Czytelnia czasopism

Małgorzata Pawełczyk

Nowe wyzwania

W związku z poszerzeniem oferty dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego o płatne studia w języku angielskim, zakres działalności Biura Współpracy Międzynarodowej poszerzył się o nowe zadania – podaje „Przegląd Uniwersytecki” (nr 11/2010). Podstawową funkcją Biura jest koordynowanie współpracy z instytucjami edukacji wyższej na świecie, która obejmuje udział uczelni w programach wymiany skierowanych do studentów, doktorantów i kadry akademickiej. W roku akademickim 2008/2009 w ramach funkcjonującego od 12 lat Programu LLP-Erasmus wyjechało ponad 600 studentów i doktorantów oraz ponad 200 wykładowców, natomiast przyjechało do UWr kilkuset studentów i kilkudziesięciu nauczycieli. Program umożliwia studentom nie tylko wyjazdy na studia, ale również trzymiesięczne praktyki zawodowe w wybranych instytucjach zagranicznych.

Uniwersytet Wrocławski, jako jedyna uczelnia w Polsce, uczestniczy w ISEP International Student Exchange Program, w ramach którego przyjmowani są studenci z USA, a wrocławscy studenci korzystają z wyjazdów na semestralne studia do jednej z 250 uczelni amerykańskich.

Od 2007 Biuro współkoordynuje również realizację programu Erasmus Mundus, który zakłada prowadzenie studiów magisterskich w języku angielskim we współpracy z kilkoma uczelniami europejskimi. Obecnie w UWr realizowane są dwa takie projekty: Global Studies na Wydziale Nauk Społecznych oraz Monabiphot na Wydziale Chemii.

Wyzwaniem dla Biura było prowadzenie rekrutacji studentów z całego świata. Jednak dzięki tej aktywności UWr. staje się nie tylko bardziej międzynarodowy, ale również pozyskuje dla uczelni wymierne korzyści finansowe.

Silni kadrą i ofertą

Centrum Innowacji Transferu Technologii Politechniki Białostockiej realizuje projekt Wzmocnienie potencjału kadr nauki i biznesu poprzez transfer wiedzy w regionie o wartości blisko 1 mln zł – informuje „Życie Politechniki” (nr 2/10), pismo Politechniki Białostockiej. Fundusze pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitału Ludzi. Projekt przewiduje przeszkolenie 40 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych PB z zakresu zakładania działalności gospodarczej typu spin off i spin out w ramach bezpłatnych szkoleń. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi a przedsiębiorcami regionu, poprzez staże – w liczbie 14 tys. godzin - w firmach Podlasia. Inwestycja w kadry B+R, studentów i absolwentów przygotowuje specjalistów do kreowania i wdrażania nowych technologii. PB dąży do tego, by uczelnia postrzegana była przez przedsiębiorców jako dostawca praktycznej, użytkowej wiedzy.

Pismo zamieszcza też rozmowę z prof. Andrzejem Sewerynem, prorektorem PB ds. nauki, na temat ósmej edycji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, która przebiegała pod hasłem Jedność w różności . Podczas festiwalu prezentowały się uczelnie o profilu artystycznym, humanistycznym, przyrodniczym, ścisłym i technicznym. W efekcie powstał jednorodny obraz Białegostoku jako miasta akademickiego, tłumaczy prof. Seweryn. Tegoroczna edycja Festiwalu przyniosła też pewne novum – imprezę miejską Dzień Akademicki . Do tej pory to publiczność przychodziła na Politechnikę, aby móc uczestniczyć w wykładach czy pokazach. Tym razem to PB wyszła na Rynek Miejski, by zaprezentować swoje umiejętności. Wydział Informatyki wyjaśnił m.in., jakie narzędzia i programy komputerowe pomogły wykreować grafikę 3D w filmie Avatar . Koło Naukowe Miłośników Gier Logicznych udowodniło, że układanki i gry logiczne mogą być inspiracją dla matematyków i informatyków do poważnych badań naukowych.

Jubileusz i batalia

Na początku grudnia 1990 władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powołały do życia „Gazetę AMG” – czytamy w jubileuszowym wydaniu miesięcznika Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (nr 12/10). Pierwszy numer ukazał się 1 stycznia 1991. „Gazeta” nie miała być pismem „lukrowanym” – wspomina prof. Stefan Angielski, rektor AMG w latach 1990-93 – lecz rejestrować życie uczelni, pokazując jego blaski i cienie. Redaktorzy postawili wiele pytań i wysunęli szereg propozycji dotyczących przepływu informacji i wymiany poglądów. W ogniu dyskusji powstały m.in.: Klinika Hematologii (na bazie lokalowej części Kliniki Dermatologii), Dom Asystenta, Przychodnia Kardiologiczna. Rozwiązano bardzo niekorzystne finansowo umowy ze spółdzielniami, zatkano „przecieki finansowe” itp. „Gazeta” towarzyszyła władzom Akademii w integracji trójmiejskich uczelni, informując m.in. o powołaniu do życia Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii czy Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

Wśród jubileuszowych podsumowań znajdziemy m.in. tekst prof. Jerzego Rogulskiego, pierwszego redaktora naczelnego w latach 1991-93. Dostrzega on rozwój „Gazety”, jednak, jak twierdzi, w ogólnym sensie miesięcznik pozostał tym, czym był przed laty – pismem adresowanym do środowiska akademickiego i redagowanym przez jego przedstawicieli. Narzuca to, zdaniem autora, pewne ograniczenia i konformizm. Profesor nie zauważa wymiany informacji, pismo zachowało charakter informacyjno-kronikarski. „Gazecie” potrzebna jest dyskusja, krytyka i odpowiedź na krytykę, co nie tylko ożywi pismo, ale też ukaże życie uczelni. Rogulski nazywa to koniecznością wszczęcia „batalii” o lepsze, nowocześniejsze programy i formy kształcenia, by pokazać, że władzom zależy na czymś znacznie ważniejszym, niż kronikarstwo.

Małgorzata Pawełczyk