Wsparcie dla humanistów

W październiku 2011 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka rozstrzygnęła konkursy w poszczególnych modułach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, przyznając środki finansowe w wysokości przekraczającej 113 mln złotych na realizację 249 projektów.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ustanowiony został 8 listopada 2010 r. Jego celem jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także wsparcie działań upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej na świecie. Program ma zapewnić stabilne warunki dla realizacji i finansowania kluczowych, długoterminowych przedsięwzięć badawczych, edytorskich i dokumentacyjnych wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych. NPRH ma za zadanie integrować polską humanistykę z humanistyką europejską, a w konsekwencji światową. Jego realizacja ma też zagwarantować młodym naukowcom specjalizującym się w badaniach humanistycznych najlepsze możliwości rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.W październiku 2011 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka rozstrzygnęła konkursy w poszczególnych modułach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, przyznając środki finansowe w wysokości przekraczającej 113 mln złotych na realizację 249 projektów.

NPRH obejmuje następujące dyscypliny naukowe: historię i archeologię, językoznawstwo i literaturoznawstwo, filozofię i religioznawstwo, historię sztuki, bibliologię, archiwistykę, etnologię, antropologię kultury, muzykologię oraz te dziedziny, które zawierają humanistyczne treści i posługują się humanistycznymi metodami badawczymi. ☐

 

Rodzaj modułu

Liczba zgłoszonych wniosków

Liczba finansowanych wniosków

Kwota
przyznana

moduł badawczy 1.1

286

148

95 654 744 zł

moduł badawczy 1.2

53

30

11 809 089 zł

moduł wspierający młodych humanistów 2.1

11

7

1 308 857 zł

moduł wspierający młodych humanistów 2.2

10

3

308 150 zł

moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie 3.1

106

44

3 035 967 zł

moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie 3.2

25

17

1 384 901 zł