×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

III Kongres Akademickich Biur Karier

Ocena jakości, praktyki i staże

3 grudnia 2014 r. w murach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbył się III Kongres Akademickich Biur Karier zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Rzecznika Praw Absolwenta. Obrady poświęcone były ocenie jakości biur karier (ABK) oraz praktykom i stażom studenckim.

Minister Daria Lipińska-Nałęcz mówiła o rosnącym znaczeniu biur karier w kontekście zadań, które stoją przed uczelniami oraz nienajlepszej sytuacji absolwentów na rynku pracy. Odniosła się m.in. do potrzeby prowadzenia przez biura szerokiego wachlarza usług poradnictwa, na czele z poradnictwem zawodowym opartym na nowoczesnej diagnostyce. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z najnowszą wersją raportu Rzecznika Praw Absolwenta „Akademickie Biura Karier w Polsce. Bieżąca działalność i możliwości rozwoju” (wersja 2.0). Rozszerzona wersja raportu zawiera m.in. przykłady dobrych praktyk w działalności biur karier, jak również odniesienia do regulacji związanych z zadaniami biur wprowadzonych na mocy nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z raportu wynika, że usługi realizowane przez biura karier oraz inne jednostki wspomagające studentów we wchodzeniu na rynek pracy są w niewłaściwy sposób usytuowane w systemie zapewniania jakości. Wymagają one wsparcia, a także stworzenia standardów i kryteriów oceny. Podczas dyskusji uczestnicy wypracowali wnioski, które odnosiły się zarówno do usytuowania biur karier w systemie zapewniania jakości, jak również do działań, które powinny podejmować ABK, aby skutecznie wspierać studentów i absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy. Postulowali określenie czytelnych kryteriów jakości ABK, które byłyby stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną, włączenie przedstawicieli ABK w struktury wewnętrznego systemu zapewniania jakości, a także cykliczne publikowanie raportów na temat funkcjonowania ABK na wzór raportu opracowanego przez Rzecznika w 2014 r. Wskazano na konieczność poprawy dostępu do nowoczesnych narzędzi diagnozowania kompetencji, które powinny być szeroko stosowane przez biura karier, a także na działania wspierające skuteczne kojarzenie studentów i absolwentów z potencjalnymi pracodawcami.

Uczestnicy zapoznali się z inicjatywami rządowymi mającymi związek z działalnością biur karier, tj. nowymi zasadami monitorowania karier zawodowych absolwentów, programem „Gwarancje dla młodzieży”, nowym zadaniem Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej dotyczącym współpracy z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej oraz programem pożyczek „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”.

Druga część obrad poświęcona była praktykom i stażom studenckim. Dr Helena Chmielewska-Szlajfer reprezentująca MNiSW przedstawiła wnioski dla ABK wypracowane podczas Okrągłego Stołu Wysokiej Jakości Praktyk Studenckich 6 listopada 2014 r., podczas którego zainaugurowana została kampania „Studiujesz? Praktykuj!”. Postulowano wówczas, by biura karier przyjęły rolę punktu kontaktowego udrażniającego komunikację między pracodawcami a uczelnią, zwłaszcza przy organizacji praktyk studenckich. ABK powinny ułatwiać firmom rekrutację pracowników, stażystów oraz praktykantów, zajmując się m.in. preselekcją kandydatów, jak również wspierać proces kształcenia prowadząc badania wśród pracodawców dotyczące zapotrzebowania na kompetencje.

Paulina Szczepaniak (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami) przedstawiła założenia programu Polskich Ram Jakości Praktyk i Staży oraz ideę znaku jakości praktyk i stażu. Ramy Jakości powstały z inicjatywy pracodawców i stanowią zbiór norm i zasad, które powinny być stosowane przy realizacji dobrej jakości programów staży i praktyk. Programom, które rzetelnie stosują Ramy Jakości przyznawany jest Znak Jakości. Mateusz Mrozek, przewodniczący PSRP, zaprezentował portal lepszepraktyki.pl, umożliwiający studentom ocenę praktyki i pracodawców. Dr Adriana Bartnik z Fundacji „Fundusz Pomocy Studentom” przedstawiła kodeks dobrych studenckich praktyk opracowany przed rokiem na podstawie artykułów przesyłanych przez studentów, opisujących osobiste doświadczenia związane z praktykami i stażami. Opracowanie stanowi zbiór zasad, które z perspektywy studenckiej stanowią o wysokiej jakości praktyk i powinny być stosowane przez wszystkie zainteresowane strony, tj. uczelnie, pracodawców i samych studentów. Katarzyna Nowak, p.o. kierownika Biura Karier WUM, scharakteryzowała specyfikę pracy ABK na uczelni medycznej w zakresie organizacji praktyk studenckich.

Materiały z kongresu, w tym podsumowanie dyskusji o standardach jakości biur karier oraz rozszerzona wersja raportu na temat ABK, dostępne są na stronie www.rpa.nauka.gov.pl.

BB