×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nauka i szkolnictwo wyższe w budżecie państwa 2018

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 na naukę wraz z nakładami na działalność badawczo-rozwojową przewidziano łączne wydatki (wraz z pozostającą w kompetencji ministra nauki i szkolnictwa wyższego kwotą planowanej rezerwy celowej) na poziomie 9.263,3 mln zł. W 2017 r. nakłady te wyniosły 8.425,4 mln zł. Zatem w stosunku do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 837,9 mln zł, tj. nominalnie o 9,9%. Planowane z budżetu państwa i środków europejskich nakłady na naukę oraz B+R w relacji do PKB wzrastają do poziomu 0,45%.

Do najistotniejszych pozycji w strukturze wydatków preliminowanych na naukę w części będącej w dyspozycji ministra nauki i szkolnictwa wyższego należą wydatki: na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych w wysokości 3.209,2 mln zł; na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 2.340,0 mln zł, w tym ze środków europejskich kwota 1.225 mln zł; dla Narodowego Centrum Nauki w wysokości 1.358,7 mln zł.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego w ramach upowszechniania i popularyzacji polskiej nauki współfinansuje działalność instytucji kultury – Centrum Nauki Kopernik, które w 2018 r. otrzyma kwotę 14,5 mln zł, z czego 5,5 mln zł to środki przeznaczone na kontynuację rozpoczętego w 2017 r. programu „Naukobus”.

W części 67 Polska Akademia Nauk na rok 2018 zaplanowano ponad 82,4 mln zł, co oznacza wzrost o 1,1% w stosunku do roku ubiegłego.

Projekt budżetu szkolnictwa wyższego na rok 2018 – z uwzględnieniem rezerwy celowej pozostającą w kompetencji ministra nauki i szkolnictwa wyższego – wynosi 16.594,9 mln zł . Z kwoty tej 16.083,4 mln zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a 511,5 mln zł – ze środków europejskich. W porównaniu z rokiem 2017 wydatki te wzrastają o 615,4 mln zł, tj. o 3,9%, a ich udział w relacji do PKB wynosi 0,81%. Wydatki te zaplanowano w głównej mierze na: działalność dydaktyczną w cywilnych uczelniach publicznych, uczelniach wojskowych i służb państwowych oraz uczelniach prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe – 13.059,9 mln zł; pomoc materialną dla studentów i doktorantów – 1.860,9 mln zł; inwestycje szkół wyższych – 469,5 mln zł. Na realizację programów wieloletnich przewidziano kwotę 32,2 mln zł, z czego 26,5 mln zł zaplanowano na realizację programu pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” oraz 5,6 mln zł na kontynuację programu pn. „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019”. Na zadania projakościowe zaplanowano 448,0 mln zł, a na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich – 37,0 mln zł.

Ponad 80% ww. środków na szkolnictwo wyższe, tj. 13.296,0 mln zł, znajduje się w dyspozycji ministra nauki i szkolnictwa wyższego, z czego 10.529,6 mln zł w rozdziale działalności dydaktycznej, a 1.709,8 mln zł w rozdziale pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2018 wydatki w zakresie nauki, działalności badawczo-rozwojowej oraz szkolnictwa wyższego są znacząco wyższe w porównaniu ze środkami zaplanowanymi w ustawie budżetowej na rok 2017 – łącznie o 1.453,3 mln zł, z czego 1.083,0 mln zł to środki będące w bezpośredniej dyspozycji ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w MNiSW