Sto lat doświadczenia

Jolanta Szajbe

W 1919 r., wraz ze zwycięskim zakończeniem Powstania Wielkopolskiego, zawitała do Wielkopolski wolność. Wtedy to Naczelna Rada Ludowa powołała Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn . Regularne zajęcia z niewielką początkowo liczbą studentów rozpoczęły się 1 września tego roku. Niestety, zanim doszło do pierwszego absolutorium, obniżono status szkoły, usuwając z jej nazwy przymiotnik „wyższa”. Natychmiast też rozpoczęły się starania o przywrócenie tej rangi. W roku 1921 w „Wiadomościach Technicznych” ukazał się Memoriał w sprawie założenia politechniki w Poznaniu zawierający uzasadnienie powołania takiej uczelni. Jednak musiało minąć wiele lat, żeby marzenia o politechnice w Poznaniu mogły się spełnić. Stało się to dopiero w roku 1955. Od 1919 r. działała Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn (w roku 1922 nazwa została zmieniona na Państwową Szkolę Budowy Maszyn), ale dopiero jesienią 1929 roku nadano jej nowy statut i przemianowano na Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W takim kształcie szkoła działała do wybuchu II wojny światowej, a jej mury opuściło 716 absolwentów. W roku 1937 ministerstwo formalnie wyraziło zgodę na powstanie w Poznaniu politechniki, ale II wojna światowa faktycznie przekreśliła te plany. Po jej zakończeniu działalność szkoły reaktywowano już w roku 1945, przekształcając ją w Szkołę Inżynierską. Przełomowym okazał się rok 1955, kiedy Szkoła Inżynierska w Poznaniu zarządzeniem ministra szkolnictwa wyższego została przekształcona w Politechnikę Poznańską. Ogromną radość przeżywało całe, nie tylko związane z nauką, środowisko Poznania. Faktycznie był to jednak dopiero początek starań, by nadać tej instytucji rangę odpowiadającą nazwie. Przygotowano nową strukturę organizacyjną, zgodnie z którą politechnika przejęła cztery wydziały z istniejących już w Szkole Inżynierskiej oraz wszystkie jednostki międzywydziałowe. W 1968 r. powstał Wydział Chemiczny (obecnie Technologii Chemicznej), w 1997 Wydział Fizyki Technicznej, w 1999 Wydział Architektury, w roku 2001 Wydział Informatyki i Zarządzania, a w 2006 Wydział Elektroniki i Telekomunikacji. W 2010 zreorganizowano Wydział Informatyki i Zarządzania, powstały wówczas dwa wydziały: Informatyki oraz Inżynierii Zarządzania.

Potencjał naukowy – stawiamy na naukową efektywność

Obecnie wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii Politechniki Poznańskiej jako uczelni w randze uniwersytetu technicznego. Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej uczelni jest ocena parametryczna jednostek naukowych Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych za lata 2013-2017, w wyniku której sześć wydziałów Politechniki Poznańskiej otrzymało kategorię A, a tylko cztery kategorię B. Sumarycznie nakłady na działalność naukowo-badawczą w roku 2017 wyniosły 46,94 mln zł, z tego 29% stanowiły nakłady na działalność statutową. W roku 2017 na Politechnice Poznańskiej realizowano łącznie 158 projektów, w tym 41 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz 91 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wśród projektów, których realizację rozpoczęto w roku 2017, znalazł się pierwszy w polskich uczelniach technicznych European Research Council Starting Grant pod tytułem IMMOCAP „If immortality unveil… – development of the novel types of energy storage systems with excellent long-term performance”. Na Politechnice Poznańskiej pracuje 2276 osób, w tym 1305 nauczycieli akademickich. Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 19 i doktora habilitowanego w 14 dyscyplinach. Na studiach III stopnia kształci się 522 doktorantów. W roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Poznańskiej nadano 64 stopni doktora i 17 stopni doktora habilitowanego. Ponadto pięciu pracowników uzyskało stopnie doktora habilitowanego poza uczelnią, a siedmiu pracownikom nadano tytuły profesorskie. Politechnika Poznańska wydaje dziesięć czasopism (w tym siedem w języku angielskim). Rocznie dorobek pracowników politechniki powiększa się o ponad 2 tys. pozycji: artykułów, monografii, podręczników oraz innych publikacji. Stan zbiorów Biblioteki PP wynosi ogółem 438 652 jednostki. W wyniku działalności naukowej prowadzonej przez pracowników uczelni w roku 2017 ukazało się 1709 publikacji, a było to m.in. 405 artykułów w czasopismach z listy JCR, 11 monografii w języku obcym i 28 monografii w języku polskim. Rezultatem prowadzonych prac badawczych było m.in. uzyskanie w 2017 roku 34 patentów krajowych i 3 patentów zagranicznych. Politechnika Poznańska została uhonorowana nagrodą ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 w kategorii Medical Sciences, przyznaną przez Elsevier szkołom wyższym, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie. Nagroda została przyznana za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej. W rankingu webometrycznym opracowywanym przez Concejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIS) Politechnika Poznańska lokuje się na trzecim miejscu wśród uczelni technicznych w Polsce pod względem cytowalności publikacji. W najnowszej edycji rankingu QS World University Rankings znalazło się 14 polskich uczelni, czyli o 5 więcej niż poprzednio. Po raz pierwszy znalazła się w tym rankingu również Politechnika Poznańska. Osiągnięcia naszych naukowców są doceniane zarówno w kraju, jak i za granicą. W styczniu 2017 Politechnika Poznańska otrzymała grant H2020 Marie Skłodowska-Curie Global Fellowships jako jedyna polska uczelnia w tej edycji. Mamy aż trzech laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanej „polskim Noblem”, a nasi naukowcy znajdują się we władzach Polskiej Akademii Nauk oraz licznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z funduszy unijnych ostatnie lata przyniosły rozwój infrastruktury badawczej na kampusie Warta Politechniki Poznańskiej. Stworzono nowe lub nowocześnie wyposażono już istniejące laboratoria badawcze. Na uczelni działa Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki powołane przez konsorcjum złożone z Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Celem działania centrum, wpisanego na Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, jest rozwój strategicznych badań naukowych oraz zwiększenie transferu wyników prac B+R do gospodarki.

Współpraca międzynarodowa – skuteczna strategia umiędzynarodowienia uczelni

Realizacja misji uczelni pozwala urzeczywistnić wizję Politechniki Poznańskiej jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego z aspiracjami do bycia partnerem uczelni europejskich i światowych pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych. Politechnika Poznańska od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię umiędzynarodowienia uczelni m.in. poprzez cykliczny udział w edukacyjnych misjach zagranicznych. Priorytetowymi kierunkami są strategiczne rynki edukacyjne, czyli państwa Partnerstwa Wschodniego, szczególnie Ukraina, państwa o dużym potencjale demograficznym oraz wzrastającej liczbie studentów zagranicznych (Chiny, Indie, Indonezja, Turcja), w tym państwa posiadające rozbudowane systemy stypendialne. Aktualnie Politechnika Poznańska ma 247 aktywnych umów w programie Erasmus+, które umożliwiają wyjazd za granicę prawie 950 studentom. Ponadto 110 aktywnych umów z ośrodkami zagranicznymi z całego świata, które obejmują wspólne badania naukowe oraz/lub wymianę studentów i pracowników uczelni. W języku angielskim na PP studiuje 105 obcokrajowców na studiach I stopnia i 123 studentów II stopnia. Na uczelni powstało polsko-chińskie Centrum Badawcze Nowego Jedwabnego Szlaku. Do jego głównych zadań będzie należał transferu nauki, edukacji, kultury, a w konsekwencji – także biznesu.

Oferta edukacyjna – praktyczne przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy

Dziś Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na dziesięciu wydziałach, prowadzących łącznie 28 kierunków studiów, na ponad 100 specjalnościach. Na uczelni kształci się ponad 17 tys. studentów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz podyplomowych. Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, lecz także zagranicznych. Na uczelni powołano Centrum Kształcenia Lotniczego, którego celem jest umożliwienie studentom kształcenia się na specjalnościach lotniczych oraz zapewnienie warunków do odbywania szkoleń lotniczych. Dla Politechniki Poznańskiej ogromne znaczenie ma współpraca z praktyką. Prowadzony jest innowacyjny program studiów dualnych, których specyfika polega na łączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką w wiodących firmach, takich jak m.in. Volkswagen Poznań, Solaris czy Phoenix Contact. W celu promowania studentów i absolwentów Politechniki Poznańskiej na rynku pracy zostało powołane Centrum Praktyk i Karier. Jego głównym zadaniem jest pośredniczenie w relacjach pracodawca – student oraz pracodawca – absolwent. Oferta dydaktyczna jest na bieżąco dostosowywana do wymagań rynku pracy i zmieniającego się świata. Dzięki temu absolwenci potrafią doskonale łączyć teorię z praktyką, a także skutecznie wprowadzać w życie innowacyjne sposoby działania.

Życie studenckie – nieograniczone możliwości rozwoju

Studenci wybierają studia na Politechnice Poznańskiej ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę. Ogromne możliwości realizowania intelektualnych zainteresowań dają studentom koła naukowe. Obecnie działa ich ponad osiemdziesiąt. Każdy student znajdzie dla siebie pole do działania w jednej z wielu organizacji studenckich. Aktywny jest Samorząd Studentów, który organizuje takie imprezy, jak Polibuda Open Air, największe święto studenckie, jakim są Juwenalia, a także koordynuje poznański sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedstawiciele samorządu politechniki są aktywni nie tylko w działaniach regionalnych, ale także są wybierani do władz krajowych. Na uczelni działa z ogromnym powodzeniem studenckie radio „Afera”, jedno z trzech tego typu w Polsce. Program przygotowuje głównie zespół studentów politechniki. Atutami radia są informacje o studiach, życiu kulturalnym Poznania i mnóstwo dobrej muzyki. „Afera” współorganizuje i patronuje wielu imprezom kulturalnym. Sukcesami poszczycić się może istniejący od 1919 r. Akademicki Związek Sportowy. Studenci w nim zrzeszeni zajmują czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski Politechnik, Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych i Mistrzostwach Akademickich Wielkopolski. Obecnie działa prawie czterdzieści sekcji sportowych, w których regularnie ćwiczy niemal 1500 studentów. Pod względem liczebności to drugi klub uczelniany w Polsce. W świadomości poznaniaków i całego niemalże globu zaistniał funkcjonujący od 1973 r. Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie”, prezentujący autentyczny folklor. Zespół był gościem wielu festiwali folklorystycznych i spotkań stowarzyszeń kulturalnych. Triumfy święci także kameralny chór mieszany „Volantes Soni” mający w repertuarze muzykę sakralną, folklorystyczną, współczesną oraz utwory gregoriańskie w nowych aranżacjach.

Kampus Warta – inwestycje to mocna strona Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska jest zlokalizowana w czterech miejscach w Poznaniu. Rektorat i siedziba administracji uczelni znajduje się na Wildzie – przy placu Marii Skłodowskiej-Curie, część wydziałów przy ulicy Strzeleckiej i Nieszawskiej. Większość wydziałów jednak ma swoje siedziby na prawym brzegu Warty, przy ulicach Piotrowo i Berdychowo. Pracownicy i studenci mają tu do dyspozycji m.in. laboratoria, sale wykładowe, domy studenckie i boiska sportowe. Kampus Warta usytuowany jest w bardzo dobrym miejscu z punktu widzenia komunikacyjnego – blisko centrum i Starego Rynku. Ma dogodne połączenia z miastem, wokół ścieżki rowerowe, a w pobliżu znajduje się ulubiony przez poznaniaków teren rekreacyjny – kompleks Malta.

Kampus cały czas się rozbudowuje. W 2010 roku oddano do użytku nową siedzibę biblioteki wraz z Centrum Wykładowym (zlokalizowane przy ul. Piotrowo 2). Od 2012 roku studenci mogą korzystać z nowoczesnego Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii (ul. Jana Pawła II 28). Dwa lata później wybudowano budynek dydaktyczny Wydziału Technologii Chemicznej (ul. Berdychowo 4), a w 2015 roku – Halę Sportową. Na początku 2019 roku do użytku oddany zostanie nowy budynek Wydziału Architektury i Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska stale się rozwija, umacniając potencjał naukowy, doskonaląc ofertę dydaktyczną i podejmując kolejne inwestycje. Buduje wizerunek uczelni solidnej, trwałej, ale cały czas podejmującej wyzwania i otwartej na nadchodzące zmiany.