czytelnia czasopism

Małgorzata Pawełczyk

Polska czytelnictwem stoi

Zgodnie z terminem wyborczym Kolegium Elektów Uniwersytetu Rzeszowskiego dokonało wyboru rektora na nową kadencję 2012-2016. Został nim prof. Aleksander Bobko. Jak informuje „Gazeta Uniwersytecka” (nr 3/2012), nowy rektor ukończył informatykę w AGH w Krakowie oraz filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktywność naukową poświęcił filozofii, a kolejne stopnie naukowe zdobywał, współpracując z ks. prof. Józefem Tischnerem. Aleksander Bobko jest autorem 4 książek, redaktorem 5 monografii i ponad 50 artykułów. Był również radnym i członkiem Zarządu Miasta Rzeszowa, prodziekanem, dziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego URz oraz, w ostatnich latach, prorektorem ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą URz.

Wydawnictwo UR uczestniczyło w trzeciej już edycji Warszawskich Targów Książki, które zgromadziły w tym roku ok. 500 wystawców z kraju i zagranicy oraz 40 tys. zwiedzających. W ciągu 4 dni odbyło się ponad 600 wydarzeń: spotkań autorskich, seminariów, prezentacji i konferencji. Wyraźną i stałą osią Targów były nowe technologie. Organizatorzy postawili na bogaty program warsztatów i prezentacji książki elektronicznej. Nowość stanowiła natomiast „Kanapa Literacka” – miejsce, gdzie w swobodnej atmosferze czytelnicy mogli spotkać się z ulubionym autorem. Tematami, które zdominowały dyskusje panelowe były m.in.: własność intelektualna, książka elektroniczna i jej możliwości, przyszłość książki papierowej w obliczu zaawansowanej digitalizacji. Rozmawiano także o skutkach wprowadzenia podatku VAT na obniżenie sprzedaży książek. Trzecia odsłona nowej imprezy – jak czytamy – pokazała wielkie możliwości stojące przed organizatorami, ale obnażyła jednocześnie słabości organizacyjne, konieczność pozyskania zarówno nowej siedziby, dostosowanej do potrzeb tak dużego przedsięwzięcia, jak i większego grona wydawców. Dziwić mogła np. nieobecność takich wydawców, jak Znak czy Wolters Kluwer. Jedno jest jednak pewne: patrząc na długie kolejki do kas biletowych przed Pałacem Kultury i Nauki można być spokojnym o przyszłość czytelnictwa w Polsce.

Popularyzacja kosztem badań

„Wiadomości Akademickie Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy” zamieszczają na swoich łamach wywiad z dr. Markiem Jurgowiakiem z Katedry Biochemii Klinicznej, który jest jednym z najbardziej znanych popularyzatorów nauki w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Działalność Jurgowiaka została doceniona m.in. przez Serwis Nauka w Polsce PAP oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ostatnio uzyskał wyróżnienie w kategorii „prezentacja naukowa” za wykład Granice długowieczności.

Laureat, ciesząc się z nagrody, podkreśla jednocześnie, że zdobyte wyróżnienie wiąże się wyłącznie z uzyskaniem dyplomu, za którym nie idą żadne środki finansowe. Dr Jurgowiak w rozmowie przyznaje, że popularyzacja nauki odbywa się kosztem badań naukowych. Nie jest też dziedziną cenioną. Naukowcy zazwyczaj nie szanują tej formy wypowiedzi. Ale – jak przekonuje – aby rozwój nauki był zauważalny nie tylko w środowisku jej twórców, potrzeba dwóch kategorii ludzi: genialnych twórców nauki, którzy pracują w laboratoriach i „pchają” naukę do przodu, dokonując postępu oraz właśnie popularyzatorów, którzy zajmą się jej atrakcyjnym rozpowszechnianiem.

Dr Jurgowiak odnosi się również do popularyzacji nauki w Internecie, gdzie – jego zdaniem – nie ma miejsca na profesjonalne, oparte o solidną wiedzę prace popularyzatorskie. Być może to uczelnie, jako naturalne siedliska wiedzy, powinny stworzyć swoje repozytoria lub portale poświęcone nauce?

Priorytet: badania naukowe

Prof. Andrzej Gospodarowicz został wybrany na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kadencję 2012-2016 – donosi „Portal” (nr 1/2012). Dla nowego rektora ważne jest, by jego przyszłe decyzje były szeroko konsultowane, zanim zostaną wcielone w życie. Sprawą priorytetową są badania naukowe. Wspomina m.in. o doskonaleniu działalności niedawno powołanego Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką, szczególnie w zakresie pomocy przy składaniu wniosków o projekty badawcze oraz podejmowaniu współpracy badawczej z innymi uczelniami wrocławskimi w ramach podpisywanych umów dwustronnych i wielostronnych. Wiele uwagi poświęca również dydaktyce. W najbliższych latach chce wdrożyć w uczelni Krajowe Ramy Kwalifikacji, które pomogą w precyzyjnym określeniu specyfiki dydaktycznej poszczególnych wydziałów. W odniesieniu do studentów dostrzega potrzebę systematycznego uelastyczniania Regulaminu na studiach stacjonarnych, dostosowując go do oczekiwań młodych ludzi. Coraz częściej – jak twierdzi – studenci, jeszcze w trakcie nauki, podejmują pracę na etacie. Uczelnia powinna zatem umożliwić godzenie pracy ze studiami.

Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego i w końcu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – to kolejne nazwy uczelni, której początki sięgają przełomu 1946 i 1947 roku. W 2012 roku – czytamy w tym samym numerze „Portalu” – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu obchodzi 65. rocznicę pierwszego wykładu, rozpoczynającego oficjalną działalność Wyższej Szkoły Handlowej.

Małgorzata Pawełczyk