Projekt polsko-ukraińskiej współpracy uczelni

Jerzy Woźnicki

Celem projektu „Analiza na wybranych przykładach współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje” jest identyfikacja, diagnoza i analiza wybranych uwarunkowań współpracy uczelni polskich i ukraińskich w zakresie wykraczającym poza obszar związany z wymianą studentów. Projekt jest realizowany przez Fundację Rektorów Polskich i Instytut Społeczeństwa Wiedzy we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Radą Rektorów Ukrainy i Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Intencją autorów jest pogłębiona analiza problematyki współpracy i spojrzenie na nią przede wszystkim z perspektywy doświadczeń instytucji i osób, które współpracę inicjują i są za nią odpowiedzialne. Pojęcie współpracy zdefiniowano jako wspólną działalność partnerów akademickich, prowadzoną w sposób planowy na podstawie zawartej poprzednio umowy lub w sposób niesformalizowany. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez ekspertów ukraińskich i polskich.

Cel badania został uszczegółowiony poprzez następujące problemy badawcze: Jakie są główne cele współpracy uczelni polskich i ukraińskich? Jakie mechanizmy umożliwiają nawiązywanie i rozwijanie tej współpracy? Jakie są najważniejsze rezultaty współpracy naszych uczelni? Jakie dostrzegamy bariery finansowe, systemowe, kulturowe? Jakie działania należy podjąć, aby te bariery usunąć? Jakie czynniki ułatwiają i wspierają współpracę uczelni polskich i ukraińskich? Jakie są możliwe i pożądane kierunki rozwoju współpracy?

Zasadnicza część badania miała charakter jakościowy. W sposób pogłębiony przeanalizowano współpracę uczelni ukraińskich i polskich na wybranych przykładach. W ramach projektu zostały opracowane analizy eksperckie dotyczące porównania ścieżki zmian w systemach szkolnictwa wyższego Polski i Ukrainy. Przeprowadzono ankietyzację umożliwiającą zgromadzenie informacji na temat współpracy uczelni. W jakościowych badaniach empirycznych typu case study wybranych uczelni z Ukrainy i Polski zostały przeprowadzone indywidualne wywiady pogłębione z osobami odpowiedzialnymi za strategiczny lub operacyjny wymiar współpracy. Opracowano mapę dużych inwestycji z ostatnich lat, zwiększających potencjał materialny (centra naukowe, laboratoria, aparatura) instytucji naukowych w Polsce. Wstępne wyniki projektu zaprezentowano na posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie (listopad 2014 r.) oraz na seminarium dla rektorów z Polski i Ukrainy w Kijowie (marzec 2015 r.).

W projekcie zostały również wykorzystane informacje dotyczące wymiany studentów w ramach programu Study in Poland , realizowanego przez KRASP i Fundację Edukacyjną Perspektywy. Przedstawione zostały doświadczenia związane ze współpracą Politechniki Warszawskiej i Politechniki Kijowskiej w ramach tzw. Metropolitalnej Unii Uczelni Technicznych, a także współpracy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych z analogiczną grupą uczelni ukraińskich. W raporcie końcowym znajdzie się również spojrzenie czołowych uniwersytetów: Uniwersytetu T. Szewczenki w Kijowie i Uniwersytetu Warszawskiego.

Rezultatem projektu będzie raport w językach polskim i ukraińskim we wspólnych okładkach, udostępniony ministerstwom obu krajów, KRASP i Radzie Rektorów Ukrainy, rektorom zainteresowanych uczelni obu krajów oraz ekspertom.

Intencją projektu jest wsparcie działań na rzecz intensyfikacji współpracy pomiędzy uczelniami polskimi i ukraińskimi oraz KRASP i RRU w celu nadania ich wspólnym działaniom charakteru strategicznego. Ponadto projekt przyczyni się do zintensyfikowania współdziałania uczelni ukraińskich i polskich w obszarach innych niż wymiana studentów. 