Nagrody Ministra Nauki dla naukowców i nauczycieli akademickich w 2010 roku

Nagroda indywidualna za całokształt dorobku: prof. dr hab. Andrzej Barczak z AE w Katowicach, prof. dr hab. Jan Boć z UWr, prof. dr hab. Bogusław Dunaj z UJ, prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas z PW, prof. dr hab. Dorota Jamroz z UP we Wrocławiu, prof. dr hab. Stefania Ochmann-Staniszewska z UWr, prof. dr hab. Marek Siemek z UW, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński z PŚ, prof. dr hab. Barbara Woynarowska z UW, prof. dr hab. Wiktor Zipper z UŚ.

 

Nagroda indywidualna pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe: dr hab. Stefan Krajewski z UŁ za książkę Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw ; prof. dr hab. Grzegorz Lissowski z UW za książkę Zasady sprawiedliwego podziału dóbr .

 

Nagroda indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe: dr hab. Andrzej Bisztyga z UŚ za rozprawę habilitacyjną Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego Królestwa ; dr Łukasz Drewniak z UW za rozprawę doktorską Charakterystyka bakterii arsenowych wyizolowanych z kopalni złota w Złotym Stoku ; dr Łukasz Dziewit z UW za rozprawę doktorską Genomika strukturalna i funkcjonalna plazmidów bakterii metylotroficznej Paracoccus ; dr Rafał Eysymontt z UWr za książkę Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej ; dr hab. Andrzej Gałganek z UAM za książkę Historia teorii stosunków międzynarodowych ; prof. dr hab. Krzysztof Gorlach z UJ za książkę W poszukiwaniu równowagi. Polskie rodzinne gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej ; dr Jan Hagemejer z UW za rozprawę doktorską Znaczenie barier technicznych w handlu międzynarodowym. Konsekwencje rozszerzenia wschodniego UE ; dr inż. Paweł Hawryszków z PW za rozprawę doktorską Analiza cech dynamicznych kładek dla pieszych, ocena wrażliwości dynamicznej oraz komfortu użytkowania ; dr Michał Januszkiewicz z UAM za książkę Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz ; dr hab. Ewa Jarosz z UŚ za rozprawę habilitacyjną Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna ; dr hab. Dariusz Jemielniak z ALK w Warszawie za rozprawę habilitacyjną Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech ; dr hab. inż. Jacek Kluska z PRz za monografię naukową Analytical Methods in Fuzzy Modeling and Control ; dr Piotr Kulas z WSB – NLU w Nowym Sączu za rozprawę doktorską Narracja jako sposób kreowania tożsamości biograficznej – na podstawie twórczości Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza ; prof. dr hab. Tadeusz Lubelski z UJ za książkę Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty ; dr Aleksandra Moroska z DSW we Wrocławiu za rozprawę doktorską Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce) ; prof. dr hab. Roman Nalewajski z UJ za cykl 13 prac Teoretyczne badania informacyjnej genezy wiązań chemicznych oraz sprzężeń między strukturą elektronową i geometryczną układów molekularnych ; dr hab. Marek Nowak z UJ za rozprawę habilitacyjną Drugi etap neolityzacji ziem polskich ; dr hab. Mieczysław Nurek z UG za książkę Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945–1949 ; dr hab. inż. Elżbieta Pamuła z AGH za rozprawę habilitacyjną Biomateriały dla inżynierii tkankowej. Badania nad kształtowaniem struktury i właściwości biologicznych poliestrów alifatycznych ; dr hab. Łukasz Pisarczyk z UW za rozprawę habilitacyjną Ryzyko pracodawcy ; dr hab. Marek Prejs z UW za książkę Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej ; dr hab. Piotr Sankowski z UW za rozprawę habilitacyjną Macierze wielomianów a algorytmy grafowe ; dr Paweł Skuczyński z UW za rozprawę doktorską Filozoficzny i metodologiczny status etyki prawniczej ; dr hab. Marek Skwara z USz za książkę Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografia ; dr hab. Zbigniew Szyguła z AWF w Krakowie za rozprawę habilitacyjną Wpływ długotrwałego wysiłku fizycznego, zmian objętości osocza oraz diety z różną zawartością chlorku sodu na stężenie erytropoetyny w surowicy krwi u mężczyzn oraz cykl artykułów nauki o kulturze fizycznej; prof. dr hab. Marek Szymoński z UJ za cykl prac ujętych w monografii Nanoscale Processes on Insulating Surfaces ; dr hab. Anna Talarczyk z UW za rozprawę habilitacyjną Twierdzenia graniczne związane z losową dynamiką układów cząsteczek ; prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński z UJ za książkę Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej. Analiza porównawcza Polski i Niemiec ze spisem unijnych aktów prawnych ; dr Marcin Warchoł z UW za rozprawę doktorską Nadużycie prawa w polskim procesie karnym w świetle orzecznictwa i doktryny polskiej i obcej ; dr hab. Przemysław Wiszewski z UWr za rozprawę habilitacyjną Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku) ; dr hab. Jacek Wojtysiak z KUL za rozprawę habilitacyjną Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej .

 

Nagroda indywidualna pierwszego stopnia za osiągnięcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Marek Blicharski z AGH za podręcznik Inżynieria powierzchni ; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina z AGH za podręcznik Teoria sygnału sejsmicznego ; prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski z PŁ za kształcenie kadr naukowych; prof. dr hab. inż. Jerzy Mirosław Sawicki z PG za podręcznik Mechanika przepływów ; prof. dr hab. Tomasz Tokarski z UJ w Krakowie za książkę Matematyczne modele wzrostu gospodarczego. Ujęcie neoklasyczne ; prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski z PP za podręcznik Introduction to Digital Communication Systems ; dr hab. inż. Ryszard Zieliński z PWr za podręcznik Satelitarne sieci teleinformatyczne .

 

Nagroda indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia dydaktyczne: prof. dr hab. Witold Grzebisz z UP w Poznaniu za podręcznik Nawożenie roślin uprawnych (tom 1 – Podstawy nawożenia i tom 2 – Nawozy i systemy nawożenia ); dr hab. inż. Zygmunt Orłowski z PB za podręcznik Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego ; dr hab. inż. Maria Radwańska z PK za podręcznik Ustroje powierzchniowe, podstawy teoretyczne oraz rozwiązania analityczne i numeryczne ; prof. dr hab. Marek Świtoński z UP w Poznaniu za kształcenie kadr naukowych.

 

Nagroda indywidualna pierwszego stopnia za osiągnięcia organizacyjne: prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski z PW za wdrożenie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań podnoszących standardy kształcenia na studiach doktoranckich oraz ich promocja na forum międzynarodowym.

 

Nagroda indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne: prof. dr hab. Eugeniusz Kołota z UP we Wrocławiu za zorganizowanie oraz uruchomienie kierunku i wydziału ogrodniczego oraz wdrożenie procesu powstawania gospodarstw ogrodniczych w rejonie Dolnego Śląska.

 

Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe: prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina i dr inż. Sebastian Dudzik z PCz za monografię Infrared thermography – errors and uncertainties ; dr hab. inż. Lech Rowiński, dr inż. Leszek Matuszewski, mgr inż. Bogumił Porala, mgr inż. Dorota Łukaszewicz, mgr inż. Piotr Grymajło, mgr inż. Paweł Sobczyk, Aleksander Górski, Leszek Obin, Arkadiusz Rębiś i Jerzy Dziadkiewicz z PG za opracowanie i przygotowanie wdrożenia wyrobu oznaczonego kryptonimem GŁUPTAK; prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, dr inż. Piotr Odya, mgr inż. Piotr Dalka, mgr inż. Łukasz Kosikowski, mgr inż. Maciej Kulesza i mgr inż. Michał Lech z PG za osiągnięcie naukowo-konstrukcyjne polegające na opracowaniu i wdrożeniu do produkcji technologii nowego rodzaju interfejsów multimodalnych; prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński, dr inż. Karolina Zelga i dr inż. Wojciech Bury z PW za cykl prac Badania nad prekursorami metaloorganicznymi i ich transformacjami w kierunku zaawansowanych materiałów funkcjonalnych ; prof. dr hab. inż. Rafał Krupski, dr hab. Jerzy Niemczyk i dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet z UE we Wrocławiu za książkę pt. Koncepcje strategii organizacji ; prof. dr hab. Adam Stabryła, dr hab. Czesław Mesjasz, dr hab. Halina Piekarz, dr Małgorzata Tyrańska, dr Jolanta Walas-Trębacz, dr Sławomir Wawak, dr Krzysztof Woźniak, dr Paweł Cabała, dr Katarzyna Bartusik i prof. dr hab. Leszek Kozioł z UE w Krakowie za książkę Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy ; prof. dr hab. Marek Ratajczak, dr Izabela Bludnik, dr Jacek Wallusch i dr Beata Woźniak-Jęchorek z UE w Poznaniu za monografię Wpływ zmiennych nominalnych na sferę realną w warunkach transformacji środkowoeuropejskiej ; prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, dr Marcin Łoś, dr Robert Łyżeń, mgr Joanna Łoś, mgr Bożena Nejman, mgr Maja Kochanowska i mgr Monika Maciąg z UG oraz doc. dr hab. Alicja Węgrzyn z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN za cykl publikacji dotyczących molekularnych mechanizmów ekspresji genów kodujących toksyny Shiga w komórkach bakteryjnych; dr hab. Adam Latała, prof. dr hab. Piotr Stepnowski i mgr Marcin Nędzi z UG za cykl czterech monotematycznych publikacji naukowych z zakresu ekotoksykologii; prof. dr hab. Bogdan Marciniec, dr hab. inż. Hieronim Maciejewski, dr hab. Cezary Pietraszuk i dr Piotr Pawluć z UAM za monografię Hydrosilylation. A Comprehensive Review on Recent Advances ; prof. dr hab. Henryk Witała, dr hab. Jacek Golak i dr Roman Skibiński z UJ za opracowanie nowatorskiej metody włączenia siły kulombowskiej do obliczeń reakcji w kontinuum trzynukleonowym; prof. dr hab. Ewa Damek, dr Dariusz Buraczewski, dr Roman Urban, prof. dr hab. Andrzej Hulanicki (pośmiertnie) i prof. Yves Guivarch z UWr za cykl prac z pogranicza analizy matematycznej i teorii prawdopodobieństwa dotyczących stochastycznych rekursji dla grup afinicznych; prof. dr hab. Stanisław Prędota i dr Marijke Mooijaart z UWr za monografię Reyer Gheurtz’ Adagia hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 5242 .

 

Nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne: dr hab. inż. Jan Kusiak i dr Piotr Oprocha z AGH oraz mgr Anna Danielewska-Tułecka z Ideo sp. z o.o. za podręcznik Optymalizacja. Wybrane metody z przykładami zastosowań ; prof. dr hab. inż. Stanisław Sieniutycz z PW i prof. dr hab. inż. Jacek Jeżowski z PRz za książkę Energy Optimization in Process Systems ; prof. dr hab. Czesław Wysocki i dr inż. Piotr Sikorski ze SGGW za podręcznik Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu .