Bank Santander Universidades na rzecz nauki

Grzegorz Skrzypczak

Co 5 lat rektorzy uczelni, którzy podpisali takie umowy, spotykają się w różnych częściach świata, by omówić wyzwania stojące przed uniwersytetami oraz przyszłością społeczeństwa, która zależy od wykształcenia młodzieży. W lipcu 2014 r. Rio de Janeiro stało się światowym centrum szkolnictwa wyższego. Przyjechało 1103 rektorów z czołowych uniwersytetów Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji, Afryki, Oceanii i Ameryki Łacińskiej. Ogółem UNIWERSIA, organizator spotkania, skupia 17-milionową społeczność akademicką, w skład której wchodzą naukowcy, studenci i pracownicy administracyjni. Udział w tym międzynarodowym spotkaniu przedstawicieli światowej nauki był ważnym wydarzeniem zarówno od strony intelektualnej, jak i zawodowej. Zadawano też sobie pytania, czy podołamy wyzwaniom postawionym przez społeczeństwo w kontekście globalnym. W dziesięciu debatach dyskutowano m.in.: Jak społeczność akademicka postrzegana jest w społeczeństwie? Jak potrafimy ocenić samych siebie? Czy nasze uczelnie potrafią sprostać wymogom studentów i wykładowców? Omawiano także organizację uczelni, władze, finanse, badania, rozwój, innowacje. Zastanawiano się jak kreować postęp i przekazywanie wiedzy, co należy zmienić w jakości nauczania. Czy umiemy stawiać czoło wyzwaniom naszych czasów i na ile jest możliwy dalszy postęp? To tylko niektóre problemy z dyskusji, która była okazją do szerszego spojrzenia na zadnia, jakie stoją przed szkolnictwem wyższym w XXI w. w kontekście sytuacji demograficznej i geopolitycznej, a ściślej w dobie internacjonalizacji studiów, co pomaga lepszej komunikacji i zrozumieniu różnic kulturowych.

Internacjonalizacja to również możliwości wspólnego kształcenia przez uniwersytety różnych krajów. Istnieje ogromny wzrost zainteresowania studiami w krajach Ameryki Łacińskiej, Chinach, krajach afrykańskich oraz Bliskiego Wschodu. Najlepiej świadczy o tym zwiększający się udział w spotkaniach rektorów uniwersytetów tych regionów. W pierwszym forum w Sewilli (2005) uczestniczyło pięciuset rektorów, a w następnym, zorganizowanym pięć lat później w Guadalajarze, dziewięciuset. „Karta Uniwersytecka Rio 2014”, która ma być odpowiedzią na dostrzeganą potrzebę poprawy i modernizacji światowego szkolnictwa wyższego, zawiera dziesięć kluczowych strategii dotyczących m.in. poprawy i modernizacji internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, odpowiedzialności społecznej środowiska uniwersytetów, uwzględnienia oczekiwań studentów, ciągłego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kadry akademickiej, gwarancji jakości nauczania i dopasowania metod edukacyjnych do potrzeb społecznych, usprawnienia prac badawczych oraz transferu wyników badań i wprowadzania innowacji, pełnego wykorzystania technologii cyfrowych, wreszcie adaptacji do nowych systemów organizacji, zarządzania i finansowania. Sformułowano również konkretne propozycje działań, np. w sprawie systemu uznawania dyplomów i tytułów naukowych, programów prowadzonych przez poszczególne uczelnie w ramach UNIVERSIA. Ma to na celu podejmowanie inicjatyw społecznych we współpracy z administracją państwową, samorządową, firmami i innymi partnerami, zmierzającymi do zaangażowania społeczności akademickiej w inicjatywy społeczne. Z innych propozycji działań warto podkreślić: ponadnarodowe programy doskonalenia rozwijane przez międzyuczelniane, akredytowane studia magisterskie i podyplomowe organizowane przez ponadnarodowe sieci uniwersytetów, programy praktyk zawodowych i przedsiębiorczości studentów, mające na celu promowanie kształcenia opartego na zajęciach praktycznych, przedsiębiorczości i doświadczenia zawodowego.

Konkretne efekty

Po podpisaniu umowy o współpracy z Bankiem Zachodnim WBK i włączeniu naszej uczelni do tej światowej sieci otwierają się szanse dla naukowców – badaczy i studentów – na korzystanie z tych funduszy na różnego rodzaju projekty, na styku szeroko rozumianej współpracy nauki i biznesu. Także na programy badawcze z zakresu przedsiębiorczości i nowych technologii. Wychodząc z założenia, że najlepszą formą inwestycji w przyszłość jest edukacja, Bank Santander od siedemnastu lat angażuje się w kształcenie młodzieży na poziomie akademickim. Kilka liczb, które zobrazują ten fakt. Do tej pory zainwestowano ponad 800 mln euro w projekty współpracy z uniwersytetami i centrami badawczymi na całym świecie. Każdego roku Bank Santander wspiera ponad 4400 projektów, które powstają we współpracy z kooperującymi uniwersytetami. Ogółem dofinansował blisko 32 tys. stypendiów, grantów studenckich oraz staży. W ciągu następnych czterech lat na naukę i badania przekaże kolejne 700 mln euro, według następującego podziału: 40% tej kwoty zasili fundusz stypendialny na krajową i międzynarodową mobilność studentów i nauczycieli akademickich, 30% zostanie przeznaczone na wsparcie innowacji i przedsiębiorczości na uniwersytetach, a pozostałe 30% na sfinansowanie projektów oraz inicjatyw mających na celu wprowadzenie i modernizację nowych technologii na uniwersytetach. A zatem przynależność do Santander Universidades to nie tylko prestiż, ale i wymierne korzyści dla uczelni, pracowników, studentów, a w przyszłości dla polskiej gospodarki, która potrzebuje silnych, nastawionych na rozwój ośrodków akademickich.

U nas, w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, są już pierwsze tego efekty, zwłaszcza dla studentów. Zaproponowali oni projekty, które zostały przez BZ WBK Santander zaakceptowane. Jeden z nich, pod nazwą „Biotech na start”, dotyczący podniesienia atrakcyjności na rynku pracy członków Koła Studentów Biotechnologii dzięki realizacji szkoleń „miękkich umiejętności”, co ma podnieść konkurencyjność studentów w początkowych etapach kariery zawodowej. Drugi projekt, „EKOuniwerek”, powstał z inicjatywy Niezależnego Zrzeszenia Studentów i ma na celu budowę i pogłębianie społecznej świadomości oraz odpowiedzialności ekologicznej wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego. Projekt zgłosiło również Biuro Karier. Dotyczy on promocji i wspierania przedsiębiorczości wśród młodzieży akademickiej. Adresatami są tutaj studenci i absolwenci uniwersytetu. Santander Universidades ufundował dodatkowo nagrodę pieniężną dla najlepszego naszego studenta (6 tys. zł), także na mobile fund, czyli projekt wymiany pracowników oraz studentów do i z ośrodków akademickich z krajów Ameryki Łacińskiej i Półwyspu Iberyjskiego.

Notował Jerzy Lorych
Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.