×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

O podniesieniu wymogów dotyczących kształcenia na kierunku lekarskim mówi dr hab. Maria Próchnicka, sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Trudniej o uprawnienia do kształcenia lekarzy

Dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018 ulegają zmianie standardy dotyczące kształcenia na kierunku lekarskim. Jesienią 2016 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało dwa rozporządzenia, które zmieniają wymogi dotyczące uruchomienia i prowadzenia studiów na kierunku lekarskim. Na podstawie rozporządzenia MNiSW z 17 listopada 2016 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, dokonano istotnego zwrotu w standardach kształcenia na kierunku lekarskim, tj. stwierdzenia, iż studia na tym kierunku mają profil ogólnoakademicki, a nie, jak w dotychczas obowiązujących standardach – praktyczny. Oznacza to ścisłe powiązanie kształcenia na kierunku lekarskim z badaniami naukowymi oraz konieczność spełnienia wymogu przyporządkowania w programie studiów więcej niż połowy ogólnej liczby punktów ECTS modułom zajęć powiązanych z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi w dziedzinie nauk medycznych.

Warto dodać, że nadanie kierunkowi lekarskiemu profilu ogólnoakademickiego skutkuje podwyższeniem wymagań dotyczących minimum kadrowego. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów minimum kadrowe dla kierunku lekarskiego stanowi co najmniej 6 samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej 8 nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, przy czym wszystkie osoby muszą się legitymować dorobkiem naukowym zapewniającym realizację programu studiów. W przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim nie ma możliwości zaliczenia nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego na podstawie doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią. Nauczyciele zaliczeni do minimum muszą być zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, zaś ich podstawowym miejscem pracy musi być uczelnia, której podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi kierunek lekarski, instytut naukowy PAN albo instytut badawczy.

W rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia studiów sformułowano również precyzyjne wymagania dotyczące obsady zajęć dydaktycznych z zakresu nauk klinicznych na kierunku lekarskim, wskazując, iż „Zajęcia na kierunku lekarskim z zakresu nauk klinicznych związanych z określoną specjalnością w zakresie nauk medycznych są prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza oraz odpowiednią specjalizację”. W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dookreślono także wymagania dotyczące bazy dydaktycznej, naukowo- badawczej i infrastruktury niezbędnej do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim. Uczelnia musi dysponować prosektorium i pracownią mikroskopową, a infrastruktura powinna umożliwiać odbywanie zajęć z zakresu nauk podstawowych i klinicznych we wszystkich specjalnościach klinicznych. Oznacza to, że uczelnia nie może korzystać z dowolnego zaplecza klinicznego, np. tylko z wąsko wyspecjalizowanej kliniki, ale ze szpitali lub szpitali klinicznych, mających wiele różnych oddziałów i specjalizacji leczniczych oraz udzielających świadczeń medycznych w takiej liczbie, że wszystkie te uwarunkowania umożliwiają pełną realizację efektów kształcenia.

Znowelizowane standardy kształcenia będą obowiązywały dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/18, przy czym studia na kierunku lekarskim o profilu praktycznym będą mogły być prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów aż do zakończenia cykli kształcenia rozpoczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia MNiSW z 17 listopada 2016 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

Notował Piotr Kieraciński