Od października Budujemy na wiedzy

 

1 października 2010 weszły w życie przepisy zawarte w sześciu ustawach tworzących nowy system nauki pod wspólnym hasłem Budujemy na wiedzy. Jest to pierwszy kluczowy etap systemowej, spójnej reformy nauki i szkolnictwa wyższego po 1989 roku. Jednym z głównych celów wdrażanej reformy jest zwiększenie autonomii naukowców, m.in. poprzez powierzenie dwóm niezależnym agencjom – nowo powstającemu Narodowemu Centrum Nauki oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju – zadań związanych z podziałem środków finansowych na badania naukowe.

Od 1 października do 30 listopada 2010 r. trwa nabór na członków Rady Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie. Kandydatów na członków Rady NCN mogą zgłaszać jednostki naukowe posiadające kategorię 1, otrzymaną na podstawie oceny parametrycznej przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, które mogą zgłosić dwóch kandydatów reprezentujących grupy dziedzin nauki; oraz organizacje reprezentujące środowisko naukowe, które zgłaszają po dwóch kandydatów do każdej z grup dziedzin nauki.

Zgodnie z nową ustawą o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia 2010 r. zostanie powołany nowy organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego ds. nauki – Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Będzie on oceniać działalność naukową lub badawczo-rozwojową jednostek naukowych wedle transparentnych zasad, w oparciu o światowe standardy, mając na względzie dbałość o najwyższą jakość prowadzonych badań. Od 1 października do 30 listopada 2010 r. trwa nabór kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Kandydatów na członków KEJN mogą zgłaszać jednostki naukowe posiadające kategorię 1 lub 2, otrzymaną na podstawie oceny parametrycznej, przeprowadzonej zgodnie z ustawą z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, oraz środowiska społeczno-gospodarcze o uznanym dorobku w zakresie innowacyjności.

Szczegóły dotyczące powyższych naborów oraz niezbędne wymagania dla kandydatów opisane są w ogłoszeniach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: www.nauka.gov.pl/nauka/reforma-nauki.

Jednocześnie informujemy, że 2 listopada br. zakończył się nabór na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zaś 5 listopada br. nabór na dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy również, że 30 września 2010 r. został opublikowany komunikat nr 19 ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Treść komunikatu oraz lista ocenionych jednostek wraz z przyznanymi ocenami dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl w dziale Inicjatywy pod hasłem Kategorie jednostek naukowych.