Innowacyjne formy kształcenia

Kinga Kurowska

Świat wokół nas się zmienia. Rozwój technologii spowodował, że nowej wiedzy przybywa w niespotykanym dotąd tempie i jest ona dostępna dla każdego, w każdym miejscu na ziemi. Studenci również korzystają z dobrodziejstw techniki i mają szybki dostęp do wiedzy, której potrzebują. Tradycyjne wykłady i metody nauczania zastępowane są przez innowacyjne, np. blended learning.

Politechnika Warszawska także dostrzega zmiany i widzi konieczność ewolucji procesu kształcenia. Jednym z celów operacyjnych Strategii Rozwoju PW do 2020 roku jest właśnie ugruntowanie pozycji Politechniki jako lidera w zakresie wprowadzania innowacji w procesie kształcenia.

W ostatnich latach wprowadzono w Politechnice szereg innowacji w procesie dydaktycznym, jak również nowe rozwiązania organizacyjne wychodzące poza standardowe programy studiów.

Jednym z takich działań było utworzenie Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych. Program ten jest uzupełnieniem tradycyjnych studiów doktoranckich. Doktoranci kilku wydziałów PW (Chemicznego, Elektronik i Technik Informacyjnych, Inżynierii Produkcji, Inżynierii Materiałowej, Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa), obok realizacji rozpraw doktorskich na temat technologii rakietowych, uczęszczają na dodatkowe zajęcia, które wprowadzają ich nie tylko w zagadnienia techniczne, lecz także m.in. w tematy związane z bezpieczeństwem kraju. W ramach programu uczestniczą w wyjazdach do przedsiębiorstw z branży obronnej, a także pobierają dodatkowe stypendium. W zakresie Programu IKD-TR zostało podpisane porozumienie z firmą Thales, która jest partnerem i wspiera finansowo ten program.

Mając na uwadze rozwój studentów nie tylko w zakresie wiedzy, lecz także kompetencji społecznych, w październiku 2014 roku w Politechnice Warszawskiej został powołany zespół rektorski ds. innowacyjnych form kształcenia (INFOX), który w marcu br. po raz pierwszy uruchomił zajęcia pn. Kreatywny Semestr Projektowy, prowadzone metodami Problem Based Learning i Design Thinking. Dzięki zajęciom praktycznym studenci nabyli wiele cech wymaganych dziś przez pracodawców – umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odwaga, uczciwość, nieschematyczne myślenie, ale jednocześnie wiedzę merytoryczną i umiejętności analityczne.

Metodyka PBL polega na tym, że studenci pracują w 4-8-osobowych zespołach i uczą się, rozwiązując rzeczywisty problem. Nad każdym zespołem czuwa opiekun, tzw. facylitator, który prowadzi studentów przez proces rozwiązywania zadania.

Ważną cechą zajęć Kreatywny Semestr Projektowy jest to, że studenci rozwiązują problemy wskazane przez otoczenie społeczno-gospodarcze. W Politechnice powołano Radę ds. Innowacyjnych Form Kształcenia, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta st. Warszawy, warszawskich urzędów dzielnicowych, a także kilkunastu przedsiębiorców.

Projekt prowadzony przez zespół INFOX to całkowicie nowe podejście do nauczania i rozwoju kompetencji w polskich uczelniach. Zespół złożony z przedstawicieli różnych jednostek Politechniki Warszawskiej opracował założenia programowe oraz cele, do których zaliczono: opracowanie metodyki i pilotażowe wdrożenie, na wybranych wydziałach, innowacyjnych form kształcenia; merytoryczne wsparcie osób przygotowujących wnioski grantowe w zakresie takich innowacyjnych form; przygotowanie projektów dokumentów i rozwiązań organizacyjnych koniecznych do wprowadzenia w PW kształcenia innowacyjnego; przygotowanie zasad realizacji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach innowacyjnych form zajęć ze studentami.

Kolejne działania z zakresu innowacyjnych form kształcenia skupione są w Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców w strukturze CZIiTT, gdzie studenci, doktoranci, młodzi naukowcy będą pracowali w przestrzeniach kreatywnego projektowania oraz laboratoriach, realizując interdyscyplinarne, innowacyjne projekty badawcze, m.in. w ramach swoich kół naukowych.

Innowacyjność często kojarzona jest wyłącznie z innowacjami technologicznymi, rozwojem nowych produktów. Politechnika Warszawska, podążając za szybkim rozwojem techniki, dopasowuje proces dydaktyczny do otoczenia społeczno-gospodarczego. Współpracując z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami oraz wprowadzając nowe metody kształcenia, pokazuje, że innowacje są również możliwe w procesie edukacji i uczenia się. 

(artykuł sponsorowany)