Czytelnia czasopism

Aneta Zawadzka

Dobry pomysł to nie wszystko

Dostrzegając dynamicznie rozwijający się trend, który przejawia się powstawaniem dużej ilości start-upów, władze Uniwersytetu Rzeszowskiego postanowiły powołać do życia jednostkę zajmującą się rozwojem przedsiębiorczości, o czym donosi „Gazeta Uniwersytecka” (nr 2/2017). W tym celu na Wydziale Ekonomii utworzona została przestrzeń coworkingowa, gdzie studenci mogą pracować nad swoimi pomysłami biznesowymi, otrzymując wsparcie merytoryczne zarówno pracowników uniwersytetu, jak również aktywnie działających przedsiębiorców. Z inicjatywy władz Wydziału Ekonomii powstało Forum Dyskusyjne Akademicka Droga do Biznesu , miejsce, gdzie doświadczeni mówcy opowiadają o sposobach budowania start-upów, ilustrując swoje prezentacje konkretnymi przykładami, m.in. dowodami inicjatyw pochodzących z innych krajów, a także udzielają praktycznych porad zainteresowanym rozwijaniem własnego biznesu studentom.

Rzeszowska uczelnia nawiązała ponadto współpracę z realnie wspomagającymi studenckie idee instytucjami, w gronie których znalazły się: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Podkarpacka Przestrzeń Kreatywna Kwadrat. We wspomaganie rozwoju aktywności studenckiej włącza się także Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego Mercatus , inicjujące cykl warsztatów, podczas których studenci z różnych wydziałów, pracując w kilkuosobowych zespołach, tworzą modele biznesowe dla swoich pomysłów.

Działające od kilku lat w naszym kraju start-upy zaczynają odnosić konkretne sukcesy, co oznacza, że wsparcie udzielane na etapie ich powstawania zaowocować może w przyszłości powstaniem prężnie działających firm dających zatrudnienie i wpływających korzystnie na rozwój rodzimej gospodarki.

Uczelnia w zacnym gronie

Konsorcjum Progres 3, zrzeszające szkoły wyższe z Polski, Czech i Słowacji, powiększyło swoje grono o nowego uczestnika, którym jest Politechnika Częstochowska. Powstała 27 października 2011 r. grupa stawia sobie za cel realizację współpracy naukowej pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego, regionu Żyliny i województw śląskiego oraz opolskiego, a także wzmacnianie innowacyjnego potencjału stowarzyszonych jednostek. Międzyuczelniana współpraca pozwala realizować wspólne przedsięwzięcia, ułatwia aplikowanie o międzynarodowe projekty czy wreszcie umożliwia wymianę wiedzy w ramach organizowanych przez poszczególne podmioty szkół letnich i konkursów na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

O tej i kolejnej inicjatywie, w której udział zadeklarowała częstochowska uczelnia informuje pismo „Politechnika Częstochowska” (nr 62/2017). Na jego łamach znajdziemy także relację z podpisania aktu przystąpienia uczelni do Konsorcjum MOBILUX, którego celem jest stworzenie urządzenia wpierającego chód u osób z problemem dysfunkcji ruchowej spowodowanej różnymi zdarzeniami losowymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, jak chociażby technologie 3D, inteligentne tkaniny czy systemy żyroskopowe. Projektowany mechanizm pozwalałby osiągnąć efekty lecznicze poprzez działanie na dwóch płaszczyznach: świadomości wspieranej inteligentnym urządzeniem do terapii behawioralnej – Smart Behavior Therapy Device oraz motoryki wykorzystującej inteligentne urządzenie do wspomagania chodu – Smart Support Walking Device. Opracowane prototypy urządzeń mają być przekazywane do testowania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w wybranych krajowych klinikach rehabilitacyjnych.

Uniwersytet mądrze zarządzany

Przyjęty przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu program Uniwersytet Medyczny 2.0 – Perspektywa na przyspieszenie. Jasno zdefiniowane cele, konsekwentna realizacja wkroczył w kolejną już fazę, dając asumpt rektorowi uczelni, prof. dr. hab. Andrzejowi Tykarskiemu, do podzielenia się z czytelnikami dwumiesięcznika „Fakty UMP” (nr 1/2017) przemyśleniami związanymi z wdrożonymi koncepcjami oraz planami na przyszłość. Te pierwsze uzewnętrzniły się głównie na płaszczyźnie finansowej, powstał bowiem nie tylko bilans otwarcia, ale przede wszystkim podjęto się misji stworzenia budżetu uczelni, który byłby zrozumiały dla wszystkich jej pracowników, niezależnie od piastowanego stanowiska. Dzięki jego przystępnej formie podejmowane przez władze uczelni decyzje dotyczące planowania kosztów i wydatków pozostają czytelne dla wszystkich zainteresowanych. Uzyskana w wyniku przestrzegania dyscypliny finansowej stabilizacja pozwala z kolei myśleć o realizacji kolejnych wyzwań, wśród których znalazło się ukończenie Centrum Symulacji Medycznej, budowa Collegium Pharmaceuticum, czy utworzenie Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego.

Odbywająca się reorganizacja uczelni, widoczna chociażby w zmianach dokonywanych w strukturze organizacyjnej oraz nowych zasadach wynagradzania, służyć ma finalnie funkcjonowaniu uniwersytetu jak firmy dobrze zarządzanej, „a dobre zarządzanie to komfort pracy i dobre warunki dla realizacji dydaktyki i nauki dla wszystkich z nas”.

Aneta Zawadzka