Czytelnia czasopism

Małgorzata Pawełczyk

Program Tutorski Zarządzania Projektami

Projekty w coraz większym stopniu stają się podstawowym narzędziem funkcjonowania organizacji, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Spotykamy je właściwie wszędzie: w biznesie, w nauce, w kulturze, w sporcie, w administracji, w obronności i wszystkich innych dziedzinach aktywności ludzkiej. Według badań międzynarodowej kadry kierowniczej 46,7% ankietowanych uznało znaczenie zarządzania projektami dla ich organizacji jako bardzo duże, a 36% jako duże. Zarządzanie projektami rozwija się dynamicznie, zarówno jako dziedzina działalności praktycznej, jak i wiedzy teoretycznej, w rezultacie czego powstają nowe koncepcje, zasady, metody i techniki zarządzania projektami. Ich znajomość staje się niezbędnym składnikiem wiedzy fachowej nie tylko specjalistów zarządzania, ale także specjalistów innych dziedzin.

Według badań międzynarodowej firmy doradztwa personalnego Manpower – czytamy w „Gazecie SGH” (nr 9/308/14) – kwalifikacje menadżerów projektów są najbardziej poszukiwanymi kwalifikacjami tzw. pracy umysłowej na rynku pracy w Polsce. Kształceniem specjalistów zarządzania projektami zajmują się różne instytucje, w tym również szkoły wyższe. Studenci Szkoły Głównej Handlowej mają możliwość zdobycia kwalifikacji z tego zakresu od 2009/2010 roku w ramach specjalności kierunkowej i specjalności międzykierunkowej zarządzania projektami. Programy specjalności oparte zostały na najlepszych światowych wzorcach kształcenia z zakresu zarządzania projektami oraz na najlepszych praktykach, rozwiązaniach i rekomendacjach międzynarodowych organizacji fachowych zarządzania projektami. Biorąc pod uwagę popularność problematyki zarządzania projektami wśród studentów SGH, bogactwo oferty dydaktycznej z jednej strony i trudności realizacji racjonalnej sekwencji studiów, Katedra Zarządzania Projektami uznała za celowe pogłębienie i intensyfikację współpracy nauczycieli akademickich i studentów z zakresu kształcenia w dziedzinie zarządzania projektami w postaci Programu Tutorskiego. Funkcja tutora jest od dawna znana i stosowana w dydaktyce. Tutor to nauczyciel akademicki opiekujący się wybraną grupą studentów, wspierający swych podopiecznych w ich staraniach o uzyskanie najwyższych możliwych kwalifikacji. Tutor spełnia zarówno rolę mentora, jak i partnera studentów. Prawo uczestnictwa w Programie mają studenci wszystkich kierunków studiów magisterskich SGH, którzy zgłoszą swój udział. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Programu można zgłaszać do kierownika Programu, prof. dr hab. Michała Trockiego, kierownika Katedry Zarządzania Projektami (michal.trocki@sgh.waw.pl).

Ważny sektor systemu edukacji

Pierwsze Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe powstały w 1998 roku, obecnie zatem obchodzą jubileusz 15-lecia – przypomina „Bialski Przegląd Akademicki”, pismo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (nr 14/13). Sektor wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego obejmuje dziś 36 uczelni, w których studiuje ponad 87 tys. studentów. Szkoły te stały się ważnym sektorem polskiego systemu edukacji na poziomie wyższym. Razem z uczelniami niepublicznymi koncentrują się na działalności dydaktycznej, oferując głównie dyplomy inżyniera czy licencjata. Niektóre z uczelni zawodowych rozwijają także studia magisterskie. Wyrastając ze środowisk lokalnych współpracują z samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz działają na rzecz miejscowych środowisk gospodarczych i społecznych. Uczelnie te stworzyły wyjątkową szansę na podjęcie studiów młodzieży z uboższych rodzin w miejscowościach oddalonych od większych miast. Piętnastolecie PWSZ stało się okazją do podsumowań, ocen i refleksji odnoszących się do modelu tych uczelni, ich roli w systemie szkolnictwa wyższego i sposobów funkcjonowania. Rozpoczął się okres uroczystych jubileuszy organizowanych przez poszczególne uczelnie. Ważna była konferencja zorganizowana w Sejmie RP, na której przedstawiciele rządu, posłowie i senatorzy, rektorzy uczelni i dziennikarze podsumowali 15 lat wykorzystanych szans PWSZ i określili bariery ich dalszego rozwoju.

W nurt podsumowań została wpisana również zorganizowana przez PSW w Białej Podlaskiej dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa „Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce: dokonania, stan obecny, perspektywy”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 18 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Zakres tematyczny konferencji obejmował: Doświadczenia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w zakresie uwarunkowań i perspektyw rozwoju; Działalność dydaktyczna – metodyka, organizacja, efekty; Badania naukowe i rozwój kadry; Finansowanie rozwoju – źródła, efektywność, bezpieczeństwo; Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe a rozwój lokalny i regionalny. Konferencja spełniła stawiane przed nią cele. Wskazała na to, że PWSZ-ety to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się i mające perspektywy dalszego rozwoju uczelnie. Aktualny model powinien być uzupełniony działaniami i środkami umożliwiającymi rozwój badań naukowych i własnej kadry ze stopniami i tytułami naukowymi. Szansy na dalsze sukcesy należy też upatrywać w umacnianiu współpracy z bliskim i dalszym otoczeniem biznesowym i społecznym.

Małgorzata Pawełczyk