Książki nadesłane

Mediatyzacja kampanii politycznych, pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura i Stanisława Michalczyka, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Małgorzata Kita, Aldona Skudrzyk, Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Wybór tekstów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym, wyd. III, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Małgorzata Kaliszewska, Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim. Teoria, praktyka i ocenianie, wyd. uniwersytetu humanistyczno−przyrodniczego jana kochanowskiego, Kielce 2009.

Janusz Głowacki, Moc truchleje, oficyna wyd. volumen, bellona s.a., Warszawa 2009, seria: Kanon Literatury Podziemnej.

Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem roku 1983, oficyna wyd. volumen, bellona s.a., Warszawa 2009, seria: Kanon Literatury Podziemnej.

Élisabeth Roudinesco, Nasza mroczna strona. Z dziejów perwersji, tłum. Bogdan Baran, SW „czytelnik”, Warszawa 2009, seria: Pejzaże Kultury.

Rachunkowość jako system informacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. nauk. Anny Kuzior, wyższa szkoła biznesu w Dąbrowie górniczej, Dąbrowa Górnicza 2008, seria: Prace Naukowe WSB.

Dziecko i edukacja. Aspekty społeczne i oświatowe, praca zbiorowa pod red. nauk. Eugenii Rostańskiej, wyższa szkoła biznesu w Dąbrowie górniczej, Dąbrowa Górnicza 2008, seria: Prace Naukowe WSB.

Rzeczpospolita 1989−2009. Zwykłe państwo Polaków?, pod red. Jacka Kloczkowskiego, ośrodek myśli politycznej, Kraków 2009, seria: Biblioteka Myśli Politycznej.

Polska czyli anarchia? Polscy myśliciele o władzy politycznej. Antologia tekstów, wybór i wstęp Jacek Kloczkowski, ośrodek myśli politycznej, Kraków 2009, seria: Polskie Tradycje Intelektualne.

Roger Scruton, Pożądanie. Filozofia moralna życia erotycznego, tłum. Tomasz Kuniński, ośrodek myśli politycznej, Kraków 2009, seria: Kanon Współczesnej Filozofii.

Pierre Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. Karolina Sztandar−Sztanderska, Anna Ziółkowska, red. nauk. i przedmowa Małgorzata Jacyno, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2009, seria: Socjologia Współczesna.

Rafał Zimny, Paweł Nowak, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2009.

Witold Wrzesień, Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2009, seria: Pogranicza.

Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej, pod red. nauk. Seweryny Wysłouch, Beaty Przymuszały, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2009.

Słownik wyrazów obcych PWN z przykładami i poradami, opr. Lidia Drabik, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2009.

Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. nauk. Marcin F. Gawrycki, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2009.

Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego w Polsce?, pod red. Stanisława Waltosia i Andrzeja Rozmusa, konsorcjum Akademickie wyd. WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2009.

Pogranicze kulturowe. Odrębność – wymiana – przenikanie – dialog. Studia i szkice, pod red. Oksany Weretiuk, Jana Wolskiego, Grzegorza Jaskiewicza, wyd. uniwersytetu rzeszowskiego, Rzeszów 2009, seria” Biblioteka „Frazy”.

Leon Jeśmanowicz (1914−1989) we wspomnieniach współpracowników i przyjaciół, oprac. Helena Maniakowska, wyd. naukowe uniwersytetu mikołaja kopernika, Toruń 2009.

Umaszynowienie, pod red. Krzysztofa Hoffmanna, Justyny Koszarskiej i Piotra Bogaleckiego, wyd. naukowe uniwersytetu szczecińskiego, Szczecin 2009.

Tomasz Sapota, Juwenalis, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Anna Czarnowus, Inscription on the Body. Monstrous Children in Middle English Literature, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

„Neophilologica”. Vol. 21. Études sémantico−syntaxiques des langues romanes, pod red. Wiesława Banysia, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Kategorie w języku. Język w kategoriach, pod red. Marii Cichońskiej, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Krzysztof Kowalczyk−Twarowski, „This isthmus of a middle state”. The Suburban Fiction of John Clever, John Updike and Richard Ford, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Leksika podstandarta. Tom 2 Sowriemiennyje żargony i ich opisanije, pod red. Anny Zych i Margarity Nadel”−Czerwinskoj, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Władysław Kierat, Urszula Sztaba, Elementy analizy funkcjonalnej, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Mapping literary spaces: memory, place, locality, red. Wojciech Kalaga, Jacek Mydla, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jacek Mydla, Spectres of Shakespeare. Appropriations of Shakespeare in the Early English Gothic, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu, pod red. Beaty Gontarz i Małgorzaty Krakowiak, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Joanna Wilk−Racięska, Od wizji świata do opisu językoznawczego w kategoriach lingwistyki kulturalnej. Uwagi na temat hiszpańskiej syntagmy nominalnej, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

La sfida eraclitiana nella narrativa italiana postmoderna, red. Krystyna Wojtynek−Musik, konsultacja językowa Adriana i Guido Lauro Parisi, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Bożena Witosz, Dyskurs i stylistyka, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Mary Roach, Sztywniak. Osobliwe życie nieboszczyków, tłum. Maciek Sekerdej, wyd. znak, Kraków 2010.

Leander Kahney, Być jak Steve Jobs. Jeśli chodzi o pomysły, wszystko jest dozwolone, tłum. Krzysztof Dudek, wyd. znak, Kraków 2010, seria: Punkty Przełomowe.

Andrzej Kijowski, Rachunek naszych słabości, wstęp Jerzy Jedlicki, oficyna wyd. volumen, bellona s.a., Warszawa 2010, seria: Kanon Literatury Podziemnej.

Antoni Pawlak, Książeczka wojskowa, oficyna wyd. volumen, bellona s.a., Warszawa 2010, seria: Kanon Literatury Podziemnej.

Kazimierz Denek, Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, wyższa szkoła pedagogiki i administracji im. Mieszka i w poznaniu, Poznań 2009.

Wacław Jarmowłowicz, Ekonomia. Zagadnienia wybrane, wyd. forum naukowe, Poznań 2010, seria: Podręczniki.

Gerard Labuda, Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności. Część II: Wiek XX, wyd. forum naukowe, Poznań 2010, seria: Monografie.

Tomasz Kubalica, Prymat rozumu praktycznego w logice. T3eoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. T. 20, pod red. Heleny Synowiec, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Małgorzata Kita, Wybieram gramatykę! Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C, wyd. II uzupełnione, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Richard Dawkins, Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji, tłum. Piotr J. Szwajcer, wyd. CiS, Stare Groszki 2010.

Małgorzata Zalewska−Bujak, Udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych przełomu XX i XXI stulecia w Polsce, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Eugenia Rostańska, Dziecko i dorosły w rozmowie. Doświadczanie komunikacji. Odniesienia edukacyjne, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

ks. Józef Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo−metodiańska jako paradygmat procesu pojednania Kościołów, kultur i narodów, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wokół śmierci i umierania. Antologia bioetyki, Tom 1, red. nauk. Włodzimierz Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2009.

Steven Reiss, 16 pragnień. Analiza motywacyjna, tłum. Dominika Cieśla−Szymańska, wyd. prószyński i s−ka, Warszawa 2010, seria: Na Ścieżkach Umysłu.

Krystyna Duraj−Nowakowa, Pedagogika społeczna między integracją a dezintegracją, wyd. Uniwersytetu rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

Kultura stołu w wiekach dawnych. Tom I, pod red. nauk. Dariusza Rotta i Krzysztofa Gajdki, uniwersytet śląski, śląska organizacja turystyczna, Katowice 2009.

„Uniwersytet Śląski. Geographia studies et dissertationes”. Tom 31, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ewa Wysocka, Doświadczenie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno−funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.