców o. prof. dr hab. Leon Dyczewski. Pierwszym dyrektorem IDiKS był prof. dr hab. Karol Klauza. Strukturę instytutu tworzy 6 katedr, w których zatrudnionych jest 25 pracowników, w tym 7 samodzielnych, 13 ze stopniem doktora oraz 5 magistrów. W tym roku akademickim Instytut doczeka się tysięcznego absolwenta. Do tej pory prace licencjackie w IDiKS obroniło 658 studentów, a magisterskie – 330. Wśród absolwentów są m.in. Martyna Podolska, laureatka Akademickiego Lauru Dziennikarskiego, obecnie dziennikarka PR, oraz Magdalena Bury, Dziennikarz Medyczny Roku 2016, publikująca w Wirtualnej Polsce. Obecnie na studiach I i II stopnia kształci się 211 studentów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji oraz z wymian międzynarodowych z Hiszpanii i Chin. Mogą wybierać spośród specjalności: media audiowizualne; PR, reklama, komunikacja marketingowa; nowe media, prasa, edytorstwo; research dziennikarski i kultura medialna.

Doktorat h.c. prof. T. Snyder

Fot. Bartosz Proll

LUBLIN 22 października prof. Tymothy Snyder z Yale University otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Najwyższą godność akademicką nadano mu za wybitny wkład w rozumienie historii XX stulecia i odwagę głoszenia prawd trudnych, za stałe przypominanie o etycznym wymiarze pracy historyka i społecznej odpowiedzialności intelektualisty, za wyjątkową umiejętność pokazywania dziejów Polski w szerszej, europejskiej perspektywie oraz za długoletnią i owocną współpracę z Uniwersytetem.

Nagrody J. Giedroycia i M. Curie

LUBLIN Nagrodę „Marii Curie” – przyznawaną za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku – otrzymał zespół w składzie: dr Paweł Mergo, mgr Krzysztof Poturaj, mgr inż. Grzegorz Wójcik, mgr Lidia Czyżewska, mgr Aleksander Walewski, dr Wiesław Podkościelny, dr Małgorzata Gil, Janusz Pędzisz oraz Jarosław Kopeć za „Rozwój technologii światłowodów ze szkła krzemionkowego i polimerów oraz współpracę ze środowiskiem społeczno-gospodarczym woj. lubelskiego”.

Następnie wręczono Nagrodę Naukową im. Jerzego Giedroycia, która od 2001 r. przyznawana jest dorocznie „za badania nad dziedzictwem paryskiej KULTURY oraz stanowi twórczą kontynuację w obszarze nauki pozostawionego nam przez Redaktora przesłania – wizji Polski i jej miejsca w Europie, o których realizację zabiegał całe życie”. W tym roku Kapituła Nagrody spośród siedmiu nominowanych postanowiła uhonorować Jerzego Kochanowskiego za książkę pt. Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957 .

Opracowali: Mariusz Karwowski i Piotr Kieraciński

Współpraca: Andrzej Charytoniuk, Agata Cymanowska, Iwona Czajkowska-Deneka, Beata Czechowska-Derkacz, Marcin Czyżniewski, Paweł Doś, Justyna Jeleń, Marta Komor, Lech Kryszałowicz, Anna Lisicka, Maciej Myśliwiec, Anna Płaczek, Julia Poświatowska, Mirosław Rusecki, Małgorzata Rybczyńska, Katarzyna Skałecka, Małgorzata Syrda-Śliwa, Jacek Szymik-Kozaczko, Krzysztof Szwejk, Paweł Śpiechowicz, Maciej Ulita, Wioletta Ustyjańczuk, Katarzyna Wojtachnio, Łukasz Wspaniały

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.