W imię rzetelności naukowej

Prof. Barbara Kudrycka Mnister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Transparentne, rzetelne i uczciwe uprawianie nauki stanowi gwarancję jej jakości i warunek dynamicznego rozwoju. Tylko merytoryczne postępowanie we wszelkich aspektach działalności naukowej i akademickiej, pozbawione cech protekcjonizmu naukowego, może pomóc w budowaniu silnej pozycji polskiej nauki.

Tak formułowane postulaty należą do priorytetów działania naszego resortu. Obok szeregu procedur i reguł, mających za zadanie wyeliminowanie wszelkich przejawów nierzetelności i stronniczości, szczególnie ważne jest propagowanie w środowisku naukowym postaw bezwarunkowej uczciwości, sumienności i głębokiej odpowiedzialności za podejmowane działania. Jestem przekonana, że upowszechnianie i pielęgnowanie dobrych praktyk to nasze wspólne wyzwanie, które należy podjąć w walce z istniejącymi nieprawidłowościami.

Pragnę z ogromną satysfakcją przedstawić Państwu dokument będący ważnym głosem w niełatwej, ale koniecznej debacie dotyczącej rzetelności naukowej. Prezentowane opracowanie to owoc wnikliwej pracy środowiska naukowców szczególnie zaangażowanych w propagowanie zasad etycznych. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce stanowią zbiór najważniejszych zaleceń odnoszących się do powinności zarówno podmiotów zamawiających i przyjmujących recenzje, jak i powinności samych recenzentów.

Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez Zespół do spraw Etyki w Nauce, który doradzał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009-2010. Pragnę podziękować Przewodniczącemu, prof. dr. hab. Witoldowi Marciszewskiemu oraz członkom: prof. dr. hab. Andrzejowi Górskiemu, prof. dr. hab. Janowi Hartmanowi, prof. dr hab. Aurelii Nowickiej, prof. dr. hab. Ryszardowi Nyczowi, prof. dr. hab. Henrykowi Samsonowiczowi, prof. dr. hab. Jerzemu Szackiemu, ks. prof. dr. hab. Andrzejowi Szostkowi i prof. dr hab. Aleksandrze Wiktorowskiej za ich pomoc w rozwiązywaniu wielu skomplikowanych problemów związanych z nierzetelnością naukową, ale przede wszystkim za merytoryczna debatę, której efekt stanowi oddane właśnie w Państwa ręce opracowanie.

Moją intencją jest, aby dokument ten był dla Państwa wsparciem w postępowaniach recenzyjnych i w przeciwdziałaniu nieprawidłowościom. Wierzę bowiem, że w tym obszarze uprawiania nauki przejrzystość zasad stanowi fundament prawidłowego jej rozwoju i buduje autorytet środowiska uczonych w Polsce.

Prof. Barbara Kudrycka
Mnister Nauki i Szkolnictwa Wyższego