Obraz polskiej nauki po rankingu MNiSW

Andrzej Sawicki

Ostatnio ogłoszono w Internecie wyniki kategoryzacji jednostek naukowych w Polsce, przeprowadzonej na podstawie zasad i algorytmów opracowanych w MNiSW. Z tego wszystkiego wyłonił się pewien obraz polskiej nauki i teraz wiemy, które jednostki są wg ministerstwa najlepsze i dokąd mogą być skierowane większe pieniądze. Mam pewne wątpliwości, czy jest to rzeczywiście prawdziwy obraz.

Zasady rankingu

Instytucje naukowe przypisano do tzw. grup jednorodnych, co jest słuszne, gdyż porównywać można tylko podobne z podobnym. Np. historyków należy porównywać w odniesieniu do ich środowiska, a nie w odniesieniu do fizyków, chemików czy biologów. Nie tylko w dyscyplinach naukowych, ale również w samych specjalnościach, należy zwracać uwagę na to, aby porównywać podobne z podobnym. Ten element rankingu jest prawidłowy, a drobne nieścisłości są do skorygowania.

Drugi ważny element to punkty za poszczególne składniki działalności jednostki. Przyznaje się je za osiągnięcia naukowe i praktyczne. Potem się je sumuje, przy zastosowaniu pewnych wag.

Najlepsi w Polsce

Tych najlepszych określa liczba przyznanych punktów. Oto krótka lista niektórych rekordzistów (E = wskaźnik efektywności):

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych: E = 1353 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla: 1170 Instytut Metali Nieżelaznych: 1093 Instytut Logistyki i Magazynowania: 897 Instytut Metalurgii Żelaza: 763 Wydział Instrumentalny Uniwersytetu Muzycznego F. Ch.: 619 Wydz. Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej AMuz Kraków: 548 Przemysłowy Inst. Autom. i Pomiarów: 516 Morski Instytut Rybacki: 395. Ta klasyfikacja pokazuje, że najwybitniejszymi naukowo w Polsce są instytuty resortowe oraz muzycy. Uczelnie i instytuty PAN Oto zestawienie niektórych wyróżniających się instytutów PAN i innych jednostek: Instytut Wysokich Ciśnień PAN: 226 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN: 199 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej: 169 Instytut Fizyki PAN: 127 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN: 100.

Spośród jednostek uczelnianych rekordzistami, ze względu na przyznane punkty, są:

Wydz. Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej: 241 Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH: 157.

W naukach humanistycznych jest z punktami gorzej, gdyż liderom w odpowiednich grupach jednorodnych przyznano je w granicach 40-50. Tak więc w liczbach bezwzględnych najlepsze wydziały uniwersyteckie i instytuty PAN prezentują się znacznie gorzej od jednostek resortowych i wydziałów muzyki. Te drastyczne różnice są nieco zniwelowane tym, że np. muzycy zostali sklasyfikowani we własnej grupie jednorodnej, a historycy w swojej, ale już w innych grupach klasyfikacja budzi wątpliwości, co zilustruję poniżej. Ma to duże znaczenie przy dalszej kategoryzacji, która ma m.in. wyłonić jednostki A+, co ma się wiązać ze znacznie lepszym finansowaniem.

Przykład grupy G4 – Budownictwo i architektura

W tabeli 1 zestawiono przyznane punkty za publikacje dla czterech pierwszych jednostek w grupie G4, w zakresie publikacji „filadelfijskich” oraz łącznie. Punkty te podzielono przez N (liczbę osób zatrudnionych w B+R), uzyskując wskaźniki efektywności w zakresie publikowania.

Z powyższej tabeli wynika, że w zakresie publikacji „filadelfijskich” IBW PAN jest 35 razy bardziej efektywny od lidera (ITB) i aż 84 razy od drugiego na liście instytutu (IBDiM), tj. blisko o 2 rzędy wielkości! W zakresie wszystkich publikacji IBW jest przeszło 3 razy bardziej efektywny od dwóch pierwszych instytutów.

W tabeli 2 przedstawiono wskaźniki efektywności przyznane przez MNiSW. E1 oznacza efektywność naukową, gdzie uwzględniono: publikacje, uprawnienia akademickie i udział w projektach międzynarodowych. E2 jest efektywnością praktyczną (patenty, wdrożenia itd.). W czwartej kolumnie zestawiono łączną efektywność według ministerstwa, które przyjęło jednakową wagę dla obydwu wskaźników. W ostatniej kolumnie przedstawiono łączną efektywność, przy zastosowaniu wagi 1 dla efektywności naukowej i wagi 0,5 dla efektywności praktycznej.

Fałszywy obraz

Patrząc przez pryzmat liczby przyznanych punktów, otrzymuje się fałszywy obraz nauki w Polsce, gdyż najwięcej punktów zdobyły jednostki nieprowadzące badań naukowych, a raczej prace wdrożeniowe lub działalność artystyczną. Jednostki prowadzące badania naukowe na wysokim poziomie wypadły znacznie gorzej.

Jednostki badawczo–rozwojowe (JBR) nie powinny być oceniane w grupach, gdzie są jednostki PAN i wydziały uniwersyteckie. Głównym miernikiem efektywności pracy naukowej są publikacje w najlepszych czasopismach. Tabela 1 pokazuje, jak drastycznie odbiega efektywność JBR-ów od efektywności jednostek akademickich. Przypuszczam, że w innych grupach jednorodnych sytuacja może być podobna.

Po uwzględnieniu wszystkich publikacji obraz efektywności JBR-ów znacznie się poprawia, chociaż nadal bardziej efektywne są jednostki akademickie. Te dodatkowe punkty zostały przyznane m.in. za publikacje po polsku, również we własnych wydawnictwach, których ranga jest znikoma w porównaniu do wydawnictw o zasięgu światowym. Jest to sprzeczne z deklaracjami MNiSW, że najważniejsze jest publikowanie właśnie w wydawnictwach światowych oraz ambicjami dotyczącymi wprowadzenia polskich uniwersytetów do czołówki światowej.

Fałszywy obraz polskiej nauki wynika również z tego, że w grupach jednorodnych, gdzie pomieszano jednostki resortowe z akademickimi, zastosowano błędne wagi. Np. w G4 przyznano tę samą wagę efektywności naukowej i praktycznej. Jeżeli zmienić tylko jedną wagę, to obraz się nieco zmienia, por. tabela 2. A przecież przyjęcie wag jest zupełnie arbitralne i za ich pomocą można wykazać każdą tezę. Wagi nie są parametrami obiektywnymi i nie powinno się ich stosować w kategoryzacji.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sawicki, specjalista w dziedzinie budownictwa, geomechaniki, inżynierii lądowej i wodnej oraz mechaniki stosowanej, pracuje w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku-Oliwie.
Tabela 1: Aktywność publikacyjna w czołówce grupy G4 – Budownictwo i architektura

Jednostka

N

Publ. filadelf.

Publ.fil./N

Publ. łącznie

Publ. łącz./N

1. Instytut Techniki Budowlanej

87,4

124

1,42

1705

19,51

2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

54,2

32

0,59

839

15,48

3. Instytut Budownictwa Wodnego PAN

29,4

1458

49,59

1767

60,1

4. Wydział Inż. Ląd. i Środ. Pol. Gdańskiej

111,2

2587

23,26

4727,5

42,51

Tabela 2: Efektywność czołówki grupy G4.

Efekt. nauk. E1

Efekt. prakt. E2

E1 + E2

E1 + 0,5xE2

1. ITB

25,23

93,82

119

72,14

2. IBDiM

28,39

87,62

116

72,2

3. IBW PAN

77,11

29,09

106,2

91,66

4. WILiŚ PG

47,46

36,81

84,27

65,89

Wartości E1 i E2 wg danych MNiSW.