O wskaźnikach cytowania dorobku naukowego

Keshra Sangwal

W FA nr 7–8/2011 przedstawiłem opinię, iż kadra akademicka w naszych uczelniach jest naukowo mało aktywna. W tym celu brałem pod uwagę całkowitą liczbę L cytowań wszystkich N artykułów, opublikowanych przez danego autora w okresie t lat. Do parametryzowania dorobku naukowego autorów używałem trzech wskaźników: wskaźnika Hirscha h , promienia R przestrzeni cytowań, tj. R = (L/π)1/2, oraz wskaźnika przestrzeni cytowań S = L /Nt . Ponieważ całkowita liczba cytowań L = Ah2, gdzie empiryczna stała A często waha się między 2 i 5, okazuje się, że dla danego autora wartości hR są ogólnie porównywalne. Jednak zarówno h , jak i R , nie dostarczają informacji o liczbie artykułów publikowanych N ani o czasie t ich publikowania. Innymi słowy, wskaźniki te są jedynie miarą sumarycznej wydajności naukowej, wyrażonej przez całkowitą liczbę cytowań, a nie są miarą aktywności naukowej. Mając na myśli to, że wskaźnik S jest prostą funkcją zarówno liczby artykułów N , jak i czasu t , w którym są cytowane, nie rozważając wad i zalet tego wskaźnika, używałem go do porównania dorobku naukowego różnych autorów.

Po ukazaniu się mojego artykułu prof. Marek Kosmulski słusznie zwrócił uwagę na wady wskaźnika S . Zauważył, że wskaźnik S „niesprawiedliwe promuje ludzi młodych i/lub niezbyt produktywnych”. Jego uwagi oraz przykłady promujące takich autorów zostały umieszczone w FA nr 10/2011.

Głównym mankamentem wskaźnika S jest to, że uwzględnia on jedynie całkowitą liczbę artykułów N , publikowanych w okresie t . Lepiej byłoby brać pod uwagę czas cytowania t artykułu(ów) zamiast N , ponieważ wkład N już znajduje się w L . W zasadzie zastępowanie N przez t usuwa wadę wskaźnika S ; wówczas S = L/t2. Powstaje pytanie: skąd taka współzależność pomiędzy liczbą L i czasem cytowania t ? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w mechanizmie zarodkowania progresywnego (patrz K. Sangwal, On the age–independent publication index , Scientometrics , DOI: 10.1007/s. 11192–012–0628–6).

Zgodnie z mechanizmem zarodkowania progresywnego stosowanym do opisania zależności liczby cytowań L od czasu cytowania N artykułów publikowanych w takim samym odstępie czasu podczas kariery naukowej (tj. ΔN = N/t ) danego autora, można zastosować równanie: L = (C/Θ2)t2, gdzie: C oznacza maksymalną liczbę cytowań, którą dany autor może osiągnąć, a stała czasowa Θ to parametr charakterystyczny dla cytowania jego artykułów. Jak widać z tego równania, wyżej podany, poprawiony, wskaźnik S = (C/Θ2). W języku fizyki jest to tzw. przyspieszenie cytowania a . Zakładając, iż ΔN jest średnią liczbą publikowanych artykułów przez danego autora na rok i jest odpowiednikiem masy m , możemy definiować siłę cytowania: F = maN (C/Θ2) = ΔN×L/t2. Wskaźniki a oraz F dla niektórych autorów wybranych z mojego artykułu w FA 7–8/2011 i wszystkich autorów wymienionych w artykule prof. Marka Kosmulskiego podano w tabeli.

Należy zaznaczyć, że wskaźnik a (którego poprzednikiem jest wskaźnik S ) jest odpowiednikiem stałej A w definicji wskaźnika Hirscha h , gdy h rośnie liniowo z czasem t aktywności naukowej danego autora. Zarówno wartość przyspieszenia a jak i stałej A są miarami „oryginalności” zawartości publikowanych artykułów danego autora, a nie mówią o ogólnym wrażeniu wywieranych przez te artykuły (tj. nie uwzględniają produktywności autorów). Uważam, że wskaźnik F jest bardziej reprezentatywny do tego celu.

 

Prof. dr hab. Keshra Sangwal, fizyk, kierownik Katedry Fizyki Stosowanej na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.
Tabela 1: Parametry aktywności niektórych autorów

Lp.

Autor

N (t)

ΔN

L

h

A = L/h2

a = L/t2

F = ΔL/t2

1

M. Kosmulski Jr

1 (4)

0,25

15

1

0,938

0,234

2

P. Próchniak

15 (5)

3,0

42

1,68

5,04

3

E. Mączka

14 (10)

1,40

143

1,43

2,002

4

L. Wąsowska

1 (23)

0,043

25

1

0,047

0,002

5

M. Kosmulski

138 (33)

4,182

1759

23

3.325

1,615

6,755

6

K. Sangwal

152 (40)

3,80

1487

20

3.7175

0,929

3,532

7

J. Barnaś

286 (28)

10.21

2922

30

3.247

3,727

38,07

8

T. Dietl

289 (36)

8,028

10278

41

6.114

7,931

63,66

9

D. Badford

78 (20)

3,90

6281

44

3.244

15,703

61,24

10

A.D. Becke

55 (28)

1,964

40094

35

32.730

51,140

100,45

11

M. Lockwood

176 (25)

7,04

5101

39

3.354

8,162

57,46

12

R.J. Jackson

79 (36)

2,194

10778

44

5.567

8,316

18.25

13

M.R.E. Proctor

89 (31)

2,871

2356

26

3.485

2,452

7,04

14

H.R. Saibil

80 (30)

2,667

4234

33

3.888

4,704

12,55