Diamenty odnalezione

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wręczyła stu wybitnym studentom Diamentowe Granty na prowadzenie własnych badań naukowych. Towarzyszyła jej prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz rektor Uniwersytetu Warszawskiego, który posiada najliczniejsze grono wyróżnionych studentów. Uroczystość ogłoszenia listy nazwisk laureatów odbyła się w Kancelarii Premiera i połączona była z przyznaniem naukowcom Nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną.

Uroczystość była wyjątkowa, gdyż wyróżnienia otrzymali dojrzali naukowcy oraz studenci, którzy dopiero wkraczają na drogę kariery naukowej. Minister Barbara Kudrycka zaproponowała, by laureaci Diamentowych Grantów, którzy pochodzą z różnych polskich uczelni, rozważyli założenie stowarzyszenia na wzór amerykańskich stowarzyszeń, które zrzeszają wybitnych studentów i współpracują ze środowiskiem naukowym dla dobra rozwoju innowacyjnej nauki.

– Laureaci Diamentowego Grantu mogą powołać swoje stowarzyszenie – zaproponowała prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Wybitni studenci z polskich uczelni mogą twórczo współpracować ze sobą, a także prowadzić naukowe debaty z najlepszymi naukowcami. Jeśli to stowarzyszenie będzie pod opieką wybitnych polskich uczonych, możemy wierzyć w to, że w przyszłości będą wśród laureatów Diamentowych Grantów osoby, które zdobędą Nagrodę Nobla – powiedziała minister Barbara Kudrycka.

Przepustka do kariery naukowej

Program Diamentowy Grant został ogłoszony przez minister Barbarę Kudrycką, by ułatwić wybitnie uzdolnionym studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej. Skierowany jest do wybitnie uzdolnionych młodych naukowców – absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich – którzy już na studiach prowadzą badania naukowe. Laureaci Diamentowego Grantu otrzymają nawet do 200 tys. zł. To środki, które są przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem badań, a także na wynagrodzenie dla młodego naukowca w wysokości minimum 2,5 tys. zł miesięcznie.

Diamentowy Grant jest nie tylko dużym wsparciem finansowym, ale otwiera też drogę do wcześniejszego przygotowywania rozprawy doktorskiej i rozpoczęcia pracy w pełni samodzielnego badacza. Program ten wpisuje się w założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego, która ma na celu wspieranie karier młodego pokolenia naukowców. Każdego roku w konkursie może być wyłonionych 100 osób. Na pierwszą edycję, która realizowana będzie przez cztery lata, przeznaczono środki rzędu 17,5 mln zł. Dofinansowanie dla laureatów tylko w 2012 roku wyniesie ok. 5,8 mln zł.

Najwybitniejsi od Bałtyku po Tatry

Diamentowy Grant już od momentu ogłoszenia w listopadzie 2011 roku cieszył się sporym zainteresowaniem, o czym świadczy kilkaset złożonych aplikacji. Zespołowi oceniającemu wnioski przewodniczył dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. UW, podsekretarz stanu w poprzedniej kadencji MNiSW. Komisja oceniała je w trzech kategoriach. W dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych przyznano 39 grantów, w naukach ścisłych i technicznych 32, zaś w dyscyplinach przyrodniczych i medycznych 29. Najwięcej laureatów wyłoniono spośród studentów uniwersytetów i uczelni technicznych. Granty powędrowały też do studentów prowadzących badania w instytutach PAN. 21 Diamentowych Grantów otrzymali młodzi naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, 19 trafiło na Uniwersytet Jagielloński (w tym cztery do studentów Collegium Medicum UJ), a osiem do Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. ☐