×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Fundacja Rektorów Polskich

Co zrobić, by chcieli?

W dniach 1-4 czerwca 2014 r. odbyła się XIV Szkoła Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym Fundacji Rektorów Polskich, zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Jej słuchaczami byli kanclerze, kwestorzy i dyrektorzy finansowi. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami „Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych”, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP-FRP.

Program Szkoły podzielono na 6 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, dotyczące programów finansowanych ze środków europejskich, gospodarki finansowej w uczelniach publicznych oraz zamówień publicznych.

Wśród wykładowców byli m.in.: prof. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, D. Piasta, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, M. Łata, dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, A. Hołda, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz M. Libuda, dyrektor zarządzająca segmentem nauka i szkolnictwo wyższe w wydawnictwie prawniczym Wolters Kluwer.

Dyskutowano kierunki zmian w szkolnictwie wyższym, będące następstwem nowelizacji ustaw i założeń dotyczących perspektywy finansowej UE 2014-20 ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych i innowacji. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym uwzględnienie w procesie zamówień publicznych specyfiki działalności naukowo-badawczej oraz działalności kulturalnej, a w szczególności ułatwienie udzielania zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe oraz usuwanie barier w dostępie do zamówień i odformalizowanie procedur.

W ramach sesji równoległych, organizowanych osobno dla kanclerzy i kwestorów, sformułowano wnioski, które zostały przekazane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uczestnicy dyskusji pytali, czy zapisane w ustawie o zasadach finansowania nauki sformułowanie o przejrzystości i równego traktowania wykonawców zainteresowanych wykonaniem zamówienia oznacza, iż opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji muszą spełniać wymagania, jakie określa ustawa Prawo zamówień publicznych, czy dyrektywy unijne, np. zakaz opisu przedmiotu poprzez wskazanie na konkretny produkt, producenta, patent, znak towarowy itp.? Chcieliby też wiedzieć, co oznacza wyrażenie „służące wyłącznie do celów prac badawczych”: czy można, korzystając z tego przepisu, zakupić meble lub sprzęt komputerowy, który będzie służył na początku do realizacji prac badawczych, a później do bieżącej działalności zamawiającego albo od razu będzie służył zarówno do prac badawczych, jak i realizacji zadań dydaktycznych?

Uczestnicy szkoły wnioskują o szybkie zakończenie prac nad systemem wspierania udziału naukowców w Horyzoncie 2020 oraz opublikowanie jego wyników. Proponują, by w przygotowywanym rozporządzeniu zapisać, że w ramach otrzymywanych środków uczelnie będą mogły wypłacać osobom realizującym projekty stypendia naukowe lub nagrody, bo tylko taka forma wypłat będzie motywująca dla nauczycieli akademickich. Postulują też dopuszczenie w ustawie o zasadach finansowania nauki możliwości finansowania części wynagrodzeń pracowników naukowo-dydaktycznych za zadania związane z prowadzeniem badań, ze środków na działalność statutową.