czytelnia czasopism

Małgorzata Pawełczyk

Inżynier „praktyczny” poszukiwany…

CDIO to kompleksowy sposób kształcenia inżynierów, zmierzający do kreowania produktów i systemów w oparciu o ciągły i harmonijny rozwój wielu umiejętności, które mają współgrać ze sobą i tworzyć wspólnie wartość dodaną. Stawia na dużą ilość prac projektowych, gdyż to właśnie one najpełniej pozwalają na ewaluację przygotowania i kwalifikacji studentów. Poza tym studenci PG będą mieć realny wpływ na to, czego się uczą. Młodzież ma zatem uczyć się wszystkiego, co pozwoli im na wprowadzenie pomysłu w życie. System zakłada, że student ma nie tylko dysponować wiedzą z konkretnych przedmiotów, ale także nauczyć się rozwiązywać całe złożone procedury. Ważnym celem współdziałania ośrodków inżynierskich z całego świata jest również wdrożenie w skali całej uczelni projektów zespołowych, tzn. interdyscyplinarnych grup studentów realizujących projekty wynikające bezpośrednio z potrzeb gospodarki.

Studenci PG na rok przejęli władzę w Forum Uczelni Technicznych – czytamy w tym samym numerze „Pisma PG”. Tworzą go Samorządy Studenckie Polskich Uczelni Technicznych. Obecnie FUT zrzesza 25 szkół wyższych. Jest studenckim odpowiednikiem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Na przełomie listopada i grudnia na Politechnikę Gdańską zjadą przedstawiciele samorządów studenckich z całej Polski. Myślą przewodnią XXXII Zjazdu Forum Uczelni Technicznych będzie Samorząd drogą do… i dotyczyć będzie aktywności absolwentów na rynku pracy. Uczestnicy zjazdu umówili się także na debatę o tym, czy po studiach lepiej założyć własny biznes, czy wybrać etat w firmie.

Wolny dostęp do zbiorów

Dotychczas książki w czytelni ustawiano wg lokalnej klasyfikacji. Schemat jednak nie nadawał się do rozbudowy i zastosowania do większego księgozbioru. Aby temu zaradzić, postanowiono wykorzystać Klasyfikację Biblioteki Kongresu (KBK) opracowaną na potrzeby Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, a obecnie stosowaną w bibliotekach na całym świecie, głównie naukowych.

W Bibliotece Głównej UP już teraz – jeszcze w starym budynku – postanowiono przygotować czytelników do korzystania ze zbiorów ustawionych wg nowej klasyfikacji. Wykorzystano w tym celu niewielki księgozbiór Czytelni MP. Wszystkie sklasyfikowane książki oklejono etykietami z sygnaturami KBK i ustawiono na półkach zgodnie z przyjętym schematem klasyfikacyjnym. Odszukanie kolejnej książki wymaga sprawdzenia sygnatury KBK w katalogu komputerowym, który można przeglądać, stosując różne kryteria wyszukiwawcze. Czytelnicy, po skończonej pracy, nie odkładają książek samodzielnie na półki, tylko zostawiają na stołach, skąd zabierają je dyżurujący bibliotekarze. Doświadczenia innych bibliotek stosujących KBK (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi) pokazują jednoznacznie, że system klasyfikacji daje bardzo sprawne narzędzie wyszukiwania rzeczowego.

50 numerów minęło…

Budownictwo jest obecnie najpopularniejszym kierunkiem w uczelniach technicznych. Od trzech lat kierunek ten na poziomie inżynierskim można studiować w Zamościu. WSZiA z powodzeniem prowadzi go we własnych obiektach – czytamy w tym samym numerze pisma – a obecnie realizuje, za kwotę 4,5 mln zł, nowy projekt inwestycyjny Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji oraz zakup wyposażenia. Ogromne znaczenie dla budownictwa w WSZiA mają praktyki zawodowe oraz zajęcia warsztatowe. W roku akademickim 2011/2012 studenci budownictwa będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez praktyków budownictwa: kadrę zarządzającą firmami budowlanymi, inżynierów projektantów, inżynierów wykonawczych, pracowników administracji budowlanej i prawników specjalizujących się w prawie budowlanym. Od studentów wymaga się na tym kierunku dokładności w obliczeniach i zainteresowań o charakterze technicznym. Przedmioty wiodące w programie takich studiów związane są z projektowaniem konstrukcji budowlanych, materiałoznawstwem i mechaniką. Dla inżynierów budownictwa ważna jest również umiejętność planowania i zarządzania pracą, a więc zdolności kierownicze.

Małgorzata Pawełczyk