×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

CePT

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii to największa do tej pory inwestycja w rozwój nauk biomedycznych i innowacji w Polsce, a jednocześnie nowatorska inicjatywa pod względem wykorzystania unijnych dotacji na badania i rozwój dla tak wielu instytucji zrzeszonych w ramach jednego projektu badawczego. Wartość projektu CePT przekracza 380 mln zł. 85% środków na jego realizację pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% pokrywa budżet państwa. Aż 75% budżetu programu przeznaczono na zakup nowoczesnej, specjalistycznej aparatury badawczej, takiej jak np. mikroskopy konfokalne czy sekwenatory DNA nowej generacji.

Konsorcjum, które realizuje ten projekt, tworzy 10 placówek naukowych: 3 uczelnie i 7 instytutów PAN (patrz ramka).

– Dziesięć środowiskowych laboratoriów naukowych, stanowiących konsorcjum CePT, współpracować będzie ze sobą, aby połączyć potencjał badawczy blisko tysiąca polskich i zagranicznych naukowców reprezentujących różne dziedziny medycyny i przekuć osiągnięcia badań przedklinicznych w praktykę. CePT jest przykładem zmiany mentalności w środowisku naukowym w Polsce, stwarza podstawy do ścisłej współpracy wielu ośrodków reprezentujących różne dziedziny nauki – podkreśla
prof. n. med. Sławomir Majewski, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Celem projektu jest utworzenie w Warszawie prężnego ośrodka naukowego, składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą centrów badawczych, w których prowadzone będą interdyscyplinarne badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Integralną częścią koncepcji projektu CePT jest stworzenie platformy transferu technologii, której celem jest wprowadzenie osiągnięć z zakresu badań przedklinicznych do medycyny praktycznej. Opiera się ona na współpracy z przemysłem, zarówno z dużymi firmami
z sektora biotechnologicznego, jak również z małymi i średnimi innowacyjnymi przedsiębiorstwami działającymi w obszarze diagnostyki, telemedycyny i nanotechnologii.

Zadania CePT możliwe są do zrealizowania jedynie na bazie sieci nowoczesnych laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę najwyższej klasy oraz wykorzystanie efektu synergii, dzięki któremu będzie można przekroczyć bariery, które ograniczały do tej pory możliwości badawcze poszczególnych wydziałów, uczelni i instytutów.

Prace naukowo-badawcze prowadzone będą w ramach następujących centrów naukowych: Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia chemii 11C i 15O w ramach Ośrodka Produkcji Radiofarmaceutyków PET (UW), Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym (UW), Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych (UW), Centrum Neurobiologii (IBD PAN), Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej (PW), Centrum Biotechnologii Molekularnej (IBB PAN), Centrum Medycyny Doświadczalnej (IMDiK PAN), Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek (MIBMiK), Centrum Bio-nanomateriałów (IWC PAN, IPPT PAN, PW).

W ramach projektu CePT powstało 47 nowoczesnych laboratoriów, w których realizowana będzie międzynarodowa współpraca przy blisko 150 projektach badawczych. Infrastruktura zakupiona w ramach projektu ma służyć 1000 naukowcom i 1700 studentom.

CePT stanowi odpowiedź na wyzwanie, jakim dla współczesnego świata nauki i medycyny są choroby cywilizacyjne. Celem, jaki przyświecał twórcom programu badawczego, było stworzenie holistycznego podejścia, które umożliwi walkę z nimi na kilku płaszczyznach jednocześnie. To ponad 120 projektów naukowych, zgrupowanych w konkretnych obszarach badawczych, uwzględniających światowe trendy w rozwoju poszczególnych dziedzin nauki oraz potrzeby społeczno-gospodarcze regionu
i kraju, dzięki czemu możliwe będzie nie tylko pogłębienie wiedzy naukowej, ale także wzmocnienie rozwoju gospodarczego Polski oraz wywarcie – w dłuższym okresie czasu – pozytywnego wpływu na jakość opieki zdrowotnej, a także wzmocnienie reputacji międzynarodowej polskiej nauki.

W programie badawczym wyodrębniono trzy obszary, (fazy badawcze), które wzajemnie się uzupełniają, tworząc funkcjonalną i spójną całość: badania podstawowe nad istotą najważniejszych chorób cywilizacyjnych, nowe metody diagnostyczne oraz nowe podejścia terapeutyczne.