Ponad 1,2 mld zł wydano łącznie w tym roku na polskie innowacje

NCBiR finansuje ogłoszone przez MNiSW konkursy na realizację projektów rozwojowych (220 mln zł w 2010 r. i 221 mln zł do końca maja 2011) oraz projekty celowe – 3,8 mln zł (w 2011).

Programy strategiczne : Zaawansowane technologie pozyskiwania energii (do połowy 2011 – 37 mln zł), Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej (do końca 2011 r. zostanie wydanych w sumie 28 mln zł) oraz projekt strategiczny Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków (do końca 2011 zostanie przeznaczone na ten cel w sumie 16 mln zł – 11 mln zł w samym 2011 r.).

Inne programy wdrażane przez NCBiR :

KadTech – dofinansowanie zatrudnienia u przedsiębiorcy wysoko wykwalifikowanego personelu naukowego, do 50 proc. kosztów, oraz zakupu usług wsparcia innowacji, do 75 proc. kosztów, maks. 100 tys. zł; BroTech – dofinansowanie usług doradczych świadczonych przez tzw. brokerów technologii, na rzecz jednostek naukowych lub mikro, małych i średnich przedsiębiorców, realizujących przedsięwzięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań i transferu technologii; Program Inicjatywa Technologiczna – ponad 40 mln w 2010 r. i 4,3 mln w 2011 r. – w ramach Programu możliwe było uzyskanie dofinansowania realizacji zadań badawczych oraz prac przygotowawczych do wdrożenia; Program IniTech – kontynuacja Inicjatywy Technologicznej -w roku 2010 przeznaczono na realizację ponad 42 mln zł, a w ciągu 5 miesięcy 2011 – 43 mln zł; nowe działania wspierające transfer technologii - Program InnoTech (zakończony nabór – ocena merytoryczna w toku); projekty międzynarodowe, w szczególności w ramach tworzonych przy współpracy i w ramach struktur Unii Europejskiej - Eureka, Eurostars, Eniac, czy też kilkanaście tworzących sieć naukową projektów typu ERA-NET, a także projekt AAL, którego celem jest poprawa jakości życia ludzi starszych i wzmocnienie bazy przemysłowej w Europie przez wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Na wszystkie projekty międzynarodowe NCBiR wydatkował w 2010 r. 13 mln zł, a w 2011 – ponad 7 mln zł.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka wdrażany przez MNiSW (IP) – w 2010 r. wydatkowano w ramach programu 1,5 mld zł, w I połowie 2011 – ok. 800 mln zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania mające na celu podniesienie świadomości pracowników B+R w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki oraz w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla transferu technologii, a także podniesienia umiejętności pracowników B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych – w 2010 r. wydatkowano na ten cel wydatkowano na Program Operacyjny Kapitał Ludzki kwotę prawie 26 mln zł i prawie 16 mln zł w 2011 r.

Programy Ministra :

„Patent plus – wsparcie patentowania wynalazków” - w ciągu ostatnich 17 miesięcy realizacji programu wydatkowano 2,3 mln zł; „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” – na realizację Programu przeznaczono znaczne środki – w 2010 r. wydatkowano ponad 14 mln zł, a w ciągu 5 miesięcy 2011 r. – prawie 8 mln zł.

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) 2 proc. przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym gromadzi się na rachunku Funduszu – przeznaczenie: wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz promocję i upowszechnianie nauki - w 2010 r. wydatkowano ponad 350 mln zł, a w 2011 r. ponad 100 mln zł.

Stanowisko MNISW zaprezentowane przez sekretarz stanu prof. Marię E. Orłowską przed Komisją Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2011.