Nowoczesne uczelnie słuchają pracodawców

EPAK – to innowacyjny portal analiz kompetencji absolwentów, który może być przełomowym narzędziem wspomagającym management polskich szkół wyższych. Wykorzystany w odpowiedni sposób będzie doskonałą pomocą dla pracowników odpowiedzialnych za jakość kształcenia, promocję uczelni i pozyskiwanie studentów.

Szkoły wyższe, chcąc pozyskać jak największa liczbę studentów prześcigają się w tworzeniu nowych kierunków. Pracodawcy jednak wciąż narzekają: „nie szkolicie kompetentnie” i zamiast młodego po studiach wolą zatrudnić doświadczonego pracownika. Czy można zmodyfikować system szkolnictwa wyższego tak, aby na rynek pracy trafiali ludzie posiadający przydatne dla przedsiębiorców umiejętności? Z pomocą przychodzi EPAK (Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji) – innowacyjny portal służący do ciągłego monitoringu zarówno jakości kształcenia, jak i podaży oraz popytu na kompetencje nabywane przez studentów poszczególnych kierunków studiów oraz oceny użyteczności konkretnych kwalifikacji. EPAK jest dziełem naukowców Instytutów Ekonomii, Socjologii i Filozofii oraz Instytutu Informatyki Politechniki Krakowskiej i powstał w ramach projektu „Monitoring losów absolwentów – drogą do sukcesu uczelni XXI wieku”. Celem projektu było stworzenie internetowej platformy, gdzie zarówno pracodawcy, jak też absolwenci, studenci i nauczyciele akademiccy poprzez wypełnianie elektronicznych ankiet przekazują informacje o stopniu opanowania kierunkowych efektów kształcenia oraz dostosowaniu oferty dydaktycznej do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

Przystąpienie do projektu EPAK jest proste i wymaga niewiele czasu. Jeśli chodzi o pracodawców, wszystkie umiejętności oceniają aktualnie oraz w perspektywie najbliższych 5 lat; pracodawcy uzyskują także dostęp do raportów wygenerowanych dla ich branży. Jest to więc doskonały materiał służący weryfikacji planów rozwojowych firmy i wprowadzenia w niej ewentualnych korekt. Wysłana przez pracodawców wiadomość trafia wprost do pracowników wyższych uczelni. Tylko uwzględniając opinie i potrzeby pracodawców można skutecznie zmodyfikować programy kształcenia, aby studiujący zgodnie z nimi studenci stali się w przyszłości cenionymi specjalistami.
Drugi moduł systemu EPAK skierowany jest do absolwentów uczelni (tuż po studiach, po 3 i 5 latach od ukończenia studiów), którzy oceniają czy nabyte w trakcie studiów umiejętności są przez nich wykorzystywane w pracy. W systemie EPAK istnieje możliwość monitorowania stopnia realizacji zakładanych efektów kształcenia dla dowolnego semestru studiów. Przydatną funkcjonalnością platformy z punktu widzenia absolwenta poszukującego pracy jest możliwość zamieszczania CV i przeglądania aktualnych ofert pracodawców. System automatycznie analizuje zamieszczane w internecie oferty pracy, tworząc mapę umiejętności najbardziej poszukiwanych u pracowników w określonych branżach.

- Platforma jest pierwszym systemem typu Business Intelligence dedykowanym dla szkolnictwa wyższego. Dzięki EPAK-owi uczelnie mogą zwiększyć swoją konkurencyjność, zacieśnić współpracę ze środowiskiem biznesu, a w konsekwencji idealnie dostosować swoją ofertę edukacyjną do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Wprowadzenie tego narzędzia pozwoli usprawnić proces decyzyjny dotyczący programów studiów, procesu kształcenia, ale także wzmocni działania marketingowe i Public Relations - mówi dr Joanna Żyra z Politechniki Krakowskiej, kierownik projektu „Monitoring losów absolwentów – drogą do sukcesu uczelni XXI wieku”.

Jakie korzyści płyną z EPAK-a dla uczelni? Dane pochodzące z zebranych ankiet mogą stać się jednym z kryteriów decydujących o kierunkach rozwoju szkolnictwa wyższego. Są doskonałym kanałem informacyjnym wskazującym m.in. mocne/słabe strony prowadzonego procesu dydaktycznego, poznania źródeł sukcesu/porażek absolwentów na rynku pracy, ścieżek kariery zawodowej, branż, w których najczęściej znajdują zatrudnienie, zróżnicowania (zmienności/stałości) ról zawodowych pełnionych w różnych okresach od ukończenia studiów. Pracownicy, którzy są odpowiedzialni za ten aspekt rozwoju uczelni, mogą przysłowiowym jednym „klikiem” wygenerować raporty (w języku naturalnym), które wprost wskażą wyniki i skonfrontują je z aktualnymi i przyszłymi oczekiwaniami pracodawców. Dane z EPAK-a w szerszym zastosowaniu mogą być użyteczne także dla władz lokalnych/regionalnych i centralnych szczebla ministerialnego przy podejmowaniu decyzji strategicznych związanych z system kształcenia i wspierania rynku pracy.

Innowacyjną platformę EPAK przetestowano z sukcesem już na 14 polskich uczelniach w 36 jednostkach organizacyjnych. W testowaniu wzięło udział blisko 2 tysiące osób: studentów, absolwentów, nauczycieli akademickich (w tym opiekunowie kierunku, pełnomocnicy ds. jakości kształcenia) i pracodawców. Uczestnicy zgodnie potwierdzają, że platforma skutecznie wspomaga zarządzanie nowoczesną uczelnią. To proste i łatwe w obsłudze narzędzie, które wykorzystane w odpowiedni sposób, będzie doskonałą pomocą dla działów promocji i rozwoju uczelni w realizacji strategii marketingowych. - Jeśli uczelnia wykorzysta właściwie wnioski płynące z raportów, może znacznie podnieść jakość kształcenia. Pracodawcy stają się partnerami, mogącymi mieć realny wpływ na kształcenie – przekonuje mgr Izabela Średzińska z biura karier studenckich Akademii Morskiej w Gdyni, która testowała EPAK.
Wszystkie uczelnie, które chciałby poznać funkcjonalność EPAK-a, a także zapoznać się z korzyściami płynącymi dla ich uczelni z wdrożenia tego innowacyjnego narzędzia, mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów, organizowanych już we wrześniu na Politechnice Krakowskiej pt. „EPAK, narzędzie optymalizacji jakości edukacji i sterowania ścieżką kariery zawodowej”. Warsztaty adresowane są w szczególności do kadry zarządzającej, dziekanów, opiekunów kierunków, specjalności, pełnomocników ds. jakości kształcenia, pracowników administracyjnych np. biur karier, centrów jakości kształcenia, działów promocji, rzeczników prasowych. Rejestracja na warsztaty trwa do 15 sierpnia 2015 r. Aby zgłosić chęć udziału w warsztatach, należy wypełnić formularz rejestracji, który znajduje się w zakładce Aktualności, na stronie http://projekt.epak.edu.pl/

ZESPÓŁ EPAK
epak@pk.edu.pl