Jeszcze o algorytmie 2017

Henryk Miłosz

W grudniowym numerze „Forum Akademickiego” scharakteryzowałem, na podstawie projektu rozporządzenia z 6 października 2017 r., trzy podstawowe zmiany wprowadzone do algorytmu 2017. Już po wydrukowaniu miesięcznika ukazało się rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 7 grudnia 2017 r.

Ostateczna wersja algorytmu różni się od projektu m.in. tym, że stała przeniesienia C na rok 2017 ustalona została na poziomie 0,57, natomiast wskaźnik dostępności dydaktycznej „di” (w projekcie: wskaźnik jakości dydaktycznej) został znacząco zmieniony.

Na Wykresie 1 przestawiono zależności wskaźnika „di ” od wskaźnika „m ” (oznaczającego liczbę studentów i doktorantów przypadających na jeden etat nauczyciela akademickiego), w wersji podanej w rozporządzeniu oraz projekcie rozporządzenia.

Należy tu przypomnieć, że wskaźnik „di ” przemnaża przeliczeniową liczbę studentów i doktorantów i-tej uczelni w składniku studencko-doktoranckim, obliczając udział tego składnika w grupie uczelni (akademickich lub zawodowych). Składnik ten wpływa na 17,2% dotacji całkowitej w uczelniach akademickich (nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego), a w uczelniach zawodowych na 23,65%. W grupach uczelni akademickich nadzorowanych przez pozostałych ministrów, składnik studencko-doktorancki odpowiada za podział od 5,0 do 18,0% dotacji.

Zmiana obliczania wskaźnika wprowadzona w rozporządzeniu nie wpływa na zmianę wartości wskaźnika studencko-doktoranckiego w tych uczelniach, w których liczba studentów i doktorantów na jeden etat nauczyciela akademickiego jest mniejsza lub równa 13. Oznacza to likwidację „restrykcji” w stosunku do tych uczelni, w których „m ” jest mniejsze od 11. Uczelnie z „m ” od 11 do 13 zachowały wskaźnik „di” na tym samym poziomie (1,0).

Nowe wzory obliczania wartości „di ” podane w rozporządzeniu są mniej korzystne dla uczelni, które spełniają warunek: 13 < m < 20. Korzystniejsze, w stosunku do poprzedniej wersji, są dla tych uczelni, w których m > 20. Graficzna interpretacja przedstawiona jest na Wykresie 1.

W celu lepszego zobrazowania wpływu wskaźnika „di ” na wysokość dotacji przeprowadzone zostały obliczenia na modelu uczelni akademickiej (100 mln zł dotacji, 10 tys. studentów) i uczelni zawodowej (20 mln zł dotacji, 2 tys. studentów) przy spełnieniu warunku ceteris paribus. Wyniki przedstawione są w Tabelach 1 i 2.