×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

25 lat Wydziału Politologii

Początki lubelskiej politologii sięgają połowy lat 60. ubiegłego wieku, kiedy z inicjatywy rektora UMCS, prof. Grzegorza Leopolda Seidlera, powstało Studium Nauk Politycznych. Dekadę później jednostki politologiczne działające w lubelskich uczelniach zintegrowano w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych UMCS, przemianowanym później na Instytut Nauk Politycznych. To poprzednik dzisiejszego Wydziału Politologii. Przekształcenia dokonano ćwierć wieku temu, 20 stycznia 1993 roku, a pierwszym dziekanem został prof. Jan Jachymek. Po nim funkcję tę pełnili kolejno: prof. Ziemowit Jacek Pietraś, prof. Henryk Chałupczak, prof. Stanisław Michałowski, prof. Grzegorz Janusz. Obecnie jest nim prof. Iwona Hofman.

Struktura organizacyjna oparta jest na 11 zakładach, z których najstarsze – Stosunków Międzynarodowych, Myśli Politycznej XIX i XX w., Ruchów i Doktryn Politycznych, Systemów Politycznych, Badań Etnicznych i Socjologii Polityki – funkcjonowały u jego zarania. W kolejnych latach pojawiały się następne: Zakład Dziennikarstwa, Zakład Praw Człowieka, Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej, Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej (przekształcony później w Zakład Filozofii i Socjologii Polityki), Zakład Komunikacji Społecznej. Najmłodszym, powołanym w 2010 roku, jest Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii. Wtedy też utworzono Pracownię Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, która prowadzi działalność naukowo-badawczą nad dziedzictwem paryskiej „Kultury”, dysponując archiwami twórców związanych z tym emigracyjnym miesięcznikiem.

Na Wydziale pracuje obecnie 20 profesorów tytularnych, 26 doktorów habilitowanych i 56 doktorów. Zarówno w naukach o polityce (od 2001 r.), jak i naukach o mediach (w 2018 r. – jako drugi ośrodek w kraju), Wydział zyskał pełne prawa akademickie, tj. przeprowadzania przewodów habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o tytuł naukowy.

Oferta studiów obejmuje 7 kierunków o profilu ogólnoakademickim I i II stopnia: Politologia, Stosunki Międzynarodowe, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Bezpieczeństwo Narodowe, Produkcja Medialna, Społeczeństwo Informacyjne i anglojęzyczny International Relations, a w ich obrębie 36 specjalności. Studia doktoranckie realizowane są w zakresie nauk o polityce (również w jęz. angielskim) i nauk o mediach, zaś specjalistyczne studia podyplomowe to: Marketing Internetowy i Brokering Informacji oraz Public Relations and Media Marketing (w jęz. angielskim).

Na studiach I i II stopnia kształci się obecnie ponad 1600 żaków, z czego 15% stanowią obcokrajowcy. To największy odsetek studentów zagranicznych ze wszystkich wydziałów UMCS. Jest on wynikiem przyjętej przez Radę Wydziału w 2016 roku strategii umiędzynarodowienia, która zakłada istnienie globalnej przestrzeni edukacyjnej i badawczej, w której rywalizują nie tylko uniwersytety, ale i państwa, a jakość oferty dydaktycznej, umiejętność przyciągania zagranicznych studentów i wykwalifikowanej kadry naukowej stały się symbolami cywilizacyjnej atrakcyjności i nowoczesności. Oprócz studenckiej wymiany w ramach programu Erasmus, praktyk zagranicznych i zajęć w języku angielskim, strategia gwarantuje procedurę podwójnego dyplomowania, którą objęto trzy kierunki: Stosunki Międzynarodowe, Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną oraz Politologię.

Umiędzynarodowieniu podlegają także badania naukowe, co związane jest ze zwiększeniem liczby partnerów zagranicznych, publikacji w językach obcych wydawanych również za granicą, organizacją i uczestnictwem w konferencjach międzynarodowych, projektach badawczych, grantach, stypendiach zagranicznych fundacji, członkostwem w międzynarodowych towarzystwach naukowych, pełnieniem funkcji eksperta w instytucjach międzynarodowych.

Na Wydziale wydawanych jest siedem czasopism naukowych: „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia”, „Consensus. Studenckie Zeszyty Naukowe”, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M: Balcaniensis et Carpathiensis”, „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, „Mediatization Studies”.

Od przyszłego roku akademickiego politologów czeka przeprowadzka do nowej siedziby, która ma powstać w tzw. kampusie zachodnim UMCS u zbiegu ulic Pagi, Głębokiej i al. Kraśnickiej. W obecnej, dawnym Pałacu Lubomirskich, ma powstać Muzeum Dawnych Ziem Rzeczpospolitej.

Sylwia Skotnicka