×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rolny po 70 latach

Wydział Agrobioinżynierii lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego powstał jako Wydział Rolny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 1944 r. W 1955 na bazie trzech wydziałów UMCS: Rolnego, Weterynaryjnego i Zootechnicznego, utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą, poprzedniczkę dzisiejszego UP. Obecną nazwę wydział otrzymał w 2007 r.

Na przestrzeni 70 lat istnienia jednostka ulegała licznym przekształceniom, m.in. przekazała część kadry oraz wyposażenia laboratoryjnego na rzecz nowo utworzonych wydziałów uczelni: Biologii i Hodowli Zwierząt (1955), Inżynierii Produkcji (1970), Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (1970), Nauk Żywności i Biotechnologii (2005), Nauk Rolniczych (2007, Zamość).

W skład Wydziału Agrobioinżynierii wchodzą 2 instytuty i 10 katedr. Pracuje w nich 130 nauczycieli akademickich, w tym: 35 z tytułem naukowym profesora, 10 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych, 4 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 66 adiunktów ze stopniem doktora, 6 starszych wykładowców oraz 9 asystentów ze stopniem doktora lub magistra. Kadrę naukowo-dydaktyczną uzupełnia 60 pracowników naukowo-technicznych i robotników.

Wydział Agrobioinżynierii ma pełne prawa akademickie. Może nadawać stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii i w zakresie kształtowania środowiska oraz doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii. Dotychczas na wydziale przeprowadzono 549 przewodów doktorskich i 169 habilitacyjnych.

W ciągu 70 lat studia na wydziale ukończyło ponad 20 tys. absolwentów, w tym prawie 12 tys. z dyplomem magisterskim i ponad 8 tys. z dyplomem inżynierskim. Obecnie na WA UP kształci się 2,8 tys. studentów. Studia na III stopniu kontynuuje 21 doktorantów.

Wydział oferuje 9 kierunków studiów: rolnictwo, towaroznawstwo, ekonomię, inżynierię środowiska, turystykę i rekreację, gospodarkę przestrzenną, leśnictwo, agrobiznes i bioinżynierię.

W latach 2004-2013 pracownicy WA UP realizowali 63 projekty badawcze finansowane przez MNiSW i NCN. W latach 2009-2013 realizowano 14 projektów finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2007-2013 realizowano 7 projektów finansowanych z różnych innych źródeł (projekty zagraniczne, zamawiane, rozwojowe).

– Osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału Agrobioinżynierii nie ograniczają się tylko do publikacji naukowych. To przede wszystkim aplikacje naszych rozwiązań w rolnictwie, ochronie środowiska i innych działach gospodarki – mówi prof. Krzysztof Kowalczyk, dziekan WA.

Badacze z WA UP wprowadzili gen karłowatości Ddw1 z żyta do pszenżyta, co przyczyniło się do upowszechnienia uprawy odmian krótkosłomych oraz zwiększenia plonów ziarna i ograniczenia wylegania upraw tego zboża. Osiągnięcie to przynosi każdego roku w skali kraju zyski w wysokości ok. 0,5-0,6 mld zł. Opracowania dotyczące proekologicznych metod regulacji zachwaszczenia roślin zbożowych pozwoliły na aplikowanie obniżonych dawek herbicydów.

Na wydziale opracowano technologię wykorzystania poużytkowej wełny mineralnej do rekultywacji gleb zdegradowanych i ich odbudowy na utworach bezglebowych (wyrobiska, hałdy odpadów), do poprawy właściwości gleb oraz jako komponentu do produkcji kompostów. Stworzono też metodę mikrobiologicznej dekoloryzacji ścieków za pomocą wyselekcjonowanych szczepów grzybów, co przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów oczyszczania w porównaniu do obecnie stosowanych metod fizykochemicznych.

W ostatnich latach pracownicy Wydziału Agrobioinżynierii uzyskali kilkanaście patentów. Kolejnych 5 rozwiązań oczekuje na decyzję Urzędu Patentowego RP. Pracownicy wydziału są współautorami kilkunastu odmian roślin uprawnych, w tym chmielu, pszenżyta, soczewicy, lędźwianu siewnego.