List intencyjny ministrów

Barbara Kudrycka, Władysław Kosiniak-Kamysz

Magnificencje Rektorzy,
Szanowni Państwo,

W trudnym dla europejskiej gospodarki czasie wspieranie studentów i absolwentów w ich zawodowych wyborach jest wspólnym zobowiązaniem nauczycieli akademickich i władz uczelni, służb zatrudnienia, pracodawców, władz samorządowych i krajowych. Tylko efektywna współpraca na wszystkich tych poziomach sprawi, że wsparcie dla rozpoczynającej zawodową drogę młodzieży będzie skuteczne.

Komisja Europejska w strategii Europa 2020 poprawę szans młodych na rynku pracy uznaje za jedno z priorytetowych zadań krajów członkowskich. Rekomenduje działania na rzecz poprawy jakości kształcenia, skuteczniejsze powiązanie uczelni z rynkiem pracy, rozwijanie umiejętności studentów ważnych w pracy zawodowej, wspieranie pierwszych doświadczeń zawodowych czy przyjęcie programów ułatwiających młodzieży wchodzenie na rynek pracy.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęły szereg zmian ustawowych, programów i inicjatyw, sprzyjających realizacji tych zadań. Oczekujemy, że uczelnie zechcą się w nie szeroko zaangażować.

Pragniemy poinformować, iż w 2012 r. resort pracy uruchomił rządowy program Młodzi na rynku pracy. Wśród jego strategicznych celów znalazło się stworzenie przyjaznego i efektywnego modelu pracy z młodymi bezrobotnymi, upowszechnianie informacji o dostępnych praktykach zawodowych czy rozwijanie współpracy instytucji publicznych i niepublicznych, organizacji branżowych, pracodawców i przedsiębiorców na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło pilotażowy projekt Twoja Kariera – Twój Wybór. W ramach pilotażu osoby bezrobotne poniżej 30 lat uzyskają indywidualną pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, będą mogły liczyć także na opłacone staże, szkolenia i studia podyplomowe. W ramach programu przewidziano bony dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie absolwentów wyższych uczelni. Powstanie ponadto ogólnopolska baza ofert praktyk i staży dla studentów i absolwentów.

Akademickie Biura Karier powinny aktywnie włączyć się w realizację tych programów.

Rolą Akademickich Biur Karier jest przecież m.in. dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy, pozyskiwanie ofert pracy, aktywna pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, budowanie bazy danych studentów i absolwentów zainteresowanych określonymi ofertami czy pomoc pracodawcom w rekrutacji kompetentnych pracowników. Zwracamy się z prośbą do Państwa Rektorów o zapewnienie Biurom wsparcia w realizacji tych zobowiązań. Zachęcamy też do korzystania z ich analiz i raportów w działaniach na rzecz poprawy jakości kształcenia.

Resort pracy zaapelował już do Marszałków Województw, by podległe im wojewódzkie urzędy pracy intensywniej współpracowały z Akademickimi Biurami Karier. Kluczową rolę w tej współpracy odegrać mogą zwłaszcza wojewódzkie Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a także regionalne Obserwatoria Rynku Pracy i agencje zatrudnienia.

Akademickie Biura Karier mogą udostępniać wśród studentów informacje o centralnej Bazie Ofert Pracy, która w jednym miejscu gromadzi oferty zatrudnienia ze wszystkich urzędów pracy i instytucji publicznych.

Na marginesie pragniemy przypomnieć, że dobrze działające inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii powinny również znacząco przyczyniać się do ograniczania bezrobocia wśród absolwentów Państwa uczelni, głównie poprzez inspirowanie studentów i absolwentów do samozatrudniania w zakładanych przez nich spółkach.

Znowelizowane prawo o szkolnictwie wyższym zobowiązuje uczelnie do monitorowania zawodowych losów absolwentów – wyniki tych analiz będą odpowiedzią nie tylko na pytanie, jak pracodawcy oceniają poziom kształcenia w Państwa uczelniach, ale także oceną pracy Biur Karier na rzecz wypracowywania lepszych wyników w zatrudnianiu absolwentów Państwa uczelni przez pracodawców.

Z wyrazami szacunku