×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

LUMEN 2017. Co zostało po konkursie?

Nagrodą specjalną LUMEN 2017 uhonorowano zespół badaczy Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Anety Pawłowskiej. Wdrożeniem projektu „Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)” zainteresowanych jest coraz więcej placówek.

W Muzeum Fabryki w Łodzi badacze z uniwersytetu stworzyli i nagrali w profesjonalnym studiu – także w języku angielskim i hiszpańskim – opisy prezentowanych na ekspozycji obiektów w technice audiodeskrypcji. Nagrania zostaną wykorzystane w aplikacji na smartfon, która umożliwi samodzielne zwiedzanie ekspozycji przez osoby niewidzące i niedowidzące. Projekt, który przechodzi właśnie ostatnią fazę testów, współrealizowany jest przez wydziały: Filozoficzno-Historyczny, Filologiczny oraz Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu łódzkiego, a także prywatną firmę informatyczną 9Bits. Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii zamierza sprzedać muzeum licencję użytkowania na ten unikalny produkt.

Cykl audiodeskrypcji i ich udźwiękowienie zostaną przygotowane także dla Muzeum Miasta Łodzi. Naukowcy dostosują do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku fragment ekspozycji wystawy stałej Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultu i wyznań. Zadanie dofinansuje Muzeum Historii Polski w Warszawie z programu „Patriotyzm Jutra”, którego celem jest przygotowanie ścieżki edukacyjnej łączącej wątki historyczne i obywatelskie, odwołującej się do patriotyzmu na poziomie lokalnym oraz ponadlokalnym.

Do prac naukowo-badawczych prowadzonych przez prof. Anetę Pawłowską, dr Julię Sowińską-Heim, mgr. Adama Drozdowskiego oraz dr Annę Wendorff i dr Kingę Sygizman, włączono także studentów i doktorantów, którzy tym samym wzbogacali swój warsztat i nabywali nowe umiejętności, współdziałając z instytucjami kultury i osobami niepełnosprawnymi. Wypracowanie metod pozwalających na lepsze zdiagnozowanie potrzeb niewidomych w dostępie do dóbr kultury, zaowocowało nie tylko nagrodą LUMEN, ale przyczyniło się też do stworzenia unikatowego w skali kraju programu zajęć dydaktycznych z audiodeskrypcji dzieł sztuki. Realizowane są one w ramach tzw. projektów zawodowych oraz praktyk studenckich w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

Kontynuowanie badań umożliwi projekt „Ocena oraz weryfikacja współczesnych metod przekładu kodu wizualnego obiektu sztuki oraz obiektu historycznego na język opisowy w przestrzeni edukacyjnej muzeum”, który będzie realizowany z grantu otrzymanego w konkursie „Doktorat wdrożeniowy”.

Dotychczasowe działania zostały dostrzeżone przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, która przyznała zespołowi badawczemu honorową statuetkę „Łódzkie Eureka” za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne w kategorii nauka. Uniwersytet został też wyróżniony w kategorii „Uczelnia” w konkursie IDOL 2018 organizowanym przez Fundację „Szansa dla Niewidomych”.

(AP)

Doskonalenie administracji 

Wzrost liczby realizowanych przedsięwzięć, również tych o charakterze badań klinicznych, sprawny rozdział środków, terminowe rozliczanie działań, a przede wszystkim – co podkreślają pracownicy naukowi – więcej czasu na prowadzenie badań – to korzyści płynące z wdrożenia projektu „Wsparcie w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum procesów zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi jako strategicznego elementu nowoczesnej organizacji”. W konkursie LUMEN 2017 Leaders in University Management projekt zwyciężył w kategorii Zarządzanie.

Przeprowadzona w 2010 roku analiza celów strategicznych UJ CM w obszarze badań naukowych wykazała potrzebę wsparcia naukowców, których efektywność wyraźnie spadała przez zaangażowanie w pochłaniające czas działania administracyjne. By zapobiec temu zjawisku, powołano zespół koordynatorów ds. administracyjnej obsługi projektów naukowych oraz zespół ds. badań klinicznych. Były to pierwsze tego typu jednostki w Polsce, które w 2017 r. stały się częścią Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej.

Do zadań koordynatorów należy pośrednictwo między badaczami a działami administracji uczelnianej oraz jednostkami zewnętrznymi. Jako profesjonalni menedżerowie projektów, zajmują się kontrolą ich przebiegu, budżetowaniem, zarządzeniem zmianami, negocjowaniem warunków umów oraz rozliczaniem finansowym.

Zespół ds. badań klinicznych udziela wsparcia w prowadzeniu niekomercyjnych badań klinicznych, w tym wieloośrodkowych, w których UJ CM pełni rolę sponsora. Pomoc obejmuje rejestrację, ubezpieczenie, nadzorowanie przebiegu, a także wizyty monitorujące w ośrodkach włączonych do badań.

W ramach DAWP działają jeszcze trzy inne zespoły. Pracownicy zespołu ds. obsługi projektów pomagają w aplikowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów oraz badań o charakterze wdrożeniowym, tworzą zachęty dla studentów, doktorantów, doświadczonych badaczy i konsorcjów do występowania o granty, a także przygotowują elektronizację procesu obsługi grantów i upraszczanie procedur ich obsługi.

Prace nad cyfryzacją zasobów oraz elektronizacją procesu składania i obsługi wniosków rozpoczął także zespół ds. obsługi administracyjnej Komisji Bioetycznej UJ. Z kolei zespół ds. dotacji statutowej i ewaluacji zajmuje się zarządzaniem wewnętrznymi środkami uczelni, a także inicjowaniem nowych rozwiązań, jak np. rozbudowa systemu DotStat o funkcjonalności pozwalające na skrócenie czasu oceny wniosków i zapewniające sprawny rozdział środków oraz terminowe rozliczanie projektów.

(ES)

Fot. Jerzy Sawicz

Joanna Machejek (Zespół Koordynatorów ds. Wsparcia Projektów)
i prof. Janusz Skalski, dyrektor Instytutu Pediatrii, kierownik Kliniki Kardiochirurgii
Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.